Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер76.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/003601206.docx
00360-2012-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, ул."Св.Георги Софийски" №1, За: Зоя Катерска - началник "Обществени поръчки", България 1431, София, Тел.: 02 9230579, E-mail: mbal@alexandrovska-hospital.bg, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alexandrovska-hospital.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на радиоизотоп 18F-FDG" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: УМБАЛ "Александровска" ЕАД - Клиника по нуклеарна медицина
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Поръчката включва: доставка на радиоизотоп 18F-FDG за срок от 12 месеца. Доставките са с активност минимум 14 GBq. Доставката се извършва след писмена заявка от възложителя, три пъти седмично.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09344000

Описание:

Радиоизотопи

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

120 дневни доставки с активност минимум 14 GBq

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие: 15 000 /петнадесет хиляди/ лева. Представя се в една от следните форми: 1. банкова гаранция в оригинал; 2. парична сума, внесена в касата на болницата или преведена по банковата сметка на болницата /копие от съответния документ/. Банкова сметка на Възложителя:“Първа инвестиционна банка”, гр. София, клон “Витоша”, BIC - FINVBGSF: IBAN - BG 25 FINV 9150 10BG N06T 84;Гаранцията е със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата, обявена за отваряне на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 /два/ % от стойноста на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: Субсидиране от МЗ за високотехнологични дейности. Начин на плащане: по банков път, отложено - до 60/шестдесет/ календарни дни след доставка и представяне на фактура за доставка и прилежащите документи. Предложеният начин на плащане подлежи на промяна при по-изгодни условия за възложителя, предложени от участника.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

да

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Документи съгл. изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от Възложителя: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /оригинал/; Оферта за участие по образец /оригинал/;Удостоверение за актуално състояние /копие/ или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. При участници обединения се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.; Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, 2 и 3, ал.2,т.1,2 ,3 и 4 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП; Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата, обявена за отваряне на офертите; Декларация /оригинал/ от участника за подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. В случай, че такъв/ива не се предвиждат се представя декларация, в която изрично се посочва, че участникът няма да ползва подизпълнител; Декларация /оригинал/ за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв. Подизпълнителите представят документи съгл. чл. 56, ал.2 от ЗОП; Пълномощно/оторизационно писмо от производителя на радиоизотопа за упълномощаване на участника за продажба в РБългария и осигуряване на количеството по договора, издадено на името на УМБАЛ „Александровска” ЕАД - в оригинал, придружен с официален превод на български език.; Валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти на участника, издадено по реда и смисъла на глава девета от ЗЛПХМ - копие.;Документи, удостоверяващи, че радиоизотопа, предмет на поръчката, е регистриран за употреба поне в една страна: 1. разрешение за употреба на лекарствения продукт и 2. кратка характеристика на продукта - копия от съответните документи, придружени с официален превод на български език.;Лицензия за превоз на радиоактивни вещества, издадена от АЯР, валидна за срока на поръчката - м.07.2012г. - м.07.2013г. - копие от документа; Документ за закупена документация за участие - копие; Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора; "Предлагана цена" по образец на възложителя - оригинал; "Техническа оферта /предложение/ по образец на възложителя - оригинал" с приложени декларации; и други документи, подробно описани в документацията на възложителя. Основания за отстраняване на участник от процедурата: Участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1,2,3,4 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП, ще бъде отстранен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Документи по чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП: Удостоверения /референции/ от банки /оригинал или нотариално заверено копие, издадени през 2012г, доказващи, че участникът е благонадежден и коректен партньор, ползващ се с добра репутация.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1/един/ брой референция от банка.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Документи по чл.51 ал.1, т.6 от ЗОП: Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на участника за въведена Система за управление на качеството – копие.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на участника за въведена Система за управление на качеството – копие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 40 - 064568 от 28.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

18.05.2012 г. Час: 15:00

Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN

Условия и начин на плащане

Документация за участие се предоставя всеки работен ден от 09,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 15,00 ч в стая № 22 на Административната сграда срещу документ за платени 6 /шест/ лева с ДДС лева в касата на болницата - ст. № 10.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

28.05.2012 г. Час: 15:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 29.05.2012 г. Час: 13:00

Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Управителите на фирми, упълномощени от тях представители и лица по чл.68, ал. 3 от ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.04.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Мбал "Токуда Болница София" ад, бул. Никола Вапцаров 51Б, За: Йоана Драганова, България 1407, София, Тел.: 02 4034366, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" №2, За: Нина Илковска, рбългария 1000, София, Тел.: 02 8036040, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Умбалсм "Н. И. Пирогов" еад, бул. Тотлебен 21, За: Веселина Денчева, Р. България 1606, София, Тел.: 02 9154507, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Военномедицинска академия, бул."Св. Г. Софийски" №3, За: Стела Николова Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Военномедицинска академия, бул."Св. Г. Софийски" №3, За: Емилия Пенчова Джамбазова, България 1606, София, Тел.: 02 9225704, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом