Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за", без -„против", без „въздържал се
ИмеИзменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за", без -„против", без „въздържал се
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер18.43 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.smyadovo.bg/raw/uploads/smjadovo_files/os/2010/resh2362010.rtfгр.Смядово тел.05351/20 33

пл.”Княз Борис І” №2 факс 05351/22-26

E-mail: smiadovo_obs@abv.bg


П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е

По Протокол № 14/28.04.2010 г


Относно: Изменение на подробен устройствен план – план за регулация.


С 11 гласа – „за”, без –„против”, без – „въздържал се.


На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3, 5 и 6, чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.3 и ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Смядово прие


РЕШЕНИЕ №236


1.На основание чл. 15, ал.3 от Закона за устройство на територията дава съгласие за допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация, одобрен със Заповед № 315/08.06.1933 г. и № 1867/21.06.1933 г. и попълване на кадастъра в обхват Урегулиран поземлен имот Х -115 и УПИ ХІ- за читалище в кв. 20, с.Александрово, община Смядово, АОС № 896/02.02.2010 г. като се променя вътрешната регулационна линия между двата имота.

УПИ Х -115 УПИ ХІ- за читалище

Площ преди изменението 1162 кв.м. 2631 кв.м.

Площ след изменението 1207 кв.м. 2586 кв.м.

Предаваемата площ от УПИ ХІ – за читалище към УПИ Х -115 е 45 кв.м.

2.На основание чл. 15, ал.5 от Закона за устройство на територията възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор с Илия Василев Иванов за продажба на предаваемата площ от УПИ ХІ – читалище към УПИ Х-115, в размер на 45 кв.м./четиридесет и пет квадратни метра/, срещу заплащане на сумата от 99 лв./деветдесет и девет лева/, без ДДС.

3.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл. 48, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, след влизане в сила на подробния устройствен план да се извърши прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот УПИ Х-115, квартал 20 по плана на с.Александрово, община Смядово, АОС № 896/02.02.2010 г., като Община Смядово продаде предаваемата площ от УПИ ХІ- читалище към УПИ Х-115, в размер на 45 кв.м./четиридесет и пет квадратни метра/, при съседи за имота:от изток – улица, от запад – УПИ -115А, от север – път, от юг – УПИ ХІ-читалище, на Илия Василев Иванов, срещу заплащане на сумата от 150 лв./сто и петдесет лева/, без ДДС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО:

/ М.ЖЕЧЕВ/

Свързани:

Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconРешение №409
По т. 1 от дневния ред: Докладна записка от Исмаил Осман –кмет на община Руен- относно: Одобряване на проект за изменение на действащ...
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconРешение №72 по Протокол №7/30. 04. 2008 г
Относно: Одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация и сключване на предварителен и окончателен договор...
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconЗаповеди за допускане изменение на подробен устройствен план 2012 г
Допускане изработването на подробен устройствен план (прз) за промяна на предназначението на част от п и. 12259. 146. 104
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconЗаповеди за допускане изменение на подробен устройствен план 2012 г
Допускане изработването на подробен устройствен план (прз) за промяна на предназначението на част от п и. 12259. 146. 104
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconОбявление във връзка с чл. 61, ал. 3 от апк, по повод съобщение изх.№Орд 03-658 от 12. 12. 2011г
Рд-15-1367 / 09. 12. 2011год на кмета на Община Сливен е одобрено Частично изменение на подробен устройствен план /пуп/ в част план...
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconОбявление във връзка с чл. 61, ал. 3 от апк, по повод съобщение изх.№Орд 03-738 от 22. 07. 2011г
Община Сливен е одобрено частично изменение на подробен устройствен план /пуп/ в част план за застрояване /ПЗ/ и план за регулация...
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconРешение №417
За одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. “Гробищен парк Бояна”
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се icon292 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
О т н о с н о : Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. „Модър”, гр. Пловдив
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconОбявление във връзка с чл. 61, ал. 3 от апк, по повод съобщение изх.№Орд 03-688 от 24. 02. 2010г
Д, ап. 10, заинтересувани лица по чл. 131 от зут, че със заповед №рд-15-299 от 24. 02. 2010г на кмета на Община Сливен е одобрено...
Изменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за\", без -„против\", без „въздържал се iconЗа подробен устройствен план изменение на план за регулация и план-извадка план за регулация на обект: "Трасе на І метродиаметър" в обхват: от бул. "Ал. Малинов" през жк „Младост 1 А", м. „Цариградско шосе 7 ми 11
Трасе на І метродиаметър” в обхват: от бул. “Ал. Малинов” през жк „Младост – 1 А”, м. „Цариградско шосе – 7ми – 11ти км”, жк „Дружба-2”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом