Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер102.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000261234.docx
00026-2012-0034

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

НЕЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ (НЕК) ЕАД, ул."Веслец" № 5, За: По процедурата - Стела Велева, тел. 02 9263524; по технически въпроси - Бойко Янев, тел. 02 9263505, Р. България 1022, София, Тел.: 02 9263524, E-mail: sveleva@nek.bg, Факс: 02 9801971

Място/места за контакт: Управление "Доставки"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nek.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ЛОТ 1: „Проектиране, изработване, доставка и супервизия при монтажа на 2 броя ремонтни дросел клапи за ВЕЦ „Девин”; ЛОТ 2: „Проектиране, изработване, доставка и супервизия на монтажа на две дросел клапи в апартна камера на ВЕЦ „Алеко”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: ЛОТ 1: ВЕЦ "Девин" ЛОТ 2: ВЕЦ "Алеко"
Код NUTS: BG423

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Проектиране, изработване, доставка, супервизия на монтажа, пускови проби и въвеждане в експлоатация на дросел клапи - 2 бр. и принадлежности: сервоцилиндри, комплект подложни плочи, механичен стопор, крайни изключватели по Лот1 и ЛОТ 2:

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42131280

Описание:

Дроселни кранове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът на поръчката е съгласно техническото задание и ценовата таблица, неразделни части от документацията за участие.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на: За ЛОТ 1: 2 800,00 (две хиляди и осемстотин) лева За ЛОТ 2: 3 800,00 (три хиляди и осемстотин) лева във форма на депозит, внесен по сметка на НЕК ЕАД в “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” България в лева: BG07BРВІ79421087792201; BIC: BРBІBGSF или неотменяема безусловна Банкова гаранция за участие по образец на Възложителя. Банковата гаранция за участие следва да бъде валидна 30 дни след валидността на офертата. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на всеки от спечелените от него лотове. Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на банкова гаранция, съгласно образец на Възложителя, с валидност 30 дни след датата на приключване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора, включително задълженията му през гаранционния период, или документ за внесен по сметка на Възложителя депозит.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране - 100% от стойността на първата дросел клапа и принадлежностите ще бъдат платени чрез банков превод в срок до 50 календарни дни след подписване на протокол за успешно проведени 72-часови проби и предаване на оборудването за редовна експлоатация срещу представяне на оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на доставката, приемо-предавателен протокол и документите съгласно чл. 6.5. на този договор. - 80 % от стойността на втората дросел клапа и принадлежностите й ще бъдат платени след получаване на стоката на адреса на Получателя в Р. България чрез банков превод в срок до 50 календарни дни след представяне на оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на доставката, приемо-предавателен протокол и документите съгласно чл. 6.5. на този договор. - останалите 20% ще бъдат платени чрез банков превод в срок до 50 календарни дни след подписване на протокол за успешно проведени 72-часови проби и предаването на оборудването за редовна експлоатация. - Стойността на услугите съгласно чл. 2.2 ще бъде платена след тяхното извършване чрез банков превод в срок до 50 календарни дни след представянето на оригинална данъчна фактура и Протокол за извършена услуга.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; - Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено копие) или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство; - При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; - Документ за платена гаранция за участие за всеки Лот, за който участва - оригинална банкова гаранция или заверено копие на платежно нареждане; - Копие от документ за закупена документация за участие; - Декларация, подписана от законния представител на участника, както и от прокуриста и всички членове на управителния и надзорен съвет на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган, че не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (попълнена съгласно приложен образец); - Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие), в случай, че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

- Копие от годишния финансов отчет за предходната година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се допуска от законодателството на страната, в която участникът е установен; - Информация за общия оборот и за оборота на стоките и услугите, които са предмет на настоящата поръчка, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимално изискване – за ЛОТ 1: не по-малко от 900 000 лв., а за ЛОТ 2: не по-малко от 1 200 000 лв. При участие за двата лота минималното изискване е 1 200 000 лв. - Копие от застраховка за професионална отговорност на проектанта

ІІІ.2.3) Технически възможности

- Декларация от участника, съдържаща списък на договори за изготвени и изпълнени проекти на дросел клапи от производителя на дросел клапите, предмет на доставка по съответния лот от настоящата поръчка, за който участва, през последните три години, включително техния обем, стойностите, датите и получателите, ползван ли е подизпълнител, придружен от препоръки за добро изпълнение; - Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Участникът и производителят на оборудването да са сертифицирани по ISO 9001:2008 за всички дейности, които ще извършват при изпълнение на поръчката; - Декларация за участие на подизпълнители; - Декларация за съгласие за участие от подизпълнителя; - Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка (ако участникът предвижда подизпълнители); - Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника - на ръководните му служители и на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката. - Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите – технически лица и броя на ръководните служители, назначени на постоянен трудов договор през последните три години с данни за трудов стаж и документи за професионална квалификация; - Да се посочат лицата с проектантска правоспособност, като за тях се представи заверено копие от валидно удостоверение, доказващо проектантската правоспособност на проектантите, които ще участват в изготвянето на идейния и работния проект. - Да се посочи правоспособно лице, което ще изпълнява длъжността супервайзор на обекта. - Списък на техническото оборудване за изпълнение на поръчката, съответстващо на техническите изисквания – собствено или наето; - Декларация за произхода на стоките, които ще бъдат доставени; - Надлежно разрешение (пълномощно) от производителя на дросел клапите и сервоцилиндрите, които се предлагат за доставка, в случай че участникът не е производител (оригинал или нотариално заверено пълномощно); - Данни за завода-производител на дросел клапите и сервоцилиндрите, предмет на тази поръчка по отделните лотове, проспектни материали и каталози за аналогично оборудване, проектирано и произведено в завода през последните 2 години; - Декларация за патентна чистота на предлаганите за доставка дросел клапи и сервоцилиндри; - Декларация за направен оглед на обекта ( Приложение 9.1 за ЛОТ 1 и Приложение 9.2 за ЛОТ 2); - Данни за лицето, което прави предложението – справка за административни сведения (Приложение 6); - Декларация за приемане на условията в проекта на договор за съответния лот, за който участва; - Декларация-съгласие за проучване по реда на чл. 40 от ППЗДАНС (Приложение № 12) при участие за ЛОТ 1.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Да се посочат лицата с проектантска правоспособност, като за тях се представи заверено копие от валидно удостоверение, доказващо проектантската правоспособност на проектантите, които ще участват в изготвянето на идейния и работния проектм

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДА


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Реф. № 12ИП-150А053

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

03.08.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

24 BGN

Условия и начин на плащане

В касата на НЕК ЕАД ул."Веслец" 5, ет. 2 или с платежно нареждане по сметка в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България;IBAN: BG 07BPBI79421087792201; BIC:BPBIBGSF. Касата е с работно време от 09:00 до 11:00 и от 15:30 до 17:00 часа. Документацията се получава в управление " Доставки ". Цената е с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

13.08.2012 г. Час: 12:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 13.08.2012 г. Час: 14:00

Място

ЦУ НЕК ЕАД - София, ул. "Веслец" 5, управление "Доставки"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"18а, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.06.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Проектиране, изработване, доставка и супервизия при монтажа на 2 броя ремонтни дросел клапи за ВЕЦ „Девин”

1) Кратко описание

Проектиране, изработване, доставка и супервизия при монтажа на 2 броя ремонтни дросел клапи за ВЕЦ „Девин”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42131280

Описание:

Дроселни кранове

3) Количество или обем

2 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 24


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Проектиране, изработване, доставка и супервизия на монтажа на две дросел клапи в апартна камера на ВЕЦ „Алеко”

1) Кратко описание

Проектиране, изработване, доставка и супервизия на монтажа на две дросел клапи в апартна камера на ВЕЦ „Алеко”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42131280

Описание:

Дроселни кранове

3) Количество или обем

2 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 24

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Летище София" еад, Аерогара София, бул."Христофор Колумб" №1, За: Емилия Милушева;Васил Величков, Република България 1540, София,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Национална Електрическа Компания еад, ул. "Веслец" №5, За: по документацията Йорданка Згурева, тел. 02 9263365, по техническите въпроси...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Национална електрическа компания (нек) еад, ул. "Триадица" №8, За: Константин Коларов по технически въпроси -тел. 0882 461 004; Антоанета...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом