Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер36.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233doklad_ZZ_Yane_Yanev.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване


Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-52, внесен от н.п. Яне Янев и група народни представители на 04 декември 2009 г.


На свое редовно заседание, проведено на 04 февруари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-52, внесен от н.п. Яне Янев и група народни представители на 04 декември 2009 г.

На заседанието присъстваха проф. Мила Власковска, заместник – министър на здравеопазването, г-н Александър Александров, председател на Сдружение на фелдшерите бакалаври по медицина в България, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.

Съгласно мотивите на законопроекта, той има за цел осигуряване на качествена медицинска помощ на гражданите, лишени от достъп до медицинска помощ поради незаетост на практики на общопрактикуващи лекари и отлив на медицински кадри от системата на спешната помощ, като предлага тази функция да се изпълнява от лекарски асистенти. В законопроекта се предвижда висшите училища да осигурят започване на подготовка и придобиване на квалификация по специалността „лекарски асистент” до началото на учебната 2010 – 2011 г. Предлага се професията „лекарски асистент” да бъде изградена на основата на професията “фелдшер”, като за фелдшери, които не са придобили степен на завършено висше образование, както и за лицата, които не са завършили образованието си, е предвидено продължаващо обучение във висши медицински училища като условие за придобиване на правоспособност на лекарски асистенти.

В началото на дискусията председателят на комисията д-р Лъчезар Иванов информира народните представители, че по негова покана е проведена среща по проблемите, предмет на уредба в обсъждания законопроект, в която са участвали д-р Божидар Нанев, министър на здравеопазването, проф. Мила Власковска, заместник – министър на здравеопазването и ръководството на Сдружение на фелдшерите бакалаври по медицина в България, представлявано от г-н Александър Александров – председател. След проведения ползотворен разговор е постигнато съгласие поставените за разглеждане въпроси да бъдат уредени в подзаконов нормативен акт - наредба за професионалните дейности, извършвани от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, която да бъде издадена от министъра на здравеопазването.


Като председател на Сдружението на фелдшерите бакалаври по медицина в България г-н Александър Александров потвърди постигнатото на срещата споразумение като допълни, че сдружението като организация, която защитава правата и интересите на това съсловие в България ще участва активно в изготвянето на наредбата, регламентираща компетенциите и функциите на лицата, които упражняват професията „фелдшер”. Той посочи, че това е първата стъпка към определяне мястото на тези медицински специалисти в системата на здравеопазването, като последващ етап се предвижда продължаване на обучението и специализация на наличния капацитет и кадрови ресурс от фелдшери, което ще се осъществява в медицински университети.

Проф. Станка Маркова, председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи представи становището на асоциацията, с което не се подкрепя обсъждания законопроект. Проф. Маркова посочи, че в законопроекта са поставени за разглеждане два основни проблема. Първият проблем се изразява в определяне статута на фелдшерите в системата на здравеопазването, а вторият – в подготовката на медицинските специалисти по учебна програма за медицински асистенти, като тези проблеми трябва да се разглеждат и решават отделно един от друг от съответните държавни органи. Предложението на асоциацията е статутът на фелдшерите да бъде уреден чрез приемане на наредбата за професионалните дейности, които могат да извършват медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, част от които са и фелдшерите.

Заместник – министърът на здравеопазването проф. Мила Власковска потвърди готовността на Министерство на здравеопазването за изготвянето на наредбата за професионалните дейности, извършвани от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и за обсъждане възможностите за извършване на обучението на тези медицински специалисти.


В отговор на възникналите в хода на дискусията въпроси д-р Лъчезар Иванов уточни, че разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, съдържа нормативно основание за издаване на подзаконов нормативен акт, издаден от министъра на здравеопазването, с който да бъдат регламентирани професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно и не е налице необходимост от изменение и допълнение на съществуващата законова уредба.

Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 2, „Против”- 0, „Въздържал се”- 15, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-52, внесен от н.п. Яне Янев и група народни представители на 04 декември 2009г.


Председател на

комисия по здравеопазването:
д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ


Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом