Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница3/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.63 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/long_term_strategy_krushari.doc
1   2   3   4   5

2.5.2. Община Ефкарпия


Гръцката община Ефкарпия, по подобие на общините Крушари и Тервел е разположена между два особено интересни за туристите дестинации. На запад се намира град Солун, който е една от основните туристически дестинации в Гърция с предпоставките, които има за културно-исторически, конгресен, събитиен туризъм и възможностите за нощен живот, които предоставя.


Фигура 7. Конкурентни дестинации на община Ефкарпия

Източник: http://www.justgreece.com – Туристически пътеводител за Гърция


На югоизток се намира Халкидики, който е популярно място за летен и ваканционен туризъм. В региона съществуват също така предпоставки за религиозен и еко-туризъм.

Възможностите за развитие на община Ефкарпия в сферата на туризма основно са свързани с привличането на инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура и за предлагане на туристически продукт, който да обслужва голямото разнообразие от забележителности и ваканционни продукти в региона.


3. Добри практики и иновативни подходи за развитие на туристически дестинации


Анализът на европейския и българския опит в областта на алтернативния туризъм показва, че е напълно възможно, при правилно реализирани мерки на политиката, в сравнително кратък период от време една дестинация да се превърне в притегателен център и да започне да привлича значим брой туристи. Трансформацията на предпоставки за туризъм в туристически продукти, както и въвеждането на иновативни подходи за привличане на туристи се предлага както в утвърдени дестинации, така и в такива, които тепърва стъпват на пазара на туристически услуги с нов продукт.

Добрите практики е техника/метод/процес/действие, което се счита за по-ефективно при предоставянето на конкретен резултат от всяка друга техника, метод или процес. Идеята се състои в това, че с провеждането на подходящи процеси, проверки, тестове, може да се получи желания краен резултат с по-малко проблеми и непредвидени усложнения.


Добрите практики могат да се определят като най-ефикасен (с най-малко усилия) и ефективен (с най-добри резултати) начин за изпълнението на задача, базирана на повтаряеми процедури, доказани във времето пред широк кръг от хора.


По-долу са представени накратко изводите от анализираните добри практики, които биха могли да бъдат приложени в общините Крушари и Тервел:


Иновации и информационни технологии:

 • Съвременните тенденции в развитието на туризма налагат създаването на иновативни продукти, основаващи се на информационните технологии, което дава възможности за повишаване на познаваемоста, съответно конукрентоспособността на дестинацията.

 • Акцентиране върху разработването не уеб базирани платформи, съдържащи модули за самообучение в сферата на хотелиерството и ресторантьорството


Диверсификация на туристическия продукт:

 • Създаване на разнообразна база за настаняване - различни продуктови и ценови категории за различните видове туристи.

 • Изграждане на тематични паркове, предоставящи редица забавления за посетители от всяка възраст. Практиката показва, че добавеният продукт (кулинария, игри, тематични преходи, музеи на открито и т.н.) може да засили местните природни и исторически дадености, като превърне естествения парк в атрактивна туристическа дестинация.

 • Обособяване, разработване и активна реклама на туристически маршрути – съчетаване на обиколките до отделните туристически обекти и вмъкване между тях на добавени туристически атракции (напр. посещение на винарни, дегустации на местни специалитети и продукти от специфични за региона продукти).

 • Оползотворяване на участъци, които на пръв поглед са негодни за използване, напр. бивши сметища, индустриални зони и т.н.


Създаване на нови продукти, независими от наличните туристически ресурси:

 • Изграждане на геопарк в съответствие със съвременните европейски тенденции в областта на еко-туризма.

 • Въвеждане на разнообразни нови туристически продукти и съоръжения в областта на алтернативния туризъм:

 • Пейнтбол, алпийска градина (известна още като височинен град), луда стълба и лудо колело;

 • Мини голф, мини боулинг, табла и билярд, дартс, стрелба с лъкове и пневматично оръжие;

 • Лятно кино и лабиринт;

 • Волейболно игрище;

 • Барбекю;

 • Детски площадки

 • Езда на магаре

 • Дистанционно управление на моторни лодки в изкуствено езеро и др.


Централизиране на туристическата политика:

 • Изграждане на обща система за управление на туристическата дестинация, координирана от единен орган с персонал и бюджет.

 • Привличане на инвеститори за реализирането на специфични нови туристически проекти и за изграждането на подходяща туристическа инфраструктура.

 • Създаване на предпоставки от страна на общината (на ниво политика и икономически), така че местното население да пожелае да създаде бизнес в сферата на туризма (напр. финансиране от страна на общината на закупуването на плодни дръвчета за насърчаване на туристи, които биха желали да берат сами плодове).

 • Създаване на интегрирано туристическо предлагане: сътрудничество между фирми от различните сектори в общините – напр. туризъм, селско стопанство, търговия и местни асоциации.

 • Реализация на модели на публично-частно партньорство, като ролята на общината е да защитава интересите на местната общност и производителите/доставчиците на услуги.

 • Акцентиране върху активната медийна реклама при промотиране на туристическата дестинация, тъй като съществува голяма конкуренция на местно и най-вече на международно ниво.


Мрежови връзки и междерегионално (трансгранично) сътрудничество:


 • Обмен на опит между различни дестинации със сходни ресурси. Членство в международна туристическа мрежа предоставя материали и дава възможности за повишаване квалификацията на служителите, ангажирани в туристическите атракции, както и за използване на мрежата за прилагане на широкомащабни промоционални дейности на пан-Европейско ниво.

 • Създаване на туристически клъстер за обединяване на усилията на различни заинтересовани страни за развитието на дестинацията.

 • Създаване на мрежови връзки с близки общини (напр. Суворово и Каолиново) които също са осъществили или реализират проекти за развитие на туризма, което да улесни обмяната на опит с тях.

 • Използването на възможностите за транс-граничното сътрудничество (в случая България-Румъния) за развитие на специализирани туристически продукти за разположени в географска близост клиенти.4. Прилагане на benchmarking анализ в сферата на туризма


4.1. Значение и методология


Бенчмаркингът е процес, използван в процесите на управление, при който се извършва оценка на различни аспекти (фактори) от представянето на целевата организация/дестинация по отношение на приета на експертно ниво “добра практика” в съответния сектор. По този начин се определя изоставането или изпреварването по определени показатели в сравнение с “добрата практика” и спрямо други конкурентни дестинации. В конкретния случай се определя конкурентната позиция на региона като туристическа дестинация.

След анализа на постигнатите резултати за всеки от ключовите фактори, по които се извършва сравнение, бенчмаркингът анализът дава възможност на организацията (общината) да разработи план(ове) за внедряване на приложими елементи от “добрите практики” в целевия регион с цел подобряване на дейността/представянето.

За постигането на максимална достоверност във времето при сравняването на туристическата привлекателност на целевите общини-туристически дестинации, в рамките на изпълнение на стратегията ще бъде въведен системен benchmarking анализ. Технологията за извършването му е следната:


 • Стъпка 1: Идентифицира се добра практика (туристическа дестинация), срещу която ще бъдат сравнявани целевите общини и се определят други общини/региони, които имат сходни характеристики на туристическата среда и които ще се сравняват с общините по предлагания туристически продукт. Приетата на експертно ниво “добра практика” ще бъде използвана като пример за подражание (benchmark) и ще бъдат изследвани компонентите (факторите), които я правят такава.
 • Стъпка 2: На база на съгласувана дискусия в работна група, се избират няколко (4 до 5) фактора, които се ранжират по важност и на които се дават различни теглови коефициенти (сборът на тегловите коефициенти, напр. 0,1 – 0,2 - 0,3 - 0,4 и т.н. следва да е равен на 1,0).
 • Стъпка 3: Добрата практика, избраните за сравнение региони и целевите общини се поставят в матрица, в която за всеки от факторите за успех се дават стойности от 1 (най-ниско въздействие върху системата) до 10 (пълно съответствие с оптималното състояние) на база на експертна дискусия. Извършва се оценка на представянето.
 • Стъпка 4: Оценката на резултатите представлява умножаване на стойностите на всеки от факторите по тегловите коефициенти и сумиране на резултатите от колоните. На база на използваните критерии (фактори), които са с различни тегла, се получават средно претеглени стойности при извършването на оценката, които са статистически значими. По този начин се постига реалистична оценка на всяка една от сравняваните дестинации с целевите общини и се прави сравнение с резултата, постигнат от добрата практика.
 • Стъпка 5: Претеглените стойности дават възможност за приоритизиране и анализиране на отделните фактори, които характеризират туристическата дестинация и дават възможност за получаване на обективна оценка за реалното състояние.
 • Стъпка 6: На база на тази оценка се прилагат мерки и действия, които да дадат възможност целевите общини в обозрим период от време да се доближат като предстатвяне до “добрата практика”.


4.2. Приложение


Фактори


Основен елемент в бенчмаркинг анализа е дефинирането на фактори. Те могат да бъдат най-разнообразни, като за целите на анализа следва да бъдат обособени в няколко широки групи, например:


 • Туристическа инфраструктура:

 • Изграденост и състояние (качество) на линейните и точковите елементи на транспортната инфраструктура

 • Достъпност – време за достъп

 • Места за настаняване (вкл. категория) и наличие на достатъчна леглова база

 • Наличност и качество но заведения за обществено хранене и за забавления (барове, ресторанти и т.н.) и др.
 • Туристически продукти:

 • Разнообразие на предлаганите продукти – възможност за практикуване на различни видове туризъм

 • Качество на туристическите продукти

 • Достъпност на туристическите продукти

 • Уникалност на предлаганите продукти и др.
 • Познаваемост на дестинацията (имидж):

 • Реклама и маркетинг на дестинацията в регионалните, националните и международните медии

 • Възприемане на дестинацията от страна на (потенциалните) туристи

 • Прилагане на достатъчно елементи от маркетинговия микс за промоция на дестинацията и др.
 • Ниво на обслужване на туристите:

 • Умения на работещите в заведенията, които обслужват туристи за работа с клиенти

 • Езикови умения

 • Добро обозначение на туристическите обекти

 • Прилагане на техники за анимация и др.


Таблица 3. Представяне на матрица за извършване на benchmarking анализ на туристическата дестинация

В примера, представен в горната таблица се вижда, че туристическа дестинация (ТД) 1 и 2 имат минимална разлика в сумите от колоната за непретеглени оценки на всеки от зададените четири фактора (19 срещу 17 или 10% изоставане на ТД 2 спрямо ТД 1). Когато обаче се вземат предвид тегловите коефициенти или значението на всеки от факторите за качеството/привлекателността на туристическата дестинация, се вижда, че има значителна разлика (5,0 срещу 3,5 или 30% реално изоставане).

Анализът на резултатите дава инструмент за идентифициране на причините, поради които целевите общини се намират близо или далеч в сравнение с “добрата практика” и/или другите региони, избрани за сравнение, а като управленско действие – дава аргументация за вземането на решение за коригиране на настоящото състояние или неговата промяна в определена посока.


Наличие на достоверна информация


За прецизиране на ефекта на всеки от факторите върху системата “туристическа дестинация” следва те да бъдат определени количествено и качествено. Количествената оценка се извършва на базата на надеждна информация, напр. статистически данни от Националния статистически институт или от различни държавни институции, които поддържат актуални бази данни, както и качествени – напр. мнения на туристи (анкети), наличие на информация (положителна или отрицателна) за дестинацията в Интернет или печатни издания (вестници и списания) и т.н.


Повтаряемост


За да може да се следи актуалното представяне на дестинацията, бенчмаркинг анализът следва да се прави периодично и не по-рядко от веднъж годишно, за да може да се прецени дали предложените мерки са дали ефект за доближаване до “добрата практика” или не. Във втория случай следва да се търсят причините за това и начини изоставането да бъдат преодолени с наличните хора и ресурси.


5. Прилагане на Бизнес схемата за “зелен” туризъм


Зеленият туризъм е устойчив туризъм, отчитащ нуждите на околната среда, местните жители, фирмите и посетителите – сега и в бъдеще. Този вид туризъм е приложим за всички предприятия, фокусирани върху еко-туризма, бизнес туризма и всеки друг под-сектор на туризма. Неговата задача е да ограничи отрицателните въздействия върху околната и социалната среда от работата на туристическите оператори.

Устойчивият туризъм носи ползи на всички заинтересовани страни на местно ниво, като в световен мащаб се прилага т.нар. Бизнес схема за “зелен” туризъм, която е добра практика в интегрираното предлагане на туристически продукти и услуги в унисон със защитата на природата. Основните ползи от прилагането на схемата са следните:

 • Опазва се природата, като се спестява потреблението на ресурси

 • Намаляват се отпадъците

 • Намаляват се разходите чрез постигане на по-висока ефективност и подобряване на екологичната осъзнатост на персонала

 • Изпълняват се очакванията на потребителите към бизнес, който се грижи за околната среда

 • Привличат се нови клиенти

 • Отговаря се на увеличаващото се търсене на сертифицирани доставчици, предлагащи екологично съобразени с опазването на природата продукти

 • Подобрява се обществения имидж

 • Подобрява се изживяването на клиентите

 • Подобрява се качеството на предоставяната услуга

 • Допринася се с ползи за местната общност

 • Подкрепя се развитието на местната икономика

 • Намалява се замърсяването и натрупването на отпадъци

 • Подпомага се възстановяването на околната среда


Бизнес схемата за “зелен” туризъм прилага критерии, чиято цел е да предложат насоки за туристическия бизнес и публичните организации, които са мотиватор и регулатор на сектора на туризма, като задачата е превръщането на дейността на предприятията в този отрасъл по-устойчива, като същевременно се предоставя високо качество на услугата.

Индивидуалните мерки в рамките на критериите се фокусират върху 10 различни области. Основните критерии са следните:


 1. Съответствие с екологичното законодателство и ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните показатели;

 2. Мениджмънт и маркетинг - добро управление на околната среда, включително и информираността на персонала, предостанвяне на специализирано обучение, мониторинг и водене на регистри;

 3. Социално включване и съобщаване за екологичните действия на клиенти чрез различни канали и набор от действия, например “зелена” политика, насърчаване на усилията за опазване на околната среда, образование, общностни и социални проекти;

 4. Енергетика – висока ефективност на прилаганото осветление, отопление и оборудване, изолация и използване на възобновяеми енергийни източници;

 5. Вода - ефективност на потреблението чрез добра поддръжка, инсталиране на уреди с ниска консумация, събиране на дъждовна вода, както и използване на незамърсямащи природата перилни и почистващи средства;

 6. Продукти – фокус върху екологично чистите стоки и услуги, например продукти, произведени от рециклирани материали, използване и популяризиране на местните храни и напитки, както и използването на дървесни продукти, които не съдържат вредни за природата съставки, използване в процеса на тяхната обработка;

 7. Отпадъци - минимизиране чрез насърчаване на принципи за "премахване, намаляване, повторно използване, рециклиране", т.е. рециклиране на стъкло, хартия, картон, пластмаса и метал; споразумение с доставчик за обратно приемане; дозиращи системи; компостиране;

 8. Транспорт - има за цел да намали използването на автомобили от посетителите чрез насърчаване на местните обществени транспортни услуги, цикъл за отдаване под наем, местни разходки и възможности за колоездене, използване на алтернативни горива;

 9. Природно и културно наследство – мерки на място, насочени към увеличаване на биологичното разнообразие, например градинарство в дивата природа, отглеждане местни видове, изграждане на къщички за гнездене, както и предоставяне на информация за посетителите на дивата природа;

 10. Иновации – прилагане на всички добри практики, които не са включени по-горе за увеличаване устойчивостта на бизнеса.


Следователно, реализацията на стратегията ще вземе предвид следните принципи на устойчивия туризъм:

 • Уважение към природните и културните средища, които са в основата на устойчивото развитие на туризма;

 • Представяне и обясняване на природните, социалните, историческите и екологичните характеристики на дестинацията;

 • Защита на резултатите чрез развитие на взаимноизгодно партньорство между туризма и опазването на природата;

 • Постигане на високи постижения и иновации в дизайна на туристическия продукт чрез зачитане на местните ресурси и характерните за местната общност ценности;

 • Постигане на автентичност на база на истинското значение за историята, индустрията, културата, начина на живот и природните ресурси на района;

 • Отразяване на общностните ценности, представляващи минали, настоящи и бъдещи стремежи на местната общност, като се слуша и отговоря на нуждите на общността;

 • Постигане на уникалност в сравнение с други конкурентни дестинации;

 • Осигуряване на взаимна полза за посетители и домакини от насърчаване на икономическото и обществено развитие;

 • Обогатяване на личния опит на туристите, като им се предоставя нещо, което не може да изпитат у дома - разбиране, признаване и отговор на нуждите на туристите;

 • Инвестиране в образование и обучение на служителите на всички нива в туризма;

 • Осигуряване на непрекъсната активна роля на публичната власт;

 • Добавяне на стойност към съществуващите атрибути в сферата на туризма за реализиране на по-богат туристически опит и разнообразяване на местната икономика;

 • Разбиране и насочване на пазара;

 • Изграждане на местен капацитет чрез интегриране на туристическия бизнес с местните общности, действащи в него.


1   2   3   4   5

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом