2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16
Име2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер226.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pedagogy.swu.bg/wp-content/uploads/2012/07/Inf.paket_EDUCAT-MANAGEMENT_20121.doc


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”


2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66

Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16

E-mail: info@aix.swu.bg; http://www.swu.bg

Факултет по педагогика

Катедра “Педагогика”


Информационен пакет ECTS


Професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието

СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО”

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Магистърска програма: Образователен мениджмънт

Професионална квалификация: Мениджър в образованието


Цел и изисквания към подготовката


Студентът “Магистър по управление на образованието” се подготвя за потенциален мениджър в областта на образованието, който може да осъществява организационна и управленска дейност в сферата на образованието, да изпълнява задачи за ефективно управление на различни видове образователни организации, общински, държавни и частни образователни институции (училища, образователни центрове, школи, клубове, професионално-квалификационни центрове, организационни структури за непрекъснато образование, екипи по проекти и др.), както и да бъде мениджър на своя клас. Той се подготвя за ръководител, който може да създава организация за извършване на образователни услуги съобразно специалността му като бакалавър и да ги усъвършенства и развива в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на образованието и променящата се социална среда.


В тази магистърска програма студентите могат да бъдат обучавани:

 • по учебен план от два семестъра за специалности в професионално направление 1.2. “Педагогика” и 1.3.” Педагогика на обучението по....”

 • по учебен план от три семестъра за студенти с бакалавърска степен и квалификация „учител по...”

 • по учебен план от четири семестъра за студенти завършили бакалавърска степен в други професионални направления без квалификация „учител по...”


Учебният план от два семестъра за специалности в професионално направление 1.2. “Педагогика” и 1.3.” Педагогика на обучението по....” се налага от факта, че държавната издръжка на магистирските програми обхваща само два семестъра. Той гарантира получаването на 60 кредита в рамките на 510 учебни часа (270 от задължителни учебни дисциплини и 240 от избираеми учебни дисциплини). Студентите, завършили бакалавърски програми в така посочените направления имат правото по свой избор да запишат учебен план на три семестъра, като през третия семестър преминат на платена форма на обучение.


Учебният план от три семестъра за студенти с бакалавърска степен и квалификация „учител по...” съдържателно не се отличава съществено от учебния план на два семестъра. Но съдържанието на обучението е разпределено в него по плавно, като някои от учебните дисциплини заложени в учебния план от два семестъра тук се изучават с повече часове или дори в рамките на два отделни изпита. Това гарантира повече време за подготовка и повече време за извънаудиторна самостоятелна дейност. Получените кредити са 90 в рамките на 720 учебни часа за редовно обучение (280 от задължителни учебни дисциплини и 203 от избираеми) и 359 учебни часа за задочно обучение (203 от задължителни учебни дисциплини към 156 от избираеми).


Учебният план от четири семестъра за студенти завършили бакалавърска степен в други професионални направления без квалификация „учител по...” включва освен базовата подготовка по теория и управление на образованието от учебния план на три семестъра и дисциплини за обща ориентация в проблемите на съвременното образование като теория на възпитанието и дидактика, обща и възрастова психология, педагогическа психология, история на педагогиката и българското образование, педагогическа диагностика. Той гарантира придобиването на 120 кредита разпределени в 915 учебни часа за редовно обучение (510 задължителни и 405 избираеми) и 483 за задочно обучение (280 задължителни и 203 избираеми).


ОСНОВНА РАМКА НА УчебнИЯ план

На магистърска програма Образователен мениджмънт

3 семестъра на обучение


Задължителни учебни дисциплини

Брой кредити

Избираеми учебни дисциплини

Брой кредити

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1.Основи на мениджмънта

6

Философия на образованието

4

2.Образователен мениджмънт

6

Европейски образователни системи и структури

4

3.Училищно законодателство и администрация

6

Сравнително образование


4

4. Избират се три дисциплини от предложени три модула с избираеми дисциплини

12

Информационни системи и технологии в управлението на образованието

4Управление на конфликти

4Практикум:Училищна документация и информационно осигуряване

4Практикум: Комуникативни умения и работа в екип

4

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

1.Управление на човешките ресурси

6

Евроинтеграция в образованието

4

2.Организационна култура и лидерство

6

Съвременни методи и технологии на обучение

4

3.Образователен маркетинг и връзки с обществеността

6

Интегрирано образование

4

4.Организационно поведение

6

Диагностика и изследване на училищната организация

2

5. Избират се две дисциплини от предложени два модула с избираеми дисциплини

6

Преговори и съвещания в училищната организация

2

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

1.Икономика на образованието и финансов мениджмънт

3

Организационно и педагогическо консултиране

3

2.Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието

3

Организация и управление на перманентното образование

3

3.Мениджмънт на класа

3

Контролната дейност в образованието

3

4.Избират се две дисциплини от предложени два модула с избираеми дисциплини

6

Неправителствени организации и частни институции в образованието

3Управление на проекти

3

Дипломиране

15Общо кредити за учебен план от три семестъра (по 30 кредита на семестър)

90

АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ


ОСНОВИ НА МЕНИДЖМЪНТА


ECTS кредити: 6 Седмичен хорариум: 2+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра «Педагогика»

Факултет по педагогика

Лектори:

проф. д-р Петър Балкански

Катедра «Педагогика»

e-mail: mimo_interaula@abv.bg


Анотация

Учебната дисциплина дава на студентите знания по теория на съвременния мениджмънт и начална ориентация в направленията на теорията и практиката на управлението, които ще бъдат обект на по обстоятелствено разглеждане в останалите учебни дисциплини от учебния план (задължителни и избираеми).

Чрез лекционният материал и допълнителните упражнения студентите се запознават с главните идеи, концепции и основни понятия на мениджмънта и неговото развитие като наука. Те получат базови знания за функциите и методите на управленската дейност и етичните и културологичните аспекти на мениджмънта. Чрез анализ на литературни източници и дискусии се развият аналитичните способности на студентите по вземане на управленски решения. Чрез разкриване на възможности за използването на методи от сферата на съвременния мениджмънт се изгражда представа, че управлението на образователните организации може и трябва да бъде изградено на научна основа.


Съдържание на учебната дисциплина:

Съдържанието на обучението по тази дисциплина е свързано с теоретичните основи на мениджмънта на съвременните организации с хуманитарна и социална насоченост и е подбрано така, че студентите да овладеят следните компетентности:

 • Да владеят методологията на системния, ситуативния и иновационния подходи, подходи към анализ на обекта на управление от различни гледни точки и анализът на взаимодействие с външната и вътрешната среда на организацията;

 • Да анализират своята дейност като бъдещи мениджъри в образователна и управленска дейност с категориалния апарат на теорията на мениджмънта на съвременните културно-образователни организации;

 • Да разбират функциите на процеса на управление и техните взаимовръзки;

 • Да разбират същността, възможностите и сферата на приложение на основните методи на управление на организации, които предлагат услуги в културно-образователната сфера


Технология на обучението:

Обучевието по дисциплината протича главно в лекционни форми на работа и упражнения, които насочват и консултират допълнителната самостоятелна работа на студентите. Студентите се инициират и насочват към получаването на допълнителни знания по пътя на изучаването на препоръчителната литература, подготовка за семинарни и практически занятия, написване на есе по ключови понятия, реферати, курсова работа по проблеми на съвременния мениджмънт.

Самостоятелната работа на студентите по курса на обучение се управлява чрез съвместна дейност с преподавателите за:

 • Запознаване на студентите с изискванията на съдържанието на дисциплината;

 • Определяне на формите на изучаване на темите: лекционни, практически занятия /семинар, делова игра, работа с конкретна ситуация, изучаване на нормативно – правни документи, четене на учебна и научна литература, попълване тестове за знания и умения, съставяне на документи, тестове за саморефлекси;

 • Избор на най- значими теми от курса за по- задълбочено изучаване;

 • Съгласуване на своя избор в учебната група, вземане на решение за изпълнение на общи домашни задачи и теми за семинарни и практически занятия;

 • Съставяне на план за практически занятия по избрана тема;

 • Самостоятелен подбор и изучаване на материали по избрани теми, съставяне на устно или писмено съобщение /презентация/ по тема.Образователен мениджмънт


ECTS кредити: 6 Седмичен хорариум: 2+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра «Педагогика»

Факултет по педагогика

Лектори:

доц. дпн Ваня Спасова Георгиева

Катедра «Педагогика»

e-mail: vanyage@abv.bg


Анотация:

Учебната дисциплина е насочена към усвояване на знания за същността и основните проблемни области на образователния мениджмънт. Чрез нея се формират компетентности за анализ и критично отношение към основни проблеми на управлението на образованието и образователните институции и нагласи за разбиране на основните тенденции на развитие и усъвършенстване на образователния мениджмънт;


Съдържание на учебната дисциплина:

Като ключови думи в проблематиката на курса могат да бъдат посочени:

 • обект и предмет на образователния мениджмънт;

 • типология на организациите в образованието;

 • организационни и управленски структури в образованието;

 • функции на управлението в различните институции – училища, центрове, школи, институти, детски градини, НПО;

 • мисия на училището, визия и цели на училището;

 • критерии за ефективно училище;

 • критерии за ефективно управление на качеството на образованието;

 • управленчески процеси при изграждане на съвременни учебни планове и програми;

 • видове комуникации в училищната организация;

 • процес на вземане и разпространение на управленско решение в училището и фактори за оптимизиране;

 • управленчески практики за осигуряване на здраве и безопасност в училище;

 • структурни особености и функции на управленчески звена в общини, РИО и МОМН.


Технология на обучението:

Естеството на обсъжданите теми предполага използването на богата гама от методи за обучение: лекции, самостоятелна работа, работа в екип, дискусия между отделни екипи, демонстрация, защитаване на собствен проект по конкретни проблеми. Лекциите се съчетават с дискусия или беседа и работа в малки групи по отделни ключови елементи от съдържанието на темата. Студентите се запознават на практика с предвидените теми от анализ на реални казуси, училищни план –програми, отчети, доклади и други училищни документи, както и от собствени наблюдения в реалната практика. Идеята е да се научат да диагностицират практически последици на теорията за управлението, както и обогатяващия потенциал на практиката за теорията на образователния мениджмънт.


Училищно законодателство и администрация


ECTS кредити: 6 Седмичен хорариум: 2+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра «Педагогика»

Факултет по педагогика

Лектори:

доц. д-р Невена Славева Филипова

Катедра «Педагогика»

e-mail: nevef@abv.bg


Анотация:

Учебната дисциплина запознава обучаваните в магистърската програма с правно-нормативната уредба на училищната система. Изяснява същността на образователната политика като функция на държавата.Магистрите се запознават със спецификата на българското училищно законодателство в миналото и днес, както и с международните документи, отразяващи правото и свободата на личността на образование.

Цел и задачи на курса: Да подготви студентите за работа с нормативните актове, тяхното тълкуване и прилагането им в училищната практика. Запознаване с основните функции на училищното законодателство и администрация, същността, устройството и изготвянето и приемането на нормативните актове.


Съдържание на учебната дисциплина:

Същност и социално-икономически предпоставки на образователната политика. Видове образователни политики. Обект, предмет и функции на училищното законодателство. Международното право и отражението му върху националното училищно законодателство. Основни положения в нормотворческата дейност. Публична образователна администрация. Правни основи на организация и заплащане труда на педагогическия персонал. Българското училищно законодателство от Освобождението (1878) до наши дни. Правна уредба на средното . Правни основи на професионалното образование. Правна уредба на висшето образование


Технология на обучението:

Предлага се учебно съдържание чрез лекционен курс, като се осигурява време за въпроси, свързани с анализиране на правно-нормативната уредба. Осигуряват се условия за проучване и анализ на училищна управленческа документация, за доклади и реферати. На обучаваните се осигуряват индивидуални и групови консултации по време на текущата им подготовка и решаването на специфични казуси, свързани със законодателството и изготвяне на съответните документи в различни институции на образователната ни система.


Управление на човешките ресурси


ECTS кредити: 6 Седмичен хорариум: 2+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра «Педагогика»

Факултет по педагогика

Лектори:

проф. д-р Петър Балкански

Катедра «Педагогика»

e-mail: mimo_interaula@abv.bg


Анотация:

Дисциплината е насочена към усвояване на теоретичните основи и съвремените практически модели за работа с персонала в образователните организации - училищни организации, детски градини, образователни центрове. Създават се условия не само за усвояване на концепции, но и за дискусии как чрез съвременните механизми на управление може да се повиши статуса на съвременния учител и ефективността на неговата работа


Съдържание на учебната дисциплина:


Основни подходи към управлението на човешките ресурси – икономически, организационен, хуманистичен, културологичен. Място на УЧР в системата на мениджмънта. Понятие за пазар на труда

Роля, функции и организация на работа на службите по управление на персонала. Численост, категории и структура на персонала в системата на образованието. Видове длъжности и длъжностни пълномощия. Длъжностна и професионална характеристика. .

Стратегическо управление на ЧР. Стратегии за подбор на персонала в образованието. Мотивация и стимулиране. Професионални деформации на персонала в образованието. Организационно-психологически аспекти на организацията на труда. Отклоняващо се поведение.Разработване на кадрова политика. Управление на процеса на квалификация на персонала. Анализ и описание на работата и ролите. Длъжностни характеристики и кариерно развитие на учителите. Система на непрекъснато професионално обучение и квалификация на персонала в образованието. планиране на личното развитие на персонала. Методи за обучение на персонала. Въведение и адаптация в организацията. Администриране на процеса на назначаване и освобождаване на персонала в образованието. Система на трудовото възнаграждение на персонала. Методи за оценка и атестация на персонала. Кадрови мониторинг. Управление на системата на заплащане. Процеси в сферата на отношенията с персонала. Водене на преговори и постигане на съгласие. Комуникация. Участие на персонала в управлението на образователните организации. Стилове на ръководство на педагогическия персонал. Управление на охраната на труда на човешкия състав в образователните организации. Безопасност на труда в училище. Социално осигуряване на персонала. Информационни системи за управление на ЧР


Технология на обучението:

Обучението се провежда посредством лекции и упражнения. Всяка лекция се състои от три взаимно свързани блока: проблемен, информационен и блок за разширяване любознателността на студентите. В отделните теми от програмата има и корективен блок и блок за самоконтрол. Целта е да се систематизира натрупания у студентите педагогически опит, като всяко знание се надстройва над материал, който е добре усвоен. Използуват се съвременни методи и форми като проблемно изложение на учебния материал, онагледяване посредством таблици, графики, примери, решаване на казуси, въвличане в делови игри, и пр., които стимулират познавателната активност на магистрите и ги приобщават към спецификата на управление на педагогическата дейност на персонала.


Икономика на образованието и финансов мениджмънт


ECTS кредити: 3 Седмичен хорариум: 2+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра «Педагогика»

Факултет по педагогика

Лектори:

доц. д-р Донка Йотова Иванова

Стопански факултет

Катедра «Международни икономически отношения»

e-mail:


Анотация:

Целта е да се създаде възможност бъдещите специалисти по образователен мениджмънт да проявяват базисна икономическа култура при формулирането на управленчески решения, в условията на пазарно ориентирано образование.


Съдържание на учебната дисциплина:

Спецификата на тази учебна диссциплина се определя от факта, че тя трябва да изгради знания, свързани както с теорията на икономиката (обща и в сферата на образованието), така и с практиката на икономическия и финансов анализ като сърцевина на съвременния мениджмънт. За постигане на тази цел е наложително включването на следните направления на работа:

 • придобиване на необходимите основни теоретични знания в областта на общата и отраслова икономика;

 • запознаване с основните финансови механизми, приложими в сферата на образователните услуги;

 • придобиване на умения за логичен подход при определяне на основните управленски и финансови проблеми и методите за тяхното решаване;

 • изграждане на умения за използване на съвременните информационни системи за комуникиране и контрол в сферата на икономиката и финансирането на образователните учреждения;


Технология на обучението

Технологията за реализиране на учебната програма предполага:

 • лекции – монологични, с фрагменти на диалог и проблемни дискусионни лекции;

 • семинари и практически упражнения – диалози, дискусии, решаване на симулационни казуси.Мениджмънт на класа


ECTS кредити: 3 Седмичен хорариум: 2+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра «Педагогика»

Факултет по педагогика

Лектори:

Проф. дпн Добринка Лукова Тодорина

Катедра «Педагогика»

тел.: 0886417105

e-mail: d_todorina@abv.bg


Анотация:

Дисциплината „Мениджмънт на класа” е предвидена като задължителна в Магистърска програма по образователен мениджмънт. Тя е предназначена за подготовката на управленски кадри в сферата на управлението на образованието.


Целта на обучението по дисциплината е осмисляне мястото на мениджмънта на класа в управлението на образованието и изграждане на компетентности у студентите за ефективен мениджмънт на класа в унисон с актуалните образователни тенденции и необходимостта от умелото съвместяване на педагогическия и управленския процес, осъществяван от учителя в условията на субект-субектни взаимоотношения в клас.


Съдържание на учебната дисциплина:

Обучението по учебната дисциплина обхваща специфичната проблематика по „Мениджмънт на клас”: теоретични основи по мениджмънта на класа, ученическият клас като обект на управление, учителят като мениджър на класа, класният ръководител като мениджър на класа, професионалната подготовка на учителя за мениджърска дейност, мениджмънт на класа като учебна среда (управленско-хигиенни аспекти, управленско-организационен и управленско-технологичен аспект), мениджмънт на класната стая като работна среда, организация на учебната среда за деца със специални образователни потребности (изоставащите в своето развитие по различни причини и надарените),мениджмънт на класната дисциплина и ученическото поведение.


Технология на обучението:

Лекционният курс поставя теоретичните основи на обучението по дисциплината. Семинарните упражнения илюстрират в практикоприложен аспект изучаваната проблематика. През семестъра се провеждат контролни работи (под формата на тестове), разработват се реферати и проекти, студентите се включват в интерективни методи на обучение. Изпитът включва разработка и защита на реферати по темите на учебната дисциплина. Окончателната оценка е на основата на текущия контрол и изпитната оценка.


ОБРАЗОВАТЕЛЕН МАРКЕТИНГ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА


ECTS кредити: 6 Седмичен хорариум: 2+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра «Педагогика»

Факултет по педагогика

Лектори:

доц. дпн Ваня Спасова Георгиева

Катедра «Педагогика»

e-mail: vanyage@abv.bg


Анотация:

Чрез учебната дисциплина се овладяват основни умения за реализация на различни PR-практики и за обвързване на стратегиите на образователните организации с маркетинговия анализ, планиране, контрол и комуникации. Чрез нея пред магистрите се разкриват съвременните фактори и механизми за развитие на маркетинга и връзките с обществеността в условията на развитие на информационното общество и спецификата на маркетинговия микс в сферата на непрекъснатото образование.


Съдържание на учебната дисциплина:

Субекти на образователния маркетинг.Особености на образователния маркетинг

Основни понятия в маркетинга.Потребностите от образователни услуги като обект на изследване в маркетинга. Понятие за микро и макросреда на маркетинг. Вътрешно маркетингово пространство. Основни направления в образователния маркетинг. Особености на маркетинга в условия на интернет-среда. Видове информация за маркетингови цели

Източници и методи на събиране на информация. Същност на маркетинговия микс -

основни компоненти . Използване на маркетинговия микс за промяна на образователни стратегии. Понятие за пазарни сегменти, пазарна ниша, пазарен прозорец. Варианти на сегментиране на пазара на образователни услуги. Модели на комуникация за реализация на маркетингови стратегии. Рекламата като форма на маркетингова комуникация в образованието. Варианти и съставни елементи на рекламата. Аспекти на разглеждане на комуникацията като вид .личностно общуване. Същност на връзки с обществеността - понятие, паралели, значение за маркетинга. Принципи и модели на развитие на връзки с обществеността. Характеристики на дейността на лицата, които отговарят за взаимодействието на маркетинга и връзки с обществеността. Специфика на дейността на асоциациите за PR в образованието. Същност на понятията стереотип, обществено мнение и имидж. Модели за установяване и трансформация на имидж. Работа с родителите и други контактни групи от общностите извън училище за реализация на социално-културната и възпитателна мисия на институцията. Връзка с медиите


Технология на обучението:

Лекционният курс и упражненията се провеждат с помощта на ресурси на кабинета за социални технологии в обучението, където е осигурена работа в Интернет среда и слайдове за презентации на понятийния апарат и различни гледни точки към проблемите на образователния маркетинг и връзки с обществеността в системата на непрекъснатото образование. В семинарните занятия се осъщствява самостоятелна работа по предварително поставените теми и работа в екип. Студентите се запознават на практика с предвидените теми от анализ на реални казуси, училищни план – програми, отчети, доклади и други училищни документи, както и от собствени наблюдения в реалната практика.


Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието

ECTS кредити: 6 Седмичен хорариум: 2+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра «Педагогика»

Факултет по педагогика

Лектори:

проф. д-р Петър Балкански

Катедра «Педагогика»

e-mail: mimo_interaula@abv.bg


Анотация:

Тази дисциплина допълва компетенциите получени в Основи на мениджмънта и Образователен мениджмънт, като осигурява възможности за насочване на вниманието на студентите към необходимостта от иновации в образованието, съвременни форми на квалификация, планиране, и отчетност при внедряване на стратегически промени


Съдържание на учебната дисциплина:

С изучаването на дисциплината студентите придобиват знания и умения да дефинират основни понятия и категории от областите на стратегическия и иновационен мениджмънт. Те овладяват знания и за същността на иновационния процес, спецификата на образователните иновации и тясната взаимовръзка със стратегическото планиране и управление на развитието на училището и образователния процес. В съдържанието на обучението влизат и знания за образователни политики и проблемите на организация на иновационните процеси и инвестиционните проекти в образованието..


Технология на обучението:

Обучението по дисциплината се съчетава с избрания от студентите организационен практикум, като по този начин се осигуряват условия за усвояване на реални умения за работа по иновационни проекти.


Европейски образователни системи и структури


ECTS кредити: 4,0 Седмичен хорариум: 2 л.+1су

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство: Катедра „Педагогика”

Лектор: Проф. д-р Лиляна Тодорова

Тел. 0878 550 395, E-mail: lilitea@abv.bg


Анотация:

Предназначението на дисциплината е да запознае студентите със същността на образователната система и нейните варианти в различни обществени условия. Изучават се общата структура на системата, принципите, на основата на които се построява една система, както и съдържанието на изучавания материал в отделните образователни степени. Студентите се запознават с редица образователни системи у нас и в Европейския съюз, като се анализират общите структури и специфичните особености за всяка от тях. Прави се съпоставка на приликите и разликите на нашата система със съответната система на страна от ЕС, извличат се основни идеи за промяна или за обмен на опит.Студентите разработват проекти за обновяване или за усъвършенстване на системата у нас във връзка с изучаваното.


Съдържание на учебната дисциплина:

Същност на образователната система – структура, принципи, методи, основни признаци на всяка система.Образователната система в нашата страна – анализ на структурата и съдържанието на предучилищното, началното, основното, средното и висшето образование у нас. Общо и професионално образование. Нормативни документи, изисквания, особености за всяка образователна степен. Съпоставка със системата на образование в една определена по избор европейска държава. Прилики и разлики. Идеи за обновление. Общото и особеното в структурите на всяка държава. Частните образователни структури: особености, условия, финансиране. Разработване от студентите на реферати за усъвършенстване на системата. Обсъждане и защита на рефератите на студентите-магистри.


Технология на обучението:

Провежда се основно посредством лекции и семинари. Съдържанието на учебния материал се поднася проблемно и в интерактивна форма. Определени схващания се поставят дискусионно, за което студентите имат предварителна нагласа. Предоставя се възможност за обсъждане със студентите на различни гледища и за решаване на конкретни въпроси посредством казуси, ситуации и пр. интерактивни методи. Студентите получават и достатъчно широк поглед върху най-новото в теорията и технологията на образованието у нас и по света. Семинарните занятия включват разработване на проекти, разиграване на ролеви игри свързани с тематиката на занятията, рефериране научно-методическа литература на български и на чужди езици, ползват интернет-сайтовете за набиране на информация, правят предложения, работят в екипи за подготовката на дадено занятие в училище.


Интегрирано образование


ECTS кредити: 4 Седмичен хорариум: 1+1+0

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Педагогика”

Факултет по педагогика

Лектор:

Доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска,

катедра „Педагогика”

Е-mail: pterziyska@abv.bg

Анотация:

Дисциплината „Интегрирано образование” е избраема в Магистърска програма по образователен мениджмънт и включва изучаването на основни проблеми на интегрираното образование на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП). Целта е да се запознаят студентите със същността на основните явления в областта на интегрираното образование и обясняващите ги понятия. Запознаване с нормативната основа, предпоставките, условията, факторите, методиката на интегрираното обучение.


Съдържание на учебната дисциплина:

Основните съдържателни акценти са: Основни съвременни нормативни документи за осъществяване на интегрирано образование на ДСОП –международни и национални. Същност, цел и задачи на интегрираното образование. Принципи на интегрирано образование. Модели на интеграция на ДСОП. Екипната работа в условията на интегрираното образование. Условия и фактори за развитие на интегрираното образование. Организиране на учебната среда за успешно реализиране на интегрирано образование.


Технология на обучението и оценяването:

Обучението включва лекции и семинарни упражнения. Знанията се предлагат в система, като се използват интерактивни методи – казуси, дискусии, дебати, делови игри. По време на занятията се демонстрират примери на успешни практики на интегрирано образование в страната и чужбина. Установени са точни критерии за разработване на реферати, които се предават в определен срок и след проверка се дискутира по тях. Окончателната оценка е на основата на текущия контрол и изпитната оценка.


Свързани:

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconКонкурс за най-добра българска фотография, публикувана в Българската преса на ветроходна тематика
Тel: (+ 359 2) 9300624; (+359 2) 9743072 President; Fax: (+359 2) 9743179; e-mail
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconАнализ на въздействието на водохимичния режим на топлоносителя по първи и втори контур на пгв-1000 върху колекторите и топлообменните тръби
Добрин Н. Григоров, Риск Инженеринг ад, 34, бул. Тотлебен/ров 4, София, 1606, България; Tel: (359 2) 71 44 585, Fax: (359 2) 975...
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconTel/Fax: +359 2 980 20 50, 987 62 32

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconНационална служба за растителна защита
София 1040 Бул.”Христо Ботев”№17 тел : +359 2 9173 702, 953 41 16, fax.+359 2 95209 87 e-mail
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconБургас, 36,"Slavyanska" str,Burgas,Bulgaria,postcode: 8000 Ул."Славянска" 36, tel: +359 56 82 01 28,mobile: +359 89 56 911 08 Тел: 056 82 01 28; 089 56 911 08, e-mail

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconBG, 1606 Sofia, 19 Makedonia blvd ap. 31.; tel.(+359-2) 9502270; fax. 9502274
При сумирано отчитане на работното време за персонала, месечното възнаграждение е в двоен размер
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
В предложената учебна програма се разглеждат основните принципи на компютърното моделиране на въздействието електромагнитното поле...
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconSupreme judicial council 9, Saborna Str 1000 sofia (Bulgaria) : +359 2 930 4990 /Fax: + 359 2 981 5851
Вътрешен правилник за работа на Висшия съдебен съвет (всс), публикуван на 23 юни 2004 г
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconБургас, 36,"Slavyanska" str,Burgas,Bulgaria,postcode: 8000 Ул."Славянска" 36, tel: +359 56 82 01 28,mobile: +359 89 56 911 08 Тел: 056 82 01 28; 089 56 911 08, e-mail
Цената включва: нощувка и All inclusive, басейни, фитнес, курортен данък и застраховка
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16 iconСофия, ул. Раковски №146, ет. 2, aп. 4, tel./fax: + 359 2 981 01 88
София 1463, ул.”Цар Самуил” №8, ет. 1,тел. (02) 952 09 02; тел./факс: (02) 852 96 94, e-mail
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом