Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница4/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.63 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/long_term_strategy_krushari.doc
1   2   3   4   5

6. Привличане на средства по Европейските фондове


След приемането на България в Европейския съюз, публичните власти в страната ни получиха достъп до средства по Структурните фондове (Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд) и Кохезионния фонд, както и до Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Оперативните програми (ОП), които предоставят най-добри възможности за кандидатстване на общините Крушари и Тервел във връзка с реализацията на проекти, които директно или индиректно подпомагат развитието на туризма, са следните:


 • Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР):
 • Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност:

 • Операция 2.2.: Развитие на информационната и комуникационната мрежа
 • Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма:
 • Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

 • Операция 4.1.: Дребномащабни местни инвестиции

 • Операция 4.2.: Междурегионално сътрудничество 
 • Оперативна програма Административен капацитет:
 • Приоритетна ос I: Добро управление:

 • Подприоритет 1.1.: “Ефективна структура на държавната администрация”

 • Подприоритет 1.2.: “Прозрачна и почтена държавна aдминистрация”

 • Подприоритет 1.3.: “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

 • Подприоритет 1.4.: “Администрацията – партньор на бизнеса”

 • Подприоритет 1.6.: “Транснационално и междурегионално сътрудничество”
 • Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси:

 • Подприоритет 2.1.: “Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”

 • Подприоритет 2.2.: “Компетентна и ефективна държавна администрация”

 • Подприоритет 2.5.: “Транснационално и междурегионално сътрудничество”

 • Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление:

 • Подприоритет 3.1.: “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

 • Подприоритет 3.2.: “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

 • Подприоритет 3.4.: “Транснационално и междурегионално сътрудничество”
 • Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР): подкрепа за реализация на различни местни и общностни инициативи
 • Оперативна програма Околна среда:

 • Управление на отпадъците и закриване/изграждане на общински депа за отпадъци

 • Повишаване информираността на общините и населението за НАТУРА 2000

 • Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води (само за община Тервел)

 • Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие


Останалите три оперативни програми: ОП “Конкурентноспособност” (ОПК), ОП “Транспорт” (ОПТ), ОП “Техническа помощ” (ОПТП) индиректно финансират дейности в ареала на общините, напр. модернизация на фирми и покриване на международно признати стандарти (ОПК), рехабилитация и изграждане на довеждащата пътна инфраструктура (ОПТ) или подобряване на управлението и мониторинга на останалите оперативни програми (ОПТП).


В допълнение, средства от ОПРЧР могат да се използват от фирми, регистрирани в общините за обучение и квалификация на персонал, ангажиран в дейности, свързани директно или индиректно с туризма.


Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), заедно с ОПРР, дава най-големи възможности за реализация на проекти на общините в следните направления:


 • Мярка 122. “Подобряване икономическата стойност на горите “

 • Мярка 226. “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

 • Мярка 313. “Насърчаване на туристически дейности” (само за община Крушари)

 • Мярка 321. “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 • Мярка 322. “Обновяване и развитие на населените места”


Както и в случая с ОПК, по ПРСР финансиране могат да получат редица бенефициенти-фирми, кооперации и земеделски производители за дейности, пряко или нeпряко свързани с туризма. В допълнение, две мерки предоставят директно безвъзмездно финансиране на земеделски производители или микро предприятия, които реализират инвестиции в сферата на туризма или свързани с нея:


 • Мярка 311 “Разнообразя­ване към неземеделски дейности” (за земеделски производители) предоставя финансиране за:

 • Развитие на селски туризъм

 • Местно занаятчийство

 • Производство на енергия от възобновяеми източници

 • Преработка, продажба и маркетинг на определени земеделски продукти и др.
 • Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредпри­ятия”

 • Развитие на дейности, свързани със селски туризъм, отдих и спорт

 • Производство на възобновяема енергия и др.


В рамките на Цел 3. Европейско териториално сътрудничество” също има редица програми, от които могат да се възползват общините и по-специално от следните:

 • Оперативна програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния

 • Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество
  „Черно море 2007-2013”

 • Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа

 • Програма INTERREG IVC – приоритети “Иновации и икономика на знанието” и “Превенция на риска и околната среда”

 • Седма рамкова програма за изследвания и технологично развитие (FP 7) и др.


Разработването на План за действие при кандидатстването по тези програми значително ще оптимизира планирането във времето на проектите и необходимите за тях ресурси във връзка с обезпечаването им.


В периода 2010-2013 г. община Ефкарпия, която се намира в префектура Солун (Централна Македония) и един от най-развитите региони в Гърция, има достъп до все по-малко възможности за финансиране на общински проекти по Структурните и Кохезионния фонд на ЕС на база на високия си среден брутен вътрешен продукт (68,2% от средния за ЕС по данни на Eвростат, 2007).


Фигура 8. Региони на подкрепа от ЕС в Гърция
Източник: Европейска комисия


Бележка:

 • Конвергентен регион

 • Регион, който излиза от рамката на подкрепа на Общността

 • Регион, който влиза в нова рамка на подкрепа

 • Регион на конкуретноспособност и заетост


Общината обаче има същия достъп до финансиране, както и българските общини в рамките на Цел 3. Европейско териториално сътрудничество”:

 • Оперативна програма за трансгранично сътрудничество между Гърция и България

 • Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество
  „Черно море 2007-2013”

 • Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа

 • Програма INTERREG IVC – приоритети “Иновации и икономика на знанието” и “Превенция на риска и околната среда”

 • Седма рамкова програма за изследвания и технологично развитие (FP 7) и др.7. Привличане на инвестиции в туризма


7.1. Състояние на преките чуждестранни инвестиции в България


През последните няколко години България е обект на повишен инвестиционен интерес и успя да привлече значителен обем от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), което в голяма степен предопредели развитието на икономиката на страната. С привлечените 8,5 млрд. евро през 2007 г. и 6,2 млрд. евро през 2008 г. България е на първо място сред страните от Югоизточна Европа по привлечени чуждестранни инвестиции като процент от брутния вътрешен продукт. Задача на всички отговорни институции в страната е този интерес да се запази и да се повиши, а на регионите в България е да позиционират по най-добрия начин своите инвестиционни възможности, така че да привлекат максимално голям дял от влизащите в страната инвестиции, както и да поддържат благоприятна среда за тяхното развитие.

Финансовата и икономическа криза доведе до сериозен спад в размера на преките чуждестранни инвестиции в Централна и Източна Европа през 2009 г., а България регистрира спад от близо 50% (по прогнози се очаква в края на годината инвестициите да бъдат за около 2,5 милиарда евро). В страната ни се наблюдава основно оживление на инвестициите във възобновяеми енергийни източници (в т.ч. вятърни паркове и соларна енергия) и в автомобилостроенето.

Въпреки тези цифри обаче, в момента страната се нарежда на второ място по привлекателност за инвестиции в производство и на четвърто място по отношение на инвестиции в сектора на услугите. Това красноречиво показва, че България запазва позицията си на изпитана инвестиционна дестинация, която все още предоставя добри възможности за дългосрочни инвестиции.

От гледна точка на географското разположение на преките чуждестранни инвестиции в различните региони на България, в София-град са привлечени над 57,0% от чуждестранните инвестиции, след което се нареждат Варненска област (7,3%), Пловдивска (5,8%), Бургаска (5,4%), Софийска (3,1%) и Габровска област (2,3%). Всяка от останалите 22 административни области, включително област Добрич е привлякла около един процент или по-малко от общия обем на ПЧИ в страната.

Сравнително ниското ниво на преки чуждестранни инвестиции в област Добрич се дължи на следните три основни фактора:

 • Като преобладаващо селскостопански регион, областта трудно може да генерира чуждестранни инвестиции в този сектор, т.к. като цяло инвестициите в селското стопанство в България са твърде малък дял от общите

 • Липсва активен инвестиционен маркетинг на региона

 • Като цяло, липсват конкретни инвестиционни възможности, които може да предложи областта на външните инвеститори.


Една от причините към България да се поддържа устойчив инвестиционен интерес през последните 7-8 години е либералният режим за чуждестранните инвестиции. Българските правителства се стремят към отговорна икономическа политика и фокусират върху развитието на обещаващи сектори в икономиката като енергетиката, транспорта, телекомуникациите и земеделието.


7.2. Състояние на преките чуждестранни инвестиции в Гърция


За периода 2003-2007 г. брутните ПЧИ в Гърция възлизат на малко над 22 милиарда евро, като на годишна база варират между 3,4 и 7 милиарда евро за този период. Страната полага усилия за привличането на допълнителни инвестиции, като обаче регистрира известно изоставане в сравнение с останалите “стари” страни-членки на ЕС.

Основните сектори на икономиката, които са определени за приоритетни в привличането на инвестиции, са:

 • Туризъм

 • Енергетика (по-специално възобновяеми енергийни източници)

 • Технологии и иновации, вкл. информационни и комуникационни технологии

 • Хранително-вкусова промишленост

 • Управление на околната среда


Община Ефкарпия се намира в префектура Солун, който е вторият най-добре развит икономически регион в Гърция (с брутен вътрешен продукт, БВП, 9,4% от средния за Гърция) след този в и около столицата Атина (БВП 48,8% от средния за Гърция).


7.3. Методология за привличане на инвестиции


Видове инвестиции


От гледна точка на генерирането на бизнес и заетост, два основни вида инвестиции са най-възможни за привличане в целевите региони:

 • Инвестиции, търсещи ресурси

 • Инвестиции, залагащи на развитието на пазари
ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИИ СПОРЕД МОТИВАЦИЯТА НА КОМПАНИИТЕ

Търсещи ресурси

 • Инвестиции заради налични природни ресурси (минерали, суровини или селскостопански продукти)

 • Инвестиции заради евтина работна ръка или специализиран трудов ресурс

Търсещи пазари

 • Инвестиции в пазари, където преди това се е изнасяло или в затворени пазари, защитавани от високи вносни мита или други търговски бариери

 • Инвестиции от фирми-доставчици, следващи своите клиенти в чужбина

 • Инвестиции, чиято цел е да адаптират продукти към местния вкус и нужди, и да използват местни ресурси


Общините Крушари и Тервел от разполагат с потенциал за привличането на инвестиции за създаването на “чиста” енергия и други продукти от биомаса, както и за екологично земеделие. В периода на реализация на стратегията за развитието на туризма, инвестиционни възможности в този сектор също биха могли да генерират значим инвестиционен интерес.

Инвестиционните възможности в община Ефкарпия са концентрирани в сферата на индустриалното производство, инфраструктурата и недвижимите имоти (търговски и развлекателни центрове). Прилаганата от скоро схема за публично-частно партньорство в Гърция предвижда значителни възможности за участието на инвеститори в нови инфраструктурни проекти, много от които са свързани с транспорта.


Разработване на пакет за развитие


Пакетът за развитие включва идентифициране и изброяване на преференциите и другите ползи, които регионът предлага на една фирма в замяна на инвестицията, която тя реализира. Добре разработен и представен пакет за развитие улеснява работата на екипа, извършващ избор на място за инвестиране. Структурата и съдържанието на пакета за развитие варират значително в зависимост от отделните региони, но неговият комбиниран ефект би следвало да бъде:

 • Намаляване на натиска на паричните потоци, особено в критичните начални фази при стартиране на работата

 • Увеличаване на процента на възвръщаемост на инвестицията

 • Ускоряване на момента за превръщането на дейността в печеливша

 • Намаляване на бюрократичните трудности

 • Улесняване наемането на работна ръка за по-бързо начало на дейността


Реализацията на цялостна програма за привличане на инвестиции минава през следните стъпки:

 • Изграждане на имидж

 • Генериране на инвестиции

 • Обслужване на инвеститорите


Изграждане на имидж


Веднъж щом се разработи маркетингова тема и послание за представяне на инвестиционната привлекателност на региона, трябва да бъдат избрани подходящи маркетингови средства за предаването им. Изборът на тези инструменти е важен, за да бъде постигнат максимален ефект от дейностите по изграждане на положителен имидж. Те биват следните видове:

 • Информационни средства

  • Брошури

  • Секторни изследвания

  • Основни данни (fact sheets)

  • Бюлетини

  • Компакт дискове

  • Интернет

  • Видео филми

 • Рекламна кампания – публикации на материали или реклами в печатни и електронни медии

 • Връзки с обществеността

  • Външна – насочена към потенциалните инвеститори

  • Вътрешна – с цел одобрение на привличането на външни инвестиции от страна местната общественост

 • Инвестиционни семинари и конференции


Генериране на инвестиции


Цикълът за генериране на инвестиции минава през следните фази:

 • Подготовка на бази-данни с потенциални инвеститори - това е информацията, която позволява поддържането на смислен диалог с множество клиенти/външни инвеститори и провеждането на маркетинговите дейности

 • Първоначално се изгражда “дълъг” списък с компании и контакти - източници на информация могат да бъдат българските посолства в чужбина, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Българската агенция за инвестиции, чуждестранните посолства в България, бизнес организации, каталози на участници в изложения и форуми, Интернет и др.

 • Приоритизиране и избор на компании – оценка на съвместимостта на всеки сектор с целевия регион и неговите цели за развитие

 • Разработване на “къс” списък от индустрии и компании – тези, чиито инвестиционни изисквания отговарят в най-голяма степен на качествата на региона. Също така, елиминиране на тези сектори/фирми, които не отговарят на целите ни за развитие. Върху оставащите индустрии ще се фокусира и маркетинговата ни стратегия.

 • Избор на най-перспективните региони и страни-източници на инвестиции – идентифициране на националностите на индустриите, към които предстои да бъдат насочени усилията за генериране на инвестиционен интерес, както и конкретни фирми

 • Подготовка и управление на програмата на посещението на потенциалните инвеститори – целта е потенциалните инвеститори да бъдат убедени в предимствата на региона пред конкурентни такива и ползите за техния бизнес от реализацията на инвестиция там

 • Управление на дейностите след посещението – постоянна комуникация с потенциалния инвеститор и предоставянето му на допълнително съдействие и информация

 • Вземане на положително инвестиционно решение


Обслужване на инвеститорите


След започването на реализацията на инвестицията местната власт следва на всеки един етап от нейното изпълнение да подпомага инвеститора за нейното успешно завършване. Допълнителните дейности са важни, за да бъде гарантирано, че след като компанията реши да инвестира, процесът ще протече възможно най-безпрепятствено.

След реализирането на инвестицията и стартирането на дейността на предприятието, също се изисква своевременното и постоянното предоставяне на услуги на инвеститора за неговата успешна работа. Такива са например услуги на инвеститорите на базата на Закона за устройство на територията, Закона за местните данъци и такси, Закона за достъп до обществената информация, Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и т.н., както и на базата на наредби и правилници на самите общини, на министерства и други държавни институции:

 • Устройство на територията - предоставяне на извадка на подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот и изменение на действащ ПУП, одобряване на инвестиционен проект, одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, издаване на разрешения за строеж, издаване на актове за узаконяване и т.н.

 • Програми, инфраструктура и околна среда - депониране на отпадъци и превозване на твърди битови отпадъци, издаване на разрешителни за прокопаване на терени - общинска собственост и др.

 • Общинска собственост - искане за предоставяне на концесия, придобиване право на собственост при наличие на право на строеж върху общинска земя и др.

 • Икономическо развитие - издаване на разрешения за търговия, категоризиране на туристически обекти, издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения към общината и др.

 • Административно-правно, информационно и техническо обслужване – дейности в рамките на “Гише на предприемача” - регистриране на фирма, разкриване на нов стопански обект (строителство или преустройство), регулаторни режими за специфични видове стопански дейности и др.

 • Гражданска регистрация - адресна регистрация за постоянен и настоящ адрес, удостоверение за получаване на административен адрес и др.

 • Местни данъци и такси - приемане на данъчни декларации за новопостроени или придобити по друг начин имоти, приемане на данъчни декларации за данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, приемане на декларации за облагане с данък върху превозните средства и т.н.


Ефект от инвестициите


Външните инвестиции (преки чуждестранни или местни) оказват изключително благотворно влияние върху регионалната икономика. Добре идентифицираните инвестиционни нужди на един регион и фокусирането върху точните групи инвеститори, които ще задоволят тези нужди, гарантира ускорен растеж. Икономическите и социалните ползи от привлечените инвестиции са:

 • Увеличен обем на привлечения капитал, чрез който могат да бъдат изградени нови предприятия, закупени и оптимизирани местни компании

 • Повишени приходи от данъци

 • Катализиращ ефект върху местните инвестиции

 • Подобрен трансфер на технологии

 • Подобрени умения на работниците

 • Увеличени канали за дистрибуция на местния бизнес

 • Увеличен износ

 • Подобрена международна конкурентноспособност на местните фирми

 • Повишена конкуренция

1   2   3   4   5

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом