Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма
ИмеОбщински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер113.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.namrb.org/projects/i-speed/files/BG Good practices_ICT-Tourism.doc
ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМАТА НА ТУРИЗМА


Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм

Община Банско


Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0057-C0001

Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/038

Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009 г.

Начална дата: 10.04.2009 г.

Дата на приключване: 10.10.2010 г.

Статус: Приключен

Място на изпълнение: Банско

Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Регионално развитие"


Общата цел на настоящия проект е повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и специфични за региона туристически продукти чрез обмен на добри практики и ноу-хау и създаване на сътрудничество на междурегионално ниво.


Дейности:

Изпълнение на дейност 1 - Организация и управление на проекта

Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Провеждане на процедури за определяне на изпълнители

Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Банско – Закопане – Сравнителен анализ на потенциала за развитие и маркетинг подхода

Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Разработване и поддръжка на уеб базиран портал за промотиране на Банско като европейски център за зимен туризъм

Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - On-spot изследване на добри практики за развитие на туризма и маркетинг на дестинации

Подготовка и изпълнение на Дейност 6 - Обмен на добри практики и създаване на мрежа за сътрудничество

Подготовка и изпълнение на Дейност 7 - Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм

Подготовка и изпълнение на Дейност 8 - Разработване на Action Plan за съвместна дейност за устойчивост и надграждане на проектните резултати

Изпълнение на Дейност 9 – Дейности за информираност и публичност


Индикатори:

Индикатор 1 - Установявяне иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество

Индикатор 2 - Брой регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта

Индикатор 3 - Определяне проекти за междурегионално сътрудничество

Индикатор 4 - Индикатор: изясняване участници в междурегионални събития

Индикатор 5 - Постигнати междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик, България – община Горлицки, Полша – ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики

Община Белоградчик


Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0070-C0001

Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/004-01

Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Регионално развитие"

Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009 г.

Начална дата: 10.04.2009 г.

Дата на приключване: 10.10.2010 г.

Място на изпълнение: Белоградчик


Общата цел на проекта е придобиването на специфично ноу-хау и трансфер на добри практики в областта на развитие на туризма и по-специално в маркетинга на значими природни и културни атракции в община Белоградчик чрез междурегионално сътрудничество между община Белоградчик и община Горлицки, Полша


Дейности:

Дейност 1 - Управление и администрация на проекта

Дейност 2 - Изработване на проектна документация и определяне на подизпълнители

Дейност 3 - Организиране на консултативни срещи между представители на целевата група и експерти в съответните области

Дейност 4 - Разработване на програма и провеждане на обучение „Нови методи за туристически маркетинг и добри практики на Европейския съюз в развитието на туризма

Дейност 5 - Разработване на програма и провеждане на обучение „Нови методи за туристически маркетинг и добри практики на Европейския съюз в развитието на туризма”

Дейност 6 - Организиране и провеждане на учебно посещение (study visit) „Управление на туристическа дестинация” – опитът на община Горлицки, Полша

Дейност 7 - Разпространение на информация и публичност

Дейност 8 - Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта

Дейност 9 - Одит на проекта


Индикатори:

Индикатор 1 - Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество - проектиран и внедрен на база добрите модели/практики подходящ маркетингов план за определена атракция в Община Белоградчик

Индикатор 2 - Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта - Маркетингова стратегия за популяризиране на туристическа дестинация Белоградчик

Индикатор 3 - Проекти за междурегионално сътрудничество

Индикатор 4 - Участници в събития с междурегионален характер

Индикатор 5 - Междурегионални събития


"Достъпна култура в алтернативи"

Община Варна


Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0005-C0001

Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/002

Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Регионално развитие"

Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011 г.

Начална дата: 09.08.2011 г.

Дата на приключване: 09.02.2013 г.

Статус: Регистриран

Място на изпълнение: Варна


Описание на проекта: Да се засили ролята на културата като двигател за обновление, развитие и интеграция на периферните градски райони и на ареалите на града със социално уязвими групи в процеса на увеличение на социалния капитал и плодотворно социално взаимодействие между център-периферия и високо-развити/ниско-развити зони на града.


Дейности:

Подготовка Дейност - 1 Градски мултимедиа фестивал Интерпретация

Изпълнение Дейност 1 - Градски мултимедиа фестивал Интерпретация

Изпълнение Дейност 2 - Градски фестивал на интерактивната интерпретация на градската архитектура и недвижимите културни ценности на Варна с модерни средства

Подготовка Дейност 3 - Градски Фестивал на Шансона и неговите епохи

Подготовка Дейност 4 - Международен фестивал на хобитата” Международен фестивал на свободното време на открито”

Изпълнение Дейност 4 - Международен фестивал на хобитата” Международен фестивал на свободното време на открито”

Подготовка Дейност 5 - Разработване на тръжна документация

Изпълнение Дейност 5 - Разработване на тръжна документация

Подготовка Дейност 6 - Създаване и организация на екип за управление на проекта. Разработване на регламент. Конференция и семинари

Изпълнение Д 6 - Създаване и организация на екип за управление на проекта. Разработване на регламент. Конференция и семинари

Подготовка Дейност 7 - Комуникационна кампания, медийно отразяване на събитието

Изпълнение Дейност 7 - Комуникационна кампания, медийно отразяване на събитието

Подготовка Дейност 8 - (Информация и публичност)

Изпълнение Дейност 8 - Информация и публичност

Подготовка Дейност 9 - Мониторинг и оценка на въздействието

Изпълнение Дейност 9 - Мониторинг и оценка на въздействието


Индикатори:

Индикатор 1 - Брой проведени иновативни културни събития

Индикатор 2 - % увеличение на финансиране/инвестиции в културата

Индикатор 3 - Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития

Индикатор 4 - Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития

Индикатор 5 - Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития

Индикатор 6 - Брой посетители на иновативните културни събития

Индикатор 7 - Брой на създадена визуална идентичност на кварталите

Индикатор 8 - Брой на организирани събития с насоченост диалог между поколенията

Индикатор 9 - % на увеличаване на творческите изяви на населението на Варна

Индикатор 10 - % на увеличаване използването на технологически умения с цел създаването на нови форми на култура


Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново

Община Велико Търново


Номер на проект от ИСУН: G161PO001-3.1.02-0095-C0001

Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/003

Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Регионално развитие"

Начална дата: 23.12.2010 г.

Дата на приключване: 23.12.2012 г.

Място на изпълнение: Велико Търново


Описание на проекта: Да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции в град Велико Търново и насърчи развитието на стратегически разположени туристически продукти с широко въздействие, основани на културно – историческото наследство.


Дейности:

Изпълнение на дейност 1 - Организация и управление на проекта. Одит.

Изпълнение на дейност 2 - Информация и публичност: билбордове, табели, транспаранти, пресконференции.

Изпълнение на дейност 3 - Консултантски услуги

Изпълнение на дейност 4 - Изготвяне на предпроектно проучване, инвестиционни проекти (технически/ работни)

Изпълнение на дейност 5 - Реставрация, консервация, експониране на обектите: Църквата „Св. Иван Рилски”; Храм „Св. Св. Апостоли Петър и Павел” и «Владишки мост». ОБЕКТ 1 2 и 3

Изпълнение на дейност 6 - Закупуване на оборудване

Изпълнение на дейност 7 - Програми и техники за интерпретация и анимация на новите туристически атракции

Изпълнение на дейност 8 - Изграждане на туристическа информационна инфраструктура

Изпълнение на дейност 9 - СМР за "Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов", ПИ 2176, кв.310 (ОБЕКТ 4)

Изпълнение на дейност 10 - Извършване на строително – ремонтни дейности на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура ОБЕКТ 5

Изпълнение на дейност 11 - Авторски и строителен надзор. Въвеждане на обектите в експлоатация.

Изпълнение на дейност 12 - Провеждане на съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции

Изпълнение на дейност 13 - Организиране на събития

Изпълнение на дейност 14 - Изработване на рекламно – информационни материали


Индикатори:

Индикатор 1 - заетост на легловата база

Индикатор 2 - допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции

Индикатор 3 - удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги

Индикатор 4 - брой развити туристически атракции/обекти


Културно-туристическо развитие с Европейска перспектива за обновяване на старите твърдини “КРЕПОСТ”

Велико Търново


Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0075-C0001

Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/003-01

Бенефициент: Сдружение “Клуб “Отворено общество” Велико Търново

Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Регионално развитие"

Начална дата: 10.04.2009 г.

Дата на приключване: 14.04.2011 г.

Статус: В процес на изпълнение

Място на изпълнение: Велико Търново


Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е обмяна на опит, ноу-хау и най-добри практики за развитие на туризма и маркетинг на дестинациите, чрез междурегионална партньорска мрежа в ЕС.


Дейности:

Дейност 1 - организация, информация, управление, наблюдение и отчетност

Дейност 2 - подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Дейност 3 - туининг

Дейност 4 - организиране на работни и учебни посещения в страните-членки по проекта

Дейност 5 - изготвяне на интегриран план за развитие на укрепения град във Велико Търново, чрез внедряване на иновативни подходи и опитът на община Арецо, Италия и община Таршин, Малта

Дейност 6 - разработване на средносрочна маркетингова стратегия за развитие на туризма на територията на община Велико Търново

Дейност 7 - създаване и популяризиране на официална туристическа интернет страница и мултимедиен каталог на туристическите обекти, атракции и маршрути в община Велико Търново

Дейност 8 - изготвяне на стратегия за дългосрочно партньорство на трите общини и участие на община Велико Търново в асоциацията на укрепените градове

Дейност 9 - заключителна конференция за представяне на резултатите по проекта и стратегията за дългосрочно партньорство между клуб “Отворено общество, община Велико Търново, община Таршин и община Арецо


Индикатори:

Индикатор 1 - Обменени иновативни практики, приложени на базата на междурегионално сътрудничество

Индикатор 2 - Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, към които проектът има отношение

Индикатор 3 - Реализирани проекти за междурегионално сътрудничество

Индикатор 4 - Брой на участниците в междурегионални събития

Индикатор 5 - Брой на междурегионалните събития, организирани за обмяна на опит


Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм

Община Стара Загора


Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0048-C0001

Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/022

Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Регионално развитие"

Начална дата: 10.04.2009 г.

Дата на приключване: 10.10.2010 г.

Статус: Регистриран

Място на изпълнение: Стара Загора


Описание на проекта: Общата цел е чрез сътрудничество между Община Стара Загора и партньорите по проекта да се осъществи обмен на най-добри практики, иновативни подходи и знания за повишаване на регионалния туристически потенциал и насърчаване на местното развитие с помощта на най-актуалните ИКТ.


Дейности:

  • Управление и обща координация

  • Начална среща на участниците в проекта

  • Проучване на добри практики

  • Идентифициране на туристическите продукти и тяхната цифровизация; пилотни модели.

  • Учебни посещения в партньорски общини

  • Техническо задание за изработване на електрона платформа

  • Разработване на електронната платформа

  • Обучение на потребителите за работа с електронни инструменти

  • Информационни кампании; функциониране и мониторинг на Платформата

  • Приключване на проекта, представяне от българските партньори на проекта в Лариса и Ла Дром


Индикатори:

Индикатор 1 - Повишени умения на турист. агенти за иновативни действия и работа с Интернет платформата

Индикатор 2 - Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество

Индикатор 3 - Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта

Индикатор 4 - брой проекти за междурегионално сътрудничество

Индикатор 5- брой участници в междурегионални събития

Индикатор 6 - междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага

Кърджали


Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0091-C0001

Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/033-01

Бенефициент: Фондация „Радио Нова Европа“

Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Регионално развитие"

Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009 г.

Начална дата: 10.04.2009 г.

Дата на приключване: 10.10.2010 г.

Статус: Приключен

Място на изпълнение: Кърджали

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики да се създаде пилотен маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали.


Дейности:

Подготовка и изпълнение на дейност 1 - Кръгла маса

Подготовка и изпълнение на дейност 2 - Създаване на база данни за туристическите обекти

Подготовка и изпълнение на дейност 3 - Изготвяне на ситуационен и SWОT анализ на състоянието и нивото на развитие на туристическия потенциал в Област Кърджали

Подготовка и изпълнение на дейност 4 - Разработване на модел за корпоративна идентичност на Област Кърджали

Подготовка и изпълнение на дейност 5 - Кампания за повишаване на информираността на населението за туристическия потенциал на област Кърджали

Подготовка и изпълнение на дейност 6 - Разработване на интернет портал, съдържащ актуална и достоверна информация за туристическия продукт, атракциите и събитията в региона

Подготовка и изпълнение на дейност 7 - Ден на Кърджали в Хага

Подготовка и изпълнение на дейност 8 - Дейности за осигуряване на информация и публичност

Подготовка и изпълнение на дейност 9 - Вътрешен мониторинг и отчетност


Индикатори:

Индикатор 1 - Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество

Индикатор 2 - Участници в междурегионални събития – Кръгла маса и пресконференция

Индикатор 3 - Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит

Свързани:

Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconКрайният срок за номиниране на най-добрите реклами и тв проекти с положителен образ на жените наближава!
Ят срок за номинации за наградата за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга за 2011/2012 г приключва на 1 юли 2012...
Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconSwot-анализ Състояние на туризма (Използване на Информационни и Комуникационни Технологии в туризма)
За целите на swot-анализа са използвани следните информационни източници: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в...
Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconОрганизационно-икономически аспекти на информационното общество
Основен приоритет на информацията и широкото използване на информационните технологии и телекомуникациите за овладяване на информационните...
Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconПресконференция зa Наградата за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга
На 19 октомври, петък, организаторите на конкурса за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга ще дадат пресконференция...
Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconНавлизането на информационните технологии в туризма

Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconИнформационното бюро на Европейския парламент в България учредява награда за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012 На 3 май стартира кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012
На 3 май стартира кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата...
Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconИзтича срокът за номинации за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012!
На 1 юли приключва кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата...
Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconУдължава се срокът за номиниране на най-добрите реклами и телевизионни проекти с положителен образ на жените До 15 юли 2012 г ще продължи кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга за 2011/2012 г
До 15 юли 2012 г ще продължи кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен образ на жените...
Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconОпределение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация
...
Общински проекти за използване на информационните технологии в маркетинга и рекламата на туризма iconИнформационните технологии и съобщенията
Зоп със Заповед № рд-08-117 от 02. 03. 2010 г на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом