Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
ИмеВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
страница6/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.09 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.obshtina-apriltsi.com/files/Opr7-13g2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сектор: Човешки ресурси
Индекс на човешко развитие


Един от определящите показатели за жизнения стандарт е Индексът на човешко развитие (ИЧР). Според изследванията по програмата ПРООН за България, ИЧР за общината има относително висока стойност спрямо индекса на други общини в областта и сравнително висок спрямо много други общини в страната. Според този показател общината има сравнително висока степен на социално-икономическо развитие.

По индекс на човешкото развитие общината е на 2-ро място в областта. По очакваната продължителност на живота (ОПЖ) общината е на 33 място в страната ( ранг 33), което означава, че той е сравнително много висок. По комбиниран образователен индекс (КОИ) ранга е 8, по Брутен вътрешен продукт (БВП) от 262 общини ранга е 78.

Върху индекса на човешкото развитие влияние оказват следните основни показатели: населено място без водопровод; населено място без канализация; домакинства без тоалетна; турско население; ромско население; вътрешна миграция на 1000 души; разходи за ДМА на човек от населенито в лева; брой фирми на 1000 души; преки чуждестранни инвестиции на човек от населението в щатски долара; равнище на безработицата и др.


Доходи

Статистическото наблюдение на доходите в малките общини, каквато е Априлци е свързано с редица методологични поблеми. Експертните оценки сочат, че се забелязва намаляване на относителния дял на доходите от заплати. Негативните демографски тенденции, свързани с намаляването на съотношението между населението в трудоспособна възраст спрямо останалото дават отражение върху доходите. Увеличава се делът на доходите от пенсии и от домашното стопанство. Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на потребителските разходите в домакинствата. От тях най-голям дял се пада на разходите за храна, водоползване, електроенергия и горива за битови нужди, здравеопазване, съобщения и др.

Влошените демографски показатели, отпадането на предприятия, които са били структуроопределящи за общината, недостатъчно преструктуриране за да покрие намалението на заетостта в промишлеността и селското стопанство , недостатъчните инвестиции и нови производства, финансовите трудности на редица стопански субекти и др. са в основата на ниските доходи и слабата покупателна способност на населението. От своя страна ниските доходи водят до ограничаване на възможностите за получаване на по-качествено образование, отдих, културни развлечения, по-висок стандарт на живота и др.

Пряко свързана с доходите на населението е жилищната осигуреност. По отношение на броя на жилищата и жилищнните помещения общината е на сравнително добро положение в областта и страната. Средният брой лица в едно жилище е сравнително малък. Общината все повече се превръща в територия за строителство на вили и къщи за почивка на лица, живеещи постоянно в други общини. Това означава, че на територията на общината не само са осигурени жилища за постоянното население, но и вили и къщи за почивка за населението от други населени места. Друга характерна особенност на общината, че нараства броят на обезлюдените къщи.


Заетост и безработица

Преминаването към пазарна икономика в страната предизвика съществена промяна в икономическата активност на населението в общината. Общият брой на заетите намаля. Възникна безработица, с произтичащите от нея социално-икономически последици. През последните години все повече се очертава тенденцията броят на икономически активните да намалява. Намаляването на заетото население се влияе както от общото намаление на населението, така и от резкия спад на персонала работещ в бившия държавен и кооперативен сектор, който значително надвишава притока в частния сектор. Икономически активното население сред цялото население бележи тенденция на намаляване. Коефициента на икономическа активност за общината е по-нисък спрямо този за областта, Северен централен район и страната. Коефициентът на икономическа активност в града остава значително по-висок спрямо селата, което е следствие от влошаващата се възрастова структура на населението.

Под влияние на социално-икономическите и демографските фактори, равнището на заетост по време на последното преброяване на населението възлиза на около 37 %. То е по-високо в гр. Априлци, отколкото в селата на общината. Вследствие подбора на персонала при съкращаване на работни места, делът на по-добрите професионалисти и по-образованите сред заетите нараства.

Върху заетостта значително влияние оказва сезонната заетост в туристическия сектор, стрителството, селското стопанство и др. Докато през зимния период се увеличава броя на освободените от тези отрасли, то през пролетно-летния сезон нараства броя на заетите в тях. Тази сезонност води до повишаване броя на регистрираните безработни в по-слабо активния сезон. Средно в общината броят на заетите е около 1200 – 1500 души, в т.ч. около 900 – 1200 души в частния сектор. Работещите собственици без тези по трудово правоотношение са между 30 и 50 души. Наетите по граждански договор също така се движат в интервала 30 – 50 души. Наетите по договор за управление обикновенно са в интервала 5 – 10 души. Характерна особенност на общинате е, че общият брой на заетите се влияе от икономическото поведение на около двеста работодатели, докато в едно по-голямо населено място, този брой заети може да се явява само част от едно голямо предприятие с един работодател. Това е предпоставка за значителното текучество на работната сила, назначаване, освобождаване, преминаване от един работодател при друг и т.н. . Друга особенност е, че част от работната сила твърде често се движи между броя на заетите и този на безработните.

В Дирекция ”Бюро по труда” – Троян към средата на 2004 г. са регистрирани за община Априлци 215 души. Намаляване нивото на безработица се дължи в най-голяма степен на реализирането на редица програми и мерки за заетост, развитието на малките и средни предприятия (МСП) и сезонната заетост в сферата на туризма, строителството, селското стопанство и др. Положителното е, че за община Априлци равнището на безработица е трайно по- ниско от това за областта и страната като цяло. То е 15.86 % през 2001 г., 14.91 % през 2002 г., 11.44 % през 2003 г. и 12.95 на сто през 2004 г. За същите години равнището на безработица за страната е съответно: 17.50, 17.71, 14.26 и 12.67, а за областта: 19.92, 20.18, 16.52 и 14.58. Запазва се и тенденцията на по-висока безработица при жените, но по-ниска спрямо средната за страната и областта. Остава висок и делът на безработните младежи до 29 г., но е под средния за страната. Не е решен и проблемът с продължително безработните лица. Преобладаващото мнозинство са с ниско образование, без професионална квалификация. Това затруднява реализирането им на трудовия пазар, което от своя страна влияе негативно върху доходите и налага да продължат целенасочените мерки за квалификация и преквалификация. Равнището на безработицата има както сезонен характер, така също се влияе и от броя на заетите по Програмата ”От социални помощи към заетост” на Министерството на труда и социалната политика. От новорегистрираните безработни сравнително висок е броят на тези, които не са работили никъде. Обикновенно броят на регистрираните безработни се движи в интервала от 200 до 250 души.

От анализа на текущото състояние могат да бъдат формирани следните основни проблеми:

- намалява броят на населението в трудоспособна възраст (икономически активното население);

- неблагоприятни са тенденциите във възрастовата и образователната структура на работната сила на борсата;

- доминира броя на регистрираните безработни без специалност и с ниско образование.

С цел намаляване равнището на безработица в общината се реализират редица програми и мерки за заетост и обучение. Една от най-мащабните програми в която участва общината и се разработва от общинска администрация със съдейстивето на Дирекция “Бюро по труда” – Троян е програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” към Министерството на труда и социалната политика, чрез Агенцията по заетостта. По тази програма през последните няколко години работя десетки безработни в отделни години достигащи до 60 души. Техният брой е значително по-полям от броя на работещите в над 150 – 180 частни стопански субекти на територията на общината. Кметът на общината по тази програма се явява най-големия работодател за безработни лица. В различните инициативи за повишаване на квалификацията и преквалификацията на безработните в общината са включени няколко десетки безработни. Освен от Дирекция “Бюро по труда” – Троян, някой от тях са включени по проекти разработени от Политехническа гимназия по туризъм – гр. Априлци, в това число по програма ФАР със съдействието на общината , която предоставя безвъзмездно общинска собственост за тяхното провеждане, както и с участието на други партньори.


Здравеопазване

Здравното обслужване на населението от общината се осъществява чрез предоставянето на извънболнична и болнична медицинска помощ. Периода след 2000 г. е период на извършване на структурна реформа в здравеопазването при отчитане на настъпилите демографски, клинични, финансови и др. промени. В резултат на нейното реализиране доболничната и стоматологична помощ се осъществява от частния сектор, т.е. тя е преструктурирана от държавно безплатно медицинско обслужване в обслужване от частно практикуващи лекари и стоматолози. В годините, преди прехода към пазарна икономика, на територията на общината съществуваха 4 здравни пунктове – в кварталите Видима, Зла река и Острец и в с. Велчево. След структурната промяна по отношение на собствеността, те си останаха общинска собственост, но неизползваеми или частично използваеми за нуждите на медицинска помощ - от медицинските сестри към образованието, периодично от външни лекари специалисти или от местни фелшери. Един от проблемите, който стои за решаване пред общината, е определяне на “съдбата” на този сграден фонд. Повечето от него се нуждае от ремонти. Общината извърши частични такива, но поради недостиг на средства се търси допълнително финасиране за извършването на основен ремонт.

Поликлиниката в общината е общинска собственост, в която преди прехода към пазарна икономика работеше медицински персонал на общинска издръжка, а сега работят под наем частно практикуващи лекари и стоматолози. От определено време в нея работи сезонно и Спешна медицинска помощ. В поликлиниката съществуват ренген и лаборатория за медицински иследвания. По редица причини ренгенът от дълго време не функционира, а е необходим за болните, които имат нужда от ренгенови снимки. Лабораторията функционира само периодически . Това налага решаването на този проблем.

Старата болница на общината преустанови функционирането си като такава. На нея беше направен основен ремонт и беше променено предназначението й. С финансовата помощ на дарителката Красимира Димова, тя се преустрои в Дом за стари хора. Сега тя от структура към тогавашната местна структура на Министерството на труда и социалната политика премина в организационната структура на общината. Докато преди само сградния фонд и обзавеждането беше общинска грижа, на сегашния етап организацията и функционирането е във функциите на общината. В Дома за стари хора има места за настаняване на 20 души. Той е много добре обзаведен и подреден. Работодател на персонала който работи в него е Кметът на общината. Основните проблеми, които могат да възникнат са в две основни направления. Едното за взаимоотношенията със стационара на МБАЛ – Троян (т.н. нова болница на община Априлци) поради непосредствената териториална връзка на двете звена и някой общи комуникации и др. Другото е поради добрите условия,надвишаване търсенето на повече места, отколкото капацитета.

За болничното обслужване беше изградена нова болница с финансовата помощт на на Швейцарското правителство, чрез сдружението “Болкан Асист” (бившото Интер Асист”. Поради възникнали проблеми, свързани с течовете на покрива на новата болница, с помощта на Фондация “Карл Попер” – Швейцария беше ремонтират покрива на болницата от плосът в скатен. Сега болничната помощ се осъществява в нея, която в организационно отношение е стационар в гр. Априлци на МБАЛ – Троян. Във връзка с неговото бъдещо функциониране се изказват различни мнения. В тази връзка стой въпросът, какво ще е бъдещето на т.н. нова болница в общината.

Преструктурирането на болничната помощ не винаги постига подобряването на клиничните резултати, повишаване на икономическата ефективност, добро болнично обслужване на населението и осигуреност с болнични легла и специализиран медицински персонал. Необходимо е и подобряване на съществуващата материална база с цел предоставяне по-качествена медицинска помощ. Здравното обслужване е затруднено от отдалечеността на някои малки махали и села, планинския характер на територията и незадоволителните транспортни връзки както между селищата в общината, така и между общината, гр. Троян и областния център – Ловеч.

Кадровата обезпеченост по отношение на бройките (медицински специалисти, лекари, стоматолози, среден медицински персонал) на здравните услуги в общината за обща медицинска помощ удовлетворява нуждите на населението, но по отношение на специализираната медицинска помощ не ги удовлетворява.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари, съобразно определения брой практики по Национална здравна карта за общината е сто процентова. Осигуреността с лекари от първична извънболнична медицинска помощ на 1000 жители в областта е 0,72 като най-висока е в община Априлци – 0,757. По данни на РЗОК – Ловеч около 99% от населението е избрало общопрактикуващ лекар. Остава висок делът на здравно неосигурените лица.

На територията на общината се набюдава ниска осигуреност със специализирана извънболнична медицинска помощ. Тя се оказва само през определени дни и само за някой заболявания. Налага се да се пътува до гр. Троян за да се ползват специалистите по различните видове болести.

За стоматологична помощ са сключени 66 % от определения брой по Национална здравна карта като осигуреността на 1000 души население със стоматолог е сравнително малка.

На територията на общината дълго време не фунционираше спешна медицинска помощ. Кметът на общината многократно е отравял искане до Министерството на здравеопазването за създаването на такава. През лятото на 2005 г. в сградата на поликлиниката на общината беше открит Център за спешна медицинска помощ само сезонно. Усилията на общината са насочени такъв център да функционира целогодишно.

На територията на общината функцинират две аптеки, частна собственост – в кв. Ново село и кв. Острец. Поради разпокъсаността на общинината по квартали и населени места, закупуването на лекарства от болните, още повече, че по-голямата част от тях са пенсионери, се затруднява по следните основни причини: недостиг на средства за закупуване на скъпи лекарства поради сравнително ниските пенсии; отдалечеността на аптеките от някой крайни райони и проблеми с осигуреността на обществен транспорт и др.

В общината съществува изградена мрежа от детски градини с осигурен от общината превоз на децата до и от детските градини с микрбус, което рядко или почти не се практикува дори в общините със значителни финансови възможности. Това е една твърде удобна транспортна услуга от общината за децата и техните родители. Останалите детски заведения – детски ясли, детски млечни кухни и др. не са развити. Причината за това е намаляващия брой деца, териториалната разпокъсаност на общината, липсата на търсене от страна на родителите и др. Поради намаляване на броя на децата може да се наложи преминаване към промяна в мрежата от детски градини, което е свързано с възникването на определено недоволство на родителите. Общината извършва частичен, преди всичко неотложен ремонт на детските градини, но поради ограничените средства е необходимо търсенето на външни източници за финансиране за извършването на основен ремонт на някой от детските градини.


За държавната структура за социално подпомагане на територията на общината, общината е подсигурила помещения общинска собственост. Някой предишни функции на социалното подпомагане преминаха от държавна в общинска структура. Такъв е случая с Дома за стари хора. В общината се предоставят социални услуги, насочени предимно към хора в неравностойно положение чрез Дома за стари хора в гр. Априлци, кв. Ново село; домашни социални патронажи и др. В разработваните проекти “От социални помощи към осигуряване на заетост” от общинска администрация многократно е предлагано да бъде включена дейността “домашен социален патронаж”. Изготвяни са списъщи на нуждаещите се лица. Разговаря но е с тях. По-голямата част от тях в последствие се отказват по лични причини, въпреки старанието на общината. Някой от възрастните хора проявяват интерес към организирането на СПИТЕК обслужването. Някой се отказват по лични причини. Намерението на общината е да организира битово и медицинско обслужване на самотните лица и инвалидите по домовете. Разработен е проект в тази връзка, който включва доставка на високо проходима техника за трудните планиски условия, доставка на кухненско оборудване за приготвне и доставка на храната и др. Търсят се външни спонсори.


Образование

Погледът в миналото на общината показва, че преди много години на нейната територия са съществували над десет начални училища, част от които са били в махалите, най-много в кв. Зла река. В последствие всичките училища в махалите са закрити. Причината за това са емиграционните процеси в махалите, поради изселването на част от населението в тях извън територията на общината и построяването на нови домове на живеещите в махалите на територията в регулация на общината, поради по - добрите условия (по - удобно предвижване до работните места, асфалтов път, а не земеделски, водоснабдяване, а не пренасяне предимно на ръка вода от изворите и кладенците , твърде често по стръмни терени, близост до търговските обекти, а не отдалеченост средно от половин до един час за средно отдалчените махали от центъра на населените места или кварталите, а за крайните – и повече, близост до и наличие на съобщителната мрежа, наличието на съседи, а не обезлюдяване и др.). Това доведе до изключително влошената възрастова структура, с почти отсъстващо присъствие на деца в нея. Така по демограски и социално-икономически причини се стигна до закриването на училищата в тях. Този процес от махалите постепенно се принася и в селата, а вече и в кварталите на града. Закриха се училищата, независимо от опита да функционират като оздравителни с превличането на деца извън общината, първоначално в селата Скандалото и Велчево, а в последствие и в квартал Видима. Закриването е свързано преди всичко с недостиг на деца съгласно нормативите на Министерството на образованието. Оздравителното училище в кв. Острец, от държавна структура към Министерството на образованието и науката беше прехвърлено към общината. Мнението, че където няма училище, населените места, кварталите и махалите все по интензивно се обезлюдяват следва да се отчита по отношение на бъдещото развитие на общината. Закритите училища са общинска собственост. Някой от тях са продадени, при спазване на нормативните изисквания. Поведението на купувачите е различно. Един го превърна в малко предприятие за производство на столове. Другият го “замрази”, без да разкрива публично бъдещите си намерения. Едно е отдадено под наем с определени намерения за бъдещото му развитие, които на сегашния етап все още няма индикации да се осъществят. Едно е отдавано под наем , но в последствие наемателят се отказва, и сега е в процес на саморазрушение или доограбване. Друго е изоставено и саморазрушено. Трети са с неопределено бъдеще, постепенно рушейки се , ограбвани и т.н. Проблемът за бъдещето на бившите училища и общежития е един от твърде важните проблеми пред общината по отношение на оптималното използване на сградния фонд на бившите училища в интерес на социално-икономическото развитие на общината. Те се явяват и важен ресурс за бизнеса или социалната сфера, след съответното реконстроиране и модернизиране.

В общината в момента е изградена мрежа от 2 основни училища - в град Априлици, кв. Ново село и кв. Острец. В селата няма такива. На територията на общината функционира едно средно училище - професионална гимназия по туризъм, която се утвърждава като нужно за общината и региона средно училище , в което се обучават специалисти по туризъм.

В резултат на намаляването на раждаемостта е налице трайна тенденция на намаляване броя на учениците в основните училища, особенно в началните класове, което от своя страна води до необходимост утвърждаването на маломерни паралелки, а в последствие, ако не настъпят промени и до намаляване броя на паралелките и организиране на сляти паралелки. Очаква се през следващите години броят на децата в началните класове на основните училища да продължи да намалява. Това създава сериозни проблеми пред общината и оптимизиране на училищната мрежа. Поради липса на необходимия по нормативи брой ученици, само за последните няколко години са закрити повечето от основните оздравителни училища (от общо три, вече са закрити две - в с. Велчево и гр. Априлци, кв. Видима), а оздравителното училище в кв. Острец от държавно е превърнато в общинско. Изключително благоприятните природно - климатични условия за развитието на оздравителни училища се оказаха недостатъчни, за да компенсират демографския срив по отношение на числеността на подрастващото поколение. В търсене на пътища да не се закрива, а да се развива училищната мрежа, в Стратегията за развите на общината, Общинския план за развитие и Програмата за реализацията му се предвижда изграждане на училище за народни и художествени занаяти за деца в неравностойно положение над 16 години. За целта ще се използва бившото основно училище в кв. Видима и бившите общежития към него и друг сграден фонд с прилежащата територия, вече актувани като общинска собственост. В тази връзка общината кандидатства по проект “Красива България” за получаване на средства за ремонт на покривите, фасадите и дограмата на сградата на училището, общежитията, столовата, помещението за персонала и др. Проектът е одобрен. Същият е на стойност 149 300 лв. и е в процес на реализация. За осигуряване на средства за вътрешния ремонт общината кандидатства пред други фондове за външно финансиране. Очаква се броят на обучаваните деца в училището да е около 90.

Съобразно изискванията и потребностите на трудовия пазар и с цел по-добрата реализация на завършващите се търсят възможности за въвеждането на нови професии в средното образование, съобразени с спецификата на общината и с подкрепата на фирмите. В съвременните комуникационни условия от особенно значение е повишаването на компютърната грамотност. Във връзка с влизането на страната в Европейския съюз от все по-голямо значение в много сфери на икономическия и социален живот има владеенето на западни езици (английски, немски, френски и др.). Поради обстоятеството, че нараства търсенето на работа и в други страни, освен посочените, от значение е осигуряването на възможност за изучаване на езика (макар и в най-общи рамки) още преди заминаването в тази страна и др.

В три от четирите квартала на гр. Априлци функционират целодневни детски градини за децата от 3 до 6 г., но и тук се наблюдава намаляване на техния брой, което се отразява и на норматива за обслужващ персонал и перспективите за бъдещата мрежа от детски градини. В селата на общината няма детски градини поради липса на деца. По тази причина преди няколко години е закрита детската градина в с. Велчево.

В общината няма Висше учебно заведение, поради което завършилите средно образование ученици се учат във висшите учебни заведения в страната, което в редица случай води до емиграцията им от общината.

В съседната на община Априлци - община Троян (в гр. Троян) се намира единственият по рода си в страната Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ). Дейността му е насочена в твърде важни за общината направления: животновъдство, фуражно производство, овощарство, икономика, опазване на околната среда и предпазване на планинските екосистеми от ерозия. В тази връзка общината се стреми към ползотворно партньорство с този институт с оглед съдействие за по-нататъшното развитие на планинското животновъдство и земеделие.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на община мадан
Ръст на Икономическото развитие и качествена характеристикаструктура на общинската икономика 16
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщина Лесичово, януари 2006 г
Анализ на съществуващото състояние и социално – икономическото развитие на общината стр. 5
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община Димитровград
Анализ на ситуацията. Социално – икономическо и пространствено развитие на Община Димитровград 13
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconПлан за икономическо развитие на община Царево
Анализ на природните дадености и социално-икономическото развитие на община царево към 2006 год
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община добричка
Анализ на икономическото и социално развитие на община добричка
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом