Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор
ИмеКонспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер74.29 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/57616/470140/version/2/file/kandidatdokt_
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Богословски факултет

Катедра „Систематическо и практическо богословие”


Конспект

за провеждане на кандидатдокторантски изпит по

Християнска апологетика

Образователно-квалификационна степен „доктор”


І. Уводни въпроси.

 1. Название, предмет и специфика на науката.

 2. Задачи, деление и методи на науката.

 3. Кратка история и съвременно състояние.

 4. Необходимост от Християнска апологетика.

 5. Характеристика на апологета (необходими качества).

 6. Основни пособия по Християнка апологетика.


ІІ. Апология на вярата.

 1. Семантика на понятието “вяра”:

  1. Общоупотребяеми значения на понятието “вяра”.

  2. Библейска традиция и патристични методологични принципи за вярата.

 2. Принципни възражения срещу вярата като творческа изява на духа.

 3. Вяра и разум. Религиозно-философски интерпретации и конфесионални подходи.

 4. Вяра и знание: конфронтация или синергия.

 5. Синтезът на вяра и знание в богословските системи на източните отци на Църквата.

 6. Елементи на вяра в основите на нашето познание.

 7. Пътят на разума в търсене на истината.

 8. Огнища на съмнения във вярата.


ІІІ. Апология на религията.

 1. Етимология, определение и същност на религията.

 2. Критичен анализ на политически, етнологически, социални и психологически хипотези за произхода на религията.

2.1. Политическа хипотеза.

2.2. Натуралистическа хипотеза.

2.3. Анимистическа хипотеза.

2.4. Тотемистическа хипотеза.

2.5. Социологичният възглед на Е. Дюркхейм (1858 – 1917 г.).

2.6. Психологичният възглед за произхода на религията (З. Фройд /1856 – 1939 г./, К.Г.Юнг /1875 – 1961 г./).

 1. Критичен анализ на философски теории и възгледи за произхода на религията.

  1. Възгледът на И. Кант (1724 – 1804 г.) за религията.

  2. Възгледът на Фр. Шлайермахер (1768 – 1834 г.) за религията.

  3. Възгледът на Г. Хегел (1770 – 1831 г.) за религията.

  4. Възгледът на О. Конт (1798 – 1857 г.) за религията.

  5. Възгледът на Л. Фойербах (1804 – 1872 г.) за религията.

  6. Възгледът на марксистко-ленинската школа за религията.

 1. Православно-християнското учение за религията.

 2. Методологични подходи към взаимоотношението Библия и наука.

 3. Религия и наука: история и съвременно състояние.

 4. Еволюция и/или сътворение. Апологетична рефлексия на проблемни постановки за произхода на света, живота и човека.

 5. Бог – основна истина на религията. Разбор и критичен анализ на най-често срещаните възражения срещу Божието съществуване.

 6. Рационални основания (“доказателства”) за съществуването на Бога.

  1. Космологичен аргумент.

  2. Телеологичен аргумент.

  3. Онтологичен аргумент.

  4. Нравствен аргумент.

  5. Исторически аргумент.

  6. Аргумент на религиозния опит.

 7. Значение на аргументите за съществуването на Бога.

 8. Безсмъртие на човешката душа.

 9. Централното значение на молитвата в религията и най-честите възражения срещу нея.


ІV. Апология на християнството като богооткровена религия.

 1. Откровение – видове откровение. Необходимост от Свръхестествено откровение.

 2. Вътрешни и външни белези на Свръхестественото откровение. Чудеса и пророчества.

 3. Апология на Старозаветното откровение. Библията – нейното достойнство и влияние.

 4. Значение на Стария Завет за християнството. Неразкъсваемост на Стария и Новия Завет.

 5. Новият Завет. Преценка за него от видни учени, философи, писатели и общественици.

 6. Възражения относно произхода на християнството. Опити да се отрече историческото съществуване на Иисус Христос.

 7. Съпоставка между учението за Логоса у св. Йоан Богослов и това на Филон Александрийски.

 8. Езическите митове за въплъщения на богове и християнския догмат за Боговъплъщението – Бог се яви в плът ( 1 Тим.3:16)

 9. Анализ на рационалистичните теории, оспорващи действителността на Христовото Възкресение.

 10. Личността на Иисус Христос като Богочовек в историята и нашата съвременност.

 11. Християнство и култура.

 12. Православната Църква е Христовата Църква.

 13. Бележити християнски мислители и апологети.

 14. Православната Църква в съвременния свят.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Августин, архим. Ръководство по основно богословие. С., 1899.

 2. Августин, блаж. Изповеди. С., 1993.

 3. Алексиев, архим. Серафим. Нашата молитва. С., 1994.

 4. Альбов, М. Очерк християнской апологетики. СПб., 1902.

 5. Апологеты. Защитники христианства. Санкт-Петербург, 2002.

 6. Барбур, И. Религия и наука: история и современность. М., 2000.

 7. Бигович, Р. Църква и Общество. С., 2003.

 8. Боголюбский, Н. Богословие в апологетических чтениях. М.,1913.

 9. Богословие и философия: аспекты диалога. Сборник докладов конференции (25.01.2001, Институт философии РАН). М., 2001.

 10. Брек, Дж. Свещеният дар на живота. С., 2002.

 11. Гит, В. Творил ли е Бог чрез еволюция? С. 1997.

 12. Глаголев, С. Сверхьестественное откровение и естественное богопознание в истинной церкви. Харьков, 1900.

 13. Глаголев, С. Из чтении о религии. М., 1905.

 14. Глаголев, С. Религиозная философия Канта. Сп. Вера и разум. Кн. 3. Харьков, 1904.

 15. Голубинский, Ф. Умозрительное богословие. М., 1868.

 16. Гудинг, Д., Дж. Ленокс. Християнството – опиум или истина? С., 2004.

 17. Девятова, С. Религия и наука. М., 1993.

 18. Евдокимов, П. Православие. М., 2002.

 19. Евтимий, архим. Кратък наръчник по християнска апологетика. Ч.І. С.,1942.

 20. Евтимий, архим. Вяра и разум: апологетически статии. Русе, 1940.

 21. Евтимий, архим. Задачите на християнската апологетика. ГСУ- БгФ. Т. 9. С.,1932.

 22. Евтимий, архим. Елементи на вяра в основите на нашето познание. ГСУ-БгФ. Т.1.С.,1924.

 23. Евтимий, архим. Естествено развитие и богооткровена свръхестествена помощ. ГСУ-БгФ. Т.7. С.,1930.

 24. Евтимий, архим. Вяра и разум. С., 1930.

 25. Евтимий, архим. Потребност от откровение. С.,1931.

 26. Евтимий, архим. 12-те главни научни въпроси за религията и нейната свръхнаучна същина. ГСУ-БгФ. Т. 13. С., 1936.

 27. Евтимий., архим. Гнезда на съмнения във вярата. ГСУ-БгФ. Т. 19. С., 1942.

 28. Зеньковский, В. Апологетика. Париж, 1957.

 29. Зенковски, В. Основи на християнската философия. В. Търново, 2000.

 30. Ильин, И. Аксиомы религиозного опыта. М., 2000.

 31. Йоан Павел ІІ. Енциклика „Вяра и разум” (Fides et ratio). Истина – Veritas, 1998.

 32. Йосиф Флавий. Иудейская война. Санкт-Петербург, 1900.

 33. Каледа, Г. Введение в православную апологетику. В: „Альфа и Омега”. №. 1. М., 2003.

 34. Каприев, Г. Аргументът на Анселм от Кентърбъри и “онтологическото доказателство”. С., 1998.

 35. Келер, В. Библейски събития. С., 1960.

 36. Кудрявцев, В. Началните основания на философията. С., 1900.

 37. Кураев, А. Все ли равно как верить? М. 1994.

 38. Кураев, А. Традиция. Догмат. Обряд. С.1996.

 39. Кураев, А. Если Бог есть любов. М., 1998.

 40. Лютард, Хр. Апология на християнството. Т.1-4. С.,1899.

 41. Маджуров, Н. Светите три светители и античната култура. ГДА. Т.29. С., 1980.

 42. Маджуров, Н. Науката против вярата ли е? Сп. Богословска мисъл. Кн. 4. С.,1997

 43. Маджуров, Н. Вярата и знанието в богословската система на блажени Августин. ГСУ-БгФ. Т. 2. Нова серия. С., 1995.

 44. Маджуров, Н. Несторът на българската богословска мисъл. ГСУ-БгФ. Т. 3. Нова серия. С., 1996.

 45. Маджуров, Н. Тайната на Света Троица. Сп. Богословска мисъл. Кн. 2. С., 1997.

 46. Маджуров, Н. Науката и религията в мирогледа на Ломоносов (1711-1765). Сп. Химия. Кн. 2. С., 1998.

 47. Маджуров, Н. Противоречията на атеизма и неговите гибелни последици. Сп. Духовно възраждане. Кн. 9. С., 1992.

 48. Макдауъл, Дж. Доказателства, които изискват присъда. С., 2004.

 49. Мак-Дауел, Дж. Фактът на възкресението. С. 1992.

 50. Маклийн, Г., Р.Окланд. Сътворението. С. 1996.

 51. Маринов, Б. Опиум ли е религията за човешката душа и за народите? ГСУ-БгФ. Т. 21. С., 1944.

 52. Маринов, Б. Из методологията на християнската апологетика във връзка с темата “Библия и наука”. ГСУ-БгФ. Т. 23. С., 1946.

 53. Маринов, Б. Наръчник на апологета. Кн. 1. ГДА. Т.4. С., 1955.

 54. Маринов, Б., А. Величков. Наръчник на апологета. Кн. 2. ГДА. Т.8. С., 1959.

 55. Маринов, Б. Оръжията на апологета на християнството. ГДА. Т. 1. С., 1951.

 56. Маринов, Б. Произход на света и история на земята според науката и Библията. С., 1941.

 57. Маринов, Б. Има ли противоречие между науката и Библията по въпроса за същината, произхода и развитието на живота? С., 1942.

 58. Маринов, Б. За някои възражения срещу молитвата. ГСУ-БгФ. Т 20. С., 1945.

 59. Марковски, И. В защита на Библията. С., 1942.

 60. Марковски, И. Живял ли е Христос? С., 1947.

 61. Мартинес, П. Психология на молитвата. С., 2002.

 62. Мелников, Ф. Опровержение на безбожието. С., 1938.

 63. Мен, А. Вярвам… Беседи за Символа на вярата. С., 2004.

 64. Мен, А. Произход на религията. В.Т. 1994.

 65. Никодим, еп. Учебник по апологетика. С., 1943.

 66. Николин, И. Курс основного богословия или апологетики. Сергиев Посад, 1910.

 67. Осипов, А. Путь разума в поисках истины. М., 1999.

 68. Осипов, А. Посмертная жизнь души. Даниловский благовестник. М., 2005.

 69. Панчовски, И. Естествена наука и религия. С., 1941.

 70. Панчовски, И. Личността на Иисуса Христа. С., 1990.

 71. Панчовски, И. Най-прекрасният. С., 1992.

 72. Панчовски, И. Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртието. С., 1944.

 73. Панчовски, И Религията на естествениците. С., 1943.

 74. Пенков, Д. Проблемът за безсмъртието на човешката душа в творчеството на Стоян Михайловски. Сп. Богословска мисъл. Кн. 4. С., 1998.

 75. Пенков, Д. Духовни и културни измерения на Православието и неговата специфика на фона на съвременното мултирелигиозно присъствие в Европа. В: Религиите в Европа и бъдещето на Православието. С., 2006.

 76. Пенков, Д. Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание. С., 2008.

 77. Пенов, Д. Към философията на религията. ГДА. Т. 7. С., 1958.

 78. Пенов, Д. За произхода и целта на света. ГДА. Т. 6. С., 1957.

 79. 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога. Варна, 2006.

 80. Попович, Ю. Православието като философия на живота. С. 1999.

 81. Реверсов, И. Апологеты. Защитники христианства. Санкт-Петербург, 2002.

 82. Рождественский, Н. Християнская апологетика: Курс основного богословия. Т.1-2. СПб., 1893.

 83. Ролингс, М. Отвъд вратата на смъртта. С., 1992.

 84. Сайър, Дж. Вселената до нас. С., 1991.

 85. Светлов, П. Християнское вероучение в апологетическом изложении. Т. 1-2. Киев, 1910-1912.

 86. Сочинения древних христианских апологетов. Санкт-Петербург, 1999.

 87. Страхов, П. Наука и религия. М., 1915.

 88. Такстън, Ч., Н. Пиърси. Душата на науката. С., 2001.

 89. Тилих, П. Мъжеството да бъдеш. С., 1995.

 90. Томпсон, М. Философия религии. М., 2001.

 91. Трубецкой, Е. Смысл жизни. М., 1918.

 92. Фиолетов, Н. Очерки християнской апологетики. М., 1992.

 93. Флоренский, П. Столп и утверждение истины. М., 1914.

 94. Флоровски, прот. Г. Творение и изкупление. С., 2008.

 95. Франк, С. Религия и наука. Брюксел, 1953.

 96. Хубанчев, А. Свръхестествена истина и познавателен процес. Сп. „Духовна култура”, № 7, С., 1974.

 97. Хубанчев, А. Карл Ясперс – вяра, познание, откровение. ГСУ – БгФ, Т. 5. Нова серия. С., 2005.

 98. Честъртън, Дж. Ортодоксия. С., 1994.

 99. Честъртън, Дж. Вечният човек. С., 2005.

 100. Шлайермахер, Фр. За религията. С., 1994.13.07.2009 г. Изготвил гл. ас. д-р Димо Пенков

София
Свързани:

Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconКонспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи" на образователно -квалификационна степен „бакалавър" учебна 2010/2011 г
За държавен изпит по „управление на здравните грижи” на образователно -квалификационна степен „бакалавър
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconРепублика българия академия на министерство на вътрешните работи
За обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” или...
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен
Завършилите Магистърската програма „Общество и култура на арабския свят” придобиват образователно-квалификационна степен „магистър...
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconНаименование на специалността
Изисквано базово образование – образователно-квалификационна степен „магистър” по „фармация” или образователно-квалификационна степен...
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconВипусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Бакалавър
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconВипусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Бакалавър
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconКонспект за държавен изпит за завършване на образователно-квалификационната
Канонични уравнения на криви от втора степен. Основни свойства на кривите от втора степен
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconМедицински университет пловдив
Програма за кандидат-студентския конкурсен изпит по биология за образователно-квалификационна степен “Магистър” за учебната 2012/2013...
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconСпециалност Испанска филология Образователно-квалификационна степен: Бакалавър Обучението е редовно, по държавна поръчка
Приемът на студенти се осъществява чрез писмен конкурсен изпит по испански език. Класирането на кандидат-студентите се извършва на...
Конспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор iconКонспект за държавен изпит за завършване на образователно квалификационната
Уравнения на права и равнина. Формули за разстояния и ъгли. Криви от втора степен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом