Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер45.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-elena.org/CMS_ADM/images_content/4GD 166_09.doc
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е


№ 163


гр. Елена, 06.08.2009 г.


Е Л Е Н С К И Я Т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав:


Председател: П.П.


като разгледа докладваното от съдията ч. гр. д. № 166 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производство по реда на глава тридесет и седма от ГПК.


Постъпило е заявление от “СИГМА БЪЛГАРИЯ” АД гр. София, представлявано от Александрос Димитриос Саракакис, роден на 02.10.1978 г., гражданин на Република Гърция, чрез адв. И.Г.И. ***, с претенция за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и изпълнителен лист против “КОНСЕРВА С и Л БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Елена, представлявано Стефан Христов Дончев с ЕГН **********, за сумата 1835.78 лв. – главница, представляваща дължима по фактура № 0030000524/30.08.2007 г., сумата 518.49 лв. – мораторна лихва върху главницата от 1835.78 лв. за периода от 31.08.2007 г. до 05.08.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата от 1835.78 лв., считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 06.08.2009 г., до окончателното й изплащане, направените разноски по делото в размер на 47.00 лв., както и адвокатско възнаграждение в размер на 252.60 лв.

Съдът, като взе предвид изложеното в заявлението и приложените към същото документи, прие за установено следното:

Представени са Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК вх. № 2474/06.08.2009 г. с приложени към същото пълномощно от 15.04.2009 г. и приложение към същото № 1/15.04.2009 г., фактура № 0000001284/03.08.2009 г., документ за внесена ДТ, фактура № 0030000524/30.08.2007 г., удостоверение № 20090603115011/03.06.2009 г. на АВ – Служба по регистрация София и удостоверение № 20090514122315/14.05.2009 г. на АВ – Служба по регистрация София.

Съдът намира, че е осъществен фактическия състав на чл. 410 от ГПК. По тези съображения съдът намира, че са налице предпоставките и по силата на закона следва да се издаде заповед за изпълнение и изпълнителен лист в полза на молителя. Длъжникът – “КОНСЕРВА С и Л БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Елена, представлявано от Стефан Христов Дончев, следва да бъде осъден да заплати на “СИГМА БЪЛГАРИЯ” АД гр. София, представлявано от Александрос Димитриос Саракакис, сумата 1835.78 лв. – главница, представляваща дължима по фактура № 0030000524/30.08.2007 г., сумата 518.49 лв. – мораторна лихва върху главницата от 1835.78 лв. за периода от 31.08.2007 г. до 05.08.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата от 1835.78 лв., считано от 06.08.2009 г. до окончателното й изплащане, направените разноски по делото в размер на 47.00 лв., както и адвокатско възнаграждение в размер на 252.60 лв.

Воден от изложените съображения, съдът


Р А З П О Р Е Ж Д А:


ДОПУСКА издаване на Заповед за изпълнение, както и на Изпълнителен лист, по силата на който ОСЪЖДА “КОНСЕРВА С и Л БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. “Трети март” № 5, представлявано от С. Х. Д. с ЕГН **********, да заплати на “СИГМА БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. “Дружба – 2”, бул. “Проф. Цв. Лазаров” № 152, Технопарк София, сграда 1, ет. 3, представлявано от А. Д. С., роден на 02.10.1978 г., гражданин на Република Гърция, сумата 1835.78 лв. – главница, представляваща дължима по фактура № 0030000524/30.08.2007 г., сумата 518.49 лв. – мораторна лихва върху главницата от 1835.78 лв. за периода от 31.08.2007 г. до 05.08.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата от 1835.78 лв., считано от 06.08.2009 г. до окончателното й изплащане, направените разноски по делото в размер на 47.00 лв., както и адвокатско възнаграждение в размер на 252.60 лв.

Да се издаде изпълнителен лист в полза на “СИГМА БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. “Дружба – 2”, бул. “Проф. Цв. Лазаров” № 152, Технопарк София, сграда 1, ет. 3, представлявано от А. Д.С., роден на 02.10.1978 г., гражданин на Република Гърция, след влизане в сила на заповедта за изпълнение.

За издаването на изпълнителния лист да се направи надлежна бележка върху заповедта за изпълнение.

Разпореждането не подлежи на обжалване, освен в частта за разноските.


Районен съдия:


ЗАПОВЕД № 163

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

по чл. 410 от ГПК

гр. Елена на 06.08.2009 г.

Районен съд - Елена, гражданско отделение в проведеното на 06.08.2009 г. в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 166/2009 г. по описа на съда за 2009 г., докладвано от П.П. - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК


РАЗПОРЕЖДА:


Длъжникът "КОНСЕРВА С и Л БЪЛГАРИЯ" ООД гр. Елена, ул. "Трети март" № 5, тел.      , факс      , ел.поща      ,

представлявано от С. Х. Д. с ЕГН **********,

да заплати на

кредитора "СИГМА БЪЛГАРИЯ" АД гр. София, ж. к. “Дружба – 2”, бул. “Проф. Цв. Лазаров” № 152, Технопарк София, сграда 1, ет. 3, тел.      , факс      , ел.поща      ,

представлявано от А. Д. С., роден на 02.10.1978 г., гражданин на Република Гърция,

чрез пълномощника адв. И.Г.И. – АК София,

сумата 1835.78 лв. (хиляда осемстотин тридесет и пет лв. 78 ст.), дължима за доставка по фактура № 0030000524/30.08.2007 г., сумата 518.49 лв. (петстотин и осемнадесет лв. 49 ст.) – мораторна лихва от 31.08.2007 г. до 05.08.2009 г., ведно със законната лихва, считано от 06.08.2009 г. до изплащане на вземането, сумата 47.00 лв. (четиридесет и седем лв. 00 ст.) - разноски по делото, както и сумата 252.60 лв. (двеста петдесет и два лв. 60 ст.) – адвокатско възнаграждение.

Вземането произтича от следните обстоятелства: Извършена доставка от “Сигма България” АД гр. София на “Консерва С и Л България” ООД гр. Елена, за което е издадена фактура № 0030000524/30.08.2007 г. на стойност 1835.78 лв. Последният не заплатил на първия стойността на доставката.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

5. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Велико Търново само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: ..............................

/П.П./

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом