раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Име  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер164.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/05041010.doc

Строителство
 Номер 5 от 04.10.2010

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Кресна

 Пощенски код: 2840

 За контакти: Община Кресна

 Електронна поща: vera151@abv.bg

 Факс: 07433 2338

 Адрес: ул. Македония 96

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Кресна

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Вера Георгиева

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя

 Телефон: 07433 2359

 Адрес на профила на купувача

 Държава: Р.България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи - благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG413

 Място на изпълнение: с. Горна Брезница, община Кресна.

 Тип доставки

 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Обособена позиция първа - “Извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция улична мрежа и обществени площи село Горна Брезница” Договор № 01/322/00091 от 23.10.2009 г. - предвижда се цялостно благоустрояване на село Горна Брезница, включващо тротоарни настилки по всички улици и обшествени терени в селото. Пълна реконструкция и изграждане на тротоарни настилки, бордюри, отворени канавки, зелени площи кътове за отдих и детски игри. Обособена позиция втора - “Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция обществени зелени площи, кътове за отдих и площадни пространства в с. Горна Брезница, община Кресна” Договор № 01/322/00299 от 23.10.2009 г. - предвижда се - оформяне на централната част на село Горна Брезница, включващо пълно преустроиство на двора на бившето помощно училище. Изграждане на кътове за отдих и детски игри, цветарници и водно огледало, осветление и парково обзавеждане. Изграждане на сцена за провеждане на обществени мероприятия на открито. Подмяна на тротоарната настилка на прилежащите три улици, направа скосявания за осигуряване на достъп за хора с двигателни увреждания.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: съгласно количествено сметка посочена в документацията за участие.

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 8

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранцията за участие е в размер на: За обособена позиция 1 – 15 000 (петнадесет хиляди) лева. За обособена позиция 2 – 4 800 (четири хиляди и осемстотин) лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на община Кресна IBAN: BG09STSA93003310215720 BIC: STSABGSF "ДСК" - АД, клон Сандански. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три) от цената на договора.без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Гаранцията за авансово плащане е в размер на сто процента (100 %) от стойноста на искания и одобрен аванс.  Гаранцията за авансово плащане (при поискан аванс) да се представи под формата на банкова гаранция. Изпълнителят представя гаранция за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Предоставени средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСПР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).Договор № 01/322/00091 от 23.10.2009 г. и Договор № 01/322/00299 от 23.10.2009 г. между община Кресна и ДФЗ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: В настоящата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. От участие се отстраняват участниците чиито оферти или самите те не отговарят на предварително обявените условия и за които са налице предпоставките на чл. 69 от ЗОП. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и да не са налице за тях обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП. Предвидено е изискване участниците да са регистрирани в Централен професионален регистър на строителя за обекти четвърта група строежи. Участниците чуждестранни лица могат да представят еквивалентен документ от страната в която са установени. Участниците следва да представят и другите документи съобразно чл. 56 от ЗОП и допълнително изисканите от Възложителя и посочени в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Баланс и отчета за приходите и разходите за всяка от последните три приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г); 2. Справка за оборота от строителство и обороти от строителство сходно с предмет на поръчката за предходните три години (2007, 2008, 2009 г.) съгласно приложени образци, както и доказателства за вида, сроковете, стойността и качеството на изпълнение на строителните обекти посочени в тези справки./препоръки, копия на договори и други/. 3. Удостоверение от финансова институция /банка/ доказващо, че участникът разполага с налични или разполагаеми средства 4. Копие на валидна застрахователната полица

 Минимални изисквания: 1. Участникът да има положителен годишен финансов резултат за всяка от последните три приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.); 2. Участникът да има минимален оборот от дейността в строителството за предходните три финансови години (2007, 2008, 2009 г.) в размер не по-малко от обособена позиция 1: 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС, като от тях 1 500 000 (един и половина милион) лева без ДДС да са от изпълнение на сходни с предмета на поръчката строителни работи (сходни дейности са полагане на външни настилки – тротоари, алей, площадни пространства, изграждане на детски площадки). Обособена позиция 2: 1 000 000 (един милион) лева без ДДС, за като от тях 500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС лева да са от изпълнение на сходни с предмета на поръчката строителни работи (сходни дейности са на обекти: благоустрояване с включени строителни работи по изграждане и/или ремонт външни настилки; изграждане и/или ремонт фонтани, басейни, водни огледала, водни каскади и подобни; изграждане и/или ремонт улично и парково осветление). 3. Участникът трябва да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от: за Обособена позиция 1: 300 000 (триста хиляди ) лева за Обособена позиция 2: 200 000 (двеста хиляди )лева 4.Участникът трябва да има валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ. Съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2 март 2004 г.)

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец № 10), с включени видове СМР сходни с предмета на настоящата поръчка, Списъка да дава ясна представа за вида на договора, клиента, мястото на изпълнение обекта изпълнените строителни работи и стойността на изискуемитие видове и приложени доказателства за тези факти. 2. Копия на сертификати за внедрени: ISO 9001 - "Системи за управление на качеството’, ISO 14001 "Системи за управление на околната среда" OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа” или еквивалентни. 3. Списък и данни на ръководния инженерно техническия състав, които ще управляват изпълнението на поръчката. 4. Списък на основния изпълнителски квалифициран персонал, който участникът ще използва за изпълнение на строителството. 5. Декларация за техническото оборудване

 Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има през последните пет години изпълнени и приети договори за строителство с включени сходни с предмета на поръчката строителни дейности и по конкретно: за Обособена позиция 1: - минимум два обекта с изпълнени следните видове и количества СМР – a. полагане/подмяна външни настилки (тротоари, алеи площадни пространства) – минимум 20 000 м2; b. изграждане детски площадки – минимум 2 броя за Обособена позиция 2: минимум по два обекта с изпълнени следните видове и количества СМР – a. изграждане и/или ремонт външни настилки – минимум 2000 м2; b. изграждане и/или ремонт фонтани, басейни, водни огледала, водни каскади и подобни – минимум 2 броя обекти c. изграждане и/или ремонт улично и парково осветление – 2 броя обекти. 2. Участникът трябва да има сертификат за внедрени ISO 9001 - "Системи за управление на качеството’, ISO 14001 "Системи за управление на околната среда" OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа”. 3. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на задачите, описани в техническите спецификации, като необходимите минимално експерти са описане в документацията за участие в процедурата. 4. Участникът трябва да разполага с налична техника описана в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: Технически показатели (тежест : 60 )

 Показател: Финансови показатели (тежест : 40 )

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер: Решение № 63/28.09.2010 г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 500

 Условия: Сумата от 500,00 лева /петстотин лева/ следва да бъде внесена в касата на Община. Кресна адрес гр, Кресна пл. Македония 96 всеки работен ден от 8.00 ч. до 17:00 ч или по банков път на следната сметка на община Кресна :IBAN – BG73STSA93008490010300, код плащане: 447000 BIC код - STSABGSF Банка ”ДСК”, клон Сандански

 Дата: 12/11/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 17:00

 Дата: 22/11/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 120

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Зала № 1 на община Кресна

 Час: 10:00

 Лица: Участници или упълномощени представители.

 Дата: 23/11/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА

 Проект/програма: Настоящият договор за строителство се финансира със средства, предоставени от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСПР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответно решение или действие , а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкурецията с копие до Възложителя, съгласно чл. 121 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 29/09/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: Извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция улична мрежа и обществени площи село Горна Брезница”

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: цялостно благоустрояване на село Горна Брезница, включващо всички улици и обшествени терени в селото. Настоящият проект предвижда пълна реконструкция и изграждане на настилки, бордюри, отворени канавки, зелени площи кътове за отдих и детски игри на обща площ от 10 390м2 .

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Съгласно количествената сметка посочена в документацията за участие.

 Прогнозна стойност: 1520412

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци: 8

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: “Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция обществени зелени площи, кътове за отдих и площадни пространства в с. Горна Брезница, община Кресна”

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: оформяне на централната част на село Горна Брезница, включващо пълно преустроиство на двора на бившето помощно училище (на площ от 2615м2). Ще се изградят кътове за отдих, цветарници и водно огледало, ще се постави осветление и парково обцавеждане. Ще бъде изградена сцена, която да бъде използвана за провеждане на обществени мероприятия на открито. Тротоарната настилка на прилежащите 3 улици ще бъде подменена изцяло и ще бъдат направени скосявания за осигуряване на безпрепятствен достъп на хора с двигателни увреждания. Ще се изградят и 3 подхода за достъп.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 45112711: Строителни работи по оформяне на паркове

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 484988

 Описание: Съгласно количествената сметка в документацията за участие.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 6

5) Допълнителна информация


 Информация

Свързани:

  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране за възстановяване на четири пешеходни моста на р. Чернелка и подпорна стена в с. Ласкар
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: “Ремонт в заводски условия на сферичен шибър ф 1800 от хг-2 във вец „Сестримо”
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Търговище
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом