Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.63 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/long_term_strategy_krushari.doc
  1   2   3   4   5Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
дългосрочна стратегия за адаптиране на най-добри практики в сферата на туризма в общините крушари и тервел (българия) и ефкарпия (гърция)


2010-2015 г.


декември 2009 г.

Съдържание1. Въведение

2

1.1. Значение на туризма за устойчивото общинско развитие

2

1.2. Цели на стратегията

5

1.3. Срок за реализация на стратегията

5

1.4. Целеви групи

6

1.5. Допускания

6

1.6. Индикатори за успеха на стратегията

7

1.7. Методология за реализацията на стратегията

7

1.8. Приоритети на стратегията

8

2. Състояние на туристическото предлагане и позициониране на общините Крушари, Тервел и Ефкарпия

10

2.1. Тенденции в световния туризъм

10

2.2. Тенденции в развитието на туризма в България

12

2.2.1. Състояние на туризма в България

12

2.2.2. Алтернативен туризъм в България

14

2.3. Икономическо развитие на общините Крушари и Тервел

15

2.4. Характеристики на община Ефкарпия и потенциал за туризъм

16

2.5. Анализ на конкурентната среда, в която се намират общините от гледна точка на туристическото предлагане

18

2.5.1. Общините Крашари и Тервел

18

2.5.2. Община Ефкарпия

19

3. Добри практики и иновативни подходи за развитие на туристически дестинации

21

4. Прилагане на benchmarking анализ в сферата на туризма

24

4.1. Значение и методология

24

4.2. Приложение

25

5. Прилагане на Бизнес схемата за “зелен” туризъм

28

6. Привличане на средства по Европейските фондове

31

7. Привличане на инвестиции в туризма

35

7.1. Състояние на преките чуждестранни инвестиции в България

35

7.2. Състояние на преките чуждестранни инвестиции в Гърция

36

7.3. Методология за привличане на инвестиции

36

7.4. Заключение

40

8. Приоритети и мерки за развитие на туризма

41

8.1. Приоритет 1: Разработване на интегрирани туристически продукти и атракции

42

8.2. Приоритет 2: Развитие на човешките ресурси

43

8.3. Приоритет 3: Промоция на дестинацията

44

9. Механизми за мониторинг и оценка на стратегията

45

9.1. Критерии за оценка

45

9.2. Мониторинг

451. Въведение


Настоящата стратегия е подготвена в рамките на проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”.

Чуждестранен партньор в реализацията на проекта е гръцката община Ефкарпия, която се намира в рамките на префектура Солун (Северна Гърция).

Общата цел на проекта е да насърчи и улесни развитието на туризма на местно ниво в общините Крушари и Тервел (Североизточна България), чрез междурегионално сътрудничество с гръцкия партньор Община Ефкарпия (Северна Гърция).


1.1. Значение на туризма за устойчивото общинско развитие


Устойчивото развитие на туризма в една община следва да допринася за разнообразяване и стабилизиране на местната икономика. Предприемането на адекватни и ефективни мерки за постигане на такава икономическа устойчивост изисква познаване на икономическото въздействие на туризма върху местното население и местната икономика, както и определане на икономическата ефективност на туристическата дейност в дестинацията.

Икономическата ефективност на туризма изразява степента на оползотворяване на производствените фактори (труд, туристическите ресурси, капитал) през определен период от време за създаване и реализация на определен обем висококачествени услуги и стоки, съответстващи на търсенето на местни и чуждестранни туристи.

Фигура 1. Стратегическо развитие на туризмаРеализацията на стратегия за развитие на туризма позволява целенасоченото развитие на този отрасъл на местно ниво и прилагането на стратегически подход за неговото развитие и подобряване. Задачата е в периода на реализация на стратегията да се премине от единични непланирани посещения към кратки почивки, които да генерират нощувки в региона и извършване на разходи от страна на туристите за храна, развлечения и т.н. В средносрочен план развитието на дестинацията ще привлече инвеститори – както корпоративни, така и частни, напр. за закупуването на дом за ваканция (втори дом). Основен ефект от това е подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане.


Фигура 2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане
Оценката на икономическата ефективност на туризма на общинско равнище се прави с помощта на система от показатели: общи приходи от туризъм, равнище на трудова заетост в туризма, заплати и генерирани доходи, размер на платени данъци, нови участници в бизнеса, среден приход от турист, относителен дял на туризма в общия обем приходи на общината, приходи от местни данъци и такси, мултипликационен ефект на туризма върху местната икономика и т.н.

Оценката на икономическата ефективност на туризма на общинско равнище е съпроводена с големи трудности:

 • Първо, липсва пълна и достоверна информация от страна на частния туристически сектор.

 • Второ, не всички туристи или нощувки се регистрират.

 • Трето, в търговската мрежа не може да се направи разлика между турист и местен жител.

 • Четвърто, част от информацията, нужна за изчисляване на икономическата ефективност или не се събира, или е оскъдна.


Затова, резултатите от изследването на икономическата ефективност на туризма са в голяма степен условни.


От гледна точка на интегрираното социално-икономическо развитие базирано на този сектор на местно ниво, е важно достигането на състояние, при което туризмът се развива устойчиво в следните три направления:

 • Икономическа ефективност

 • Екологична съвместимост

 • Социална търпимост


Това произтича от наличието на много и често разностранни интереси на членовете на обществото. От друга страна, обществения интерес към туристическия бизнес се засилва и това важи с особена сила за общества, в които туризмът играе съществена роля в местната икономика или предоставя възможности за диверсификация на икономиката. Туризмът е вплетен в сложна комбинация от връзки с разнородни стопански и нестопански, частни и публични субекти. Подобна ситуация прави задачата на едно общество да програмира и реализира устойчиво развитие на туризма на дадена територия изключително трудна.

Нуждата от инициатор на такава програма и контрол върху изпълнението й естествено извежда на преден план идеята за активната, лидерската роля на местната власт при прилагането на “обществения” подход за устойчиво развитие на туризма. Органите на местно самоуправление и местната администрация трябва да изградят такъв механизъм, който да не позволява противопоставяне между икономическата ефективност на туризма, съхраняването на екологичната среда и социалния консенсус на територията на съответната община.

Водещ сектор в икономическото развитие на общините Крушари и Тервел е селското стопанство, но то не се явява достатъчно силен двигател за техния растеж и устойчивост. Последствията от това са негативните социално-демографски процеси – населението е застаряващо, малко са младите семейства, живота по тези места вече не е привлекателен за тях, а възможностите за реализация са все по-малко. Териториите на двете общини се обезлюдяват. Икономическото им изоставането в съпоставка с другите общини от област Добрич е значително. С течение на времето това вътрешно регионалното различие в област Добрич се засилва.

Ето защо, за двете общини е необходимо определянето на нов двигател за тяхното социално-икономическо развитие. Този двигател е алтернативния туризъм, за който двете общини имат богат исторически и природен ресурс. Обстоятелствата, поради които досега той е оставен на заден план е липсата на ясна визия и стратегия за туризъм в двете общини. Недостатъчен е натрупаният капацитет и умения у местната администрация да разработи и утвърди туристическия облик на региона.

В рамките на настоящия проект бе разгледан опитът и добрите практики както на партньора по проекта – община Ефкарпия, така и на други европейски дестинации, които за сравнително кратък период от време, на база на иновативни продукти в сферата на туризма са успели да се превърнат в привлекателни туристически дестинации.


1.2. Цели на стратегията


Основната цел на настоящата стратегия е:

 • Създаване на интегриран комплекс от дейности, който да позволи на общините Крушари и Тервел да приложат най-добрите и съвременни практики в сферата на туристическата индустрия за повишаване на благосъстоянието на жителите на двете общини, базирано на туризма.


Специфични цели на стратегията:

 • Превръщане на потенциала на региона като туристическа дестинация в сравнителни и конкурентни предимства

 • Реализация на комплекс от мерки за подобряване на инфраструктурата за предоставяне на туристически услуги

 • Привличане на външни инвестиции в областта на туризма

 • Подобряване на капацитета на общинските администрации и останалите социално-икономически партньори за прилагането на съвременни подходи за развитие на туризъм


1.3. Срок за реализация на стратегията


Стратегията ще бъде фокусирана върху периода 2010-2015 година (6 години).


Тази времева рамка се характеризира със следните особености. След приемането на България в Европейския съюз (ЕС) на 1 януари 2007 година, започна изпълнението на първата Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007-2013 г. Тя дава средствата и ресурсите за интегриране на България в ЕС и за подобряване на социалната кохезия. След нейното приключване ще бъде приведена в действие втората Национална стратегическа референтна рамка (2014-2020 г.), която ще оптимизира моделите за подобряване състоянието на регионите в България и за засилване на икономическата и социалната интеграция в рамките на общността.

Следователно, стратегията ще ползва като отправна точка настоящото състояние и перспективи, но ще има за цел своето приключване във времеви диапазон, когато все още ще бъдат изпълнявани проекти в рамките на първата НСРР и ще започне реализацията на втората такава, когато следва вече да се очаква значително подобряване на състоянието на регионите в България.


1.4. Целеви групи


Целевите групи са вътрешни за общината и външни за нея:


 • Вътрешни:

  • Местното население

  • Местният бизнес

  • Служители на общинските администрации
 • Външни

  • Потенциални туристи

  • Потенциални инвеститори


И двете целеви групи ще имат значителна полза от реализацията на стратегията. Местното население и бизнесът ще почувстват ползи от изпълнението й благодарение на повишената заетост, увеличените доходи и качество на живот. Служителите на общинските администрации ще приложат на практика политиката за развитие на региона, която е част от техните задължения.

Потенциалните туристи ще бъдат облагодетелствани от разнообразяването на достъпния за тях туристическия продукт, възможността да се запознаят с нова дестинация и да почиват при добри условия на умерена цена. Външните инвеститори ще успеят да реализират проекти, които ще им донесат устойчива възвращаемост на вложените средства.


1.5. Допускания


Допусканията са фактори, които се очаква да останат непроменени в периода на реализация на стратегията. При тяхната промяна е възможно извършването на промени в документа, които да отразят новото състояние на нещата.

 • В периода на реализация на стратегията макроикономическата и политическата ситуация в България и региона на Югоизточна Европа ще остане стабилна;

 • Туризмът ще остане приоритетен сектор на националната икономика;

 • Тенденциите в развитието на туризма и по-специално ролята на алтернативния туризъм ще се запазят;

 • Обемът на входящите преки чуждестранни инвестиции в България ще нараства устойчиво или ще се запази на нива от поне 2,5-3,0 милиарда евро на година;

 • България ще започне активно усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, както и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Понастоящем, въздействието на икономическата и финансовата криза не предполага съществено негативно въздействие върху горните предпоставки, което се потвърждава от статистически данни. Финансовата стабилност на българската икономика се запазва, в съчетание с ниска инфлация и стабилен фискален резерв. Растежът на икономиката намалява, но не толкова значително, колкото в други държави-членки на Европейския съюз. Макар да се наблюдава известно намаление на личното потребление, то варира в рамките на 5-10%, което не може да се отрази върху реализацията на стратегията. Освен това, не се наблюдава съществено влошаване на социално-икономическите параметри. Стабилен резерв за развитие на местната икономиката представляват средствата от Европейския съюз, чието усвояване се очаква значително да се подобри през следващите 2-3 години и да е съществен стимул за развитието на частния сектор.


1.6. Индикатори за успеха на стратегията


Основните индикатори за реализацията на стратегията са свързани с приходите от туризъм, заетостта на местното население в сферата на туризма и обслужващите туризма сектори, което води до цялостно подобряване благосъстоянието на местната икономика. Те са представени по-долу:

 • Увеличаване на приходите от туризъм в общините на годишна база с 10%, т.е. с почти две трети за 6-годишния период на реализация на стратегията – както в общинските бюджети на база на туристически такси, издаване на разрешителни и лицензи, местни данъци, така и в местното население и фирми;

 • Увеличаване на дела на местното население, което пряко и непряко (чрез обслужващи туризма дейности) е ангажирано в сферата на туризма с 30% до 2015 г.;

 • Привлечени външни инвестиции в сферата на туризма;

 • Въведени принципите на екологичната устойчивост в упражняваните дейности в сферата на туризма.


1.7. Методология за реализацията на стратегията


Разработването на стратегията се базира на прилагането на следната методология:

 • Преглед на състоянието и тенденциите в туризма/инвестициите в световен мащаб и на местно ниво

 • Анализ на настоящото състояние в общините Крушари, Тервел и Ефкарпия – от гледна точка на туризма и инвестициите. Идентифициране на:

 • Основните проблеми

 • Основните възможности

 • Основните сравнителни/конкурентни предимства
 • Анализ на конкурентната среда, в която се намират общините от гледна точка на туристическото предлагане

 • Анализ на добри практики и иновативни подходи за развитие на туристически дестинации - за разработване на нови туристически продукти

 • Benchmarking анализ на туристическото представяне

 • Приоритизиране на основните фактори, които биха довели до най-голяма ефективност в реализацията на стратегията


1.8. Приоритети на стратегията


Приоритетите, върху които ще се фокусира стратегията в нейната реализация, ще бъдат следните:


 • Хоризонтални:

 • Прилагане на Бизнес схемата за “зелен” туризъм

 • Усвоява на средства по Европейските фондове за развитие на туризма

 • Привличане на инвестиции в туризма
 • Вертикални:

 • Разработване на интегрирани туристически продукти и атракции

 • Развитие на човешките ресурси за подобряване на обслужването на туристите и инвеститорите

 • Промоция на дестинацията за привличане на туристи


В заключение, стратегията дава отговор на следните важни въпроси:

 • Избор на оптимален подход за развитие на различни видове туристически дейности

 • Избор на оптимален подход за развитие на туристически атракции и инфраструктура

 • Избор на оптимален подход за привличане на туристи

 • Избор на необходимите партньорства с туристически организации

 • Избор на оптимален подход при подготовката на професионални кадри в сферата на туризма

 • Избор на методи и дейности за привличане на инвеститори в сектора на туризма

 • Оценка на сферите на въздействие за подобряване на инвестиционния климат в общините


На следващата фигура е представено схематично нейната логика и съдържание.


Фигура 3. Логика и съдържание на дългосрочна стратегия за адаптиране на най-добри практики в сферата на туризма

2. Състояние на туристическото предлагане и позициониране на общините Крушари, Тервел и Ефкарпия


2.1. Тенденции в световния туризъм


В световен мащаб се очакват следните тенденции в развитието на туризма през следващите десет години:

 • Личните пътувания и туризмът се очаква да се увеличат като дял от общата икономика от 8,6% през 2009 г. до 8,9% през 2019 г.

 • Бизнес пътуванията се очаква да останат сравнително непроменени в периода 2009-2019 г. с минимално нарастване от 1,3%.

 • Приходите от износ на услуги за международни посетители и туризъм се очаква да генерират 11,0% от общия обем на износа през 2009 г. и 9,7% през 2019 г.

 • Капиталовите инвестиции в туризма се очаква да нараснат от 9,4% от общите инвестиции през 2009 г. до 9,6% през 2019 г.

 • Разходите за туризъм и пътувания на правителствено ниво през 2009 г. се очаква да бъдат 3,9% от общите бюджетни разходи, като в периода до 2019 г. се очаква намаление от 4% на годишна база.

 • Общото търсене на туристически услуги през 2009 г. се очаква да възлиза на 0,16% от световния пазар.


От гледна точка на предлагането на туристически възможности, постоянно се увеличава конкуренцията, която в момента наброява около 200 държави. Традиционните дестинации, които предлагат слънцето и пясъка като туристически продукти, започват да диверсифицират туристическото си предлагане, развивайки нови туристически сегменти, като например културния туризъм. Новите страни-членки на Европейския съюз навличат широко на Западноевропейския, Американския и Азиатския туристически пазар и предлагат нови продукти на по-ниски цени, които заедно с директния достъп по въздух, създават допълнителни конкурентни туристически центрове.

Всичко това отговаря на постоянно повишаващата се взискателност на потребителите на туристически услуги.

Туристите все повече търсят автентично преживяване по време на своята почивка или т.нар. “уникално предимство за продажба” на дестинацията, където преживяването има по-голямо значение от самата дестинация.


Уникално предимство за продажба (“Unique selling proposition”, USP) е характеристиката, която отличава региона от конкурентни такива като място за туризъм. USP представлява онези характеристики, които превъзхождат тези на конкурентите и биха били особено атрактивни за определени видове туристи.


Също така, туристите предпочитат пътуването им да е направено по техните изисквания и да е гъвкаво (пакет преживявания, а не пакетна почивка) до дестинацията, която искат да посетят в рамките на 3 часа пътуване от основното им място на престой по време на почивката. Засилено внимание се обръща на почивките със специален интерес и различните преживявания, напр. туризъм, свързан с наблюдение на диви животни или родов туризъм (посещение на местата, от които произхожда семейството).

Освен това, с широкото навлизане на информационните технологии, се търси добра стойност на парите. На всички нива се наблюдава стремеж от страна на туриста да намали разходите си чрез самостоятелно търсене на възможности за почивка чрез интернет или чрез лична резервация по телефона. Търсят се автентични изживявания, различни от масовите туристически продукти, които могат да допринесат за получаването на нови емоции и впечатления от традиционни дестинации, така че те да изглеждат екзотични.

В бъдеще се очаква тенденциите в туристическото търсене да се концентрират върху следното:

 • По-кратки, но по-чести почивки

 • Лесни резервации и добър достъп до обектите на туризъм

 • Запомнящо се посрещане и отношение от страна на домакините за отговаряне на нуждите на туристите

 • Самостоятелно откриване на новото и възможността да се опитат нови неща

 • Почивки с цел подобряване на здравословното състояние и за “разглезване”

 • Автентичност – автентичен опит и дейности


В тази връзка, предвид усилията на разнообразните туристически дестинации да предлагат по-добър и качествен продукт, се налага прилагането на комплекс от мерки в областта на политиката за подобряването на качеството на туристическото предлагане.


Таблица 1. Планиране на оценката на качеството на живот на местното население и туристите


Регионално развитие/Развитие на населеното място

Туристическо развитие

Инфраструктура

Здравеопазване

Образование

Качество на живот в населените места

Планиране с и за хората, които живеят в населеното място/дестинацията

Посрещане на търсенето на туристите

Разпределение на ползите


Основните пазари на Стария континент, които са най-популярни за европейците, са представени в долната таблица.


Таблица 2. Основни туристически дестинации за европейците, 2006 г.


Позиция

Дестинация

Дял, %

1

Испания

13

2

Франция

10

3

Германия

9

4

Италия

8

5

Великобритания

5

6

Австрия

5

7

Турция

4

Източник: IPK International, 2007 г.


Прави впечатление, че все още най-голяма популярност имат традиционните морски дестинации (Испания и Франция), като след тях веднага следват дестинации като Германия и Великобритания, които предлагат събитиен туризъм, фестивален туризъм, културно-исторически туризъм и т.н. Австрия също залага на тематичен туризъм, както и ски туризъм. Турция засилва своето присъствие със сравнително ниски пакетни цени за летни ваканции, докато Италия е добра комбинация между градски/селски туризъм, културно-исторически туризъм и ваканционен туризъм.

От гледна точка на изходящите туристически потоци, пак по данни на IPK International, през 2006 г. най-сериозен ръст регистрират туристите от Полша (17%), Русия (10%), Ирландия (10%), Испания (8%), Италия (8%), Република Чехия (7%) и Ирландия (7%), т.е. новите страни-членки на ЕС и Русия генерират значими изходящи туристопотоци, което се запазва като тенденция и в момента.

Сегментите, които регистрират най-сериозен растеж са следните:

 • Събитиен туризъм: 14%

 • Селски туризъм (трекинг, байкинг, планински и т.н.): 9%

 • Градски туризъм – посещение основно на столиците и по-големите градове: 5%

 • Ваканционен туризъм (слънце и плаж): 4%


Следователно, разработваната стратегия отговаря на следните предпоставки:

 • По-високо ниво на разбиране на тенденциите в поведението на потребителите и пазарните промени – познаване на пазара

 • Философия на надхвърляне очакванията на посетителите – качество, умения, достъп

 • За повишаване на конкурентноспособността на дестинацията е необходима интегрираност на маркетинговите усилия

 • Бъдещият растеж следва да бъде устойчив – икономически, социално и от гледна точка на околната среда


2.2. Тенденции в развитието на туризма в България

  1   2   3   4   5

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом