Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница5/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.63 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/long_term_strategy_krushari.doc
1   2   3   4   5

7.4. Заключение


Понастоящем трите общини разполагат основно със сравнителни предимства за привличането на инвестиции, изброени по-долу:

 • Ниски цени на земята и имотите

 • Ниски разходи за труд

 • Наличие на свободна работна ръка

 • Неразработен потенциал в сферата на туризма


За успешното привличане на инвестиции, фокусът следва да се постави върху следните сектори:

 • Селско стопанство, вкл. енергийни култури (за Крушари и Тервел)

 • Хранително-вкусова промишленост (за Крушари и Тервел)

 • Възобновяеми енергийни източници

 • Туризъм

 • Инфраструктура


Целеви държави за привличане на инвестиции ще бъдат:

 • България – местни инвеститори, които разширяват производствата си

 • Държави, с които граничи България - Гърция, Румъния и Турция

 • Държави от Източна Европа – Русия

 • Държави от Централна Европа - Полша, Чехия, Унгария, Словакия

 • Държави от Западна Европа – Австрия, Холандия, Белгия, Швейцария, Великобритания, Франция, Испания, Германия, Италия

 • Други – Китай, САЩ, Япония, Южна Корея и др.


За успешните дейности по привличането на инвестиции се изисква създаването на местни партньорства за:

 • Партньорство по развитието на продукта - инвестиционната дестинация

 • Маркетингово партньорство - изграждане на имидж на региона, вкл. неговата реклама и извършването на инвестиционен маркетинг

 • Партньорство по предоставянето на услуги (на инвеститорите) – преди, по време на инвестицията и след това

8. Приоритети и мерки за развитие на туризма


Настоящата стратегия предлага интегриран подход за развитието на туризма в целевите общини, базиран на адаптираните за конкретните условия добри практики. Той е подчинен на схемата, представена по-долу.


Фигура 9. Интегриран подход за развитие на туризма

Стратегията се фокусира върху реализацията на три основни приоритета:

 • Създаване на “продаваем” туристически продукт чрез разработване на интегрирани туристически продукти и атракции

 • Създаване на възможности за качествено обслужване на туристите чрез развитие на човешките ресурси

 • Привличане на туристи чрез промоция на дестинацията


Предложените приоритети и мерки са реалистични и биха могли да се реализират в рамките на периода за осъществяване на стратегията. Те са подбрани с цел да не създават излишни очаквания, на които да не може да бъде отговорено, макар и да представляват добри намерения предвид настоящото състояние и наличните ресурси в общините.

Финансирането за конкретните мерки може да бъде осигурено с наличните бюджетни ресурси благодарение на реализирани проекти от страна на потенциалните външни за региона инвеститори, както и чрез умелото и целенасоченото използване на финансиране по проекти, които могат да се реализират по Структурните фондове на ЕС и чрез Програмата за развитие на селските райони.


8.1. Приоритет 1: Разработване на интегрирани туристически продукти и атракции


Целта е предлагането на унифицирани и допълващи се туристически продукти, които да задържат туристите на територията на общините за 2-, 3-, 5-дневни туристически пакети. Престоят на туристите ще генерира нощувки и потребление на местни продукти и услуги.


Мярка 1. Създаване на шест интегрирани туристически продукта


Тези продукти се основават на наличните културно-исторически и природни забележителности в региона, които най-бързо могат да се обособят като туристически продукти, а именно:

 • Културно-исторически туризъм

 • Религиозен туризъм

 • Пещерен туризъм

 • Тематичен туризъм (орнитоложки, ловен и риболовен)

 • Военен туризъм

 • Културно-опознавателен туризъм


Продуктите следва да обхващат местоположенията на обектите, както и начините за реализация на почивката с цел запълване на времето на туристите – както за разглеждане на обектите, така и за допълнителни преживявания (местна кухня, участие в местни събития, занаяти и т.н.).


Мярка 2. Възстановяване, маркиране и развитие на туристическите продукти и маршрути


 • Възстановяване, реставрация и опазване паметниците на културата и на местното културно-историческо наследство

 • Облагородяване на достъпните пещери и отварянето им за посещение от страна на спелеолози и туристи

 • Експониране на обектите

 • Поставяне на табели за обозначаване на маршрутите

 • Предоставяне на информация за местата за настаняване по пътя на маршрутите, възможностите за транспорт и т.н.

 • Изграждане на велосипедни алеи

 • Проучване и обогатяване на видовия състав на флората и фауната на територията на целевите общини


Мярка 3. Развитие на туристическата инфраструктура


 • Изграждане на нова или рехабилитация на довеждащата и свързващата туристическите обекти инфраструктура – пътища, места за отдих, туристически пътеки и т.н.

 • Развитие и подобряване на ВиК инфраструктурата в туристическите локации

 • Изработване на подробни устройствени планове за нови курортни места, извънградски паркове и защитни територии

 • Проектиране и изграждане на маршрути за специализиран автобусен туристически транспорт

 • Изграждане на обществени тоалетни


Мярка 4. Изграждане на места за настаняване и забавления в региона


 • Насърчаване изграждането от страна на местното население на места за нощувка и храна със стандарт 2, 3 или повече звезди

 • Изграждане на микро-атракционни развлекателни центрове:

 • Спортни площадки (волейбол, баскетбол, футбол, тенис на корт и др.)

 • Зали за спортни игри (напр. тенис на маса, билярд, дартс, мини боулинг и др.)

 • Алпийски градини и т.н.

 • Изграждане на тематични атракционни паркове, напр. мини голф игрище и площадки за пейнтбол, площадки за стрелба с лъкове и пневматично оръжие, езда и др.

 • Изграждане на магазини, молове и модерни пазари за местни селскостопански продукти


8.2. Приоритет 2: Развитие на човешките ресурси


Този приоритет има за задача да осигури достатъчно и добре квалифициран управленски и изпълнителски персонал, който да предоставя услуги на настоящите и бъдещите туристи.


Мярка 1. Обучение на специалисти в интерпретиране и маркетинг на културно-историческото и природното наследство

 • Запознаване на участниците в туристическото предлагане с характеристиките на интегрираните туристически продукти

 • Провеждане на обучения за управление на туристически обекти, за привличане и за обслужване на клиенти – за собствениците, мениджърите и работещите в местата за настаняване и в заведенията за хранене на туристите

 • Провеждане на курсове за чуждоезиково обучение

 • Въвеждане на програма за професионална квалификация, обучение и сертифициране на интерпретатори и екскурзоводи


Мярка 2. Подобряване на ресурсната обезпеченост с кадри

 • Привличане на студенти от колежите и университетите в региона, които предлагат специалности в сферата на туризма (напр. Добрич, Албена, Варна) за провеждане на практики в общините

 • Привличане на средно- и висококвалифициран трудов ресурс от съседни общини в периодите с най-висока туристическа натовареност


Мярка 3. Насърчаване на уменията в сферата на предприемачеството

 • Насърчаване на предприемаческата инициатива чрез реализацията на проекти, които да подпомагат създаването и развитието на бизнес от страна местното население

 • Предоставяне на редовна и актуална информация на местното население/предприемачи за финансиращи програми в сферата на туризма и за развитието на селските райони, както и за национални/европейски нормативни актове, регулиращи туристическите обекти


8.3. Приоритет 3: Промоция на дестинацията


Местоположението на туристическите обекти (продукти) в пограничен район поражда изолираност и трудно приобщаване към централните туристически маршрути, които се рекламират чрез национални кампании. Следователно, е необходимо създаването на собствен имидж в сферата на туризма и използване на мрежови (междурегионални/трансгранични) връзки за подсилване на местната познаваемост в сферата на туризма и инвестициите.


Мярка 1. Реализация на кампания за повишаване на осведомеността


 • Създаване на единно рекламно послание и лого на региона

 • Създаване на междуобщински център за предлагане на туристическа/инвестиционна информация и услуги.

 • Създаване на информационен Интернет портал, който да представя възможностите за туризъм и инвестиции в целевия регион – на няколко езика (български, английски, руски и др.)

 • Разработване на промоционални материали – брошури, каталози, карти и т.н. за представяне на интегрираните туристически продукти

 • Участие в публични прояви (конференции, изложения и др.) за представяне на продуктите – както в България, така и в чужбина

 • Провеждане на действия за повишаване екологичното съзнание на населението за въвеждането на Бизнес схемата за “зелен” туризъм

 • Професионална промоция и реклама на туристически продукти за привличане на инвеститорски интерес

 • Подобряване информираността на населението относно възможностите за развитие на туризъм и стартиране на собствен бизнес


Мярка 2. Създаване на мрежови връзки


 • Установяване на контакти с туроператори, организиращи регулярни маршрути за туристи и предлагане включването на местните интегрирани туристически продукти в общи туристически пакети за региона

 • Засилване на междурегионалното сътрудничество в сферата на туризма и свързаните със сектора инвестиции – България-Румъния/Гърция, със съседни общини и курортни комплекси

 • Изграждане на регионален туристически клъстер


9. Механизми за мониторинг и оценка на стратегията


9.1. Критерии за оценка


Основните критерии за оценка ефективността на стратегията следва да бъдат освен реализираните проекти в сферата на туризма и обема на допълнителните приходи от туризъм, също така и следните показатели:

 • Реалният ръст на БВП на местно ниво, обема на преките инвестиции и разполагаемите доходи на населението

 • Създадените работни места при нарастване на производителността на труда и намаляването нивото на безработица

 • Преодоляването на разликите в развитието между целевите общини и средните нива за страната при нарастване на мобилността на факторите на производство

 • Броят привлечени нови туристи и средните приходи от турист


9.2. Мониторинг


Мониторингът върху изпълнението на мерките и дейностите, включени в стратегията, ще се осъществява от работна група, съставена от представители на общините, местни неправителствени организации и представители на бизнеса, в чиито компетенции ще влиза тяхното осъществяване.

В началото на 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ще бъде извършен анализ и оценка за въздействието и ползата от осъществяването на планираните мерки/дейности в рамките на стратегията и, при необходимост, ще бъдат вземани решения за тяхната актуализация.

В тази връзка е препоръчително разработването и внедряването на система за оперативен контрол по изпълнението на резултатите по отделните мерки от стратегията.
Проект № BG161РО001/4.2-01/2008/010 „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел”
1   2   3   4   5

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом