Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
ИмеСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://ofi.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100316093325_Avtoreferat_END.doc
  1   2   3   4   5   6


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА ПРИ ВАК


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


Катедра “Икономика на туризма”


Десислава Георгиева Пенкова


УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГРАДСКИЯ ТУРИЗЪМ


АВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд

за присъждане на образователна и научна степен "доктор”

по научна специалност 05.02.18 “Икономика и управление”

/Икономика на туризма/


Научен ръководител:

доц. д-р Др. Бояджиев


Рецензенти:

Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова

Доц. д-р Стоян Маринов


София,

2010

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита в Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при Висшата атестационна комисия на Република България от катедра „Икономика на туризма” при Университета за национално и световно стопанство на 07.09.2009 г.

Авторката на дисертационния труд е редовен докторант към катедра „Икономика на туризма” на УНСС.


Дисертационният труд е с обем 209 страници, от които: въведение- 10 страници; основен текст /три глави/ - 190 страници, в които таблици – 38 броя, фигури – 16 броя; заключение – 2 страници и 7 страници списък на използваната литература със 70 заглавия и 42 Интернет източника. Към дисертационния труд има 14 приложения – 41 страници.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на 11.03.2010 г. от 15.00 часа в зала 2032А на Университета за национално и световно стопанство на заседание на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при ВАК.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Научни съвети и конкурси” на Университета за национално и световно стопанство.

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА


Настоящият труд е отражение на нарастващото значение на градовете като туристически дестинации, в които рекреационните, бизнес и развлекателни дейности се създават и потребяват. Градският туризъм е сложен феномен, който от средата на 80-те години на миналия век е един от най-бързо развиващите се туристически сектори. Градовете съществуват почти от създаването на човешката цивилизация, като развитието им преминава през етапи на преиндустриализация, индустриализация, деиндустриализация и постмодернизация. Разцветът на градския туризъм съвпада с процеса на деиндустриализацията на градовете през 70-те години на XX век и с развитието на информационната икономика. Последващата глобална конкуренция за инвестиции между градовете и нарастващото потребление на услуги и в частност на туризма, показва че градовете се насочват към нова основа за икономическото си развитие. Сега градският туризъм се свързва с “постмодерните градове” и с нарастващото значение на атракцията, визията и начина на живот. Някои изследователи смятат, че градския туризъм е преди всичко продукт на урбанизацията

В глобален мащаб тези промени рефлектират върху йерархията на градовете и тяхното място в глобалните и регионални икономически системи. Ярки примери за това са няколко световни града, които доминират в глобалната икономика – Ню Йорк, Лондон, Токио, Париж, Франкфурт и Лос Анжелис. Някои от характеристиките, които правят именно тези градове елитът на световните градове, са:

  • броя на световните и регионални седалища на мултинационални компании;

  • броя на международните банки и други финансови институции;

  • наличието на културни институции и събития с международно значение, на които те са домакини;

  • концентрацията на печатни и електронни медии;

  • броя международни туристи, които посрещат;

  • добрата достъпност, характеризираща се с голям брой на обслужените пътници от летищата, ж.п. транспорта и в частност от високоскоростните влакове и висок телекомуникационен трафик.

Това, което трябва да се отбележи е, че редица от тези характеристики, които са свързани с градския туризъм, са част от общите характеристики за икономическия статус на градовете.

Тази йерархия на градовете може да бъде допълнена от глобалните административни градове. Това са тези градове, които заемат своето специално място в икономическата система като центрове на правителствени институции /Брюксел, Страсбург, Женева/ или на финансови институции /напр. Франкфурт/ и/или изпълняват културна роля /Милано, Мадрид, Виена/. Олицетворение на тези процеси е така нареченото зараждане на мега градовете с население над 10 млн. жители, характерно най-вече за региона на Югоизточна Азия.

Големите градове са най-важният вид туристически дестинации по целия свят. Тъй като туризмът се превърна в международен феномен, той вече се разглежда като комплексен процес, свързан с културата, жизненото равнище и търсенето от различните групи хора на почивки и пътувания. Основните компоненти на този процес обаче остават все още относително непознати. Увеличаването на свободното време и повишаването на жизнения стандарт допринасят за увеличеното търсене на пътувания..

Последните изследвания и прогнози на Световната туристическа организация показват, че броят на чуждестранните туристи ще достигне 1,6 млрд. души към 2020 г. Градовете ще продължат да бъдат желана туристическа дестинация от всички видове туристи и проблемите, свързани с посрещането и обслужването на тези туристи, ще трябва да бъдат по-системно разглеждани от заинтересованите страни. Неизползваните възможности и нарастващият отрицателен ефект върху градското население подчертават важността да се дискутира от специалистите по отношение на градската икономика, околната среда и социалните и културни местни особености. Едно от основните предизвикателства, пред които се изправят туризма и изследователите на градската среда, е установяването на точна рамка и стратегии, които да очертават приноса на туризма за изграждането на устойчиви градове и проспериращи туристически градски дестинации. Решаваща роля в това направление имат туроператорските фирми и туристическите агенции, предлагащи градски туристически продукти. Те организират посещението на туристическите ресурси, които предлагат градовете и ги представят на пазара като краен продукт във вид на туристически пакет или отделна услуга.

Характерна черта на съвременния потребител на градски туризъм е добрата информираност, ползването на високи технологии и съответно взискателност към обслужването и качеството на туристическия продукт. Ето защо е необходимо спазването на определена етапност в работата и прилагането на съвременни научно-приложни методи, в резултат на което потенциалните клиенти да получат конкурентоспособен градски туристически продукт, отговарящ на техните интереси и мотивация и за повишаване на удовлетвореността им.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ТЕОРЕТИЧНАТА МИСЪЛ ЗА

ГРАДСКИЯ ТУРИЗЪМЕдин по-задълбочен преглед на литературата за градския туризъм – публикации, научни изследвания и книги по тази тема, показва, че проблемите на градския туризъм се превръщат в обект на сериозни проучвания едва през 90-те години на миналия век. Един от основните и може би най-цитираните научни трудове в тази област е този на Ашyорт “Градският туризъм: Дисбаланс във фокуса”, издаден в началото на 90-те години на ХХ век. В него той отбелязва, че градският туризъм “е пренебрегнат в две насоки, тъй като тези, които се занимават с туризъм не отдават внимание на градския аспект на туризма, макар и в голяма част от случаите туризмът да се развива именно в градска среда. От друга страна изследователите, занимаващи се с въпросите на градската среда, също не отдават необходимото внимание на туристическата функция на градовете, тъй като не смятат, че тази тема влиза в ареала на разработваните от тях теми.”

Според Питър Хол, британски изследовател в областта на градския туризъм, “Светът на 90-те е коренно различен поради две причини. Първата е, че в него градовете се конкурират в световната икономика, като непрестанно се стремят да променят своите функции, като заменят старите си с нови и докато старите са свързани с производствените сектори, то новите обхващат създаването, обмена и използването на информацията. Втората причина е, че това е свят, в който градовете вече не се развиват самостоятелно, а се превръщат в комплексна система от градове, свързани чрез потоци от хора и информация.”

Факт е, че литературата, разискваща различните аспекти на градския туризъм е недостатъчна, а авторите и книгите могат да бъдат изброени. В българската специализирана и научна литература не са намерени автори, които да са разработвали темата за градския туризъм. Красимира Паскалева-Шапира, която е част от екип в Научния изследователски център в Карлсруе /Германия/ има публикации, свързани със същността и значението на градския туризъм. Арх. д-р Петко Еврев в своята книга “Териториално-устройствено планиране на отдиха и туризма” засяга въпроси, свързани с пространственото разположение на рекреационните ресурси в градските и крайградски зони за отдих..

Научно-изследователската литература разглежда различни въпроси, някои от които са специфични за градския туризъм, други са свързани с градската среда, а трети са общи и за други видове туризъм. Някои от по-важните изследвани теми, които са специфични или основно се отнасят за градския туризъм са: обща теория за градския туризъм; опазване на културно-историческото наследство в градовете; градска структура и инфраструктура, туристически градски зони; възстановяване на централните зони на градовете и такива, които разглеждат специфичните дейности в градската среда.

Въпросът за градския туризъм, организиран от туроператорите, не е обект на изследване в намерената литература и Интернет източниците.


3. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ


Обект на изследване на настоящия труд е дейността на туроператорите, предлагащи продукти на градския туризъм.

Предмет на изследване са основните теоретико-методологични и практико-приложни въпроси за усъвършенстване организацията на градския туризъм, предлаган от туристическите фирми.


4. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ТЕЗА И ПОДТЕЗИ


Основната изследователска теза, която трябва да бъде доказана е, че усъвършенстването на организацията на градския туризъм може да се постигне чрез прилагането на специфична комбинация от подходи и методи, осигуряващи повишаването на конкурентоспособността на предлагания туристически продукт.

Подтезите на основната изследователска теза отговарят на следните въпроси:

1. Съществуват ли обективни предпоставки да се твърди, че е необходимо разработването и прилагането на подходи и методи за усъвършенстване на градския туризъм?

2. Какви са теоретичните основи при разработването на такива подходи и методи?

3. Какви трябва да бъдат подходите и методите, за да се усъвършенства организацията на градския туризъм?


5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО


Основната цел на настоящия труд е да се повиши конкурентоспособността на предлагания продукт на градски туризъм от туроператорски фирми чрез усъвършенстване на неговата организация.

Подцелите, които са поставени са: анализ и оценка на съществуващите недостатъци в организацията на градския туризъм и разработване и прилагане на методика за усъвършенстване на организацията.

Научно-изследователски задачи:

1. Да се анализира съществуващата теоретична литература по отношение на градския туризъм и да се определи неговата същност, структура и компоненти.

2. Да се направи анализ на ролята на отделните субекти и компоненти на системата на градския туризъм.

3. Да се разгледат теоретично-методологическите въпроси на градския туризъм и неговата организация от страна на туроператорските фирми.

4. Да се разработи методически инструментариум за изготвяне на градски туристически продукт от туроператор.


6. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА


Методологията на изследването на възможностите за усъвършенстване на организацията на продукта на градски туризъм в настоящия дисертационен труд се основава на съвкупност от подходи и методи, по-конкретно на метода на анализа и синтеза, метода на наблюдението, анкетното проучване, както и на разнообразни аналитични методи – дескриптивни, статистически и математически, включително програмни продукти SPSS и Excel. Изследванията в дисертационния труд се основават на собствени проучвания, както и на информация, получена от туроператорски фирми от анализирания бизнес сегмент.

Специфичните особености на градския туризъм са изследвани в 63 туроператорски фирми, които представляват 10% от туроператорите в София. Използвано е анкетно статистическо проучване за установяване на значимостта и характеристиките на градския туризъм в тяхната дейност. На базата на резултатите са направени анализи на ролята на градските туристически продукти в годишния оборот на туроператорските фирми.

Чрез анкетно проучване са изследвани и потребителските предпочитания по отношение на градските туристически продукти при различни видове клиенти, обособени според специфични критерии и показатели. Резултатите са обработени чрез програмните продукти SPSS и Excel и са обобщени чрез метода на анализа и статистически методи.

При разработването на настоящия дисертационен труд са въведени редица ограничения от различно естество. На първо място може да се посочи, че количеството на специализираната литература в областта на градския туризъм е значително ограничено, като на български език не са намерени литературни източници.

Статистическа информация за този вид туризъм в България не се събира. Страната ни не участва в международни специализирани проекти в тази насока, както и не е включена в единствената система за проучване на градския туризъм в Европа - Eurocity на TourMIS – маркетингова информационна система за мениджърите в туризма.

При анализа на дейността на туроператорските фирми в областта на градския туризъм бяхме изправени пред отказа им да предоставят конкретни данни и информация за методологията, по която работят, поради презумпцията за фирмена тайна и конкурентно предимство.

Настоящият дисертационен труд няма претенции да представи всички възможни аспекти на организацията на градския туризъм. В изложението са уточнени редица постановки и понятия, които са допълнени съобразно конкретната тематика.


7. НАУЧНА НОВОСТ И ПОЛЕЗНОСТ


В дисертационния труд научните факти като елемент, съставляващ основата на научните знания, са обобщени както следва:

- изяснени са особеностите на градския туризъм;

- дефинирани са понятията, свързани с елементите на този вид туризъм;

- определени са тенденциите в развитието на градския туризъм;

- разработена е методология за създаване и реализиране на градски туристически продукти;

- анализирана е дейността на туроператорските фирми по отношение на градския туризъм;

- внедрена е методология в работата на конкретни туроператорски фирми, като чрез резултатите от приложението й е анализирана полезността й.

8. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


Информационните източници за градския туризъм, които са използвани при разработването на темата, са резултатите и анализите от изследванията, публикувани от Световната туристическа организация /WTO/ и Маркетинговата информационна система за мениджърите в туризма /TourMIS/, научни публикации, издания на специалисти, работили в областта на изследването на градския туризъм.

ІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра "Икономика на природните ресурси" при унсс и е насочен за защита в Специализирания научен...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден на 09. 03. 2010 г от катедра "Национална и регионална сигурност" при Университета за национално и...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден в катедра „Индустриален бизнес” при унсс – София, и е насочен за защита в Специализирания научен съвет...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Финансиране на земеделските стопанства в условията на общата селскостопанска политика на ес
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак университет за национално и световно стопанство
Насоки за усъвършенстване маркетинговата стратегия на фирмите за експресни доставки
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Администрация и управление” при Стопански факултет на Варненски свободен...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия на република българия

Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Към него са добавени като приложения две анкетни карти, кратка информация за анкетираните предприятия и три казусни изследвания....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом