Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
ИмеПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер31.88 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://eg.lovechnet.com/etika.doc
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас


1. Вид на изпита: Изпитът е писмен.

2. Времетраене : 3 астрономически часа

3. Формат на изпита:

Изпитът се състои от два компонента.

Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори.Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат с основните философски понятия, термини и имената на философските школи, направления и философи.

Всеки въпрос от първия вид съдържа 4 отговора, от които само един е верен. Въпросите от втория вид имат също по един верен отговор.

Компонентът формира 50% от окончателната оценка.

Компонент В: Писмен отговор на поставен въпрос от учебното съдържание по философия на правото или есе по тема от учебното съдържание по етика.

В писменото изложение по въпроса ученикът трябва да покаже разбиране и задълбочено вникване в темата. В есето е необходимо да покаже умение за логична аргументация, познаване на философски идеи и аргументи.

Да излага и аргументира различни позиции на философи и философски направления.Да демонстрира не само познаване на учебния материал, но и лично мнение по проблемите, което логически правилно да обосновава.

Необходимо е да използва правилно философски понятия, като посочва смисъла, който влага в тях.

4. Учебник:

Етика и право за 10 клас, авт.Недялка Видева, Петър Горанов, Александър Андонов, издателство Минерва, София 2002 г.

5. Теми и въпроси:

І. Етика

1. Етиката като теория и като практическа философия: знание за добродетелите и добрите дела – възможно ли е такова знание, необходимо ли е; какво е морал, има ли общочовешки морални норми.

2. Идеята за доброто и злото в историята на философията.

3. Какво е добродетел? Възможен ли е вечен модел oт необходими добродетели?

4. Представата за смисъла на живота като удоволствие и щастие.

5. Представата за дълга и лишенията като смисъл на живота.

6. Християнската представа за любовта.

7. Любовта и презрението като морални ценности.

8. Достойнство и чест.

9. Съвест.

10.Справедливост.

11.Категоричният императив.

12.Свободният избор като проблем.

13.Хуманизъм и толерантност.

II. Философия на правото

1. Правото и всекидневният живот.

2. Естествено право и институционално право.

3. Преотстъпване на естествените права и сключване на обшествен договор.

4. Държавата и правото като ограничаване на свободата на индивида и като гарант за свободата на гражданина.

5. Източници на правото и правоспособност. Върховенство на закона.

6. Лица и вещи. Физически и юридически лица.

7. Владение и собственост.

8 Договорни отношения.

9. Партии и институции. Легитимност на политическите партии.

10.Човешките права: история, документи, институции за защита.

11.Държава и гражданско общество. Граждански организации.

12.Същност на държавата. Видове държавно управление. Демокрация и диктатура.

13.Парламент и конституция.

14.Отношения между държавите. Международно право.

6. Критерии за оценка:

Тест: Въпросите със структуриран отговор получават по 1 точка, със свободен – по 3 точки. Общ максимален резултат - 40 точки.


Брой точки

Оценка

От 20 до 24

Среден 3

От 25 до 29

Добър 4

От 30 до 34

Мн.добър 5

От 35 до 40

Отличен 6


Отговор на въпрос: Ученикът трябва да покаже знания по поставения проблем, да използва правилно философската терминология, да анализира представените фактологични данни, да прави обобщения и изводи от лична позиция.

Отличен 6 - при напълно спазен формат.

Мн.добър 5 - при допуснати несъществени фактологични грешки, липса на оригиналност и малкипропуски в обосноваването на на собствено мнение.

Добър 4 - при допуснати по-съществени фактологични грешки, пропуснати важни философски твърдения и аргументи за тях, сгрешени имена на философи и философски школи.

Среден 3 - Ученикът допуска груби грешки, като подмяна на аргументи, непознаване на основни философски идеи, неумение да анализира факти, да прави самостоятелни изводи.

Слаб 2 - Ученикът показва пълно незнание и неумение по предмета.

Окончателната оценка е средно аритметична от оценките на двата компонента и се закръгля до цяло число.
Свързани:

Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът...
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconПрограма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 10 – ти клас
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconПрограма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Квадратно уравнение – формули за решаване; разлагане на квадратния тричлен на множители; формули на Виет – приложения
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconРусенски университет "ангел кънчев" юридически факултет въпросник по философия на правото
Философия и философия на правото. Философската същност на правото. (Философски проблеми на възникването на правото. Философия на...
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconИнституционалното право на ес
Методи на оценяване: Контролът при усвояването на материала и крайната оценка се формират въз основа на оценката на курсовия проект,...
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconПрограма за бакалавърски курс
Курсът завършва с тест и/ или устен изпит. По желание на студентите вече 2 години те могат да се явяват на тест, и ако са доволни...
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconИзпити за промяна на оценката наредба №3 от 15. 04. 2003 Г. За системата за оценяване
ДВ, бр. 65 от 2005 г изпити за промяна на годишна оценка само за VIII клас и за класовете от гимназиалния етап
Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом