Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк
ИмеПроизводство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер41.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/b42e2
Производство по чл.274 във вр.чл.402,ал.2 ГПК


С определение от 19.05.2011 год. по гр.д. № 436 по описа за 2010 год. Павликенският районен съд е отменил допуснатото обезпечение по делото на предявения иск от адвокат Йордан Йорданов –ВТАК като пълномощник на ”Ц. Ц.”-гр.П. със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”А. Д.”,№ 9,ЕИК104528252,представлявано от Ц. Венциславов Ц. по обективно съединените искове по чл.228 от ЗЗД с цена -10 192 лв.,по чл.236,ал.2 ЗЗД с цена 10 333,33 лв.,ведно със законната лихва върху тези суми от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане и по чл.86 от ЗЗД с цена 3 185,26 лв.,ведно с направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение солидарно срещу СД”Радостина –Димитрови и С.”гр.П.,със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.В.Л.”,№ 1”В” ,БУЛСТАТ 104508997,представлявано от управителя Детелин Александров Димитров;Детелин Александров Димитров,гр.П. , ул.”В.Л.”,№ 1 ,Вх.”В” и Нелка Григорова Димитрова гр.П. , ул.”В.Л.”,№ 1 ,Вх.”В” и обезсилва издадената обезпечителна заповед № 480/30.06.2010 год. за спиране производството по Изп.д. № *0349/2010 г. по описа на ЧСИ,рег.№ 728 –Дияна Колева с район на действие ВТОС.

Против този съдебен акт е постъпила частна жалба Вх.№ 6165/14.06.2011 год. от СД”Радостина –Димитрови и С.”-П. представлявано от управителя Детелин Александров Димитров.Жали се определението в цялост.Навеждат се доводи за неправилност на съдебния акт,поради нарушаване на материалния закон,неправилност поради нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост

Прави се искане въззивната инстанция да отмени изцяло като незаконно и правилно определението на районния съд.Претендира разноски.

В законовия срок е постъпил отговор от ответника по частната жалба ,ищец в полза на когото е постановено определението.С довод на неоснователност спори частната жалба.моли съда да потвърди определението на първата инстанция.

Въззивният съд като взе предвид наведените оплаквания в частната жалба и като разгледа и прецени приложените по делото доказателства приема следното :

Частната жалба е срочно подадена от активно легитимирано лице по смисъла на чл.274,ал.1,т.2 ,във връзка с чл.402,ал.2изр.2 ГПК.

Преценявайки обжалваното определение по реда на чл.271,ал.1,изр.1,предложение първо и второ,във вр. с ал.4 от чл.278 ГПК въззивният съд констатира,че определението е валидно и допустимо.

Относно валидността на определението.Определението е постановено от надлежен орган,функциониращ в надлежен състав,в пределите на правораздавателната власт на съда,в писмена форма и е подписано,като волята на съда е изразена по начин,който позволява да се изведе нейното съдържание.

Относно допустимостта на определението.Определението отговаря на изискванията,при които делото може да се реши по същество,а именно : Налице е правото на искане по реда на чл.402,ал.1,изр.1 ГПК и същото е надлежно упражнено.

Преценявайки обжалваното определение по реда на чл.271,ал.1изр.1,пр.3 от ГПК,във вр.чл.278,ал.4 ГПК и съобразявайки правомощията си дадени по закон,въззивният съд счита определението за правилно – крайният извод на първоинстанционният съд е законосъобразен.Въззивният съд също стига до извод,че искането за вдигане на обезпечението е основателно.

До този извод съдът стига,мотивиран от следното :

Първоинстанционният съд е бил сезиран с молба Вх.№ 1611/17.05.2011 год. от адвокат Йордан Йорданов,пълномощник на ”Ц. Ц.”-П. по чл.402,ал.1 ГПК за отмяна на обезпечението постановено с определение № 480 от 30.06.2010 год.по по гр.д№ 436/2010 год. чрез спиране производството по Изп.д. № *0349/2010 г. по описа на ЧСИ,рег.№ 728 –Дияна Колева с район на действие ВТОС. Молбата за отмяна на определението е подадена от ищеца ,в полза на когото е била допуснатата обезпечителна мярка. С цитираното определение от 30.06.2010 год. по гр.д. № 436/2010 год. е допуснато обезпечение на предявените от ищеца ”Ц. Ц.” искове против СД”Радостина –Димитрови и С.”гр.П.,със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.В.Л.”,№ 1”В” ,БУЛСТАТ 104508997, представлявано от управителя Детелин Александров Димитров;Детелин Александров Димитров,гр.П. , ул.”В.Л.”,№ 1 ,Вх.”В” и Нелка Григорова Димитрова гр.П. , ул.”В.Л.”,№ 1 ,Вх.”В”.От данните по делото се установява,че решението на съда,по което е допуснато обезпечението е влязло в сила. В полза на ищеца е издаден изпълнителен лист срещу ответниците. Отпаднала е обезпечителната нужда,поради което не съществува причината,поради която е допуснато обезпечение.

Неоснователно е оплакването на частния жалбоподател,че съдът е допуснал процесуално нарушение като не е връчил на длъжника/ците/ препис от молбата за становище.Съгласно изр.второ на чл.402 ГПК препис от молбата се връчва на лицето,по чието искане е наложеното обезпечение.Закона има предвид случаите,в които молбата за вдигане на обезпечението е подадена от длъжника.В настоящия случай молбата е подадена от ищеца,в полза на когото е допуснато и наложено обезпечението,поради което размяна на молби не е необходимо.И това е така,защото целта на налагане на обезпечителната мярка е да се запази имуществото на длъжника в положението към момента на предявяване на иска ,за да може ищецът да реализира правата си по едно осъдително решение.В случая ищецът е преценил,че е реализирал правата си по предявените искове.Нуждата от наложената обезпечителна мярка е отпаднала,поради което и в съответствие със закона е поискал нейната отмяна.

С частната жалба няма наведени други конкретни оплаквания,поради което настоящият съд не дължи произнасяне.

По изложените съображения частната жалба се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Въззивният съд споделя изцяло изводите на първата инстанция,поради което съдебният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното и на основание чл.278 ГПК въззивният съд


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ без уважение частна жалба Вх.№ 6165/14.06.2011 год. от СД”Радостина –Димитрови и С.”-П.,със седалище и адрес на управление ул.”В. Л.”,№ 1,с БУЛСТАТ 104508997,представлявано от управителя Детелин Александров Димитров с ЕГН – *,против определение от 19.05.2011 год. по гр.д. № 436 по описа на Павликенски районен съд като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА определение от 19.05.2011 год. по гр.д. № 436 по описа за 2010 год. на Павликенски районен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :

Свързани:

Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconЗа да се произнесе взе предвид
Производство по реда на чл. 278 от гпк, във вр с чл. 274, ал. 1, т. 2 от гпк, във вр с чл. 420, ал. 3 от гпк
Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconЗа да се произнесе взе предвид
Производство по реда на чл. 278 от гпк във вр с чл. 92, ал. 3 от гпк по направено искане на основание чл. 92, ал. 1 от гпк, във вр...
Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconИ за да се произнесе,взе в предвид следното
Производството е по чл. 274,ал. 1 във вр с чл. 248, ал. 2 Гпк във вр с чл. 81 Гпк и чл. 78, ал. 1 Гпк
Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconИ за да се произнесе,взе в предвид следното
Производството е по чл. 274,ал. 1 във вр с чл. 413, ал. 2 Гпк във вр с чл. 78, ал. 1 Гпк
Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconNormal;за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 402, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс
Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconПроизводството е по реда на чл. 274,ал. 1,т. 1 във вр с чл. 19 от гпк
С определение №73/10. 01. 2011г., постановено по Г. д.№1389/2010г. С. районен съд е прекратил производството по делото на основание...
Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 от гпк във връзка с чл. 577 от гпк
Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconПроизводството е по чл. 274,ал. 1 във вр с чл. 413, ал. 2 Гпк във вр с чл. 78, ал. 1 Гпк

Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconПроизводството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от гпк
Доводите са за неприложимостта в заповедното производство на нормата на чл. 219, ал. 1, т. 6 от гпк на спирането на производството,...
Производство по чл. 274 във вр чл. 402,ал. 2 Гпк iconПроизводство по реда на чл. 274 и сл от гпк
С определение от 12. 01. 2011 г постановено по гр д. № г,втрс е прекратил производството по делото и постановил същото да бъде изпратено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом