Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
ИмеВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
страница8/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.09 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.obshtina-apriltsi.com/files/Opr7-13g2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Водоснабдителна и канализационна мрежа

Територията на общината разполага с достатъчни в количествено източници за питейна вода за осигуряване на водоснабдяването й. Някой от тях се използват от дълги години (водоземанията от каптажите “Бъзов дял”, “Пенови дупки” и след преминаването и през ВЕЦ “Видима” – водата от центалата), други са в процес на доизграждане (от каптажите “Глогът” и допълнителния водопровод от каптажа “Пенови дупки”), трети – на настящия етап не се използват (като изграждане на пречиствателни станции за питейна вода преди навлизането на основните реки в населените места и др.).

През територията на общината преминават три основни външни водопровода. Един от тях е каптажа Бъзов дялоткъдето води началото си външния водопровод за кварталите на общината Видима и Зла река, с. Скандалото и с. Велчево. От този водопровод се захранва и населено място (с. Гумощник) от съседна община (Троян). Другият външен водопровод започва от каптажа “Пенови дупки” и осигурява питейна вода за кварталите Острец и Ново село, като при необходимост водата може да се прехвърли като допълнително количество вода към другия водопровод. И двата водоизточника (“Бъзов дял” и “Пенови дупки”) се намират на територията на Национален парк “Централен Балкан”. След ВЕЦ “Видима” е изграден резервоар и води началото си външния водопровод за населени места от община Севлиево, т.е. част от питейната вода на община Априлци служи за водоснабдяване на друга община. Съществуват и няколко местни водопровода за водоснабдяване на някой махали. Само почти обезлюдени махали извън регулация нямат нито централно, нито местно водоснабдяване, а ползват водите от кладенци и извори. На територията на общината има десетки кладенци, които са описани подробно от общинска администрация и извори. Те се използват предимно от някой жители на махалите или посещаващи махалите пастири и туристи. Други от тях са изоставени. Количеството на питейната вода от посочените водоизточници зависи от дебита на подпочвента вода, снеговалежите и валежите от дъжд за повърхностните води и др.

Основните източници на питейна вода са добри в качествено отношение. Външните водопроводи водят началото си от Националния парк Централен Балкан”, другите водоизточници за питейна вода – от екологично чистата територия на общината, което е предпоставка за добро качество на питейната вода.

Независимо от достатъчното количество възможни водоизточници, в засушителния период възниква определен недостиг на питейна вода, а в изключителни случай през последните години понякога се налага въвеждане режим на водоподаване. Основните причини за това са от различно естество: природни - намаления дебит на водата в този период и с годините; течовете и честите аварии във водопродната мрежа поради нейното физическо и морално остаряване; увеличеното потребление на питейна вода през активния туристически сезон в обектите за настаняване на туристи, заведенията за хранене и развлечения, вилите и къщите за почивка; пълненето на няколко десетки плувни басейни, както за публично ползване към някой туристически обекти (по-големите са към хотелите “Априлци”- (бившия “Керамик”) , “Мара Гидик” , ведомствената база, “Пощенец” и др.) , така и на частни собственици на вили и къщи за почивка за семейни и приятелски нужди; недовършения поради недостатъчно средства допълнителен водопровод от катажите “Пенови дупки” и “Глогът”; неразрешеното ползване на питейна вода за поливане на растителни култури в прилежащите към сградния фонд дворове на домакинствата и др.

Очертават се комплекси от проблеми и от подходи за решаването на този проблеми. Изказват се различни мнения и становища, понякога твърди противоречиви.

По отношение на външните водопроводи в Стратегията, Общинския план и Програмата за реалиирането му се предвижда доизграждане на допълнителния водопровод от каптажите “Пенови дупки” и “Глогът” и пускнето му в експлоатация. Неговото включване е обосновано от множество съображения, основното от което е, че той ще осигури достатъчно допълнително питейна вода за да се обезпечи нарастващото потребление. Освен това се отчита и обстоятелството, че изграждането на водопровода е започнато още преди десетина години, изградена е около една трета с чугунени тръби “Панта Мосон”, но поради недостиг на финансови средства останалите две трети (около 4 км.) не са изградени. За тях са осигурени само необходимите материали за доизграждането му. Този обект е един от водещите обекти за доизграждане през планирания период. Търси се външно финасирне. Общината кандитадства с разработен проект за външно финансиране пред донори, но все още няма потвърждение за финансова подкрепа. По тази причина, отчитайки изключителната важност на обекта ще продължат усилията на общината в това направление. Изграден е допълнителен резервоар за питейна вода в с. Драшкова поляна.

На територията на общината е изградена вътрешна водопроводна мрежа. Количеството на подаваната вода е основно за населението, туристическите обекти, заведенията за хранене и развлечения, промишлеността, селското стопанство и др. отрасли. Качеството на водата отговаря по показатели на вода за питейно – битово водоснабдяване.

Водоснабдителната мрежа е изградена през 60- те и 70 – те години на миналия век, като основната част от нея е с азбестоциментови тръби. Тя е силно амортизирана и се нуждае от реконструкция и модернизация. В момента се появяват твърде често аварии и течове. Без извършването на реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа, дори и да бъде пуснат преди това допълнителния водопровод, част от водата от него ще отива в земята поради течовете на стария водопровод. Това налага комплексно решаване на този проблем. В плана за развитие на общината се предвижда реконструкция и обновление на амортизираната водопроводна мрежа. Нейното осществяване ще бъде значително затруднено, тъй като голяма част минава под тротоарната и уличната настилна. Това означава, че за много участъци въпросът трябва да се решава комплексно – реконструкция и обновление на съществуващата водопроводна мрежа, изграждането на канализационна мрежа, изграждането на подземна електропреносна, съобщителна, газопреносна и топлопреносна мрежа, ремонт на пътищата, тротоарите и др. Изграждането на такава комплексна система има изключително важно за общината социално-икономическо значение. За това са необходими много големи за мащабите на общината финасови средства, поради което едно от направленията е търсенето на външни донори.

Част от питейната вода от територията на общината се подава по водопровод от ВЕЦ “Видима” за населени места на съседната община Севлиево. Ако тази вода бъде използвана за нуждите на община Априлци, един от проблемите с водоснабдяването на общината ще бъде решен. В тази връзка за община Априлци изключително важно значение има изграждането на язовир ”Бяла” в община Севлиево, с оглед използване на водохващането от ВЕЦ “Видима.

Поради остарялата и амортизирана местна водопроводна мрежа се налага нейната реконструкция и обновление. Редица са тези обекти . Един от тях е Реконструкция на водопроводната мрежа гр. Априлци – водопроводна мрежа от събирателен водоем в имот 841 в землището на кв. Острец до контрарезервоар в местта «Рътът” с разклонения към махала “Минковци” и махала “Стойковци”, така наречения местен водопровод за Боголанта. Общината кандидатства за външно финарсиране, все още няма получено потвърждение за финансиране което налага да продължат усилията в това направление и пред други донори. За общината е от изключително значение да успее с проекти да получи външно финансиране за подобряване на водоснабдяването на район с потенциал за развитието на туризма. Поради проблеми с водоснабдяването на махала “Мачковци” в с. Велчево се предвижда да се търсят външни източници за финансиране водоснабдяването на махала Мачковци” в с. Велчево. С оглед на осигуряване на допълнително количество питейна вода също така се предвижда, при доказана необходимост и икономическа изгода да се търси външно финасиране за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода.

В общината няма изградена канализация и пречиствателна станция за отпадни води. Поради липсата на канализация и събирателни колектори отпадните води се вливат директно в реките.По този начин се замърсяват теченията на реките и се намалява възможността за ползването им. Реките са едно от богатствата на общината с изключително красиви и панорамни места и са много подходящи за туризъм, отдих и почивка. На много места по тяхното поречие са създадени такива места. С оглед по нататъшното развите на туризма е необходимо да се предприемат неотложни мерки за тяхното съхранение. Един от начините е изграждането на канализация на община Априлци и изграждането на пречиствателни станции. Възможно е поетапно решаване на този въпрос, чрез изграждане на локална канализация и малки пречиствателни станции. Развитието на община Априлци като един от основните туристически центрове в Централна Стара планина изисква да се предприемат неотложни мерки в това направление. Поради изключително големите за мащабите на общината финансови средства се търси външно финансиране. В хода на времето, могат да възникнат и други решения свързани с водоснабдяването и канализацията на общината.

Електроснабдителна мрежа

Електроснабдителната мрежа е развита, но е необходимо подобряване на техническото и състояние и кабелизация на мрежите НН. Годишната консумация на ел. енергия от населението е основно от населението и функциониращите предприятия на територията на общината. Освен изградените досега трафопостове възниква необходимоста от изграждане на трафопостове за захранване на новоизграждащите се туристически и други обекти. Недостатъчна е мощността в мрежата от трансформаторни постове в някой кварали и махали. Това изисква да бъде извършен ремонт и модернизация. Поради планинския характер на общината, сравнително често възниква прекъсване на електрозахранването. Наличието на голям брой туристически обекти, заведения за хранене и развлечения, наличие на производства които функционират само при наличие на електрозахранване и други налагат преминаване на община Априлци във втора категория електрозахранване. За това има всички предпоставки и мотиви.

Реките “Видима” и някой от нейните притоци (“Стърна река”) се използват и за производството на електроенергия. На река “Видима” е изграден ВЕЦ «Видима” и МВЕЦ в кв. Зла река, на “Стърна река” е изграден МВЕЦ. Проявява не интерес към изграждането на река “Видима” на още няколко МВЕЦ, както и на река “Зла река” и др. С оглед опазване на околната среда и екологичното състояние на реките е необходимо да се оптимизира броя на МВЕЦ, с цел да не се наруши екологичното състояние на реките, особенно в границите на населените места.


Съобщителна мрежа

На територията на общината има изградена съобщителна мрежа. Част от нея е амортизирана. С оглед нейното подобряване е необходимо изграждането на оптичната кабелна мрежа.

Общината е покрита с радиотелевизионен сигнал от РРТС вр. Ботев . Поради пресечения терен остават махали, които не могат да приемат сигнал от вр. Ботев и затова е изградена още ретранслаторна телевизионна станция на местността “Свинова поляна”.

Почти на цялата територия на общините има покритие със сигнал на мобилните телеоператори.

Освен Интернет доставчик БТК – АД други доставчици са: “Интернет центрър” – Априлцисъвместно дружество между общината и Консорциум “Нисон” – Русе, Телецентър, изграден с финасовата подкрепа на USID, който към настоящия момент има технически проблеми свързани с експлоатацията на мрежата.


Газопреносна мрежа

На територията на общината няма изградена газопреносна мрежа. От икономическа и социална гледна точка, и с оглед опазване на околната среда, общината има нужда да бъдат газифицирани обществени сгради и обектите на социалната инфраструктура – болници, детски заведения, училища, промишлени предприятия, битовата газификация и др. В тази връзка се предвижда газификацията на общината по идеен проект “Синята тръба”


Основните изводи за състоянието на техническата инфраструктура са:


 • Водоизточниците в общината са достатъчни по количество;

 • Водата е с качество на питейна

 • За предотвратяване на недостига на питейна вода е необходимо доизграждането на допълнителния водопровод от каптажите “Пенови дупки” и “Глогът”;

 • изграждането на язовир за питейна вода Бяла” на територията на община Севлиево за водоснабдяването на населени места от община Севлиево и намаляване или преустановяването на водоснабдяването на община Севлиево с питейна вода от община Априлци. Изолзването на тази питейна вода за нуждите на община Априлци.

 • Съществуващата водопреносна и водоразпределителна мрежа е силно амортизирана, поради което възникват чести аварии и течове в земята или на повърхноста. До отстраняване на аварията, временно се преустановява водоподаването. Твърде често се разкопава пътната настилка или тротоарите, под които обикновено минава вътрешната водопроводна мрежа

 • Водопреносната и водоразпределителната мрежа се нуждае от подмяна и реконструкция;

 • Не е изградена канализационната мрежа, не са изградени колектори и пречиствателни станции за отпадни води;

 • За опазване екологичното състояние на реките за да може общината като туристически център е необходимо да бъде изградена канализационната мрежа, изградени колектори и пречиствателни станции за отпадни води

 • Общината разполага с развита пътна мрежа,

 • Пътната мрежа поради недостиг на парични средства на много участъци е лошо поддържана

 • От основен ремонт се нуждае третокласната пътна мрежа на определени участъци на територита на общината, както и цялото протежение на пътя от кв. Острец за хижа “Тъжа”;

 • От реконструкция и основен ремонт се нуждае почти цялата ІV-то класна пътна мрежа

 • От основен ремонт се нуждаят почти всички местни пътища

 • От реконструкция и основен ремонт се нуждаят пътищата към земеделските земи и гори

 • Има остра необходимост от изграждане на обходни пътища за извеждане на пашуване селскостопанските животни

 • Изграждането на панорамен път между кварталите Видима и Острец има важно транспортно, туристическо и икономическо значение

 • Изграждането на панорамен път от с. Скандалото, през махала Свинова поляна до махала Пиперите има важно значение за развитието на туризма

 • По отношение на съобщителната инфраструктура се предвижда включване на общината в оптичната мрежа

 • Подобряване на Интернет доставката

 • Подобряване на мобилното покритие

 • Подобряване на достъпа и развитието на информационните и комуникационни технологии и услуги.

 • Да продължи реконструкцията и модернизацията на електропреносната и електроразпределителната мрежа.

 • Изграждане на МВЕЦ на реките в оптимален брой от гледна точка на опазване на околната среда

 • Изграждане на МВЕЦ на допълнителния водопровод от каптажите « “Пенови дупки” и “Глогът”

 • Преминаване община Априлци във втора категрия електрозахранване;

 • Изграждане на трафопостове

 • Да се ускори газификацията, което ще се отрази благоприятно на състоянието на околната среда

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на община мадан
Ръст на Икономическото развитие и качествена характеристикаструктура на общинската икономика 16
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщина Лесичово, януари 2006 г
Анализ на съществуващото състояние и социално – икономическото развитие на общината стр. 5
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община Димитровград
Анализ на ситуацията. Социално – икономическо и пространствено развитие на Община Димитровград 13
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconПлан за икономическо развитие на община Царево
Анализ на природните дадености и социално-икономическото развитие на община царево към 2006 год
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община добричка
Анализ на икономическото и социално развитие на община добричка
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом