Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
ИмеАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер63.49 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.acefraud.org/fileadmin/storage/Courses2008/ACEF8-Content-ProjectFraud.rtf

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ (АПИИ)

1700 СОФИЯ, Студентски град, бл. 6А, вх. В, ап. 14,

Тел./факс: 02/ 868-4184 , GSM: 888 922 453, e-mail: info@acefraud.org

ТЕМА 8. РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ


Насочен към мениджъри, инвеститори, банкери, счетоводители, вътрешни контрольори, външни и вътрешни одитори, анализатори, регулаторни органи.


Обхваща характеристика на икономическия анализ в процеса на инвестиране – какво в същност е инвестицията, видове икономически анализ в инвестиционния процес, етапите на инвестиционния процес, инвеститорски риск и възвращаемост, риска от измами при изготвяне на проектите, анализ на паричните потоци, полезен срок на инвестиционния проект, анализ на цената на инвестирания капитал, анализ на риска на инвестиционния процес, схеми на измами при инвестиционните проекти


Разглеждат се различните методи за икономическата оценка на инвестиционните проекти ( IRR, NPV, Break-even time и т.н.) и различни сценарии с примери от практиката, което служи и като ефективен фактор за предотвратяване на измами.


Придобиват сe методологически познания в областта на икономическия анализ и оценка на инвестиционните проекти, както и практически умения за разкриване на схеми на измами в този процес и предотвратяването им. Използват се добитите задълбочени познания за икономическия анализ и оценка като необходима предпоставка и ефикасен лост за противодействие на икономическите измами.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:


РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

1. Характеристика на икономическия анализ в процеса на инвестиране

 • Какво е инвестиция? За кого кое е инвестиция и как се отчита счетоводно според Международните счетоводни стандарти?

 • Същност и видове икономически и финансов анализ в инвестиционния процес;

 • Етапи на инвестиционния процес

 • Стойността на парите във времето

 • Инвеститорски риск и възвращаемост

 • Opportunity costs

 • Анализ на паричните потоци:

  • парични срещу капиталови (дисконтирани) парични потоци

  • проектни парични потоци или капиталови потоци

  • първоначални инвестиции на капитал

  • капиталови инвестиции по време на живота на проекта

  • капиталови потоци в края на проекта

  • потоци от оперативна дейност

 • Икономически или полезен срок (живот) на инвестиционния проект

 • Анализ на цената на инвестирания капитал

 • Анализ на риска в инвестиционния процес:

  • Анализ на чувствителността

  • Анализ на вероятността за различни профили

  • Компютърни симулационни методи

 • Анализ на възможни грешки и измами


2. Икономическа оценка на инвестиционните проекти

 • Различия между счетоводния и инвестиционния подходи

 • Методи за икономическа оценка на инвестиционни проекти

  • IRR

  • NPV

  • Break-even time

  • Сравнение между IRR и NPV – предположения за реинвестиране и др.

 • Оценка на избора на проект

 • Фактори, влияещи върху и определящи нивото на риск от извършване на измами при анализа и оценката на инвестиционни проекти

 • Често срещани пропуски и недостатъци в дейността на лицата, оценяващи и/или вземащи решение за одобрение на конкретен инвестиционен проект;

 • Какво трябва да има предвид анализатора (оценителя) при преглед и проверка на твърденията, касаещи инвестиционния процес?


3. Техники за разкриване на схеми на измами при инвестиционния процес

 • Извършване на хоризонтален и вертикален анализ на финансовите отчети и използване на коефициенти и взаимозависимости

 • Провеждане на интерактивни подходи – интервю, получаване на обяснения и др.

 • Използване на сигнали, жалби и „гореща линия”


4. Предотвратяване на измамите при инвестиционния процес


 • Повишаване на икономическата квалификация на членовете на Надзорния съвет, Съвета на директорите и мениджмънта – решенията им да са компетентни, икономически обосновани и ефективни

 • Изграждане на ефективна система за вътрешен контрол

 • Намаляване на ситуационния натиск – оценка на рисковете, оценка на действащите контроли, вътрешни и външни внезапни проверки и др.

 • Други


5. Обобщение и обсъждане на поставени въпроси, касаещи темата


СЛЕДВА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ЗА КУРСА:

РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Продължителност: 1 ден


на 4 юни 2008 г., Хотел „Шипка”, (До Руски паметник)


Име и фамилия: .............................................................................................................

Месторабота: ..................................................................................................................

Адрес за кореспонденция: ............................................................................................

Тел. ................................. Факс: ................................... Е-поща: …………………………..

Такси за участие: По банков път, в брой в офиса на АПИИ или в деня на курса

 • Членове на АПИИ: 110 лв. за участие в 1 от курс

 • Нечленове на АПИИ: 150 лв. за участие в 1 от курс

 • Участие на 3 и повече участници от едно предприятие в 1 курс: 120лв.

При регистрация и заплащане до 4 април – спестявате 20 лв.


Желая да участвам в курса като член/нечлен*:


No

Наименование на курса

Количество участници, бр.

Единична такса, лв.

Общо, лв.

1.

Разкриване и предотвратяване на измами при инвестиционни проекти


2.

Отстъпка за плащане до 4 април 2008- 20

3.

Общо:* АПИИ е организация с нестопанска цел и към настоящия момент не е регистрирана по Закона за ДДС. Участието се удостоверява с членство и/или платежен документ (платежно нареждане или приходна квитанция за платена такса в брой).


Банковата сметка на АПИИ в лева: Централна Кооперативна Банка – София, АПИИ, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG65CECB97901042872300


Краен срок за получаване на заявката и таксата в АПИИ: 30 май 2008 г.

В антетката е посочен адреса за кореспонденция с АПИИ!


Дата: .................. Подпис: ...........................
Свързани:

Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Пред вас е електронното издание „основи на одитинга”, спонсорирано и безплатно разпространявано от асоциацията за противодействие...
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Одит и разкриване на измами при калкулирането на себестойността и ценообразуването
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Тема разкриване и предотвратяване на измами при калкулирането на себестойността и ценообразуването
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Одит за разкриване на измами и злоупотреби във финансовите институции, четвъртък
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Одит за разкриване на вътрешни измами и злоупотреби 18-19 ноември 2010 Г., (Четвъртък-петък)
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Одит за разкриване на присвоявания и измами чрез финансовите отчети 2-3 декември 2010 г
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Тема измами и злоупотреби с материалните запаси и други активи: проверка, разкриване и предотвратяване
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Проверка, разкриване и превенция на измами и злоупотреби при договарянето и обществените поръчки – 11-12 ноември 2010 г
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
...
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии) iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Освен това кредитни инспектори, външни и вътрешни одитори, финансови контрольори и данъчни инспектори ще получат нужните им нови...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом