Програма за развитие на туризма
ИмеПрограма за развитие на туризма
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер369.57 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://obadm.balchik.net/home/obs/naredbi/programa_tourism_2008.doc
  1   2   3   4   5


ОБЩИНА БАЛЧИК


ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


 


Балчик, 2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ


А. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ.

1. Туристически ресурси.

1.1. Географско разположение на общината.

1.2. Природни ресурси.

1.3. Антропогенни ресурси.

2. Селища и население.

3. Обща инфраструктура и услуги.

3.1. Пътна мрежа и достъп.

3.2. Водоснабдяване, електрификация и канализация.

3.3. Комуникации.

3.4. Отпадъци.

3.5. Търговско и битово обслужване.

3.6. Здравно обслужване.

3.7. Банково обслужване.

3.8. Образование.

3.9. Медии.

4. Туристическа инфраструктура и услуги.

4.1. Туристически бази и услуги.

4.2. Допълнителни туристически услуги и атракции.

4.3. Информация и реклама

4.4. Институции.

5. Проекти и програми във връзка с туризма на територията на общината.


Б. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА.

1. Силни страни

2. Слаби страни

3. Възможности

4. Заплахи.

5. Изводи и насоки за развитие


В. ВИЗИЯ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗЪМ...


Г. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА.


Д. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ.

1. Създаване на Консултативен съвет по туризъм в община Балчик

2. Събиране и поддържане на актуална информация относно туристическото предлагане в България.

3. Учебни посещения в други райони на България.

4. .Изпълнение на функциите на общинска администрация по Закона за туризма.

5. Развитие в дейностите на туристическите информационни центрове

6. Развитие на дейностите в културните обекти на територията на общината

7. Затвърждаване на традициите в организирането и провеждането на културни прояви

8.  Издаване на печатни информационни материали.

9. Издаване на рекламни материали.

10. Популяризиране на Балчик на българския туристически пазар.

11. Популяризиране на Балчик чрез Интернет.


Е. .ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА


Ж. ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2008 ГОДИНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


З. МИСИЯ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛЧИК


И. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА


 


Програмата за развитие на туризма на територията на община Балчик се приема на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно задачите на Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2005 - 2013 година и съществуващите местни туристически ресурси и потребности.


 

А. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ


 

1. Туристически ресурси

1.1. Географско разположение на общината


Община Балчик е разположена в североизточната част на България  и е една от 14-те  общини, разположени на 378-километровата брегова ивица на Черно море. Заема територия от 532 кв. км. площ от плодородната Добруджанска равнина, от които 419 256 дка селскостопански фонд, 64 000 дка гори и 30 км брегова ивица.

Община Балчик включва в себе си двадесет и две населени места с общо население от 22 941 души, като център на общината е град Балчик с 13 818 население. На запад при селата Осеново и Кранево граничи с община Варна и община Аксаково, при с. Змеево - с община Генерал Тошево и при селата Гурково и Топола - с община Каварна.

Община Балчик попада в Добруджанския геоморфоложки район (Балчишко - Франгенски подрайон). Територията й има ясно географско деление – брегова ивица и Добруджанско плато. Първият район покрива бреговата ивица и долината на Батова река. Характеризира се с височинен релеф до 150 м. над морското равнище. Морският бряг в частта при устието на Батова река е нисък, зает от дългата плажова ивица Кранево - Албена (с обща площ около 27 ха). Западно от нея е обширната гориста низина “Балтата”. В останалата част от крайбрежието, бреговият склон е по-висок, но достъпен, на места терасиран от свлачища и по тази причина - неблагоприятен за строителство. Плажовите ивици са скромни и възлизат само на около 3,3 ха.

Теренните форми на прилежащите около и в гр. Балчик територии са изключително разнообразни и специфични. Старият град е разположен върху голям амфитеатър - древно свлачище. Теренът е прорязан в посока север - юг от дълбоки оврази, както в града, така и в западна посока - вилните зони. Характерните “тебеширени” скални хълмове, дълбоките дерета и откоси му предават екзотичен облик. Плажната ивица е сравнително бедна.

Вторият географски район обхваща част от Добруджанската равнина с надморска височина 150 - 250 м. Има платовиден, леко хълмист релеф. Скатът на Добруджанското плато постепенно се отдръпва от бреговата линия, като при Балчишка Тузла е на около километър, а при долината на р. Батова – далеч по-навътре.

Черноморският шелф е различно широка, слабо наклонена стъпално понижаваща на изток подводна платформа.

 

1.2. Природни ресурси


Красивата природа, кристално чистите води, природните и антропогенни дадености на община Балчик са предпоставка за развитие на туризма във всичките му алтернативни форми.

На територията на община Балчик са разположени:

 • Поддържаният резерват “Балтата” е разположен на площ 197,7 ха, а буферната му зона е 163,4 ха. Обявен е през 1961 г. с цел опазване на естествена лонгозна гора с принадлежащата й флора и фауна. Намира се в землището на с. Оброчище. Резерватът е уникален в световен мащаб - 16 вида от растенията в него и буферната зона са с природозащитна стойност. В Червената книга са включени 7 вида, като три от тях са защитени, а останалите са редки видове. В резервата растат 116 лечебни растения, живеят 140 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга.

 • На територията на община Балчик попада и малка част от Природния парк “Златни пясъци” – 26,2 ха в землището на с. Кранево (цялата му площ е 1320,7 ха). Паркът е обявен за защитена територия през 1943 г. с цел запазване на растителни и животински съобщества и характерни земни образувания и пейзажи, имащи висока научна и културна стойност.

 • Защитени местности са “Долината на дроплите” (3620,0 ха в землищата на селата Дропла, Змеево и Кремена) и “Находище на обикновен божур” (46,3 ха в землището на с. Църква).

Най-важните елементи на природното богатство на общината са морето, неговото крайбрежие и високопродуктивните обработваеми земи. Природните условия и ресурси, както и тяхното историческо усвояване, са довели до обособяване на две съвсем различни по характер и развитие части от територията на общината – крайбрежна и вътрешна (“буферна”). Карйбрежната е разнообразна по релеф, с подчертана динамика на природните процеси и висока степен на антропогенно присъствие. В контраст, частта от Добруджанската равнина е с едностранен профил на едроплощно земеделие и малко население в просторни села, което определя периферния характер на тази територия.

Балансът в развитието на общината и съхраняването на природното равновесие следва да се гради върху обмена и функционалното взаимодействие между двете зони при запазване на спецификата им.


1.3. Антропогенни ресурси

В допълнение към природните ресурси, общината разполага с богати антропогенни ресурси – културно-историческото наследство. Най-силно присъствие има гр. Балчик с неповторимата си природна “сценография”, съхранените архитектурни напластявания и Дворцовия комплекс. Значими културно-исторически факти са разположени и в почти всички села на общината (все още не-експонирани).

Елинско, римско, турско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. Високата културно-историческа и познавателна стойност на уникални паметници от античната и средновековната българска епоха, превръщат архитектурно-археологическите резервати на община Балчик в поле за изследвания, база за туристически продукти, “културен гръбнак” на настоящите поколения и “мост” за прехвърляне на ценности към бъдещите.

От особено значение са паметниците в активната курортна зона в близост до крайбрежието. Те са обект на познавателен туризъм и “гарнитура” на ваканционния туризъм, балнеолечението и отдиха. По значимост и брой (Балчик има над 300 единични и групови паметника на културата, съсредоточени в града и околностите му), паметниците на архитектурното и археологическото наследство, поставят Балчик на едно от първите места в страната.

По-значимите разкрити паметници и културни факти в гр. Балчик са:

 • Храмът на богинята-майка Кибела - храмът се намира в центъра на Балчик и е открит през 2007 г., той е единствен не само у нас, но и на Балканите, бил е действащ в продължение на 700 години. Тук са се извършвали ритуали дори и след въвеждането на християнството като религия - цели сто години. Досега археолозите са открили осем уникални статуи от бял мрамор на богинята майка и над 18 мраморни плочи с напълно запазени надписи на старогръцки, които са изложени в залите на Градския исторически музей.

 • Землено-каменното укрепление в кв. Хоризонт – паметник на културата с национално значение от 1994 г., разположен върху 1300 дка и съставен от 4 свързани укрепления. Проучванията са недовършени и възпрепятствани от застроените жилищни територии, попадащи върху част от укреплението. По тази причина и експонирането е незадоволително.

 • Крепост – преустроена през средновековието антична крепост Дионисополис, разположена в централната част на Балчик върху 120 дка; добре запазена е само източната част на крепостната стена;

 • Средновековни селища – върху платото на хълма Джени баир (36 дка) и върху Сусам баир (23 дка);

 • Некрополи – 4 броя, датирани от VIII до XIII в.

В селата Кранево, Оброчище, Рогачево и Храброво също са разкрити древни селища, крепости и некрополи. Повечето са от епохата на средновековието, като шест от тях са разположени върху останки от античната епоха. Подобни археологически находки са разкрити и в много други села на общината.

Архитектурните паметници (113 броя) са съсредоточени в гр. Балчик.

Културните обекти на територията на община Балчик са:

   • Архитектурно–парковият комплекс "Двореца” е гордостта на Балчик. През 1924 г. 46–годишната кралица Мария Румънска е пленена от този къс българска земя, който криел между балчишките бели скали и морето частица от рая. Вековните дървета, полските цветя, ручеите и птиците, дори заглъхналите стари воденици и пресъхналите каменни чешми я омагьосали.
    Италианските архитекти Августо и Америго проектират “Тихото гнездо” на кралицата. Новите постройки следват стила на заварените – първите им катове са вдигнати от живописния балчишки камък, а покривите им са покрити с турски керемиди, запазили в патината си автентичността на старата българска къща.
    Екстравагантното минаре придава ориенталско очарование на кьошка.
    Цветното великолепие в парка с надвесени над морето тераси е сътворено от швейцареца Жул Жани. Ботаническата градина разцъфтява след 1955 г. Особена атракция са колекцията от 250 вида едри кактуси, “ободлива” 1 дка площ – втора в Европа след посестримата си в Монако, и розариумът, изпълнен с уханието на 34 сорта хибридни рози – също втори по големина в Европа. Тук обаче могат да се видят и бонбоненоу каучуково и книжно дърво, едроцветна магнолия, метасеквоя. Грижа искат 3000 растителни вида.
    Архитектурно – парковият комплекс “ Двореца” е перлата на Балчик.

 • Взаимно училище и храм “ Свети Никола”, които са исторически паметници на културата от епохата на Възраждането, съхранили за поколенията непреклонния български дух. Училищната сграда е открита за посещения през м. май 1982 г. Възстановена по проект на доц. Минко Гечев, тя възпроизвежда училищният интериор през 1861 – 1865 г. Експозицията включва класна стая, стая на учителя и фотодокументална зала, представяща Балчик през Възраждането. Църквата “ Св. Никола” е построена през 1845 г. и е една от първите български църкви в Добруджа. По план тя е трикорабна, едноапсидна базилика. Вътрешната й уредба е дело на Койчо Досев, възпитаник на Тревненската живописна школа. В нея е организирана постоянна изложба на Възрожденски икони от Добричкия край, изработени от майстори – зографи, възпитаници на Тревненската живописна школа. Чудесната акустика на храма дава възможност за организиране на концерти. Пряко свързани с борбите за църковно – национално признаване, взаимното училище и храмът “Св. Никола”  свидетелстват за съпричастността на балчиклии към идеите на българското национално Възраждане. 

 • Градски исторически музей, като идеята за създаване на музей в Балчик датира от 1907 г. и е свързана с първите археологически проучвания, осъществени под ръководството на Карел Шкорпил. През 1937 – 1940 г. в града отваря врати първият музей в Южна Добруджа. При румънското оттегляне неговите експонати са отнесени в Констанца. През 1941 г. е направен опит за възстановяването на музея, но това става едва след 20 години, когато е създадена историко–археологическа сбирка, която по–късно получава официален статут на музей. Днес експозицията на музея е подредена в три последователни зали. Хронологически е проследена историята на Балчик от възникването му през VІ в. пр. Хр. До освобождението на града от румънската окупация през 1940 г. Античният период е представен в първа зала. В нея са експонирани разнообразни материали – копия на статуи на божества от гръцкия пантеон, изделия от керамика и стъкло, мраморни детайли, епиграфски паметници, реликварии. Впечатлява възстановката на спортна колесница и макет на гробницата–мавзолей на римски лекар. Във втора зала преобладават находки, документиращи материалната култура на местните жители през Средновековието. Особено ценни са показаните образци на сграфито–керамика от периода  на Второто българско царство В тази част на експозицията намира място част от нумизматичната колекция на музея, както и макет на западната крепостна порта на ранносредновековната крепост в кв. Хоризонт. Специален акцент е експонираният автентичен паметник на старинното тежко въоръжение – оригинално корабно оръдие от края на осемнадесетото столетие, монтирано върху възстановка на морски оръдеен лафет от тази епоха. В третата зала чрез фотоси и документи е щрихиран политическия, стопански и културен живот на Балчик от освобождението от османско владичество до възвръщането му към България с Крайовския договор.

 • Етнографски музей, който се помещава в реставрирана възрожденска къща от 60 – те години на ХІХ в. Той е на два етажа, в които намират място както експонати, свързани с бита и поминъка на балчиклии, така също предмети, оръдия на труда, облекла, накити, характерни за местното население в този край. На първия етаж е разгърната музейна експозиция “Занаяти и поминък в Балчишкия край” от първата половина на ХХ век. Представени са следните занаяти: калпакчийство, шивачество, кожухарство, бъчварство, медникарство, коларожелезарство, колародърводелство, както и земеделието, скотовъдството, риболовът като традиционен поминък. Експонирани са работни костюми, диканя, вила, овчарски ямурлуци, рибарски мрежи, домакински съдове, а също и автентични оръдия на труда, документиращи поминъка в този край. В пълен контраст вторият етаж грабва посетителите с изобилието от багри и шарки на четирите празнични костюма от Добруджа и Котленско. Особено впечатляват различните женски накити – произведения на местните майстори – ювелири, вложили в тях много вкус и усет за красота. Примамлив е уютът на двете гостни стаи, съхранили самобитния интериор на селска и градска къща от началото на ХХ век. В отделна стая е експониран автентичен стан, на който българката сама тъче всичко необходимо за дома си – пъстротъканни килими и черги, вплитащи в себе си цветовете на морето и равнината. Цветната градина пред  музея по подходящ начин хармонира с архитектурния му облик.

 • Художествена галерия, която се намира в красива и стилна сграда, строена в началото на миналия век. В залите на два етажа в постоянната експозиция се излагат творби на живописта, скулптурата и графиката, избрани от собствения фонд на галерията, илюстриращи постиженията и развитието на българското изобразително изкуство от началото на ХХ век до наши дни. Централно място е отделено на картините на Владимир Димитров – Майстора, Ц. Лавренов, В. Бараков, Б. Обрешков, Хр. Каварналиев, Д. Узунов. Изложбената политика на галерията е отворена за всичко стойностно и талантливо създадено от художниците в България и по света – от добрата традиция до новаторските неконвенционални решения. В четири зали за гостуващи изложби художествената галерия организира и открива ежемесечно нови експозиции, в които представя търсенията и резултатите на нашето изкуство чрез групови, индивидуални, ретроспективни и тематични изяви. Акцент в нейната дейност са съвместните изложби с чужди културни институти и посолства. През цялата година художествената галерия е център на международни пленери и фестивали. Тя е предпочитано място за провеждане на творчески срещи, рецитали и концерти.

 • Мюсюлманския манастир “Текето” край с. Оброчище е религиозен култов паметник, строен вероятно през ХVІ в. Той е съставен от две седемстенни сгради близнаци с различен “ ръст”: тюрбе (мавзолей) и имарет (магерница). Тюрбето е изписано с източни и барокови орнаменти. В средата е гробът на мюсюлманския светия Ак Язалъ баба. Останки от имарето напомнят, че тук са отсядали поклонници и са се греели на огромното огнище с висок седемстенен комин. Текето се почита и от християните. Двете вери си подават ръце на традиционния общ събор тук. Днес мястото привлича със своя магнетизъм хиляди гости на общината и КК “Албена”.

В Балчик има и три църкви и една джамия, които също са обект на интерес от страна на туристите.

Културно-историческото наследство е “инфраструктурата на приемствеността”. Ресурсите на държавата и общините са несъизмеримо по-малки от потребностите на многократно декларираното желание за “опазване и съхранение”. Желанието за допир на съвременниците до тези ценности и съхраняването им за идни поколения, би могло да се осъществи само чрез тяхното атрактивно експониране и валоризация. Историческата, познавателната и атрактивната стойност на балчишките културни пластове е значима и всепризната. За съжаление, работите по проучване, консервация и експониране все още не са доведени до формиране на завършени туристически продукти, професионална реклама и продажби. Това е пътят за набиране на средства, съхранение и обогатяване на тези непреходни ценности.


2. Селища и население

Община Балчик се състои от 22 населени места, от които град е само общинският център. Основната част от населението е съсредоточено в града и няколко по-големи села, разположени по основните пътища.

В град Балчик е съсредоточено 55,7% от населението на общината. По броя на населението си, повечето села са от категориите “много малки” и “малки”. Изключение правят селата Оброчище и Соколово. Близо до долната демографска граница на средните села е и с. Кранево.

В община Балчик е разположен и к.к. Албена - селищно образувание с национално значение. Комплексът е с дължина 5 км. и плажна ивица с ширина 150 м. Разположен е в живописен залив само на 30 км. от гр. Варна и 502 км. североизточно от София. Комплексът е разположен в непосредствена близост до природния резерват "Балтата"

 
  1   2   3   4   5

Свързани:

Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма
Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл. 10,ал. 1 и ал. 2 и в съответствие с...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за устойчиво развитие на туризма
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Бяла е за 2012 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община борово
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с...
Програма за развитие на туризма iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом