Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
ИмеВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
страница7/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.09 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.obshtina-apriltsi.com/files/Opr7-13g2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Културно историческо - наследство


Общината притежава богато културно - историческо наследство – уникални паметници с национално и местно значение. Културно-историческите забележителности са многобройни и уникални носители на информация за бита, културата и историята на този древен край.

На територията на общината се намира националния паметник – църквата “Света Петка” , Новоселския девически манастир “Св. Троица”, църковния храм “Св. Георги” и многобройни паметници, построен в памет на загиналите в най-голямото в северна България Новоселско априлско въстание през 1876 г., уникални мостове, множество паметници посветени на исторически събития, в т. ч. на загиналите във войните (вече построени и новоизграждащи се) , музейна сбирка посветена на Новоселското въстание, етнографска сбирка и много други. Общината е ревностен пазители на богатата материална и духовна култура, на българските традиции, обичай и занаяти. За това свидетелстват организирането на фолклорния фестивал “Искри от миналото” (той стартира в резултат на защитен проект на Общински форум – Априлци, финансиран първоначално от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество – ШАРС, а в последствие продължаващ с устойчив ефект и финансовата подкрепа на общината, читалището и донори), фолклорен фестивал в кв. Острец, финансиран и организиран от общината и читалището; създаващата се картинна галерия с картини от организираните от общината пленери на художници в бъдеще ще съхрани платната на майсторите на четката. Празниците за общината са свързани най-вече с традициите от миналото и почитане на исторически дати. Освен традиционните общински празници се провеждат Тодоров ден съпроводен с конни надбягвания; на територията на общината има останки от римско и тракийско време (пътища, могили, кули и др.) Същите не са проучени достатъчно и твърде малко са познати на туристите. Тяхното проучване и разработване представлява важен потенциал за развитието на туризма в това направление. На територията на общината също така се намират множество къщи, типични за края на по-миналия век и началото на миналия век. Преди много години е изготвян списък за някой от тях, но той е загубил с течение на времето своята актуалност, поради естественото саморазрушение на някой от тях, които са изоставени от собствениците или наследниците, промяна на предназначението им, събарянето им и др. Поради това определен интерес предствалява актулазирането на този списък. Очакванията са те да станат обект на посещение за туристите. Богатото културно-историческо наследство е изключителна предпоставка за ефективното развитие на туризма. Значителна част от обектите обаче са недостатъчно разработени, поради което едно от направленията на бъдещата политика е тяхното проучване и разработване. Една от забележителностите на общината беше етнографския комплекс. Поради реституция, вече бившия етнографски комплек в общината е върнат на собственика на земята. Основната част от имуществото се намира на склад, част от която с течение на годините поради естествени процеси и сравнително неподходящите условия за съхранение се похабява. Общинското ръководство предприе съответните мерки етнографския комплекс да бъде върнат отново за обществено ползване, тъй като на територията на общината няма друг такъв, а към етнографията има значителен туристически интерес. Общината е богата с етнографски материали, които представляват интерес за туристите. Преследвайки тази благородна цел, общината предложи да се проведе обществено обсъждане по този въпрос, водят се съдебни дела със собственика на реституирания имот. В настоящият момент той е затворен, постепенно започва да се руши и т.н. Бъдещето зависи от съдебните решения на окончателна инстанция и други фактори и интереси. От сдруженито с нестопанска цел ТурКлуб РеМарк беше създадена сравнително малка етнографска изложба, за което общината предостави помещение общинска собственост и част от експонатите. Във връзка с интереса към етнографията са правени идейни предложения на подходящо място на територията на общината да бъде построен етнографски комплекс. Реализирането на такъв идеен проект зависи от много фактори, но той си остава като бъдещ потенциал за развитието на туризма в общината.

Благоприятно влияние за развитието на туризма в общината ще окаже както реконструкцията, реставрацията, модернизацията и поддържането на съществуващите исторически обекти, така и изграждането на нови (паметна плоча на загиналите във воините – в кв. Зла река и др.)

Броят на библиотеките е общо 5, по една в кварталите на гр. Априлци и една в читалището в с. Велчево. Налице е тенденция на намаляване на читателите, което е резултат и от по-интензивното използване на съвременни технически информационни средства и стария библиотечен фонд. Поради затрудненото си финансово състояние читалищните библиотеки почти не се попълват с нов библиотечен фонд.

На територията на общината функционират 5 читалища (по едно във всеки квартал на гр. Априлци и едно в с. Велчево). Политиката на общината е да се обогатява читалищната дейност. С оглед разширяване на читалищната дейност с обществено значими за общината мероприятия от общинския бюджет се извършва дофинасиране на разходите. На всички читалищни сгради е извършен частичен ремонт. Повечето от читалищните сгради се нуждаят от по-съществен ремонт. Възниква необходимостта от външно финасиране.

За по-нататъшното развитието на културно-историческото наследство се предвижда: реконструкция и реставрация на националния паметник на културата – църквата “Света Петка”; извършване на ремонтни работи на девическия манастир; довършване на неизвършените ремонтни работи на храма “Свети Георги”в. Ново село); извършване на ремонтни работи на църквите в кв.Видима, Зла река, и Острец, в с. Скандалото; ремонт на читалищата; функциониране, освежаване и обогатяване на музейната сбирка; функциониране и обогатяване на на етнографска изложба; създаване на картинна галерия от пленери; провеждане на карнавали, фестивали и др.; обогатяване на читалищната дейност; актуализиране на списъка с типични български къщи от края на по-миналия век и началото на миналия век; продължаване на фестивала “Искри от миналото”; решаване на въпроса с етнографския комплекс; изграждане на нов етнографски комплекс; провеждане на летен карнавал Троян/Априлци; реконструкция, реставрация и поддържане на историческите обекти; проучване на находките от римско и тракийско време и тяхното разработване като туристически продукт; идеен проект за създаване на нов етнографски комплекс на подходящо място общинска собственост; обогатяване на календарния план за културни мероприятия; други мероприятия в областта на културата.


3. Сектор: Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда


От състоянието на техническата инфраструктура на територията на общината в голяма степен зависи социално – икономическото й развитие на общината. Основните проблеми в общината са свързани с изграждането и поддържането на пътната мрежа, водоснабдителната и канализационни системи, енергийна, съобщителна, газоприносна системи и др.


Транспортни мрежи

На територията на общината са изградени пътища ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа, общински пътища ІV клас, местни пътища и пътища до земеделските земи.

На 30 км. от центъра на общината преминава главната транспортна артерия път Е – 772 /І – 4 София – Севлиево – В. Търново – Шумен/ . Чрез него се осъществяват връзките на общината с основните транспортни коридори, които преминават през северна България. Важно значение за икономическото развитие на общината и за връзките с населените места в северна и южна България има второкласния път ІІ – 35. Той формира транспортната ос север – юг, свързващ Северна и Южна България през Троянски проход. От центъра на гр. Априлци до този път растоянието е 25 км.(до гр. Троян). Поради голямата надморска височина той е затворен през целия зимен сезон, а отдалечеността на другите проходи увеличава транспортните разходи . До тези основни пътни артерии, част от пътищата са от третокласната пътна мрежа на територита на общината. По тези участъци по пътя се осъществяват и транспортните връзки между общините Априлци – Троян, Априлци – Ловеч, Априлци – Севлиево. Във връзка с интензивното използване на тези пътища се изисква поддържането им в много добро състояние. Сегашнто им състояние на определени участъци е от изключително важно значение за общината.

Третокласната пътна мрежа на територията на общината не е в добро техническо състояние, особено от участъка от с. Скандалото до гр. Априлци, кв. Острец. и е наложително да бъде ремонтиран път ІІІ – 607 гр. Троян – гр. Априлци, участък с. Велчево – гр. Априлци, кв. Острец на участъците, където не е извършват такъв.

Другият третокласен път на територията на общината е ІІІ – 607 гр. Априлци – гр. Калофер, участък гр. Априлци – хижа Тъжа. Този път има стратегическо значение и изключително важно значение за управлението на Национален парк “Централен Балкан”, развитието на туризма и на екологосъобразен поминък на населението. В тази връзка се предвижда да бъде извършена рехабилитация (основен ремонт) на пътя. С извършването на ремонта той ще се превърне в най-краткия път в транспортната мрежа север – юг, свързващ Северна и Южна България през община Априлци – хижа “Тъжа” .

Общината има сравнително добре развита ІV-то класна пътна мрежа и местни пътища. Основният проблем произтича от това, че на много места почти всички елементи на пътната мрежа – габарити, настилка, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировка, сигнализация и др. не отговарят на изискванията за сигурност и конфорт на путуване и са значително под изискванията на европейските стандарти. Недобрата инфраструктура създава затруднения, свързани развитието на бизнеса, туризма и др. Достъпът до редица големи и малки туристически обекти, търговски обекти, домове, вили и къщи за почивка е силно затруднен поради лошото състояние на пътищата до тях. Това предизвиква силно недоволство и затруднения не само от постоянното население и бизнесмените в общината. Остри критики отправят част от временно пребиваващите, които до пристигането си в общината са пътували по в редица случай по значително по-добри пътища. Лошото състояние на пътищата има редица негативни икономически последствия. С оглед тяхното отстранявене се предвижда рехабилитация на всички пътища от четвъртокласната пътна мрежа: път ІV 60703 гр. Априлци, кв. Зла река – ВЕЦ Видима; път ІV Махала Маришница – махала Пъздерите – гр. Севлиево; път ІV гр. Априлци, кв. Острец – махала Пъздерите – с. Кръвеник. Тези пътища служат за връзката между съседните общини Априлци – Севлиево, осигурявант постъпи до големи и малки туристически обекти, т.ч. хижа “Плевен”, хижа “Тъжа” , Национален парк “Централен Балкан”, исторически местности, търговски обекти, домове, вили и къщи за почивка и др., поради което имат изключително важно значение за социално-икономическото развитие на обината.

От ремонт се нуждаят всички основни местни пътища: ВЕЦ “Видима” – месността Мазането; гр. Априлци, кв. Видима – Ловен дом; гр. Априлци, кв. Видима – махала Каревци; гр. Априлци, кв. Острец – почивни бази до “Панорама”; гр. Априлци, кв. Острец – махала Събевци – махала Маришница; гр. Априлци, кв. Видима – махала Габровница; гр. Априлци, кв. Зла река – махала Тобовци; гр. Априлци, кв. Ново село – махала Свинова поляна; с. Скандалото – махала Свинова поляна – махала Пипери; с. Скандалото – махала Павловото; с. Велчево – махала Мачковци; с. Велчево – махала Джокарите; с. Велчево – махала Черневото; с. Драшкова поляна – махала Липова могила; с. Драшкова поляна – махала Балинцово; махала Паздери – махала Пипери; т гр. Априлци, кв. Ново село – махала Йочевци; пътищата за гробищни паркове в гр. Априлци кв. Видима, кв. Зла река, кв. Острец, кв. Ново село, с. Скандалото, с. Велчево, с. Драшкова поляна и др.

През последните няколко години са изразходвани, както държавни, така и общински средства за преодоляване на щетите на пътната мрежа причинени от природни бедствия. Сред тях са обектите: участъци на пътя ВЕЦ “Видима” – местността “Мазането “, въжен пешеходен мост “Мядна”, мост на река “Сенковчица”; редица обекти възникнали в резултат на проливните и продължителни дъждове през лятото на 2005 г. С оглед предотврятяване или ограничаване на щетите от стихийни бедствия и аварии се предвиждат дейности свързани с преодоляване щетите от природни бедствия и аварии

Голяма част от пътищата към земеделските земи и горите са в изключително тежко състояние. Поради ограничените финансови средства почти не е правен ремонт от доста години. Поройните дъждове и ерозията са нанесли значителни щети. Тези пътища имат важно значение за достъпа на собствениците на възстановените земи и гори във връзка с тяхното стопанисване. Това налага извършването на неотложни ремонтни работи. Общината извърва, частични ремонти, но те са крайно недостатъчни за решаването на проблема, поради което се търси външно финансиане.

Поради изкючително красивата панорама, която се открива от пътя с. Скандалото – махала Свинова поляна – махала Пиперии нейния потенциал за развитие на туризма, се предвижда ремонт на този панорамен път.

Между кварталите “Видима” и “Острец” няма пряка пътна връзка, а такава е необходима. Тя ще служи като един от постъпите към Национален парк “Централен Балкан” и други туристически обекти, което има важно значение за развиието на туризма, ще позволи да се създаде кръгова връзка кв. Видима – кв. Острец – кв. Зла река – кв. Видима и ще отпадне сегашната необходимост от кв. Видима да се пътува през кварталите Зла река и Острец, като значително ще се съкрати по този начин разтоянието между двата квартала. В тази връзка се предвижда изграждане на нов панорамен път “кв. Видима” – кв. “Острец”.

В досега съществуващата пътна мрежа на редица от участъците няма изградени обходни пътища. Това налага стопаните да изкарва на паша и да придират от паша селскостопанските животни по някой от участъците на третокласната и четвъртокласна пътна мрежа. Това затруднява преминаването на транспортните средства, създава условия за пътно-транспортни произшедствия, води до замърсяване на пътното платно с животински фискални отпадъци и др. В тази връзка се изказва силно недоволство не само от постоянното население, но много силно се жалват временно пребиваващите, бизнесмените и туристите. С оглед подобряване на пътната обстановка се предвижда на някой участъци да се изградят обходни пътища за домашни животни. Поради необходимостта от нормален достъп до земелеските земи се предвижда ремонт на пътищаат към тях.

Общината извършва частични ремонтни работи на общинските пътища, но поради недостатъчни финансови възможности не може да реши самостоятално този проблем. В тази връзка е кандитатствала за външно финасиране, в т.ч. по фондовете на ЕС. До момента няма получено потвърждение за финансиране. Продължава търсенето на външно финансиране.

На територията на общината няма жп мрежа. Най-близката жп гара е в гр. Троян и се намира от гр. Априлци на 25 км. Тази железопътна мрежа на територията на областта е представена от второстепенната ж. п. линия Левски – Ловеч – Троян която има известно стопанско значение за общината. Най-близкото летище за гражданската авиация се намира в гр. София и е на разтояните 170 км. от общината

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на община мадан
Ръст на Икономическото развитие и качествена характеристикаструктура на общинската икономика 16
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщина Лесичово, януари 2006 г
Анализ на съществуващото състояние и социално – икономическото развитие на общината стр. 5
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община Димитровград
Анализ на ситуацията. Социално – икономическо и пространствено развитие на Община Димитровград 13
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconПлан за икономическо развитие на община Царево
Анализ на природните дадености и социално-икономическото развитие на община царево към 2006 год
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община добричка
Анализ на икономическото и социално развитие на община добричка
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом