Програма за опазване на околната среда
ИмеПрограма за опазване на околната среда
страница1/6
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер0.72 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/POOS_nova2009-2013.doc
  1   2   3   4   5   6
ОБЩИНА ЛЕТНИЦАПРОГРАМА

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА

СРЕДА

2009 - 2013

Приета с Решение № 143 /26..11. 2008 г. на Общински Съвет гр. Летница
Програмата е разработена в съответствие с чл.79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на Министерството на околната среда и водите., относно структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда.


ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА


Програмата си поставя няколко основни цели:

 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината;


 Акцентът да падне върху най-важните екологични проблеми и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;


 Да консолидира и канализира действията и усилията на общинските органи, местното население, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите;


 Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми;


 Природните ресурси да се експлоатират по такъв начин, че да допринесат за икономически просперитет на общината;


 Обвързване на бъдещите проекти на общинската администрация и мероприятия в програмата с националните, световните тенденции и стратегии по управление на околната среда;


 Откриване на източници на финансиране чрез разработване на проекти по национални, международни програми, Кохезионните и Структурни фондове на Европейския съюз и др.


 Да стимулира възникването на нова ценностна система, нов подход при опазването на околната среда, ново съвременно мислене на всички формални и неформални структури в общината.


Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

Избраният подход за разработването на програмата съответства на изготвените от изследователския екип и одобрени от Висшия експертен съвет на МОСВ методични указания. Основният използван апарат в разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ.


Актуализирането на Програмата е продиктувано от стремежа на община като нашата, разполагаща с ограничени ресурси, да е винаги "в крак" с позитивните тенденции в сферата на опазване на околната среда и при индикации за наличие на екологичен проблем, той да бъде контриран и потушен още в зародиш. Всички ясно осъзнаваме, че процесът по идентифициране и обхват на целия спектър от проблеми е комплицирана и трудоемка задача. Ние сме се постарали да анализираме състоянието на околната среда по компоненти и фактори на въздействие към настоящия момент и на базата на това да разкрием основните цели, дейности и времевия хоризонт за тяхното постигане. Не може обаче цялата отговорност да е съсредоточена върху местната власт. ГРАЖДАНИТЕ на общината също трябва да участват активно за реализацията на тези цели и да дадат своя дан за подобряване на екологичното състояние на община Летница.


Логиката на изготвяне на програмата съответства на методологическия апарат и предопределя съдържанието, което е:


1. Анализ на състоянието на околната среда по компоненти и анализ на факторите на въздействие

2. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахи - SWOT анализ

3. Визия за околна среда на община Летница

4. Цели на програмата и индикатори за степента на тяхната реализация

5. Организация и контрол за изпълнение на програмата

6. План за действие


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА


Географско положение и кратка историческа справка

Община Летница с административен център гр. Летница се намира в Централна Северна България на 180 км. от гр. София. Тя съставлява част от административен център гр. Ловеч. На север граничи с община Левски, на запад с общините Пордим и Ловеч, на юг с община Сухиндол, а на изток с община Севлиево. Град Летница е общински център на 3 броя селски населени места: с. Горско Сливово, с. Крушуна и с. Кърпачево.


Общински център - гр.Летница е средновековно българско селище, което датира вероятно от IV в. пр.н.е. Едно доказателство за това е откритото през 1963 г. сребърно тракийско съкровище. Етимологията на името на града - Летовище - Летница, показва, че от най-древни времена прекрасната природа на местността е използвана от скотовъдите, за да "летуват" тук със своите стада. Наличието на качествена глина тип мергел прави селището известно със своите керамични изделия, които са продавани на пролетни панаири на (Тодоров ден), когато са идвали търговци от Цариград и Анадола.


Община Летница е разположена в най-северната и най-равнинната част на Ловешка област. В общината са включени четири селища - гр. Летница, с. : с. Горско Сливово, с. Крушуна и с. Кърпачево. Границата й е очертана от общините Ловеч, Левски, Пордим, Севлиево и Сухиндол. Територията на община Летница е 177.719 кв. км. и представлява 4.3 % от територията та област Ловеч. През територията на общината минава приблизителната граница, която отделя Дунавската равнина от Предбалкана. Южно от с. Крушуна започват антиклиналите и синклиналите на Предбалкана с типичния юротипен релеф. Ландшафтът е твърде разнообразен. Долината на река Осъм преминава през Дунавската равнина, която при гр. Летница има надморска височина 77 м. Най-високата точка е в южната част на системата - вр. Дренака - 472.8 м.н.в, а най-ниската е при излаза на река Осъм от границата на общината - 68 м.н.в


Човешки ресурси


В четирите населени места на община Летница живеят 5 537 души, разпределени както следва:

с. Горско Сливово - 664;

с. Крушуна - 383;

с. Кърпачево - 90;

гр. Летница - 4400;

Гъстотата на населението е 30.57 души на кв. км., което е едни от показателите, които определят общината като изостанал селски район - под 70 човека на кв. км, според Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видове райони за целенасочено въздействие. В община Летница живеят представители на няколко етнически общности. Най-висок е процентът на т. нар." власи" - около 50 % от населението.


Икономическо развитие

Главните определящи фактори за развитието на икономиката на община Летница са:

 географско положение и природни ресурси

 процесите на преструктуриране на икономиката

 рентабилност на производствените предприятия

 съвременност на техниката и технологиите

 заетост и квалификация на работната сила

 степен на развитие на малките и средни предприятия

близост до по-силно развити в икономическо отношение общини за по-бърз и лесен достъп до технологии и ноу-хау

 предприемачески дух и инициативност на местното население

 цялостно отношение на хората към труда и цената на труда

 размер на чуждестранните инвестиции, постъпващи на територията на общината


Община Летница се характеризира със слабо развит индустриален сектор, съсредоточен предимно в преработвателната промишленост. С преструктурирането на икономиката на общината и предвид благоприятните природни особености на региона, в общината се развива предимно селското стопанство и свързаните с него производства. Почти 100% от продукцията и нетните приходи от продажби се реализират от частния сектор.

Община Летница не е силно развит индустриален район. Водещи отрасли в миналото са били машиностроенето и керамичната индустрия. С преструктурирането на икономиката отрасловата структура в общината коренно се променя.

Изградените към завод Балкан - Ловеч цехове, намиращи се на територията на Общината, като цеха за производство на мотокари и цеха за производство на велосипеди в с. Горско Сливово, сега не функционират. На фона на разрушения сграден фонд и остарялата техника и технологии, не съществуват особени перспективи за развитие.

По отношение на керамичната индустрия в гр. Летница има керамична фабрика - "Керамика" ООД, с два цеха, стопанисвани от частни предприемачи с персонал на фирмите общо 100 души, повечето от които работят сезонно. Експлоатираната от нея кариера е с традиции в производството на керамика. Наличието на квалифицирана работна ръка, стабилните позиции на вътрешния пазар и съществуващата възможност за усвояване на нови технологии, отговарящи на Европейските стандарти, са добри предпоставки за бъдещото развитие на подотрасъла.

Съществува реален потенциал за развитие на хранително-вкусовата промишленост, обусловен от положителните тенденции за развитие на земеделието и дейността на Хладилника - "Летница" ЕООД.

Отрасъл с традиции в Община Летница е добивът и преработката на качествената глина тип “мергел”.

В гр.Летница има керамична фабрика – “Летница - Керамика”ООД с два цеха, стопанисвани от частни предприемачи с персонал на фирмите общо 100 души. Експлоатираната от “Керамика”ООД ка-риера е с традиции в производството на тухли, керемиди и други продукти от глина.

В областта на керамиката действа и фирма “Керамика-98”, която е дружество с ограничена от-говорност – 100 % частна собственост.

В производствения сектор на Община Летница уникална ниша заема българската фирма "УОЛ-ТОПИЯ"ООД, чийто предмет на дейност включва производство на изкуствени катерачни стени, из-граждане на метални конструкции и отливане на панели и хватки. Тя е една от водещите европейски компании в тази област. Фирмата се намира в с. Крушуна и работи предимно за износ. Стените, които произвежда, са с много високо качество и се реализират предимно на Европейския пазар. Освен произ-водството на катерачните съоръжения компанията предлага трасиране на маршрути и обучения за ка-терачи. “Уолтопия” е перспективна фирма, която планира разширение на базата си в общинския цен-тър.

В отрасъла преработвателна промишленост, отчитан като най-силно застъпен в общината, зае-тостта се осигурява предимно от мини и малки по размер фирми.

Предприятието, осигуряващо работа на най-много хора в трудоспособна възраст – ФЕЛДБАХЕР ФРУТ ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД (собственост на австрийска компания), съсредоточава ресур-сите си в изкупуването, преработката и замразяването на плодове и зеленчуци (ягоди, малини, кайсии, сливи, къпини, шипки, чушки, див чесън и други), изнасяни за страните от Европейския съюз (пре-димно Австрия).

В областта на хранителната промишленост действа ЕТ"Интер-М-Христо Младенов", чийто пред-мет на дейност: Производител на колбаси от марките ТИТОМЕС и ИНТЕР-М; серия “Вълчи продук-ти”, трайно сурово-сушени колбаси и деликатеси, варено - пушени колбаси и деликатеси, млени меса и полуфабрикати.

Наличието на фирмата "Летница-Индустриален парк" АД и нейните амбиции и планове в средно-срочен период да се постигне изграждането и управление на индустриален парк, продажба и предоста-вяне под наем на парцели и строителство на индустриални сгради, предоставяне на консултантски, ад-министративни и инженерингови услуги на инвеститори, търговско представителство и посред-ничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, дава сериозни шансове на Община Летница да привлече и предприятия, които, използвайки наличните ресурси в общината, да развият и други отрасли на промишлеността.

Климат, полезни изкопаеми, почви и биоразнообразие

Община Летница е в средния климатичен район на северо-българската подобласт на умереноконтиненталната климатична зона. Климатът в общината е с типичен континентален характер. Преобладават западните и северозападните ветрове.

В Националния баланс на запасите в Република България са регистрирани следните находища на полезни изкопаеми на територията на общината:

1. "Върбаците" - гр. Летница, глина за керемиди;

2. "Каменището" - гр. Летница, мергели за тухли и керемиди; експлоатира се от "Керамика" ООД

3. "Участък Крушуна III" - с. Крушуна,варовици, доламити и затрошен камък; не се експлоатира

Почвеният състав е преобладаващ от сиви горски почви в северните райони и чернозем в землището на гр. Летница. Село Горско Сливово и с. Крушуна са в района на Предбалкана и тук има предимно сиви горски почви, разпространени на терени, заемани в близкото минало от гори. Доброто поддържане на почвите е възможност за отглеждане на всички видове селскостопански култури и най-вече пшеница. Около с- Крушуна са тъмносивите почви, близки по качество до черноземните, което тосвоя страна е чудесна предпоставка за отглеждане на лозови масиви и овощни градини. В района на гр. Летница почвата е най.благоприятна за отглеждане на всички видове зърнени култури.

Районът на общината е със специфична флора и фауна, с представители на няколко фитогеографски и зоогеографски зони, с редки и изчезващи видове, включени в Червената книга на България, ендемити и реликти и голямо разнообразие от ценни лечебни растения.


АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Под наименованието “Анализ на средата” се обобщава една много важна стъпка от цялостната технология на стратегическото планиране. При нея, на първо място, се събира и систематизира цялата налична информация, т.е. създава се база данни. И на следващо място наличната информация се използва за целите на анализа, а те са да се открият важните факти и тенденции и да се намерят причините, които ги обуславят. Продуктът от този раздел – направените констатации – следва да послужи по - нататък за нуждите на SWOT анализа.

Избраният формат на този раздел цели представяне на отделните анализи в определена последователност, която да позволи цялостно обхващане на разглежданата проблематика. Логиката на този подход наложи в първата част да бъдат представени анализа и прогнозата за възможностите на общината, според основния й инструмент за въздействие - общинския бюджет. На следващо място, и като естествено продължение на прогнозната част, са поставени анализа и изготвения сценарий за икономическото развитие на община Левски. Следват анализите по компоненти на околната среда - вода, въздух, почви, биоразнообразие и по фактори на въздействие - отпадъци и шум. Накрая бе анализирана националната политика в областта на опазването на околната среда и мястото на Левски в нея. В тази част бе отделено специално внимание на анализа на възможните източници за финансиране на дейности, свързани с опазването на околната среда.

Всяка една от отделните аналитични части завършва с изводи, които са насочени към основните констатации за причините и факторите, довели до моментното състояние на общината или биха имали важно значение за развитието й в бъдеще.


Цели на анализа.

  • Да даде количествена и качествена оценка на процесите, явленията и тенденциите през последните години, които до голяма степен обуславят бъдещето развитие;

  • Да прецени възможностите на наличния потенциал за социално-икономическо развитие и опазване на околната среда;

  • Да дефинира процесите, които не отговарят на изискванията за устойчивото развитие, както и тези, които биха могли да стимулират това развитие.

Очаквани резултати от анализа.

  • Създаване на необходимата актуална база от данни за съществуващото положение, подкрепена с количествена и качествена оценка за параметрите на изследваните общински системи;

  • Формулиране на наблюдаваните тенденции в развитието на общината;

  • Изводи за причинно-следствените връзки при съществуващите проблеми и формулиране на вариантни възможности за тяхното преодоляване.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда на Община Стара Загора
Настоящата Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора е разработени в изпълнение на чл. 79 от Закона...
Програма за опазване на околната среда iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
Програма за опазване на околната среда iconОпазване на околната среда
Настоящата програма е разработена в съответствие с чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и е приета с Решение №32...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда 2009-2013г
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване и възтановяване на околната среда
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Програма за опазване на околната среда iconПриемане на Програма за опазване и възстановяване на околната среда
На основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и чл. 21, ал. 1, т. 12 от змсма, Общинския съвет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом