Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер58.89 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/QA-95_3.1-3.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Уважаеми господа,

На 26.1.2011 г., отправихме запитване към вашето ведомство по отношение на попълване на формуляр по ОПРР, Операция 3.1, Схема BG161PO000/3.1-3/2010. Тъй като пет дневния срок за отговор изтече, молим за информация кога можем да очакваме такъв.
Приложено ви изпращаме съдържанието на писмото от 26.1.2011 г.
""Уважаеми господа,
Подготвяме кандидатурата на Столична община по ОПРР, Операция 3.1, Схема BG161PO000/3.1-3/2010. При попълване на формуляра за кандидатстване забелязахме следните несъответсвия:
1. В указанията за попълване на формуляра за кандидатстване на стр. 5, т. 4.3 - Обосновка има посочени две подточки, които трябва да се опишат в обосновката, а именно:
* Съответствие на проекта с целите и дейностите по схемата за безвъзмездна финансова помощ
* Атрактивност и потенциал на обекта на интервенция ( културно-исторически паметник, природна забележителност)
В самия формуляр за кандидатстване т. 4.3 - Обосновка тези две подточки липсват.
Трябва ли кандидатът да включи обосновка и за тези две подточки във формуляра.""

С уважение

Никола Мирчев

Атрактивността и потенциалът на обекта на интервенция за привличане на посетители следва да бъдат анализирани в приложение Б4 към формуляра за кандидатстване. Не е необходимо информацията да се преповтаря в т. 4.3. от формуляра за кандидатстване освен ако не е нужна за целите на изискуемата в тази точка обосновка: съответствие на проектното предложение с планов документ за целевата територия; съответствие на проектното предложение с конкретните нужди, ограничения и проблеми на целевата територия и целевите групи; целеви групи и крайни бенефициенти, причини за избора и определянето на нуждите й (им).

Съответствието на проекта с целите и дейностите по схемата за безвъзмездна финансова помощ следва да бъде обосновано в т. 4.2.1 и 4.2.2. След като формулирате общата и конкретни цели на Вашия проект, следва внимателно да обясните как проектът ще допринесе за реализирането на целите на операция 3.1. и настоящата схема.

Здравейте,


Във връзка с подготвяното от Общината проектно предложение в рамките на схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” имаме следните два въпроса, касаещи техническата документация:


1. Необходимо ли е издаването на разрешение за строеж по реда на чл.148 - 156 от ЗУТ за извършване на реставрация, консервация и благоустрояване на скален обект "Аладжа манастир" (манастирски комплекс "Аладжа манастир" - културна ценност от категория "Национално значение", гр.Варна), който не представлява строеж по смисъла на ЗУТ.

2. Необходимо ли е изготвянето на Доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите.


Предварително благодарим.


Община Варна

1. Съгласно § 5., т. 38 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията "строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни, консервационни и реставрационни работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.

Съгласно Насоките за кандидатстване кандидатът следва да представи формуляр за кандидатстване, придружен от:

- копие на технически или работен проект съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружен от подробна количествени сметки на проектантите по видове СМР.

- Анализ на цените по ресурси (Приложение Б2) ;

- Разрешение за строеж съгласно чл.148-156 от ЗУТ ;

- Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена като комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант /независим строителен надзор/ за строежи 1-ва и 2-ра категория или Решение на експертния съвет на одобряващата администрация/ по-желание на възложителя - комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант за строежи 3 -та, 4-та и 5-та категория съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ

- необходимите съгласувателни документи по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона забиологичното разнообразие и Закона за защитените територии

Съгласно чл. 141, ал. 7 от ЗУТ инвестиционният проект за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони подлежи на задължително съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата. В тази връзка кандидатът следва да представи документ, удостоверяващ съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство и Разрешение от Министерството на културата за интервенция върху културните и исторически ценности по проекта.

Моля да се запознаете с останалите изисквания по отношение документацията за кандидатстване по схемата.


2. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, м) и т. 2, з) от ЗУТ недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение” спадат към първа категория строежи, а недвижими културни ценности с категория "местно значение" спадат към втора категория строежи. Съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за обекти от първа и втора категория оценката за съответствие се извърша задължително като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана с проектанта.

Във връзка с кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1 „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура” от Оперативна програма „Регионално развитие”, молим да дадете Вашия компетентен отговор по следния казус:

Имаме разработен технически проект по „Техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие” през 2009 г. В момента подготвяме проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Въпросът ни е дали бихме могли да включим разработените вече технически проекти по „Техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие” като част от по-мащабно проектно предложение и в тази връзка – дали това че са разработени с друго наименование и са с инициалите на проект „Техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие” представлява проблем при включването им в проектното ни предложение.

1. Съгласно т. 4.3.2.4 от Насоките за кандидатстване по схемата не са допустими дейности (разходи за дейности), финансирани от националния бюджет, програми на Общността или други донорски програми. При кандидатстване кандидатът подава Декларация, че проектът не е финансиран от други източници по образец Приложение В1. В допълнение, при подписване на договора кандидатът представя Декларация за липса на двойно финансиране по образец В5. В този смисъл кандидатът не следва да влючва в бюджета на проектното предложение разходи, за които е получено финансиране от друг източник.

Кандидатът следва да има предвид, че инвестиционният проект следва да бъде разработен в съответствие с актуалния Закон за устройство на територията, в сила към датата на кандидатстване по настоящата схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

В случай, че са налице изпълнени вече дейности, кандидатът следва ясно да ги разграничи от предстоящи дейности, за които ще се търси подкрепа по настоящата схема. За целта следва да бъдат представени точни количествени данни, заверени от независим надзор.

Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом