Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер98.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/003301205.docx
00330-2012-0005

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ООД, ул. "Ал. Стамболийски" № 2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977

Място/места за контакт: Александър Александров

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на "В и К" ООД гр. Враца

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: област Враца
Код NUTS: BG313

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на "В и К" ООД гр. Враца

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

Прогнозна стойност без ДДС

750000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение на поръчката се определя от възложителя в размер на не повече от 3 % и се записва в договора

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

съгласно договореното между възложителя и избрания изпълнител на обществената поръчка

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците да притежават или да ползват под наем, или да ползват по реда на чл. 51 а от ЗОП бензиностанции разположени: 1. във всички общини на област Враца; 2. в границите на населеното място - общински център

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/- за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице- копие от документ за самоличност;декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; информация за подизпълнителите/ако участникът предвижда такива/, както и за вида ба работите, които ще извършват и за дела на тяхното участие; декларация за срока на валидност на офертата; документ за представена гаранция за участие; споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, когато участникът е обединение , което не е юридическо лице- когато е приложимо; доказателства за икономическто и финансовото състояние; доказателства за техническите и професионалните възможности;коппие от документ за закупуване на документацията; пълномощно за представитетелство във случаите, когато е необходимо и списък на документите, съсдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Удостоверение от банка, обслужваща участника за неговата финансова и кредитна надеждност; информаци за общия оборот и оборота на стоките предмет на обществената поръчка за последните три години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Списък на основните договори за доставки на горива, изпълнение през последните три години включително стойностите,датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение; доказателства за право на собственост или други права за ползване на недвижими имоти или части от тях и техническо оборудване при изпълнение на обществената поръчка; списък с точните адреси , на които са разположени бензиностанциите; сертификати , издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството удостоверяващи съотвествието на стоките със съответните стандарти.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: предложена цена; тежест: 50
Показател: предложен срок на плащане; тежест: 25
Показател: предложени преференции; тежест: 25

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

22.05.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

30 BGN

Условия и начин на плащане

цената на тръжните документи е с включен ДДС и е платим на посочената банкова сметка или в брой на касата на възложителя на адреса му на управление

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

28.05.2012 г. Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 29.05.2012 г. Час: 14:00

Място

гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2, заседателна зала ет. 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците или техни упълномощени представители, както и представители на ЮЛНЦ и СМИ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

март 2014

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Бълария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.04.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Оощина Враца

1) Кратко описание

Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на "В и К" ООД - за община Враца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Община Криводол

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Криводол

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Община Мездра

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Мездра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Община Роман

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Роман

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Община Бяла Слатина

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Бяла Слатина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Община Оряхово

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Оряхово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование Община Борован

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Борован

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 / Наименование Община Хайредин

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Хайредин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 / Наименование Община Козлодуй

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Козлодуй

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 / Наименование Община Мизия

1) Кратко описание

Доставка на горива за МПС за нуждите на "В и К" ООД - община Мизия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

съобразно нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Свързани:

Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-козлодуй: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Аец козлодуй еад, гр. Козлодуй, обл. Враца, За: Мариана Грозданова, Република България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76597, e-mail:,...
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."България" №88, За: Иванка Павлова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, Факс: 0361 64655
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване иканализация"-еоод- смолян, ул."П. Р. Славейков" №2, За: инж. Златка Стаматова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301...
Bg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом