62147 министерство на околната среда и водите
Име62147 министерство на околната среда и водите
страница1/5
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер137.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://forthenature.org/upload/documents/no-date/SPA Suha reka.doc
  1   2   3   4   5
ДВ бр. 100 от 30.11.2007 г.


62147

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


ЗАПОВЕД № РД-853 от 15 ноември 2007 г.


На основание чл.12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерския съвет № 122 от 2.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.):


1. Обявявам защитена зона “Суха река”, с идентификационен код BG0002048, в землищата на с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра; с. Коларци, с. Брестница, с. Оногур и с. Балик, община Тервел, с. Воднянци, с. Миладиновци, с. Черна, с. Хитово, с. Житница, с. Крагулево, с. Дряновец, с. Тянево, с. Подслон, с. Карапелит, с. Полковник Иваново, с. Ловчанци, с. Гешаново и с. Пчелник, община Добричка, и с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Габер, с. Огняново, с. Александрия, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово и с. Северци, община Крушари, област Добрич, с обща площ 254 377,861 дка.


2. Предмет на опазване в защитена зона “Суха река” са следните видове птици:


2.1. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:


Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Ръждив ангъч (Tadorna ferruginea), Белоока потапница (Aythya nyroca), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Царски орел (Aquila heliaca), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сокол скитник (Falco peregrinus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец (Crex crex), Сив жерав (Grus grus), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).


2.2. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:


Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Северен мишелов (Buteo lagopus), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Орко (Falco subbuteo), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa).


3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

3.2. възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние;


4. в границите на защитена зона “Суха река” се включват:

4.1. имоти с номера 000201, 000202, 000203, 000204, 000205, 000206, 000207, 000208, 000209, 000210, 000211, 000212, 000213, 000214, 000215, 000216, 000217, 000218 - част (11,888 дка), 000219, 000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 000225, 000226, 000227, 000228, 000229, 000230, 000231, 000232, 000233, 000234, 000235, 000236, 000237, 000238, 000239, 000240, 000241, 000242 - част (1,664 дка), 000243 - част (1,849 дка), 000248, 000249, 000250, 000251, 000252, 000256, 000257, 000258, 000259, 000260, 000266, 000267, 000268, 000269, 000270, 000271, 000272, 000273, 000274, 000283, 000284, 000285, 000286, 000287, 000295 - част (11,962 дка), 000298, 000299, 000302, 000305, 000306, 000307, 000350, 000351, 000352, 000353, 000354, 007001, 007002, 007003, 007004, 007005, 007006, 007007, 007008, 007009, 007010, 007011, 007012, 007013, 008002, 008003, 008004, 008005, 008007, 008008, 008009, 008011, 008018, 008019, 008020, 008021, 008022, 008023, 009001, 009003, 009004, 009005, 009006, 009007, 009008, 009009, 009010, 009011, 009012, 010001, 010002, 010003, 010005, 010006, 010007, 010008, 010009, 010011, 010012, 010013, 010015, 010017, 010018, 010024, 010025, 010027, 010028, 010029, 010030, 011002, 011003, 011004, 011005, 011006, 011009, 011010, 011011, 011012, 011013, 011014, 011016, 011017, 011019, 011020, 011021, 011027, 011028, 011029, 011030, 011031, 011032, 011033, 012001, 012002, 012004, 012005, 012007, 012008, 012009, 012010, 012012, 012013, 012014, 012015, 012016, 012017, 012018, 012019, 012020, 013001, 013002, 013004, 013005, 013006, 013007, 013008, 013009, 013010, 013011, 013012, 013013, 013014, 013015, 013016, 013017, 013018, 013019, 013020, 013021, 013026, 013027, 013031, 017001, 017004, 017005, 017008, 017009, 017011, 017013, 017014, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021, 017022, 017023, 017024, 017025, 017026, 017027, 017028, 017029, 017030, 017035, 017036, 017037, 017038, 018002, 018003, 018004, 018005, 018006, 018007, 018009, 018010, 018013, 018014, 018017, 019001, 019002, 019004, 019006, 019007, 019008, 019009, 019010, 019011, 019012, 019013, 019015, 019016, 019017, 019018, 019019, 019020, 019026, 020001, 020002, 020004, 020005, 020006, 020007, 020008, 020009, 020012, 020013, 020014, 021001, 021002, 021007, 021008, 021010, 021011, 021013, 021015, 021016, 021017, 021018, 021022, 021023, 021024, 022005, 022006, 022007, 022008, 022009, 022011, 022012, 022013, 022014, 022015, 022016, 022017, 022020, 022021, 022022, 022023, 022024, 022025, 022026, 022027, 022028, 022029, 023001, 023002, 023004, 023005, 023007, 023008, 024001, 024002, 024003, 024004, 024005, 024007, 024008, 024009, 024010, 024012, 024013, 024014, 024015, 024016, 024017, 024018, 024019, 024020, 024021, 024024, 024025, 024026, 024027, 025001, 025002, 025006, 025007, 025008, 025009, 025010, 025016, 025017, 025018, 025019, 025022, 025023, 025025, 025026, 026001, 026002, 026003, 026004, 026005, 026006, 026008, 026009, 026010, 026011, 026012, 026013, 026014, 026017, 026018, 026019, 027001, 027002, 027003, 027004, 027005, 027007, 027008, 027009, 027010, 027011, 027012, 027013, 027014, 027015, 027016, 027019, 028001, 028002, 028003, 028004, 028005, 028006, 028007, 028008, 028010, 028011, 028014, 028015, 028016, 028017, 028018, 028019, 028024, 028025, 028026, 028027, 029004, 029005, 029006, 029007, 029008, 029009, 029010, 029011, 029013, 030002, 030003, 030004, 030005, 030006, 030007, 030008, 030010, 030011, 030012, 030013, 030014, 030015, 030016, 031001, 031002, 031003, 031004, 031005, 031006, 031007, 031008, 031009, 031010, 031011, 031012, 031013, 031014, 031015, 031016, 032001, 032002, 032003, 032004, 032005, 032007, 032008, 032009, 032010, 032011, 032012, 032013, 032014, 032016, 032017, 032018, 032019, 032020, 032021, 032022, 032023, 032024, 032025, 032026, 032027, 032028, 032029, 032030, 032031, 032032, 032033, 032034, 033001, 033002, 033003, 033004, 033005, 033007, 033008, 033009, 033010, 033012, 033013, 033014, 033015, 033016, 033018, 033019, 033020, 033022, 033023, 033024, 033027, 033028, 033029, 033030, 033031, 033032, 033033, 033034, 034001, 034002, 034003, 034006, 034007, 034008, 034009, 034011, 034012, 034013, 034014, 034016, 034017, 034020, 034021, 034022, 034023, 035001, 035002, 035003, 035004, 035005, 035006, 035008, 035009, 035010, 035011, 035012, 035013, 035014, 035015, 035016, 035017, 035018, 035019, 035020, 035021, 036001, 036002, 036003, 036004, 036006, 036007, 036008, 036009, 036011, 036012, 036013, 036014, 036015, 036017, 036018, 036019, 036020, 036021, 036022, 036025, 036026, 036027, 037001, 037002, 037003, 037004, 037005, 037006, 037007, 037008, 037010, 037011, 037012, 037013, 037014, 037015, 037016, 037017, 037020, 037021, 038001, 038004, 038005, 038006, 038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038016, 038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038024, 038025, 038026, 039001, 039002, 039003, 039005, 039006, 039007, 039008, 039011, 039012, 039013, 039014, 039015, 039016, 039017, 039018, 039019, 039025, 039026, 040001, 040003, 040004, 040005, 040006, 040007, 041001, 041002, 041003, 041004, 041005, 041006, 041008, 041009, 041010, 041011, 041014, 041015, 041016, 041018, 041019, 041020, 041021, 041022, 041023, 041024, 041025, 041026, 041027, 041028, 041029, 041030, 041031, 041032, 041101, 042001, 042002, 042003, 042004, 042006, 042007, 042008, 042009, 042010, 042011, 043001, 043002, 043003, 043021, 043022, 043023, 043027, 043028, 044001, 044002, 044003, 044004, 044005, 044006, 044025, 044038, 051001, 051002, 051003, 051004, 051005, 051007, 051008, 051010, 051011, 051014, 051015, 051016, 051017, 051018, 051019, 051021, 051023, 051024, 051025, 051026, 051027, 051028, 051029, 051030, 051031, 051032, 051033, 051034, 051035, 051036, 051037, 051038, 051039, 051040, 056001, 056002, 056003, 056004, 056005, 056006, 056007, 056008, 056009, 056010, 056011, 056017, 057002, 057003, 057004, 057006, 057007, 057008, 057009, 057010, 057011, 057012, 057013, 057014, 057015, 057016, 057017, 057018, 057019, 057020, 057021, 058001, 058003, 058004, 058005, 058006, 058007, 058008, 058009, 058010, 058011, 058012, 058015, 058016, 058017, 058018, 059003, 059004, 059005, 059006, 059007, 059008, 059009, 059010, 059011, 060001, 060002, 060003, 060004, 060005, 060007, 060009, 060010, 060012, 060013, 060014, 060015, 060016, 060017, 060018, 060019, 060024, 060025, 061002, 061003, 061004, 061007, 061009, 061010, 061012, 061013, 061014, 061015, 061016, 061017, 061018, 061019, 061020, 061021, 061022, 061026, 062001, 062002, 062003, 062004, 062005, 062006, 062008, 062009, 062010, 062013, 062014, 062015, 062016, 062017, 062018, 062019, 062020, 062021, 062022, 062025, 062026, 062027, 062028, 062029, 062030, 062031, 062032, 062033, 062034, 062035, 062036, 062037, 062038, 063001, 063002, 063003, 063004, 063005, 063006, 063007, 063008, 063009, 063010, 063013, 063014, 063017, 063020, 063021, 063022, 063023, 063024, 063025, 063026, 063027, 063028, 063029, 063030, 063031, 063032, 063033, 063034, 063035, 063036, 063037, 063038, 063039, 063040, 064001, 064002, 064003, 064004, 064005, 064006, 064007, 064008, 064009, 064010, 064011, 064012, 064014, 064015, 064016, 064018, 064020, 064021, 064022, 064023, 064024, 064025, 064026, 064030, 064031, 064032, 065001, 065002, 065003, 065004, 065005, 065006, 065007, 065009, 065011, 065012, 065013, 065014, 065015, 065016, 065018, 065019, 065020, 065021, 065022, 065023, 065024, 065025, 065026, 065027, 065028, 065029, 065034, 065035, 065036, 065037, 066001, 066002, 066003, 066004, 066005, 066006, 066007, 067002, 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 067008, 067009, 067010, 067011, 067012, 067013, 067014, 067015, 067016, 067017, 067018, 067019, 067020, 067021, 067022, 067023, 067024, 067025, 067026, 067027, 067028, 067029, 067030, 067031, 067032, 067033, 067034, 067035, 067036, 067037, 067038, 067039, 067040, 067041, 067042, 067043, 067044, 067045, 067046, 067047, 067048, 067049, 067050, 067051, 067052, 067053, 067054, 067055, 067056, 067057, 067058, 067059, 067060, 067061, 067062, 067063, 067064, 067065, 067066, 067067, 067068, 067069, 067070, 067071, 067072, 067073, 067074, 067075, 067076, 067077, 067078, 067079, 067080, 067081, 067083, 067085, 067086, 067087, 067088, 067089, 067090, 067091, 067092, 067093, 067094, 067095, 067096, 067097, 067098, 067099, 067100, 067101, 067102, 067103, 067105, 067106, 067107, 067108, 067109, 067110, 067111, 067112, 067113, 067114, 068001, 068002, 068003, 068004, 068005, 068006, 068007, 068008, 068009, 068010, 068011, 068012, 068013, 068014, 068015, 068016, 068017, 068018, 068019, 068020, 068021, 068022, 068023, 068024, 068025, 068026, 068027, 068028, 068029, 068030, 068031, 068032, 068033, 068034, 068035, 068036, 068037, 068038, 068040, 068041, 068042, 068043, 068044, 068045, 068046, 068047, 068048, 068049, 068050, 068051, 068052, 068053, 068054, 068055, 068056, 068057, 068058, 068060, 068061, 068062, 068063, 068064, 068065, 068066, 068067, 068068, 068069, 068070, 068071, 068072, 068073, 068074, 068075, 068076, 068077, 068078, 068079, 068080, 068081, 068082, 068083, 068084, 068085, 068086, 068087, 068088, 068089, 068090, 068091, 068092, 068093, 068094, 068095, 068096, 068097, 068098, 069001, 069002, 069003, 069004, 069005, 069006, 069007, 069008, 069009, 069010, 069011, 069012, 069013, 069014, 069015, 069016, 069017, 069018, 069019, 069020, 069021, 069022, 069023, 069024, 069025, 069026, 069027, 069028, 069029, 069030, 069031, 069032, 069033, 069034, 069035, 069036, 069037, 069038, 069039, 069040, 069041, 069042, 069043, 069044, 069045, 069046, 069048, 069049, 069050, 069051, 069052, 069053, 069054, 069055, 069056, 069057, 069058, 069059, 069060, 069061, 069062, 069063, 069064, 069065, 069066, 069067, 069068, 069069, 069070, 069071, 069072, 069073, 069074, 069075, 069076, 069077, 069078, 069079, 069080, 069081, 069082, 069083, 069084, 069085, 069086, 069087, 069088, 069089, 069090, 069091, 070001, 070002, 070003, 070004, 070005, 070006, 070007, 070008, 070009, 070010, 070011, 070012, 070013, 070014, 070015, 070016, 070017, 070018, 070019, 070020, 070021, 070023, 070024, 070025, 070026, 070027, 070028, 070029, 070030, 070031, 070033, 070034, 070035, 070036, 070037, 070038, 070039, 070040, 070041, 070042, 070043, 070044, 070045, 070046, 070047, 070048, 070049, 070001, 070002, 070003, 071004, 071005, 071006, 071007, 071008, 071009, 071010, 071011, 071012, 071013, 072001, 072002, 072003, 072004, 072005, 072006, 072007, 072008, 072009, 072010, 072011, 072012, 072013, 072014, 072015, 072016, 070017, 072018, 072019, 072020, 072021, 072022, 072023, 072024, 072025, 072027, 072028, 072029, 072030, 072031, 072032, 072033, 072034, 072035, 072036, 072037, 072038, 072039, 072040, 072041, 072042, 072043, 072044, 072045, 072046, 072047, 072048, 072049, 073001, 073002, 073003, 073004, 073005, 073006, 073007, 074001, 074002, 074003, 074004, 074005, 074006, 074007, 074008, 074009, 074010, 074011, 074012, 074015, 074016, 074017, 074018, 102257, 102259, 102260, 102261, 102262, 102263, 102264, 102265, 102266, 103268, 103269, 103270, 103271, 103272, 105256, 106273, 106274, 106275, 106276, 106277, 106278, 106279, 106281, 106282, 107281, 107282, 107283, 107284, 107285, 107286, 108294, 108295, 108296, 108297, 108298, 108299, 108300, 108301, 108302, 108303, 108304, 108305, 109287, 109288, 109289, 109290, 109291, 109292, 109293, 110306, 110308, 110310, 110312, 110314, 110316, 111307, 111309, 111311, 111313, 111315, 111317, 112318, 112319, 112320, 113321, 113322, 113323, 114324, 114325, 114326, 114327, 115344, 115345, 115346, 115347, 115348, 115349, 115350, 115351, 115352, 116353, 116354, 116368, 117369, 117371, 117372, 117373, 117374, 117375, 117394, 118377, 118378, 118379, 119380, 119381, 119382, 119383, 120384, 120389, 125085, 125086, 150400, 150401, 150402, 150403, 150404, 150405 - част (47,205 дка), 150406, 150407, 150408, 150409, 150410, 150411, 150412, 150413, 150414, 150415, 150416 - част (62,167 дка), 150419, 150428, 150430, 150431, 150432, 150433, 150435, 150436 - част (622,841 дка), 150439, 150440, 150441, 150442, 150444, 150447, 150448, 150449, 150450, 150451, 150452, 150453, 150454, 150455, 150460, 150461, 150462, 150463, 150467, 150469, 150470, 150471, 150472, 150478, 151001, 151002, 151003, 151004, 151005, 151006, 151007, 151008, 151009, 151012 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Краново, ЕКАТТЕ 39462, община Кайнарджа, област Силистра, към 13.03.2007 г., с обща площ 24 520,757 дка;


4.2. имоти с номера 000203, 000204, 000205, 000206, 000210, 000211, 000212, 000213, 000214, 000215, 000216, 000219, 000220, 000221, 000223, 000224, 000225, 000233, 000235, 000236, 000246, 000248, 000249, 000250, 000251, 000252, 000260 - част (10,137 дка), 000261, 000262, 000267, 000269, 000271, 000272 - част (5,616 дка), 000273, 000274, 000275, 000276, 000277, 000281, 000282, 000283, 000285, 000286, 000287, 000288, 000289, 000290, 000291, 000292, 000293, 000294, 000295, 000296, 000300, 000301, 000302, 000303, 000304, 000305, 000306, 000307, 000308, 000309, 000310, 000311, 000312, 000313, 000314, 000339, 000340, 000341, 000400, 000502, 000503, 002007, 002008, 002009, 002023, 002049, 002050, 002051, 002052, 002053, 002054, 002055, 002056, 002057, 002058, 002059, 004001, 004002, 004004, 004013, 004015, 004017, 004018, 004019, 005002, 005006, 005008, 007001, 007010, 007011, 007032, 007033, 008001, 008002, 008005, 008006, 008007, 008010, 008015, 008016, 008017, 008018, 008019, 009014, 009022, 009025, 009031, 009032, 010002, 010005, 011006, 011010, 011011, 011018, 011020, 011022, 011026, 011027, 011028, 011031, 011034, 011035, 011041, 011042, 011043, 011044, 011046, 011047, 011048, 011057, 011058, 011059, 011060, 011061, 013001, 013002, 013005, 013010, 013013, 013016, 013018, 013025, 013027, 013028, 013036, 013037, 013038, 013039, 013040, 013041, 013042, 013043, 013044, 013045, 014002, 014003, 014008, 014009, 014010, 014013, 014014, 016001, 016002, 016003, 016013, 016014, 016016, 016017, 016018, 016023, 016024, 016025, 016030, 016031, 016032, 016033, 016034, 016035, 017002, 017004, 017005, 017017, 018002, 018003, 018004, 018005, 018006, 018007, 018008, 018009, 018013, 018015, 018020, 018021, 018022, 018023, 018024, 018026, 018027, 018028, 018031, 018032, 018034, 018035, 018036, 018037, 018039, 018040, 018041, 018042, 018043, 018044, 018045, 019001, 019002, 019016, 019017, 019022, 019023, 019024, 019025, 019026, 020003, 020006, 020007, 020009, 020011, 020013, 020016, 020020, 020032, 020035, 020036, 020041, 020042, 020044, 020055, 020057, 020058, 020059, 020060, 031001, 031002, 031013, 031014, 031015, 031016, 031021, 031024, 031025, 031028, 031029, 031033, 031036, 031037, 031038, 031039, 031040, 031041, 033003, 033007, 033010, 033011, 033013, 033014, 033015, 033016, 033017, 033018, 033019, 033021, 033027, 033028, 033029, 033030, 039003, 039008, 039009, 039010, 039011, 039012, 039013, 039014, 039018, 039025, 039026, 039027, 039028, 039036, 039037, 040005, 040007, 040014, 040015, 040016, 040017, 040018, 040020, 040021, 040024, 041029, 041030, 041031, 041032, 041033, 044009, 044010, 045005, 045008, 045016, 045028, 045029, 045030, 047002, 047003, 048002, 049001, 049005, 049006, 049008, 049011, 049014, 049015, 049017, 049018, 049019, 049021, 049022, 049023, 049024, 049025, 049026, 049027, 049028, 050004, 050007, 050008, 050009, 050010, 050011, 050012, 050013, 050014, 050018, 050023, 050024, 050028, 050029, 050030, 051015, 051016, 051019, 051020, 051021, 053004, 053005, 054003, 054006, 054009, 054011, 054013, 054015, 054016, 054017, 054018, 054021, 054022, 054023, 054024, 054025, 054026, 054027, 054028, 054031, 054032, 054033, 054034, 054035, 054036, 054037, 054038, 054039, 054040, 054041, 054042, 055004, 055005, 056004, 056006, 056012, 056013, 056014, 056015, 056016, 056017, 056018, 056019, 056020, 056021, 056022, 056023, 056024, 056025, 056026, 056027, 056028, 056029, 056030, 056031, 057005, 057008, 057009, 057011, 057013, 058001, 058003, 058004, 058007, 058008, 058014, 058015, 058016, 058018, 058019, 059002, 059009, 059010, 059011, 061001, 061002, 061003, 060203, 060204, 060205, 060206, 060208, 060209, 060210, 060211, 063001, 063002, 063003, 063007, 063008, 063009, 063012, 063013, 063014, 063016, 063017, 063020, 063021, 063024, 063025, 065005, 065006, 065008, 065009, 065012, 065015, 065016, 065017, 065018, 065019, 066003, 066007, 066008, 066009, 066010, 066011, 067004, 067007, 067008, 067016, 067023, 067024, 068001, 068004, 068005, 068013, 069001, 069002, 069004, 069005, 069006, 069007, 069008, 069009, 069010, 069011, 069012, 069013, 069014, 069015, 070005, 070007, 070008, 070009, 070010, 070011, 070012, 070013, 070014, 070018, 070019, 070021, 070022, 070023, 070024, 071005, 071006, 071010, 071011, 071013, 071014, 071015, 071018, 071020, 071021, 071022, 071023, 071024, 072003, 072005, 072006, 072007, 072009, 072010, 072011, 072012, 072014, 072017, 072018, 072019, 072020, 072021, 111059, 150126, 150127, 150133, 150134, 150138, 150139, 150140, 150141, 150149, 150150, 150151, 150401, 150402, 150403, 150404, 150405, 150406, 150407, 150408, 150410, 150411, 150412, 150413, 150419, 150420, 150421, 150429, 150430, 150431, 150433, 150435, 150436, 150437, 150438, 150439, 150440, 150441, 150442, 150443, 150444, 150445, 150446, 150447, 150448, 150449, 150450, 150451, 150452, 150453, 150454, 150455, 150456, 150457, 150465, 150466, 150500, 151002, 151003, 151004, 151005, 151006, 151007, 151008, 151010, 151011, 151012 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Голеш, ЕКАТТЕ 15566, община Кайнарджа, област Силистра, към 13.03.2007 г., с обща площ 28 128,592 дка;
  1   2   3   4   5

Свързани:

62147 министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
62147 министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
62147 министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс...
62147 министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите докла д п о
Мисията на Министерството на околната среда и водите е да съхрани природните богатства на България и да осигури здравословна околна...
62147 министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
62147 министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка на планове и програми 34
62147 министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Комплексни разрешителни 47
62147 министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б. „ж” от Закона за водите, съобщава,...
62147 министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б. „б” от Закона за водите, съобщава,...
62147 министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом