Национален музей на българското изобразително изкуство
ИмеНационален музей на българското изобразително изкуство
страница1/3
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер376.88 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.nationalartgallerybg.org/upl/files/dokumentacia.doc
  1   2   3
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


ОДОБРЯВАМ:


Слава Иванова

Директор на Национален музей на българското изобразително изкуство


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЧАСТ ОТ ГРУПОВ АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС – ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА «СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ» В МУЗЕЙ НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО – ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ”


февруари 2010 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Решение за откриване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка;

II. Обявление за обществената поръчка;

ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката Приложение № 1;

IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите – Приложение № 2

V. Технически спецификации - Приложение № 3;

VІ. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата - Приложение № 4;

VІІ. Образец на офертатаПриложение № 5;

VІІІ.Образец на ценова офертаПриложение № 6;

ІХ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 7;

Х. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 8;

ХІ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

ХІV.Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Приложение № 10;

ХV.Декларация по чл.51, ал. 1, т. 2, 9 и 10 от ЗОП- Приложение № 11;

ХVІ. Декларация за подизпълнители - Приложение № 12;

ХVІІ. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 13;

ХVІІІ. Декларация за оглед - Приложение № 14;

ХІХ. Проект на договор - Приложение № 15;

ХХ. Архитектурно заснемане на обекта.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


Описание на обекта на поръчката в открит конкурс с предмет:

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЧАСТ ОТ ГРУПОВ АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС – ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА «СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ» В МУЗЕЙ НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО – ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ”


1. Предмет на поръчката

Проектиране на обект: «Реконструкция на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата «Софийски арсенал» в Музей на съвременното изкуство / фаза « Работен проект» /

2. Местоположение на обекта

Теренът и съществуващата сграда, предназначени за проектирането на „МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО” в гр. София са разположени в източната част на Южния парк, в непосредствена близост със сградата на Националния музей „Земята и хората”, на юг от хотел „Хилтън”. Транспортният достъп до сградата е от север, по бул. „България”.3. Обем и съдържание на проекта:


Проектът трябва да включва текстови и графичен материал, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4/21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти фаза: “Работен проект”


Разработката трябва да включва проекти по всички части / Архитектурна, Конструкции, ОВ, ЕЛ, ВК, Вертикална планировка, ПБЗ, Озеленяване и Технологична част, ако е необходима/ , което да осигури единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционно решение и връзка с околната среда и да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от Закон за устройство на територията.

Работния проект следва да бъде съгласуван с Национален институт за недвижимо културно наследство .


3.1. Ситуация.

3.2. Разпределения на всички нива с основна котировка, нанесени конструктивни елементи, примерно обзавеждане и легенда;

3.3. Фасадни изображения, изясняващи външното оформление на обемите.

3.4. Вертикални разрези, изясняващи височините, нивата и вертикалната комуникация.

3.5. Към графичните материали да се представят допълнително онагледяващи изображения на екстериора и интериора, 3 D перспективи.

3.6. Текстовата част трябва да включва следните материали:

- обяснителна записка – поясняваща обемното, функционално пространственото и архитектурно – художественото решение на сградата.

- технико-икономически показатели и изчисления, обосноваващи проектните решения.

- Количествено стойностна сметка по всички части.

3.7. Проектът се представя:

- на хартиен носител в 5 екземпляра във формат А3

- на магнитен носител.


4.Срок за изпълнение

Крайният срок за изготвяне и представяне на работния проект е по предложение на участника.


5. Начин и срок на плащане

Възложителят ще заплаща стойността на извършената работа окончателно или на части в срока и по начина, предложен от участника, считано от датата на издаване на фактура. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му.

6. Оглед:

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 11,00 до 16,00 часа. Лица за контакти за огледа: г-н Иван Милев, тел. 9800071.

При огледа е необходимо да бъде представен документ за закупена документация за участие.


7. Предлагана цена:

Участниците предлагат обща цена за изпълнение на поръчката съгласно образеца на ценова оферта.

Всички такси, платени от изпълнителя за съгласуване на работния проект и други административни такси се възстановяват на изпълнителя срещу предоставяне на първични счетоводни документи от съответната инстанция.


8. Нормативна уредба:

Участниците изработват всички части на проектите за подобектите съгласно изискванията, определени с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ


І. Минимални изисквания към участниците

1. Всеки участник следва да има пълна проектанска правоспособност от Камарата на архитектите съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации;

2. Участникът да притежава опит в проектирането и реализацията на сгради със специфично обществено значение и предназначение;

3. Участникът да има реализиран минимум един архитектурен проект в страната или чужбина в областта на обществените сгради с културно предназначение.

4. Всеки участник да притежава мининум 10г. професионален опит в областта на проектирането;

5. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането.


Всеки участник представя декларация, че отговаря на посочените по-горе специфични изисквания за изпълнение на поръчката. Доказването на опита по т. 2 и т.3 се извършва с референция, копия от договори и др. документи. За доказване на опита на участниците се приемат и присъдени български и европейски архитектурни отличия и осъществени авторски изложби и участия в международни форуми в областта на проектирането. За изискванията, посочени в т. 1 и 4 е необходимо да бъдат представени съответните документи.


І. Изискуеми документи към офертата


Обществената поръчка се възлага на основание чл. 3, ал.2 от НВМОП и ще се проведе по реда на глава четвърта от НВМОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи:

 1. Копие от документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице, копие от документа за самоличност;

 2. Копие от удостоверение за актуално състояние на участника или удостоверение за вписване в Търговския регистър, със срок 3 /три/ месеца от датата на издаване;

 3. Копие от ЕИК и копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран;

 4. Документ за внесена по сметка на Възложителя или банкова гаранция за участие /оригинал/ в размер на 500 /петстотин/ лева. Сметка на НМБИИ: IBAN BG 23UNCR 96603110035024, BIC UNCRBGSF "Уникредит Булбанк" АД

 5. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 от ЗОП:

5.1. Копие от счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2009г. /чл.50, ал. 1 т. 2 от ЗОП/;

5.2. Декларация, съдържаща информация за оборота на услугите, които са обект на поръчката за последните три години – Приложение № 13 /чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП/;

 1. Декларация за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 12 от документацията на Възложителя, съдържаща:

  1. Списък на основните договори за проектиране, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите, придружен от препоръки за добро изпълнение /чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП/;

  2. Списък на техническите лица, които ще изработят проектите по съответните им части /чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП/;

 1. Копия на Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на участника и/или лицата, които ще извършват услугата, издадени от браншовите камари- Камара на архитектите, съответно от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;

 2. Копие от застраховка за професионална отговорност в проектирането на участника;

 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Приложение № 7;

 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 8;

 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

 6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива - Приложение № 10;

 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо) -- Приложение № 11;

 8. Декларация за съответствие с минималните изисквания към участниците;

 9. Попълнен образец на оферта - Приложение № 5 от документацията на Възложителя. Образеца се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки;

 10. Ценова оферта – Приложение № 6 от документацията на възложителя. Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена”;

 11. Копие от документа за закупена документация за участие;

 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние на фирмата. Всички документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на Приложения №5 и №6 /образец на оферта и образец на ценова оферта/ от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се представят за всеки от тях.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се представят от всяко лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 13, ал. 1, т. 1 от НВМОП се представя в легализиран превод, а документите по чл. чл. 13, ал. 1, т. 2-4 от НВМОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя или са непълни или частични, няма да бъдат разглеждани.


ІІ. Подаване и отваряне на офертите


 1. Всеки участник може да подаде офертата си до 15.03.2010г. вкл. в деловодството на НМБИИ (НХГ), с адрес: гр. София, пл. „Александър І” №1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.

 2. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.

Върху плика с офертата участникът посочва от чие име /фирма/ е подадена офертата и изписва следния текст:

До НМБИИ – „Оферта за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Проектиране на обект „Реконструкция на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата «Софийски арсенал» в Музей на съвременното изкуство – фаза работен проект”


2. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик.

 1. Отваряне на получените оферти ще се извърши на 16.03.2010г. от 10,30 часа в сградата на НМБИИ, с адрес: гр. София, пл. „Александър І” №1. Участниците или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне на офертите.

Провеждането на процедурата не задължава Възложителя да избере оферта, която не отговаря на техническата спецификация или на условията в настоящия открит конкурс.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


­І. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ

«Реконструкция на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата «Софийски арсенал» в Музей на съвременното изкуство - фаза « работен проект»


Националният музей на българското изобразително изкуство /НХГ/ разполага с най-голямата колекция от българско изобразително изкуство. Посещенията в галерията се движат между 50 -70 000 души годишно. В организационен и функционален аспект, НМБИИ изпълнява две функции, а именно музей на изобразителното изкуство и галерия за съвременно изкуство.

Поради нарастналия интерес от страна на посетителите, отсъствието на място и площ за експозиции, невъзможността за извършване на музеографски дейности, свързани със съвременното изкуство и популяризирането му, НМБИИ обявява конкурс за отделяне на тази дейност в самостоятелна сграда.


 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ:


Теренът и съществуващата сграда, предназначени за проектирането на „МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО” в гр. София са разположени в източната част на Южния парк, в непосредствена близост със сградата на Националния музей „Земята и хората”, на юг от хотел „Хилтън”. Транспортният достъп до сградата е от север, по бул. „България”.

Съществуващата сграда е разположена изцяло в паркова среда, като има прилежащ към нея терен, ограден с ниска ограда.

Предмет на настоящоето задание за проектиране / фаза работен проект / е преустройство и реконструкция на сградата за нуждите на НМБИИ и оформяне и благоустрояване на прилежащия терен.

Сградата, обявена за Паметник на културата, е двуетажна, с мансарден покрив и представителен външен вид. Плановата композиция е симетрична с изразена представителност на югоизточната част от главната фасада.

По отношение на плановата схема се допускат промени във връзка с новата функция. Изисква се да се съхрани паметника в парковата му среда, като при проектирането на “Музей за съвременно изкуство” да се търси обвързване с музея „Земята и хората” в единен ансабъл.


 1. СТАТУТ НА СГРАДАТА:


Сградата на щаба /административна сграда/ е декларирана с писмо № 760 от 22.02.1984 г. на НИПК като елемент на групов паметник на културатаКомплекс от сгради на бившия «Арсенал», кв. Лозенец, гр. София. С писмо на НИПК №1863 от 17.07.2001 е актуализиран режима на груповите паметници на културата, ситуирани на територията на Южен парк II, София и режима на единичните паметници на културата, включени в комплекса от сгради на бивщия арсенал. Сградата на щаба /административна сграда/ е обявена с протокол №2 от 03.07.2003 г. на НСОПК, като недвижим архитектурно-строителен паметник на културата по смисъла на чл. 12, т. 2 от ЗПКМ, и съгласно пар. 10, ал.1 от Закона за културното наследство /ДВ бр.19 от 2009 г./ притежава статут на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ С КАТЕГОРИЯ «МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ»


3. СЪДЪРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ:


3.1. Експозиционна площ - да се обособи в две основни зони:

а\ Зали за постоянна експозиция

б\ Зали за временни изложби

В проектната разработка да се осигурят независими подходи към двете зони с възможност за самостоятелното им фуннкциониране.

Към всяка зона да се предвидят складови помещения за техника и инвентар. Към залите за временни изложби да се обособи помещение за складиране, опаковка, разопаковка и обработка на творбите за временните изложби. Да се осигури лесен достъп за доставката на обемисти произведения.


  1. Пространства с общ достъп:

а\ Конферентна зала

б\ Образователен център


  1. Помещения за служебен достъп:

а\ 3 /три/ работни кабинета

б\ Библиотека и архив

в\ Стая за охрана  1. Обслужващи дейности:

а/ Санитарни възли

б\ Рецепция и гардероб

в\ Помещение за чистачки


3.5. Други

а\ Товаро - разтоварен вход

б\ Товаро – пътнечиски асансьор с възможност за ползване от хора с увреждания

в\ Достъп на хора с увреждания


4. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ИНСТАЛАЦИИ:


4.1. Да се предвидят материали с висока носимоспособност и естетика, подходящи за помещения с голям поток на хора.

4.2. Всички материали и решения на екстериора и интериора да са в унисон с паметника и ансанбъла от сгради.

4.3. Материалите и проектните решения да отговарят на изискванията за енергийна ефективност

4.4. Да се осигури достъп за лица в неравностойно положение

4.5. Подовите конструкции на експозиционните зали да се оразмерят за експониране на скулптури с тегло до 500кг/ м2.

4.6. Общо фоново осветление с луминесцентни осветителни тела с електронно запалване с висока степен на цветопредаване, /желателно като скрито осветление/, с възможност за регулиране на осветеността от 50 - 350 lux.

4.7. Насочено експозиционно осветление на тоководящи шини с халогенни осветителни тела, които да излъчват от разсеяното петно до тясно концентрирано, и на които да могат да се поставят цветни филтри за промяна на цвета на осветлението при определени изложби /вида осветителни тела и необходимият брой ще бъдат уточнени допълнително

4.8. Камери за видео наблюдение.

4.9. Озвучителна уредба с вградени високоговорители.

4.10. Необходимо е да се предвидят през 10-12 м двойни контакти за допълнителни прожектори при експонати на пода или във витрини / стени и колони/, телевизори, видео инсталации и др.

4.11. Мултимедийни системи за експозиционни зали на първи етаж.

4.12. Пожароизвестяване, като се спазят изискванията на противопожарната наредба.

4.13. СОТ и видеонаблюдение.

4.14. Да се осигури климатизация и вентилация на експозиционните площи, зоните за общ достъп и работните помещение.

4.15. Да се осигури нормативна температура и влажност на въздуха в експозиционните площи

4.16. Да се предвиди вентилация на складовете и санитарните възли.

4.17. Да се проучи възможността за централно отопление от Градската топлофикационна мрежа


5. ЗА КАБИНЕТИТЕ:


5.1. Структурно окабеляване и сървър.

5.2. Телефонна инсталация и телефонна централа.

5.3. Мултимедия в заседателната зала.

5.4. Пожароизвестяване.

Възложителят си запазва правото да прави промени на заданието за проектиране при възникване на необходимост. Извършените корекции след сключване на договор с избрания изпълнител не се отразяват върху цената и срока за изпълнение.


Приложение към заданието за проектиране: Архитектурно заснемаене на обекта (на хартин и магнитен носител).


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4


ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА


в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:


Проектиране на обект „Реконструкция на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата «Софийски арсенал» в Музей на съвременното изкуство – фаза работен проект”


Всички оферти, които отговарят на изискванията по чл.13 и чл.14, ал.1 и ал.2 от НВМОП ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели по следната методика:


Показатели за оценка:


1. Цена – максимално възможна оценка60 точки;

2. Срок за изготвяне и представяне на проекта – максимално възможна оценка30 точки:

3. Размер на неустойка при забавено изпълнение - максимално възможна оценка10 точки;


Методика за оценка:


1. Показател 1 - Цена / Т ц / - максимално възможна оценка60 точки ;

Оценката по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена, по следната формулата:


С ц min х 60

T/ц / = -------------------------- , където:

Cц n


 • Сц min - най-ниската предложена цена, от всички предложени стойности за изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти;

 • 60” - максимален брой точки за критерия;

 • C ц n- предложената от участника обща цена;

 • T/ц/” – точките, които получава участника по оценявания критерий;


2. Показател 2 - Срок за изпълнение / Т с / - максимално възможна оценка 30 точки;

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложения от участниците срок за изготвяне и представяне на проекта в календарни дни, по следната формулата:


С с min х 30

T /с / = -------------------------- , където:

C с n

С с min - най-малкият предложен срок, от всички предложени срокове на допуснатите до участие оферти;

 • 30” - максимален брой точки за критерия;

 • C с n”- предложеният от участника срок;

 • T/с/” – точките, които получава участникът по оценявания критерий;3. Показател 3Размер на неустойка при забавено изпълнение – Т/р с/ - максимално възможна оценка10 точки:

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложеният от участниците размер на неустойка за просрочен ден, по следната формула:


С р с n х 10

T /р н/ = ------------------------ , където:

C р с mах


 • С р с mах” - най-високата предложена стойност в проценти за размер на санкциите от всички предложени стойности за критерия на допуснатите до участие оферти;

 • 10” - максимален брой точки за критерия;

 • C р с n - предложената от участника стойност в проценти за размер на санкциите;

T/р н/ ” – точките, които получава участника по оценявания критерий;


Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от максимално възможна 100 точки като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:

КО = Тц + Тс + T /р н/

Настоящата методика за оценка на офертите е приложена към документацията за участие, на основание чл. 8, ал.1, т. 6 от НВМОП.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
  1   2   3

Свързани:

Национален музей на българското изобразително изкуство iconКонспект на урок по Изобразително изкуство за II клас
Обогатяване на художествените познания за скулптурата като вид изобразително изкуство
Национален музей на българското изобразително изкуство iconБиография мартина маринова караиванова
Факултета пo изобразително изкуство на вту, образователно – квалификационна степен магистър, специалност: Педагогика на обучението...
Национален музей на българското изобразително изкуство iconДепозитен списък на книги №14/2013 г
Ангелов, Валентин. Жената в българското изобразително изкуство. Уи „Св св. Кирил и Методий”, 2012 – 3 екз
Национален музей на българското изобразително изкуство iconПловдивски университет "паисий хилендарски" педагогически факултет квалификационна характеристика за специалност
Завършилите специалността “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” след 4 годишно обучение получават образователно квалификационната...
Национален музей на българското изобразително изкуство iconСписък №1 на книги, депозирани от 9 до 21 декември 2009 г
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. Пловдив. Система за финансово управление и контрол. Акад за муз., танцово...
Национален музей на българското изобразително изкуство iconСтефан лютаков творческа автобиография хронология 1955
Участия в симпозиуми, фестивали, специализирани, групови, колективни и представителни изложби на българското изобразително изкуство...
Национален музей на българското изобразително изкуство iconБиография https://sites google com/site/stefanlyutakov
Избрани участия в групови, специализирани, колективни и представителни изложби на българското изобразително изкуство в страната и...
Национален музей на българското изобразително изкуство iconНационален военноисторически музей
Национален военноисторически музей, заедно с намиращите се в тях движими вещи и движими културни ценности“ ще се отворят на 23. 11....
Национален музей на българското изобразително изкуство iconПротоко л за класиране в Национален конкурс за изобразително и приложно изкуство „Водата извор на живот
Доротея красимирова христова 10 Г. Одк-силистра мина николаева кадиева 9 Г. Оу"КЛ. Охридски"-бургас поощрение
Национален музей на българското изобразително изкуство iconКонспект по изобразително изкуство за 8 клас
Изкуство на Новото време (хvіі–хіх в.) – барок, класицизъм, реализъм и романтизъм
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом