Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
ИмеУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер147.2 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.k-education.at/upload/medialibrary/ikonomika_na_predpriatieto.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА
за задължителна професионална подготовка


по ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 345 Стопанско управление и администрация


ПРОФЕСИЯ: код 345010 Икономист - мениджър
СПЕЦИАЛНОСТИ: код 3450104 Икономика и мениджмънт

код 3450105 Предприемачество и мениджмънт
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД – 09 – 878 / 20.6.2005


СОФИЯ, 2005 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:


Учебната програма по Икономика на предприятито е предназначена за професията: Икономист - мениджър от професионално направление: Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са отразени, както достиженията на теорията и практиката в развитите страни, така и българския опит и специфика на развитие.

Учебното съдържание е с комплексен характер и има за цел да формира у учениците систематизирани знания за съвременното предприятие, като субект на стопанската дейност. Изучават се основни икономически категории, както и закономерностите за протичане и управление на икономическите процеси на предприятията. Съдържанието е структурирано така, че учениците да придобият ясна представа за създаването на предприятието, за неговите отдели, за факторите и връзките му с външния свят в зависимост от законовата и социална среда.

Учебното съдържание в учебната програма е разпределено в 3 учебни години,

8 раздела и 38 теми – за специалност: Икономика и мениджмънт. Всяка тема съдържа няколко подтеми.

В учебния процес следва да се обърне особено внимание на практико-приложната страна на обучението. Поради комплексността на дисциплината, се осъществява взаимодействие с редица други учебни предмети, като маркетинг, финанси, счетоводство и др.

При обучението на учениците по Икономика на предприятието е необходимо теоретичните знания да бъдат подкрепени с много практически примери от дейността на съвременното предприятие.

Обучението по Икономика на предприятието се организира чрез активно включване на ученика в учебния процес и чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание. Методите на обучение, които се препоръчва да се прилагат са: интерактивни методи, казуси, тестове, делови игри, проблемни ситуации, дискусии и др.

Изучаването на този предмет се извършва в учебен кабинет, разполагащ с нужните средства за обучение и дидактическа техника. Необходимо е да се разполага с учебни помагала като онагледяващи табла, учебни видео филми и др.

Настоящата учебна програма има интегративен характер и е предназначена за прилагане в обучението по икономическите професии. За специалност: Предприемачество и мениджмънт с хорариум 299 часа по предмета, учителите трябва да ползват същото учебно съдържание, като самостоятелно следва да извършат разпределението на часовете в 10, 11, 12 и 13 клас, съобразно учебният план.

ІІ ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ: 309 часа

Х клас

І срок 18 седмици по 3 часа = 54 часа

ІІ срок 18 седмици по 3 часа = 54 часа

108 часа

XI клас

І срок 18 седмици по 3 часа = 54 часа

ІІ срок 18 седмици по 3часа = 54 часа

108 часа

XII клас

І срок 18 седмици по 3 часа = 54 часа

ІІ срок 13 седмици по 3 часа =39 часа

93 часа


III ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

ТЕМИ

ОБЩО ЧАСОВЕ

НОВИ ЗНАНИЯ

УПРАЖНЕНИЕ

1.

Въведение в икономика на предприятието

3

3
2.

Предприятие

6

6
3.

Създаване и придобиване на предприятие

15

9

6

4.

Производствени фактори на предприятието

9

6

3

5.

Основни икономически показатели

6

4

2

6.

Предприятието и околната среда

5

2

3

7.

Предприятието в условията на Европейския съюз

6

3

3

8.

Маркетинг и маркетингови концепции

3

3
9.

Проучване на пазара

15

9

6

10.

Маркетинг- микс

15

9

6

11.

Видове маркетинг

16

16
12.

Качество и конкурентноспособност

6

6
13.

Икономическо стимулиране и заплащане на труда в предприятието

3

3
14.

Финансиране и инвестиране

6

6
15.

Кредитни организации

27

24

3

16.

Борси и борсова дейност

19

15

4

17.

Държавни приходи и разходи

3

3
18.

Данъци -характеристика и видове

9

9
19.

Взаимоотношение на предприятието с местните бюджети

6

6
20.

Социално осигуряване и социална политика

3

3
21.

Правни основи, организиране и финансиране на социалното осигуряване

6

5

1

22.

Видове осигуряване

9

8

1

23.

Необходимост от застраховане. Риск и рискова политика.

6

6
24.

Правни основи на застраховането –застрахователен договор, застрахователен надзор

6

4

2

25.

Застрахователни институти и видове застраховки

8

6

2

26.

Същност и функции на управление на предприятието

2

2
27.

Планиране

10

7

3

28.

Организиране

6

4

2

29.

Контрол и контролинг

2

2
30.

Материално и стоково стопанство

6

4

2

31.

Индустриално предприятие

12

9

3

32.

Селскостопанско предприятие

3

3
33.

Занаятчийство

4

3

1

34.

Строително предприятие

3

3
35.

Транспортно предприятие

6

4

2

36

Предприятия за търговия на едро и търговия на дребно

12

9

3

37.

Туристическо предприятие

12

9

3

38.

Международна търговска дейност

15

12

3ІV . УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ:

X клас


РАЗДЕЛ I. ОСНОВИ НА ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - 50 часа

ТЕМА 1. Въведение в икономика на предприятието.

  1. Същност на икономиката на предприятието.

  2. Икономически участници.

ТЕМА 2. Предприятие.


2.1. Същност на предприятието. Фирма.

2.2.Предприятието и неговата обществена среда.

2.3. Компромис между индивидуални и общи икономически цели.

2.4. Видове предприятия.

ТЕМА 3. Създаване и придобиване на предприятие.

3.1. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие.

3.2. Предмет на дейност.

3.3. Решение за местоположение и големина на предприятието.

ТЕМА 4. Производствени фактори на предприятието

4.1. Обща характеристика, състав и структура на капитала на предприятието.

4.2. Състав, структура и численост на персонала в предприятието.

4.3. Способност и готовност за труд, работна заплата.

ТЕМА 5. Основни икономически показатели.

5.1 Себестойност и цена.

5.2. Печалба на предприятието.

5.3. Производителност, ефективност и рентабилност.

ТЕМА 6. Предприятието и околната среда.


ТЕМА 7. Предприятието в условията на Европейския съюз.РАЗДЕЛ IІ. ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА- 58 часа


ТЕМА 1. Маркетинг и маркетингови концепции.
1.1. Същност и значение на маркетинга.
1.2.Основни маркетингови концепции.
1.3.Стратегически маркетинг
1.4.Тактически маркетинг
ТЕМА 2. Проучване на пазара.

2.1. Методи за набиране на информация.

2.2. Сегментиране и избор на целеви пазар.

2.3. Позициониране.

ТЕМА 3. Маркетинг-микс.

3.1. Продуктова и асортиментна политика.

3.2. Ценова политика.

3.3. Пласментна политика.

  1. Политика на комуникациите.

ТЕМА 4. Видове маркетинг.

4.1. Маркетинг на хранителни стоки и стоки за бита.

4.2. Маркетинг на инвестиционните стоки.

4.3. Маркетинг на външната търговия.

4.4. Маркетинг на предприятията за услуги.

4.5. Маркетинг на организации с нестопанска цел.

ТЕМА 5. Качество и конкурентноспособност.


5.1. Същност и значение на качеството.

5.2 Системи за управление на качеството.

5.3. Фактори за повишаване на качеството и конкурентноспособността.

ТЕМА 6. Икономическо стимулиране и заплащане на труда в предприятието.

6.1. Същност, значение и принципи.

6.2. Форми и системи на заплащане.

XI клас

РАЗДЕЛ І. ФИНАНСИ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ - 52 часа


ТЕМА 1. Финансиране и инвестиране.

1.1. Финансиране и видове финансиране.

1.2.Инвестиране и видове инвестиции.

ТЕМА 2. Кредитни организации.

2.1 Операции на кредитните организации.

2.2. Видове кредити.
ТЕМА 3. Борси и борсова дейност.

3.1. Характеристика на борсата и видове борси.

3.2. Стокова борса.

3.3. Развитие на капиталовия пазар в България.

3.4. Основни участници на капиталовия пазар.

3.5. Пазар на ценни книжа.

3.6. Девизна борса.


РАЗДЕЛ II. ДАНЪЧНА СИСТЕМА - 18 часа

ТЕМА 1. Държавни приходи и разходи.

ТЕМА 2. Данъци - характеристика и видове.

2.1. Преки имуществени.

2.2. Преки подоходни.

2.3. Косвени.

2.4. Данъкоподобни приходи.

2.5. Неданъчни приходи.


ТЕМА 3. Взаимоотношение на предприятието с местните бюджети.

.


РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - 18 часа


ТЕМА 1. Социално осигуряване и социална политика.

ТЕМА 2. Правни основи, организиране и финансиране на социалното осигуряване.

ТЕМА 3. Видове осигуряване.


РАЗДЕЛ IV. ЗАСТРАХОВАНЕ.- 20 часа


ТЕМА 1. Необходимост от застраховане. Риск и рискова политика.

ТЕМА 2. Правни основи на застраховането –

застрахователен договор, застрахователен надзор.

ТЕМА 3. Застрахователни институти и видове застраховки.


XII клас

РАЗДЕЛ І. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 20 часа

ТЕМА 1. Същност и функции на управление на предприятието.

1.1. Същност и функции на управление на предприятието.

1.2.Мотивация и личностна ценностна система, като фактор на управление.

1.3.Стилове на управление

ТЕМА 2.. Планиране.

2.1.Стратегическо и оперативно планиране.

2.2.Техники за разработване на алтернативно решение.

2.3.Техники за вземане на решение.
ТЕМА 3. Организиране.

3.1. Организация на структурата.

3.2.Организация на работата.

3.3.Системи за управление.

3.4.Неформална организация.
ТЕМА 4. Контрол и контролинг.

4.1.Характеристика и принципи на контрола и контролинга.

4.2.Техники на контрол.

4.3. Задачи на контролинга.


РАЗДЕЛ ІІ. ОТРАСЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА –73 часа


ТЕМА 1. Материално и стоково стопанство.

1.1.Материално снабдяване – фази, инструменти, принципи. .

1.2.Складово стопанство. Функции на склада.
ТЕМА 2. Индустриално предприятие.

2.1.Видове и типове производство.

2.2. Производствен процес.

2.3. Производствена програма и производствен капацитет.
ТЕМА 3. Селскостопанско предприятие.

3.1. Характерни особености на селското стопанство.

  1. Селскостопанска продукция.

  2. Селскостопанско предприятие – видове.
ТЕМА 4. Занаятчийство.

4.1. Основни дейности в занаятчийството.

  1. Насърчаване на малките и средни предприятия от страна

на държавата.

ТЕМА 5. Строително предприятие.

5.1. Строителство – характеристика и особености.

  1. Строително предприятие.

ТЕМА 6. Транспортно предприятие.

6.1. Същност на транспорта.

6.2. Видове транспортни предприятия.

ТЕМА 7. Предприятия за търговия на едро и търговия на дребно.

7.1. Функция на търговските предприятия на едро и дребно.

7.2. Видове търговски предприятия на едро и дребно.

7.3. Производствени фактори на предприятието за търговия на едро и дребно – труд, стока, фирмено имущество.
ТЕМА 8. Туристическо предприятие.

8.1. Туризмът в България. Видове туризъм.

  1. Туристическо предприятие. Видове.

ТЕМА 9. Международна търговска дейност.

9.1 Същност, форми и значение на външната търговия.

9.2. Пътища и условия за пласмент и доставка във външната

търговия.

9.3. Външнотърговски договор – особености, форми и клаузи.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:


В края на обучението учениците трябва да знаят и могат:

 • да планират дейността на предприятието;

 • да организират дейността на предприятието;

 • да мотивират работещите за изпълнение на задачите;

 • да контролират дейността;

 • да адаптират дейността на предприятието към изискванията на външната среда;

 • да формулират нови цели и задачи за действие.VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

Снежана Йонкова, Татяна Търнева и Хриси Войнова


Консултант: маг. Йоханес Линднер, Австрия


VII. ЛИТЕРАТУРА:

Икономика на предприятието – 3 части, изд. Тилия, 1996-98 г, авт. колектив:

Проф. Маг. Д-р Шнайдер, маг. Шванкхардт, проф. Маг. Д-р Вирт, проф. Маг. Грбенич /превод и адаптация :проф.Н. Николов, Хр. Войнова, З. Мирчева, К. Попстефанова, Сн. Йонкова, В. Йоткова, Г. Недева, Ив. Янкова, Т. Кисьова, доц. д-р С. Костова/

Маркетинг – изд. Princeps 1992 г., Елена Маринова;

Застраховане - изд. Форком, Хр.Драганов


Свързани:

Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по основи на лесовъдството професионално направление
Механизация на горското стопанство от професионално направление Горско стопанство от Списъка на професиите за професионално образование...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по компютърна графика (теория)
Учебната програма е предназначена за професионално направление код 214 Дизайн, професия код 214010 Дизайнер, специалност код 2140106...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация
Икономист-мениджър” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а за задължителна професионална подготовка
Електрически измервания е част от задължителната професионална подготовка на учениците по професия код 522010 Електротехник, специалности...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика за всички неикономически специалности и професии
Включени са и теми за управлението на качеството, с проблема за защита на потребителите и теми, свързани с външноикономическите отношения...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconМинистерство на образованието и науката
Учебна практика: лабораторна – по специалността се изучава в 12 и 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconКонспек т по Организация на индустриалното предприятие специалност Индустрия професия Икономист
Конспектът е изработен съгласно утвърдена от Министерството на образованието и науката учебна програма за задължителна професионална...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconМинистерство на образованието и науката
Учебният предмет Учебна практика: Обработка на материали се изучава в Х клас и е част от задължителната професионална подготовка...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление iconМинистерство на образованието и науката
Учебният предмет Учебна практика: Лабораторна – по електрически измервания се изучава в Х клас и е част от задължителната професионална...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом