Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
ИмеВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
страница9/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.09 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.obshtina-apriltsi.com/files/Opr7-13g2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Териториална структура


Урбанизация

По данни към 31.12.2003 г. постоянното население на общината е 3 908 души. То живее в 4 населени места. Територията е 238 кв. км. Относителният дял на градското население е 90 % от общия брой население, а на селското – 10 %. Град Априлци е от категория “много малките градове”.

Селищната мрежа в общината разположена главно по поречиятата на реките ”Видима”, “Острешка” и “Зла река” на протежение 12 км.. Квартал “Ново село” - център на общината, е разположен сравнително равномерно на територията на града между квартали Зла река и Острец. В същото време, разстоянието между крайните квартали е около 12 км. Неравномерно е разположението на селата и кв. Видима от центъра, по сравнение с останалите квартали. Село Драшкова поляна е отдалечено от центъра на Априлци на около 15 км. Тази отдалеченост създава проблеми и се отразява неблагоприятно в редица аспекти.

На настоящия етап населението на общината намалява както в града, така и в селата, като в селата намалението е със значително по – високи темпове от това в града. Негативните демографски процеси са сериозен индикатор за общата икономическа криза.

Урбанизационните процеси през годините 1960 – 1980 на миналия век в резултат от индустриализацията и колективизацията на селското стопанство не са създали сериозни проблеми от екологичен, социален и териториално – функционален характер. В този период индустриалните зони и зоните селскостопанските обори заемаха големи площи. В периода на преход към пазарна икономика много от тях бяха разрушени, полуразрушени, изоставени и др. Обновяването и преструктурирането на бившите промишлените зони и бившите зони на селскостопанските обори се явява един от проблемите, който търси своето решение. На някой места той вече частично или изцяло е решен.

Голяма част от домовете са сравнително нови. Основният фактор за това е, че значителна част от домакинствата, които в миналото са живеели по махалите, са построили нови къщи в регулация. Поради изключително красивата природа, чистия въздух и спокойствието стотици лица, постоянно живеещи в други населени места, основно в по-големи или замърсени градове, са построили, а други строят нови вили и къщи за почивка.

По отношение на броя на жилищата и жилищнните помещения общината е на сравнително добро положение в областта и страната. Средният брой лица в едно жилище е сравнително малък. Общината все повече се превръща в територия за строителство на вили и къщи за почивка на лица, живеещи постоянно в други общини. Това означава, че на територията на общината не само че са осигурени жилища за постоянното население, но и вили и къщи за почивка за населението от други населени места.


Основната част от дворовете са подредени и приветливи.

Общината обаче няма добре оформена централна част. В тази връзка се предвижда архитектурно и благоустроствено подобряване на центъра на общината.

Озеленените площи в общината са достатъчно, но някой от тях не се поддържат. Предвижда се в бъдеще да се предприемат мерки за по-добро оформяне и поддържане на озеленените площи в общината. В общината има сериозно присъствие на исторически паметници от различни епохи: националния паметник на културата църквата «Света Петка”, девическия манастир “Св. Троица”, уникални мостове, паметници свързани с героичното минало, типични за миналото сгради и др. Част от тези културно- исторически паметници не са в добро състояние поради липса на средства за поддържането им. Предвиждат се серия от програми за реализиране плана за общинско развитие като:


От анализа на урбанистичното развитие се налагат следните изводи:

 • Населението в общината намалява.

 • Възрастовата структура на населението се влошава

 • Намаляват трудовите ресурси

 • Мрежата от населени места и някой кварали е сравнително на големи растояния, което затруднява достъпността на населението до обществени и други услуги.

 • Необходимо е да се отдели по-голямо внимание на развитието на селата и някои от кварталите

 • Част от производствените територии в бившите и бивши селскостопаски обори са неблагоустроени.

 • Техническата инфраструктура не удовлетворява нуждите на общината

 • Не са достатъчно финансовите средства за полагане на грижи за културно – историческото наследство.


Състояние на околната среда

Състоянието на околната среда е един от най – важните фактори за устойчивото развитие на община Априлци. По отделните компоненти състоянието на околната среда е следното:


Атмосферен въздух

В общината съществува трайна тенденция да няма проблеми с чистотата на атмосферния въздух. Въздухът на територията на общината е един от най-чистия в страната. Добрите резултати се дължат както на природните дадености, така и на липсата на замърсяващи околната среда промишлени, селскостопански и др. предприятия.

Не са установени превишения на установените за страната норми за качеството на атмосферния въздух. Незначителното замърсяване на атмосферния въздух се дължи най вече на отопление с твърдо гориво в бита и пътния транспорт. Глобалното решаване на проблема с чистотата на атмосферния въздух ще се разреши с газификация.


Води

Проблемите, свързани с качеството на водите на територията на общината произтичат от прякото заустване в реките на непречистени или полупречистени отпадъчни води от бита и предприятията В общината няма изградена канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води. Това налага включване в Програмата за изпълнение на общинския план за развитие изграждането на канализация и пречиствателни станции на територията на общината.

Важен проблем за постоянното население, временно пребиваващите и туристите в общината е осигуряването на достатъчно качествена питейна вода, което би могло да се реши с реализацията на проекта за доизграждане на допълнителния водопровод от каптажите «Пенови дупки” и “Глогът”, ремонт и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа, изграждането на язовир “Бяла” в община Севлиево и използване на питейната вода от територията на община Априлци, която сега се подава за населени места от община Севлиево, след пускане на експлоатация на язовира да се използва за нуждите на община Априлци и др., при доказана необходимост – изграждане на пречиствателни станции за питейна вода и др. За някой участъци или обекти се предвижда изграждането на локални напоителни системи. От изключителна важност е оптималното използване на водите за производство на електроенергия. В тази връзка Общинският план за развитие и Програмата му за реализация предвиждат изграждането на малки водни електрически централи в оптимален брой в съответсвие с екологичната експертиза за изграждането на голямо количество МВЕЦ.


Земи, почви и земни недра

В общото състояние на тези компоненти се наблюдават противоположни тенденции: в някой аспекти - тенденция на подобрение, в други – отрицателна тенденция. Поради недостатъчни финансови средства земеделските стопани не влагат необходимите торове и препарати за високи добиви. Недостатъчните средства имат обаче и обратен ефект защото не позволяват извършването на противоерозионни мероприятия и рекултивация, което влошава състоянието на нарушените територии. Значителен проблем, е че много от земите които не се стопанисват, се превръщат в пустеещи, обрасли с папрат, храсти и др. В тази връзка се предвиждат мерки за подобряване състоянието на пустеещите земи.

Сериозен риск за замърсяването на почвите представляват препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност. За отбелязване е факта, че в близост до складовете няма наличие на особено чувствителни екологични зони. Въпреки това за тяхното обезвреждане следва да се предприемат мерки. В тази връзка се набелязват съответните мерки за обезвреждане на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност.


Управление на отпадъците

Общината разработи проект “Усъвършенстване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване”. Същият е защитен и класиран за външно финансиране. Реализацията му на стойност 193 хил. лв. е финансирана от Предприятието по управление на дейностите по отпадъците и опознане на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Със средствата е закупена нова сметосбираща и сметоизвозваща техника. Въвеждането на евростандарти води до многократно нарастване разходите за изграждане и експлоатация на депата за отпадъци. При изграждане на съвременни депа за отпадъци се предвиждат редица мероприятия за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда, както и рисковете за човешкото здраве. Разходите за изграждане на такива съвременни съоръжения не са във финансовите възможности на отделните общини, особенно на малка община като Априлци. Обединяването на усилията на няколко общини с цел изграждане на регионални депа води до по – малки относителни разходи за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци. Такова е регионалното депо Троян/Априлци. То се изгражда с външно финансиране. Основната част от него е изградена и то функционира. Ще продължи доизграждането му. Предстои закриването на сметището в с. Драшкова поляна, неговото почистване и рекултивация и започване извозването на битовите отпадъци от община Априлци на депото Троян/Априлци. Това увеличава двойно разстоянието за тяхното извозване и разходите в тази връзка. На някой места, които са описани от общинска администрация , съществуват нерегламентирани сметища, не отговарящи на изискванията за законосъобразна експлоатация. Натрупването на отпадъци на такива сметища крие опасност за здравето на хората и околната среда. Общината е включила в програмите си за управление на отпадъците поетапно закриване на нерегламентираните сметища.

Важна предпоставка за устойчиво реализиране на комплекса от мерки за почистване на общината от битови отпадъци е въвеждането на система за разделно събиране на отпадъците. Общината защити проект в това направление. Същият на стойност 10 хил. лв. е финансиран от ПУДООС към МРРБ. Работата по организиране на разделно сметосъбиране в значително по-големи мащаби ще продължи. Общината разработи и защити проект за компостиране на отпадъци. Същият получи външно финансиране на стойнос 10 хил. лв. от ПУДООС към МОСВ. На територията на общината има склад за пестициди. Той е ограден и запечатан. Предвижда се ликвидирането на склада за пестициди чрез извозването им на специлни за целта места и в специални съдове. Проектът е в процес на реализация. Общината има разработена Общинска програма за опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците. Важно значение се отделя както досега, така и за в бъдеще на: почистване на речните корита от храсти, битови и строителни отпадъци; продължаване работата под мотото “Да почистим Априлци от битови и строителни отпадъци и др.


Защитени територии

Наличието на редица защитени природни обекти имат и важно стопанско значение. За ефективно използване на този ресурс на общинско равнище е подходящо разработването на специални програми за развитие на дейности като отглеждане на билки, гъби и горски плодове, както и развитието на ловен и екотуризъм.

От анализа за състоянието на отделните сектори се налага извода, че общината не е от проблемните в сферата на опазване на околната среда. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение растат. Усилията следва да се насочат към предлагане на качествено изработени в съответсвие с изискванията екологични проекти и привличането на повече инвестиции.


Анализът на състоянието на околната среда налага следните изводи:

 • Община Априлци е една от общините в областа и страната където няма нанесени щети върху околната среда

 • Едно от най-ценните богатства на общината е излючитено красивата околна среда, с уникални природни дадености (Централна Стара планина с най-високия си връх “Ботев”, впечатляващият “Мара Гидик”, Националния парк “Централен Балкан» с резервата “Северен джандемприродни забележителности и др.), изключително чист въздух, бистри и живопистни реки, значителен горски фонд, липсата на замърсители на въздуха и почвата и предприети мерки за отстраняване на замърсителите на водата

 • Основните компоненти на околната среда не носят опасност за човешкото здраве.

 • Основните области за кандидатстване за бъдещо финансиране са в сферата на управление на твърдите битови отпадъци, изграждане на канализация и пречистване на отпадъчните води.


Община Априлци - район за целенасочено въздействие

В глава втора на Закона за регионалното развитие (ЗРР) - Държавен вестник (ДВ) бр. 14 от 20.02.2004г., изм. ДВ. бр. 32 от 12.04.2005 г., са определени районите на планиране и за целенасочено въздействие. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗРР на територията на страната се обособяват 6 райони за планиране. Те са формирани на основата на областите в зависимост от географското им положение, икономическото им развитие, броя на населението им и перспективите им за развитие. Района за планиране в който попада община Априлци е със следното наименование и обхват – Северен централен район за планиране. Той обхваща областите Русе, Велико Търново , Габрово, Плевен и Ловеч (чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗРР) . Съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗРР центърът на Северен централен район за планиране, определен от Министерския съвет е гр. Русе.

В съответствие с чл. 7, ал. 1 в границите на Северен централен район за планиране са обособени райони за целенасочено въздействие. Те са териториална основа за провеждане на държавната политика чрез системата от мерки, насочени към устойчив ръст на социално-икономическото развитие и др.

Териториалният обхват на видовете райони за целенасочено въздейстие са определени , като се отчитат равнището и динамиката на икономическото развитие, структурата на икономиката, заетостта и безработицата, степента на изграденост на техническата инфраструктура, демографската, социалната и селищната структура, географското положение и наличният потенциал за постигането на целите. Териториалният обхват и видовете райони за целенасочено въздейстие са определени в регионалния план за развитие по данни на Националния статистически институт (НСИ).

Територията община Априлци е вкючена в два района за целенасочено въздействие:

 • изостанал селски район;

 • изостанал планински район.

В териториалния обхват на изостанал селски район според чл. 7а, ал. 4 са включени общини, в които над 20 на сто от населението е заето в селско и горско стопанство и отговярящи поне на две трети от следните показатели (чл. 7а, ал. 6 от ЗРР):

1. нетни приходи от продажби на един жител;

2. равнище на средната работна заплата;

3. средно равнище на безработицата;

4. коефициент на възрастова зависимост;

5. гъстота на населението

6. изградена пътна връзка с асфалтово покритие между населените места или общинския център;

7. населени места без изградена канализация;

8. ползване на питейна вода с отклонения от качеството, прието като стандарт за страната, или режим във водоподаването.

Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗРР в структурата на областните адмистрации в центровете за районите за планиране се създават дирекции за техническо съдействие , координация и управление на регионалните програми и планове. Дирекциите съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗРР изпълняват редица функции. Някой от тях са: т. 2 – организиране разработването и съгласуването на регионалните планове за развитие...; т. 3 участват в обсъждането на основните мерки, програми, подпрограми и дейности и проекти при съставянето на Националната оперативна програма за регионално развитие; т. 7 – осъществяват координация и взаимодействие с централните структури на изпълнителната власт за изпълнение на планираните мерки; т. 10 – изготвят периодични справки за процеса на планиране и изпълнение на Националната оперативна програма за развитие на територията на районите за планиране; т. 11 – изпълняват и други функции… Изхождайки от тези законови постановки, важно значение за разработване и изпълнение на Стратегията, Общинския план за развитие на общината и Програмата за реализацията му, в определена степен ще зависят от партньорството между общината и Дирекцията за техническо съдействие, координация и управление на регионалните програми и планове.

Въз основа на гореизложеното могат да се обобщят следните основни изводи:

 • на територията на страната се обособяват райони за планиране (чл. 6, ал. 1 от ЗРР)

 • районите за планиране са формирани съобразно чл. 6, ал. 3. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2 Северен централен район за планиране обхваща област Ловеч, в която влиза и община Априлци.

 • центровете за районите за планиране са определени от Министерския съвет ( чл. 6, ал. 4 от ЗРР). Центърът за Северен централен район за планиране е гр. Русе

 • в съответствие с критериите по чл. 7а, ал. 4 и 5 от ЗРР и данните на НСИ община Априлци е определена като изостанал селски район и като изоставал планински район…

За общината, определена като район за целенасочено въздействие е особено важно да бъде обект на конкретни и реални действия от страна на държавните институции и други, целящи финансиране и създаване на подходящи условия за реализация на проекти по програмите и фондовете на ЕС. Чрез целенасочени действия трябва да се постигне ускорено и устойчиво развитие на общината, повишаване на трудовата заетост и подобряване качеството на живот на база оптимално оползотворяване на наличния потенциал, превличане на външни инвестиции и възможностите на ЕС.


Основни изводи

От анализа на социално икономическото развитие на общината могат да се направят следните обобщаващи изводи:

 • влошена е демографската характеристика на общината, вследствие на намаления естествен прираст, засилената външна и вътрешна миграция, което води до застаряване на населението, загуба на работна ръка и висококвалифицирани специалисти.

 • на лице е спад в икономиката поради неуспешно и незавършено преструктуриране и ниска конкурентно способност на продукцията. Съществуват нереализирани предпоставки за преструктуриране и развитие на промишлени, селскостопански предприятия и др.

 • има положителни тенденции в развитието на някои малки и средни предприятия, а за други - отрицателна

 • задълбочават се различията в социално – икономическото развитие между отделните населени места в общината и някой квартали.

 • има редица проблеми за решаване в селското стопанство, свързани с нови форми на стопанисване и обработване на земята. Бъдещето развитие на селското стопанство е свързано с изпълнение изискванията на ЕС за внедряване на нови сортове и породи и подобряване качеството на продукцията.

 • наличието на висок дял защитени територии, многото природни забележителности, съхранените културно – исторически забележителности и традиции – са предпоставка за устойчиво развитие на различните видове туризъм.

 • съществува утвърдено средно специализирано училище обучаващо специалисти от общинско и регионално значение. Съществуват проблеми с училищната мрежа. Професионалното обучение все повече следва да отговаря на потребностите на пазара на труда. Липсата на ВУЗ е предпоставка за миграцията на младите хора. Нарушеното взаимодействие бизнес - наука – образование влияе негативно върху конкурентно способността на икономиката.

 • безработицата е под средната за страната , но създава социално-икономическо напрежение, поради което следва да продължат усилията за нейното намаляване.

 • съществува изградена техническа инфраструктура, но нейното състояние поради финансово затруднение на общината не отговаря на съвременните изисквания – не добре поддържана пътна мрежа, амортизирана водопроводна мрежа, не изградена канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения и др.

Във връзка с членството на страната в Европейския съюз, решаването на много от констатираните проблеми е наложително.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на община мадан
Ръст на Икономическото развитие и качествена характеристикаструктура на общинската икономика 16
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщина Лесичово, януари 2006 г
Анализ на съществуващото състояние и социално – икономическото развитие на общината стр. 5
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община Димитровград
Анализ на ситуацията. Социално – икономическо и пространствено развитие на Община Димитровград 13
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconПлан за икономическо развитие на община Царево
Анализ на природните дадености и социално-икономическото развитие на община царево към 2006 год
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община добричка
Анализ на икономическото и социално развитие на община добричка
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом