Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
страница3/4
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер468.17 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-FU-MZH-2008-odob[1].doc
1   2   3   4

II. Спазване на регламентите при възлагане на обществени поръчки и оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол в областта на обществените поръчки

Министърът на земеделието и храните е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Със заповед на министъра е упълномощен заместник-министър да издава актове, свързани с възлагане на обществени поръчки за МЗХ - ЦА, както и да сключва договори за обществени поръчки.


1. Регламентиране на дейността по възлагане на обществени поръчки в нормативни и вътрешни актове

Дейността по възлагане на обществени поръчки в МЗХ е регламентирана с ВП за организация на дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки в МЗХ. Правилата са съобразени с реда и начина на провеждане на процедурите, регламентирани със ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), включително и за възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП – три ценови оферти.

Дейностите по организацията и провеждането на обществени поръчки са възложени на дирекция „Обществени поръчки и концесии (ОПК)”, преструктурирана от 01.09.2008 г. в дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки (ИПОП)” след промяната в УП на МЗХ. Във връзка с извършената структурна промяна в МЗХ в областта на обществените поръчки е изготвен проект на нови ВП за провеждане на инвестиционната политика и възлагане на обществени поръчки и концесии в МЗХ.


Наличието на утвърдени вътрешни правила, регламентиращи процеса на възлагане на обществени поръчки, е предпоставка за ефективно осъществяване на дейността.

1.1 Административен капацитет за осъществяване на дейността по възлагане на обществени поръчки

В началото на одитирания период утвърдената численост в дирекция „ОПК” е девет щатни бройки, от които реално заети са шест. След извършената структурна промяна, отдел „Обществени поръчки (ОП)” е включен в състава на дирекция „ИПОП”. Персоналът в дирекцията е 26 щатни бройки, от които 12 са за отдел „ОП”. Към 31.12.2008 г. в отдела не са заети 2 щатни бройки. За служителите в дирекцията са утвърдени длъжностни характеристики, връчени срещу подпис.

Създадени са условия за повишаване на компетентността на служителите от дирекция „ИПОП” чрез участието им в специализирани семинари на различна тематика и осигурено през цялата година езиково обучение, както и за усъвършенстване на компютърните им умения. Извършена е атестация за оценка на индивидуалното изпълнение на служителите от дирекцията, като резултатите от нея са документирани.


Създаването на отделно структурно звено, ангажирано основно с дейностите по организация и възлагане на обществени поръчки, може да се оцени като правилно управленско решение, предвид значителния обем и разнообразие на обществени поръчки, възлагани ежегодно от МЗХ.


1.2 Информационна осигуреност на дейността и координация между структурните звена при възлагане на обществени поръчки в МЗХ

Воденият Регистър по обществените поръчки се поддържа в електронен вид чрез специализиран софтуерен продукт с цел да се осигури проследимост в реално време на цялостния процес, свързан с възлагане на обществени поръчки. Регистърът съдържа информация само за стартирали обществени поръчки и техния статус през всеки етап на процедурата.

При извършената проверка на съдържащата се в електронния регистър информация за обществените поръчки, проведени през 2008 г., е установено, че регистърът10:

a) съдържа информацията за проведените обществени поръчки до етап сключване на договора с изпълнителя на обществената поръчка;

б) не съдържа информация за изпълнението на сключените договори с изпълнителите на обществените поръчки и извършените плащания по тях;

в) не съдържа информация относно създадената документация при случаи на обжалвани обществени поръчки от участниците в процедурите.

При одита е установено, че във всеки етап на изготвяне на документацията по процедурите за обществени поръчки документацията се съгласува след преглед на съдържащите се документи в нея със съответните дирекции, с финансов контрольор и Главния секретар на министерството.

Липсата на данни в регистъра по обществените поръчки относно изпълнението на сключените договори не осигурява проследимост на цялостния процес от тяхното иницииране до изпълнението на договора, с което се затруднява осъществяването на текущ и последващ контрол, както и своевременно осигуряване на информация за вземане на управленски решения.

2. Планиране на обществените поръчки

Вътрешните правила за обществените поръчки регламентират реда за планирането им и изпращането на информация за обнародване в електронната страница на „Държавен вестник” и до Агенцията по обществени поръчки (АОП) на предварително обявление за процедури, които министерството възнамерява да открие през следващите 12 месеца. Дирекциите-заявители на обществени поръчки инициират необходимостта от тях чрез дирекция „Инвестиционна политика” за обектите представляващи капиталови разходи и чрез дирекция „ФСД” – за всички останали обекти. Съставен е списък с обектите, представляващи капиталови разходи, текущи ремонти, доставки и услуги. Списъкът не е с характер на официален документ, тъй като не е утвърден от министъра, но е прилаган от дирекция „ИПОП при възлагането на обществени поръчки.

От анализа на предоставените документи е установено, че ВП за обществени поръчки не съдържат11: ред за утвърждаване и актуализация на списъка с предвидените обществени поръчки при промяна в обстоятелствата; определени критерии, на базата на които да се взимат мотивирани управленски решения при планиране на обществени поръчки.


Приетият ред за планиране на обществените поръчки в МЗХ не позволява да се проследи изпълнението на първоначално планираните, отпадналите и допълнително включените обществени поръчки.


3. Съхраняване на документацията за възлагане на обществени поръчки

Редът за изготвяне на досиета и съхранението на документацията за проведените процедури по възлагане на обществените поръчки е регламентиран във ВП за обществени поръчки. За различните етапи от хода на процедурата възложителят е вменил задължения за съхранение на документацията на различни длъжностни лица от дирекциите-заявители на обществените поръчки и дирекция ИПОП”. След сключването на договорите за възлагане на обществените поръчки цялата документация във връзка с провеждането им се окомплектова и се съставят досиета на обществените поръчки. Досиетата се съхраняват и архивират за срок от четири години от дирекция „ИПОП” в специално определено помещение в сградата на МЗХ, а след изтичане на срока се предават в архива на министерството по съответния ред. Дирекциите-заявители на обществените поръчки, контролиращи изпълнението на договорите, съставят и съхраняват досиета на договорите във връзка с тяхното изпълнение. Информация за изпълнението на договорите има и в дирекция „ФСД”, която извършва плащанията по тях.


Създаденият в МЗХ ред за съхраняване на документацията за възлагане на обществени поръчки, осигурява изпълнението на задължението на възложителя за съхраняване на документацията в предвидения от закона срок.


4. Провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в МЗХ

През 2008 г. в МЗХ – ЦА, са проведени 13 процедури по ЗОП и 44 процедури по НВМОП, които са завършили през одитирания период със сключване на договор. Общо за одитирания период проведените малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП са 61 броя, като от тях 11 са прекратени и 50 са възложени.


4.1. Възлагане на обществени поръчки по ЗОП

По време на одита са проверени всички 13 проведени процедури по ЗОП
- 11 открити процедури и 2 процедури на договаряне без обявление.

Целта на извършените проверки е да се установи съответствието на действията на възложителят с нормативните изисквания. В резултат от проверките е установено:

a) Предоставен е пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, с което са намалени крайните срокове за представяне на офертите.

б) Одобрената от възложителя документация отговаря по съдържание на изискванията на чл. 28, ал.1 от ЗОП.

в) При всички проверени процедури подготвените обявления и документации за участие са утвърдени от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице.

г) Общата стойност на поръчката „Закупуване, доставка, инсталация и монтаж на хардуер по две обособени позиции” е 420 х. лв. (без ДДС). В обявлението е поставено минимално изискване за икономическо и финансово състояние към участниците да имат среден оборот от предходните три години минимум 5 млн.лв., което не съответства на чл.25, ал.5 и чл.50, ал.3 от ЗОП, тъй като необосновано е ограничено участието на други лица в процедурата. Поставеното изискване за икономическо и финансово състояние на кандидатите не е съобразено със стойността на обществената поръчка.

д) Методиките съдържат указания за определяне на оценките, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите. За оценка при критерии „икономически най-изгодна оферта” възложителят е определил показатели за оценка на офертата, свързани с качествата на участника като търговска репутация, опит и квалификация на персонала, а не с изпълнението на предмета на поръчката12. Показатели за оценка на офертата, свързани с качествата на участника, са включени в следните процедури:

 • „Закупуване, доставка, инсталация и монтаж на хардуер по две обособени позиции”

 • „Доставка, инсталация и монтаж на техника по изпълнение на проекта Лукас”

 • „Предоставяне на метеорологични и агрометеорологични характеристики”

 • „Доставка на канцеларски материали”

 • „Извършване на одит и сертификация на акредитирана разплащателна агенция”

 • „Предоставяне на консултантски услуги по организация на структура и изготвяне на предложение за проект „Нови възможности за изграждане на съвместими системи за контрол на качеството на храните”

е) В обявленията за поръчките с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МЗП” и „Предоставяне на застрахователни услуги на МЗП” не са поставени минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация, но са изисквани документи за удостоверяването им.

ж) При провеждане на проверените процедури са спазвани етапите, регламентирани в ЗОП.

з) Договорите за обществени поръчки са сключени след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

и) Гаранциите за изпълнение са представени към датата на сключване на договорите.

к) При 4 от проверените процедури не е спазен 7-дневния срок за изпращане на информация за сключения договор за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Нарушението на чл. 44, ал. 1 от ЗОП е извършено при обществените поръчки с предмет: • „Предоставяне на агропазарна информация за нуждите на МЗП”

 • „Предоставяне на застрахователни услуги на МЗП”

 • „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и извършване на инвеститорски контрол”

 • „Закупуване и доставка на лицензиран софтуер за нуждите на МЗХ”

л) При проведената процедура „открита процедура” по ЗОП с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по организация на структура и изготвяне на предложение за проект „Нови възможности за изграждане на съвместими системи за контрол на качеството на храните” не е спазено изискването на чл. 73, ал.1 от ЗОП за обявяване от възложителя (заповед № РД 52-98/30.06.2008 г.) на класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията (09.06.2008г.).


4.2. Провеждане на процедури по НВМОП

През одитирания период в МЗХ са проведени 44 процедури за малки обществени поръчки по реда на НВМОП. По време на одита на извадков принцип от тях са извършени проверки на 18 процедури, от които 16 - „открит конкурс”, и 2 -договаряне с покана”.

Приложените критерии за определяне на одитната извадка са:

а) Вид на процедурата – „договаряне с покана”. Мотив за избора на този критерии е, че тези видове процедури не могат да се избират свободно от възложителите, а само когато са се проявили конкретни обстоятелства, посочени в чл. 53, ал.1 от НВМОП.

б) Процедури, при които са налице индикации за извършени нарушения, подлежащи на санкциониране – нарушен е 7-дневният срок за изпращане на информацията пред АОП за сключения договор с изпълнителя на обществената поръчка.

в) Стойност на обществените поръчки, за изпълнението на които са изразходвани най-много средства – приет минимален стойностен праг за извадката в размер на 500 000 лв.

Целта на извършените проверки е да се установи съответствието на действията на възложителя с нормативните изисквания. При проверките е установено:

a) Одобрената от възложителя документация отговаря на изискванията на чл. 8, ал.1 от НВМОП.

б) При всички проверени процедури подготвените обявления и документации за участие са утвърдени от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице.

в) В методиките за оценка при критерии „икономически най-изгодна оферта” възложителят е определил показатели за оценка на офертата, свързани с качествата на участника като търговска репутация, опит и квалификация на персонала, а не с изпълнението на предмета на поръчката.13 Показатели за оценка на офертата, свързани с качествата на участника, са включени в методиката на обществената поръчка с предмет „Проектиране, разработване и внедряване на програмен продукт „Електронен регистър на земеделските производители в България”.

г) При провеждане на проверените процедури са спазени етапите, регламентирани в НВМОП.

д) Договорите за обществени поръчки са сключени след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

е) Гаранциите за изпълнение са представени към датата на сключване на договорите.


ж) При осем от проверените процедури „открит конкурс” по НВМОП не е спазено изискването за изпращане на информация до Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от сключването му. Нарушението на чл. 34, ал. 1 от НВМОП е извършено при процедурите с предмет:

 • Изработване на национална стратегия за устойчиви операционни (оперативни) програми за пазара на плодове и зеленчуци

 • Проектиране, разработване и внедряване на програмен продукт “Електронен регистър на земеделските производители в България” за нуждите на МЗП

 • Ремонт на ГНК “Стряма”- Чирпан от км. 6+ 663 до км. 13+155”, община Калояново, област Пловдив

 • НК Белица-десен възстановяване, община Белица, област Благоевград

 • Реконструкция на селскостопански път в землището на с. Смирненски, община Етово, област Русе

 • Язовир „Красноселци” – ремонт язовирна стена, ремонт преливник и укрепване на шибърната шахта, възстановяване на пиезометри, община Омуртаг, област Търговище

 • НС ”Трънково-Порой-Ахелой”. Възстановяване на ел. провод „Полевъд”, община Поморие, област Бургас

 • Реконструкция на селскостопански път с. Нова махала, местност Калето, община Батак, област Пазарджик

з) При проведената процедура „открит конкурс” по НВМОП, с предмет „НС Стара Загора. Аварийно възстановяване на магистрален канал М-1, с. Арнаутино, община Стара Загора”, не е спазено изискването на чл. 42, ал. 1 от НВМОП за обявяване от възложителя (заповед № РД 52-98/30.06.2008 г.) на класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в срок от 5 работни дни след приключване на работата на комисията (09.06.2008г.). При тази поръчка, както и по поръчките с предмет „НС-Генерал Киселово” – ремонт канали, община Вълчи дол, област Варна и „НС - Тополница, ГНК „Лесичево-Стряма”, община Пазарджик, е предвидено всеки член от комисията да поставя точки от 1 до 10 по три определени подпоказатели. По този начин не е спазено изискването на чл. 8, ал. 2 от НВМОП относно даване на точни указания за определяне на конкретната оценка по точки за всеки показател и на комплексната оценка на офертата. Този начин на изчисляване създава предпоставки за субективност на оценяването от отделните членове на комисията.


Резултатите от извършените проверки от проведените процедури по ЗОП и НВМОП показват, че възложителят е създал организация за провеждане на процедурите и сключването на договорите за възлагане. Допуснати са нарушения по отделни процедури, свързани с неспазване на регламентираните срокове и с установените пропуски в прилаганата методика за оценяване на подадените оферти.
1   2   3   4

Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом