I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ
ИмеI. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ
страница1/4
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер350.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.moststroy.bg/uf/fin/nekons/2004_registr.doc
  1   2   3   4
Приложение No 2 към чл. 3 ал3 т.1


"МОСТСТРОЙ" АД

София 1331; кв. Република 2


Регистрационен документ - 31.12.2004г.


Този документ съдържа цялата информация за дружеството необходима за вземане на инвестиционни решения, включително основните рискове за инвеститорите преди да вземат решение да инвестират.


Комисията за Финансов надзор е потвърдила регистрационният документ, но не носи отговорност за верността на предоставената в него информация.


Златинка Спасова Божилова - директор за връзка с инвеститорите; Румен Косев Йовчев – Председател на СД; Филип Петров Стоянов – Зам.Председател на СД.


Регистрационният документ може да бъде получен от инвеститорите в Централното управление на Дружеството на адрес:

гр. София-1331; кв. Република 2; всеки работен ден от 8.30ч до 16.30ч.

Тел: 02/ 24 47 92

Лице за контакти: Златинка Спасова Божилова - директор за връзка с инвеститорите;


Съдържание на регистрационен документ


I.Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте.Отговорност за изготвяне на регистарционния документ


 1. Име и функции на членовете на управителния и на контролния орган и прокуристите;

 2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки с които емитентът има трайни отношения;

 3. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на еминтента за предходните 3 години;

 4. Имената на лицата, отговорни за изготвянето на регистрационния документ;


II. Основна информация


1.Систематизирана финансова информация, включваща най-малко следните данни:

 • приходи от основна дейност;

 • печалба/загуба от дейността;

 • нетна печалба/загуба от дейността;

 • сума на активите;

 • акционерен капитал;

 • брой акции;

2. Рискови фактори

3. Информация за емитента

3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие

3.2. Преглед на направените инвестиции

3.3. Преглед на дейността

4. Резултати от дейността, финансово състояние

5. Членове на управителни и контролни органи

5.1.Данни за физическите лица

6. Сделки със свързани лица

7. Финансова информация

8.Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във финансовия отчет, и към последната практически приложима дата


I.Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите,консултантите и одиторите на емитенте.Отговорност за изготвяне на регистарционния документ


1. Име и функции на членовете на управителния и на контролния орган и прокуристите


- Румен Косев Йовчев - ЕГН 5011037145; адрес: ул.“Еровете” №12; образование: висше – ВИАС - София, специалност “Пътно строителство”; Председател на СД на “Мостстрой” АД;

- Филип Петров Стоянов - ЕГН 7306126242; адрес: София, ул. “Патриарх Евтимий “ №21 вх.А ап.10; образование: висше – УНСС – София, специалност “Икономика и управление на индустрията”; Зам.Председател на СД на “Мостстрой” АД;

 • Ясен Тодоров Ишев - ЕГН 5012064588; адрес:София, ул. “Елин връх” №19, вх.А, ет.1, ап.2; образование: висше - ВИАС-София, специалност “Пътно строителство”; член на СД на “Мостстрой” АД

 • Стоян Стефанов Михайлов ЕГН 5406216768; адрес: София, ж.к.. “Христо Смирненски” №2, вх.Б, ап.34; образование - висше – Технически университет – София; член на СД на “Мостстрой” АД

 • Антоанета Кирилова Костадинова ЕГН 5601216411; адрес: София ж.к..”Банишора”, ул.”Вишоград” бл.23,вх.Б; образование – висше – УНСС – София, специалност “Счетоводство и контрол”; член на СД на “Мостстрой” АД


Дружеството се представлява ЗАЕДНО ОТ Председателя на СД Румен Косев Йовчев ЕГН 5011037145 и Зам.Председателя на СД ЕГН 7306126242


2. Банките с които дружеството поддържа трайни отношения са:


 • СИБАНК АД - София

 • Райфайзенбанк България АД

 • БНП Париба

 • ОББ Пловдив, ОББ - ЦУ

 • Общинска банка

 • Хебросбанк - В.Търново


3.Годишните отчети са одитирани от Специализирано одиторско предприятие "СИЛВИКС" ООД с адрес на управление: гр.София; ул."акад.Никола Обрешков"8а – за 2002г., 2003г.,а за 2004г. от Специализирано одиторско предприятие “БИСИКОМ 61” ООД, с адрес на управление: гр.София 1797, ж.к.Младост 1, бл.91Б, вх.Г, ап 84.


4. Настоящият документ е изготвен от:


- Златинка Спасова Божилова - Главен счетоводител;

- Румен Косев Йовчев – Председател на СД;

- Филип Петров Стоянов – Зам.Председател на СД;


II. Основна информация


1.Систематизирана финансова информация, включваща най-малко следните данни:

2002г.

2003г.

2004г.

Приходи от основна дейност

15 871

15 140

12688

Печалба/загуба от основна дейност

47

(2 251)

(396)

Нетна печ/загуба от дейността

(66)

(2 238)

(396)

Сума на активите

21 472

19 494

19581

Нетни активи

7 858

6 995

7478

Акционерен капитал

1 115

1 115

1 115

Брой акции

111 494

111 494

111 4942. Рискови фактори


В ситуацията на намалели инвестиции и от там спада на производство имаме свободен капацитет. Изградените големи производствени бази в Пловдив – с.Катуница, Калугерово и София, кв.Казичене ни позволяват да произвеждаме всичко необходимо, но натовареността им е под 50%. Допълнителните дейности и разширяването на номенклатурата на производството са още твърде недостатъчни за да покрият големите ни капацитетни възможности. За да участваме в търгове за изпълнение на комплексни / пътно мостови / обекти , се налага да влизаме в съдружие с пътно строителни фирми.

Същевременно:

 1. Част от данъчните и задълженията към осигурителни предприятия са просрочени. Дружеството има краткосрочни задължения по търговски заеми в размер на 2120 х.лв.и остатък по дългосрочен банков заем от Райфайзенбанк в размер на 1648х.лв.

 2. В приходите рязко преобладават приходите от дейността. Приходите от дейността са основно от нетните приходи от продажби които се формират основно от приходите от строително-монтажни работи, следвани от продажби на инертни материали и бетонови разтвори.

 3. В разходите рязко преобладават разходите за материали и външни услуги.

 4. Дружеството през първите два обследвани период завършва с отрицателен брутен резултат от дейността. През 2004 г. се наблюдава подобрение във финансовото сътояние.

 5. Ликвидността и финансовата автономност са на критично ниво.3. Информация за емитента


3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие:


МОСТСТРОЙ е създаден през 1987 г., като самостоятелно ЮЛ, асоциирано към ГУП - Технологичен пътно строителен комбинат /ТПСК/ “Мостстрой”, който поема активите и пасивите на съществуващото към момента - 31.03.1987г. (без да е ЮЛ) СМУ “Мостстрой”.

“Мостстрой”АД е правоприемник на “Мостстрой” ЕАД. Промяната в наименованието и собствеността на капитала е извършена с решение от 11. 09. 1997 г на СГС по ф.д. № 27465/1991 г. Основание за промените е приватизацията на 67 % от капитала на едноличното дружество със 100 % държавен капитал - “Мостстрой”ЕАД


І.Данни за емитента и членовете на неговите управителни и контролни органи

Съдебна регистрация - Фирмено дело 27465/1991г. на Софийски Градски Съд , вписано в Регистъра на търговски дружества том 14, стр. 11, парт. № 761

Седалище и адрес на управление - София 1331, кв.“Република” №2

 • Е-mail: moststroy@bgnet

 • Web-site: www.moststroy.com

Данъчен номер - 3222043149

Булстат - 121207124

Предмет на дейност - Строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения, пътни съоръжения, инженерингова и научно-изследователска дейност, посредничество, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия, специализиран оператор на РО-РО терминал и всякаква друга дейност незабранена от закона.

Размер на капитала - 1 114 940 лв. Номинал на една акция - 10 лв.брой акции - 111 494


Дружеството се управлява към 31.12.2004 год. от Съвет на директорите , състоящ се от пет члена:

- Румен Косев Йовчев - ЕГН 5011037145; адрес: ул.“Еровете” №12; образование: висше – ВИАС - София, специалност “Пътно строителство”; Председател на СД на “Мостстрой” АД;

- Филип Петров Стоянов - ЕГН 7306126242; адрес: София, ул. “Патриарх Евтимий “ №21 вх.А ап.10; образование: висше – УНСС – София, специалност “Икономика и управление на индустрията”; Зам.Председател на СД на “Мостстрой” АД;

 • Ясен Тодоров Ишев - ЕГН 5012064588; адрес:София, ул. “Елин връх” №19, вх.А, ет.1, ап.2; образование: висше - ВИАС-София, специалност “Пътно строителство”; член на СД на “Мостстрой” АД

 • Стоян Стефанов Михайлов ЕГН 5406216768; адрес: София, ж.к.. “Христо Смирненски” №2, вх.Б, ап.34; образование - висше – Технически университет – София; член на СД на “Мостстрой” АД

 • Антоанета Кирилова Костадинова ЕГН 5601216411; адрес: София ж.к..”Банишора”, ул.”Вишоград” бл.23,вх.Б; образование – висше – УНСС – София, специалност “Счетоводство и контрол”; член на СД на “Мостстрой” АД


Дружеството се представлява ЗАЕДНО ОТ Председателя на СД Румен Косев Йовчев ЕГН 5011037145 и Зам.Председателя на СД ЕГН 7306126242


 • Адреси на клоновете:

Клон Пловдив – Пловдив, ул. “Брезовска” №34; тел: 032 90 00 00; факс: 032 90 00 25

Клон Велико Търново – В.Търново, бул. “България” 33;

тел: 062 62 15 57; факс 062 62 98 46

 • Размер на капитала и начини за неговото увеличаване или намаляване – през 2004 г. не е правена промяна в размера на основния капитал. Общия размер на акционерния капитал към 31.12.2004г. е 1 114 940 лв., разпределен в 111 494 бр. Поименни акции с номинална стойност 10 лв. разпределен между акционерите както следва:
“БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ” АД

54 651 бр.

49,02%

“ИМО БЪЛГАРИЯ”

28 989 бр.

26,00%

“ИТА ХОЛД” ООД

13 501 бр.

12,11%

“МОСТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

11 бр.

0,01%

РУМЕН КОСЕВ ЙОВЧЕВ

6 116 бр.

5,49%

ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

8 226 бр.

7,38%Дружеството не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по член 149 ЗППЦК .

ІІ. Данни за лицата , които притежават повече от 10% от гласовете в общото събрание


 • “БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ” АД - регистрирано по ф.д. № 4111/1993г. при БОС; с адрес на управление общ.Бургас, гр.Бургас, ул.”Комлушка низина” 1; БУЛСТАТ 812117720; 54 651 бр. акции.

 • “ИМО БЪЛГАРИЯ” ООД - регистрирано по ф.д. № 3500/2000г. при СГС; с адрес на управление, гр.София; ул.”Искър”14 БУЛСТАТ 130242672; 28 989 бр. акции.

 • “ИТА ХОЛД” АД – регистрирано по ф.д. № 4056/1990г. при СГС; с адрес на управление гр.София, ж.к.”Младост”1; БУЛСТАТ 040635751; 13 501 бр. акции.


Дружествата, на който собственик е “МОСТСТРОЙ” АД:

- “МЕТАЛКОФРАЖ”- ЕООД – гр. Благоевград, ул.”Покровнишко шосе”; БУЛСТАТ Ю 811161774; Данъчен № 1010040007; Съдебна регистрация – ф.д. № 5880/1992Т. на Благоевградски окръжен съд; Предмет на дейност: производство и търговия в страната и чужбина с кофражна техника, строителни материали и метални конструкции, съоръжения и инструменти. С решение №1605/07.05.2001г. на Благоевградски окръжен съд в том 3, стр. 154, парт. №273 се вписва прехвърляне на всичките 2 000 дяла по 10 дяла равняващи се на 20 000 деноминирани лева на МОСТСТРОЙ АД гр. София.

- “МОСТСТРОЙ-ТРЕЙДИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление София, кв. “Република” №2; предмет на дейност: търговия и всички други незабранени от закона дейности; регистрирано по фирмено дело № 9505/2000 на СГС; Данъчен № 3222177609; БУЛСТАТ 130354080; Дружеството е с каптал 5 000 лв.

С решение №3 от 28.03.2003г. Софийски градски съд вписва в Регистъра за търговски дружество , том 632 стр.53, парт.№ 57488 прекратяване на Еднолично ООД с фирма “Мостстрой Трейдинг” ЕООД и е обявено за ликвидация – срок за ликвидация девет месеца, като вписва за ликвидатор Величко Георгиев Александров ЕГН 4702226704.

На 21.12.2004г. в гр. София е подписано споразумение за съвместно предприятие между “РОСИЛЕКС” ООД и “Мостстрой” АД за съвместно изпълнение на строително монтажни работи по проекта за изграждане на Зимовник за 39 речни кораба плаващи по р.Дунав – Етап ІІІ с възложител Министерство на Транспорта и съобщенията. Общата стойност на проекта е 11 064 691,09 лева без ДДС.

Изготвен е финансов и икономически анализ на “МОСТСТРОЙ” АД за периода 2001-2004 г., в който са дефинирани финансово състояние на дружество, пазарните му позиции и имидж, нивото на продукта, структурата на приходите, както и потенциалните възможности за развитие за период от четири години, отчитайки силните и слаби страни на дружеството и конкурентната среда. На базата на това изследване са определени приоритетите в бъдещото развитие, параметрите на продукта, маркетинговите и рекламни средства за постигане на пазарна реализация и очакванията за пазарна реализация и обем продажби по видове дейности и години.

Резултатите от извършеното изследване обосновават една принципно благоприятна констатация за параметрите на продукта на дружеството, състоянието на материално-техническата база, завоюваните пазарни позиции, маркетинговата политика, организационната структура и функционална обособеност на видовете дейности. Съществуващата управленска структура и постигнатите резултати дават основание за задоволителна оценка на мениджърския екип.


3.2. Преглед на направените инвестиции


Съгласно договор за продажба на "Металокофраж"ООД - гр. Благоевград от 20.09.1999г. и Анекс No1 от 30.06.2000г. и Анекс No 2 от 27.11.2001г. -"Мостстрой"АД има задължения за изпълнение на инвестиционна програма за последните 3 години, както следва:


Периоди

Задължение по договор и Анекс No 2 / 27.11.2001г.

Задължение за перода

Изпълнение

Разлика

2001г.

100 000лв

99 521лв

138 149лв.

+ 479лв.

2002г.

150 000лв

111 372лв.

120 000лв.

+ 8 628лв.

2003г.

286 000лв.

277 372лв.

286 000лв

+ 9 000лв.

Инвестициите представляват дълготрайни материални активи закупени от "Мостстрой". За 2004 година няма задължения по инвестиционната програма.

Изпълнението на инвестиционната програма е одобрено от Агенциа за след приватизационен контрол до 2002г.


3.3. Преглед на дейността


По - големи обекти ,на които дружеството е изпълнявало СМР са: Разширение на съществуваща производствена сграда на Завод за Производство на седалки за тоалетни чинии – гр.Севлиево; Зимовище за 39 плаватерлни съда на р. Дунав при гр. Русе; ЛОТ 3 Казанлък – Стара Загора – строителство на нови съоръжения; Рекострукция на път І-1(79) от км 109+42 до км 110+220 в регулация на гр.Монтана; Строителство на мост на р.Блягорница – общ.Твърдица; Строителство на мост на р.Марица – гр.Пазарджик; Строителство на ж.п.надлеж – гр.Хисаря; Строителство на водоем с.Долни Воден; Лот 1 Оризово – Стара Загора;


Списък на клиенти, връзки с клиенти:

 • Изпълнителна Агенция Пътища

 • Община Пловдив

 • Община Велико Търново

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • Министерство но транспорта и съобщенията

 • Община Асеновград

 • НЕК

 • Други общини

 • Други възложители


“МОСТСТРОЙ” АД има изградена регионална структура с която покрива пазара на мостовото строителство в България над 70%.

Производствените бази са разположени в близост до трасетата на изграждащите се Автомагистрали основно в непосредствена близост до Европейските транспортни коридори №4 и №8 и създават предпоставки за конку-рентноспособност. Наличието на клоновете във Велико Търново, Пловдив, и София позволяват да стоим стабилно на пазара в големите транспортни центрове на България.

Персонала е квалифициран и около 70% от него е със стаж в Дружеството над 12 год.

В Мостстрой са събрани най- добрите български специалисти в областта на Мостовото строителство и проектиране, което се потвърждава от броя на обектите изпълнени от Дружеството, голяма част от които са по собствени проекти.

 • Процентно съотношение между управленския и изпълнителския състав- 19,065%

 • Подробно състава в следващата справка!

 • Директори и управители - 11

 • Административен персонал - 55

 • Ръководители на проекти - 3

 • Технически ръководители -18

 • Бригадири -14

 • Механици -15

 • Техници - 6

 • Машинни оператор -40

 • Друг квалифициран персонал-148

 • Неквалифициран персонал -114

Общо персонал на Мостатрой - 424


Разполагаме с уникални машини за мостово строителство, които въпреки амортизираността си осигуряват реализация на всеки проект в България.

Съвместната ни работа с Норвежката фирма НРС през 1992/1993 год. при производството на метални инсталации за метода на строителство на мостове “конзолно бетониране”, даде възможност за рязкото покачване на качеството на произвежданите от нас метални конструкции и естествено на конкурентноспособността ни в предстоящите големи проекти в България.

Контактите ни с ФРЕЙСИНЕ ИНТЕРНЕШЪНАЛ и фирми произвеждащи уникални строителни машини, хидроизолационни материали, гилатационни фуги и други, дадоха възможност на голям брой специалисти да се запознаят с пазарните изисквания.

МОСТСТРОЙ е лидер по отношение на качеството на мостовите работи в България.

Всичко изброено до тук са предимства на МОСТСТРОЙ.


Най-важни партньорства и предпочитани партньори са:

 • Основни доставчици: -

“Фьост Алпине Австрия - високоякостна стомана.
  1   2   3   4

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ iconI. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ
Този документ съдържа цялата информация за дружеството необходима за вземане на инвестиционни решения, включително основните рискове...

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ iconI. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ
Този документ съдържа цялата информация за дружеството необходима за вземане на инвестиционни решения, включително основните рискове...

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ icon"Албена инвест – холдинг" ад
Данни за членовете на управителните и на контролните органи, консултантите и одиторите на емитента. Отговорност за изготвяне на регистрационния...

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ iconПравни изисквания и практически въпроси за дейността на сдруженията и фондациите предварителен дневен ред
Видове органи на юлнц, ролята им в управлението и отговорност на членовете на управителните органи. Учредяване на клонове. Документиране...

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ iconПарти я на българските граждани съдържание
Ръководни и контролни органи. Ред за свикване, избиране и освобождаване на ръководните и контролните органи и техните правомощия....

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ iconЕтикетирането на храните – отговорност на производителите за защита на потребителите
Информация за състава и съдържанието на хранителни вещества в храната, улеснява информирания избор на потребителите. Етикетът осъществява...

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ iconЛична информация
Преглед и изготвяне на договори, консултиране на управленския екип по юридически въпроси. Правно представителство пред държавните...

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ icon• Име и адрес на работодателя
Преглед и изготвяне на договори, консултиране на управленския екип по юридически въпроси. Правно представителство пред държавните...

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ iconДоклад на есп система за контрол на производството на биологични продукти
Комисията и компетентните органи, органите по акредитация и контролните органи в държавите членки, както по отношение на системата...

I. Данни за членовете на управление и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитенте. Отговорност за изготвяне на регистарционния документ iconКомисията за финансов надзор е потвърдила Регистрационния документ с решение №1154 e от 22. 08. 2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни
Настоящият Регистрационен документ съдържа цялата информация за емитента на ценните книжа, необходима за вземане на инвестиционно...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом