Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
ИмеВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
страница5/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.09 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.obshtina-apriltsi.com/files/Opr7-13g2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Горско стопанство

В общината горският фонд обхващ около половината от територията й. Горите са едно от изключително важните богатства и ресурс на общината. Те имат важно стопанско значение: основно за дърводобивната промишленост, а в последствие - за дървопреработвателната и мебелната промишленост; за растенеевъдствто – производство на билки, гъби, диворастящи плодове и др. Те оказват съществено влияние за чистотата на въздуха, което е богатство и предимство на общината, за наличието друго богатство на общината – водата, достатъчна в количествено отношение и качествена като питейна вода. Гората е среда за местообитаване на голямо по количество и разнообразни по видове диви животни. Това от своя страда е рурс за осъществянане на лов. Развитието на ловния туризъм на територията на общината, особенно на чуждестрания ловен туризъм носи значителни финансови приходи. Едно от много ценните качества на горите е тяхнто екологично и рекреационно въздействие. Гората е подходящо място за развитие на различни форми и видове туризъм.

Процесът по възстановяване на собствениците на горите и земите в горския фонд, по информация от общинска служба “Земеделие и гори” е приключил. Възстановено е правото на собственост върху горите и земите от горския фонд на физически лица, юридически лица и частично на общината. Постановени са и са връчени решения по чл.13, ал.5 от Закона за възстановяване на собствениците на горите и земите в горския фонд (ЗВСГЗГФ) и решения по чл.14, ал.6 от ЗВСГЗГФ.

Възстановената собственост на земите и горите в горския фонд в повечето случай в нови реални граници. По-малко са случайте на възстановяване собствеността във възстановими на терена стари реални граници. Във връзка с възстановяването на земите и горите в горския фонд възникна определено недоволство от собствениците, най-вече поради обстоятелството, че е направена промяна на собствениците (бивши и настоящи), което поражда определено напрежение в отношенията между тях, тъй като някой са имали хубави гори, а са получили по-лоши, някой са имали гори на достъпни места, а са получили на недостъпни, на някой не са върнати горите и др.

По отношение на размера и местнахождението на горите, в редица случай възстановената собственост в по-голямата си част е във вид на маломерни, разпокъсани и без пряк достъп имоти. Удачно е от гледна точка на горскостопанското ползване и стопанисване на имотите да се извърши комасация, ползването и стопанисването да стават съвместно по чл.26 от Закона за горите (ЗГ) или под кооперативна форма.

Бъдещото развитие на дърводобива, дървообработващата и мебелна промишленост освен от лесоустройствените планове ще зависи от физическите и юридическите лица, на които е възстановена собствеността на горите.

При дърводобива в сегашните условия възникват редица проблеми: незаконна сеч; на мястото на голата сеч, не винаги се провежда залесяване; прокарването на временни горски пътища и преминаването по тях на тежкотоварни трактори увеличава ерозията на горските почви и др. Извозването на добитата дървесина с тежкотоварна техника също така води до някой негативни последици като разрушаване на пътищата преминаващи през земеделските земи, горските пътища, местните пътища и др. Опазването на горите е една от изключително важните задачи която стои пред общината за в бъдеще.

Сред основните отрасли развити на територията на общината свръзани горите са: дърводобив; производство на греди, дъски и др.; производството на дограма, конструкции и детайли за строителството; разкрояване, рендостване и др. на дървени материали; производство на мебели; производство на столове и седалки; услуги свързани с дърводобива и др.


Търговия и услуги

Обектите в отраслите и подотраслите в областта на търговията и услугите в общината са предимно магазините на Районната потребителна кооперация във всеки квартал на града, в селата и в някой махали, десетките еднолични търговци, част от които наемат персонал, малките семейни фирми с по един или двама работника, като в редица случай те са от домакинството и др.

Търговските обекти се намират предимно в помещения на Районната потребителна кооперация, в собствени жилищни сгради, в помещения под наем, отделни търговски постройки и др. Те са позиционирани преди всичко в центровете на кварталите на града и селата, в някои от махалите и на други места.

На територията на общината действат над 50 обекта с предмет на дейност търговия и услуги. Сред основните отрасли и подотрасли в областта на търговията са: търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; търговия на едро и дребно със строителни материали и санитарно оборудване; търговия на дребно в специализирани магазини с железария, бои, плоско стъкло, огледала и др.; търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хляб, хлебни изделия, захар и сладкарски изделия; търговия на едро и дребно със зърно, семена и фуражи; търговия на едро и дребно с течни и газообразни горива и техните производствени продукти; търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали; търговия на дребно в специализирани магазини с фармацефтични стоки; търговия на едро и дребно в специализирани магазини с алкохол и безалкохолни напитки; търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки; търговия на дребно с употребявани стоки; търговия на дребно с плодове и зеленчуци; търговия на дребно с месо и местни продукти; друга търговия на едро и дребно; неделен пазар; други услуги на населението и т.н.

В гр. Априлци са съсредоточени по-голямата част от магазините и павилионите и по - малко в селата. Неравномерното разпределение на търговските обекти по населени места и квартали се обуславя от числеността на постоянното населението, временно пребиваващите във своите вили и къщи за почивка, броя на туристите, финансовите възможности на собствениците на търговски обекти, подходящото местонахождение на обекта, възможностите или невъзможностите да бъде обезпечено такова, търговска активност и други фактори.

Размерът на реализираните продажби зависи от покупателната способност на постоянното населението, временно пребиваващите в своите вили и къщи за почивка, туристопотокът в общината и други фактори. Поради сравнително високите на територията на общината цени на редица от стоките, някой от временно прибиваващите от по-големите градове извършват покупките си в тях, тъй като там се предлагат по-голямо разнообразие от стоки на приемливи цени.

Показателят нетни приходи от продажби по сектори и стоки характеризира крайният резултат от икономическата дейност в отрасъла. Няма ясно очертана тенденция в реализирането на нетните приходи от продажби в сектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството”. Наблюдават се колебания в размера на нетните приходи от търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Очертава се нарастване стойността на продажбите при фармацевтичните и медицинските стоки, търговия на едро на строителни материали и др. Намаляването на нетните приходи говори за известна стагнация. Определено влияние оказват: демографският срив и миграцията (от там реално намаляване броя на потребителите), все още високата безработица, ниските доходи в една част от населението в общината, сравнително ниския жизнен стандарт и др.

В общината е развита в една или друга степен и сферата на услугите. Основни подотрасли в това направление са: техническо обслужване и ремонт на автомобили; ветеринарна лечебна дейност; ремонт на лични и домакински уреди; счетоводни и финансови дейности; регенириране на пневматични гуми; бръснаро-фризьорски услуги и др.


Туризъм

Преди прехода към пазарна икономика на територията на общинат са изградени десетки почивни станции на тогавашните държавни, кооперативни и други структури, пионерски лагери, хижи и др. Те са осигурявали над 2 хил. места, в т.ч. за учениците – в пионерските лагери, за работещите в предприятията собственици на базите, за туристите – в хижите и др. По местонахождение те са позиционирини неравномерно - основно в кварталите Видима, Острец и Ново село, останалите – в кв. Зла река, с. Велчево, с. Скандалото и др. Всички почивни станции, пионерски лагери и хижи за са били масово посещавани.

Преходът към пазарна икономика много динамично изменя старото положение. Основната част от тогавашните почивни бази са приватизирани. Продаденен е сградния фонд на новите собственици, а инвентара на различни купувачи. Новите собственици водят различна политика. Най-благоприятната за развитието на общината е на тези собственици, които извършват реконструкция и модернизация на съществуващата база и я превръщат в съответствие с новите изисквания. Повечето от тези собственци не само подобряват съществуващата база, но в прилежащата и територия изграждат нови обекти като плувни басейни, кафета и др., облагородяват зелените площи и т.н.. Други собственици оставиха базите, така както са ги купили, както се казва “замразиха” без да извършват ремонти, без да функционират, без публично да заявяват бъдещото им намерение. След тази изчакваща досега позиция, твърде важно е накъде ще се насочат усилията. Благоприятният вариант за общината е реконструкция и модернизация, а песимистичния – да бъде оставена на самотек да се руши и т.н. По отношението на хижите също има различни подходи. За туристическия комплекс хижа “Плевен” има мащабни планове за бъдещето му развитие като изграждане на седалковия пътнически лифт от местността “Мазането” до хижа “Плевен” , по нататъшно развитие на ски-писти, ски влекове и много други. Важно значение се предава и на партньорството с Дирекция “Национален парк “Централен Балкан” и др. Някой от хижите бяха отдадени под наем. Наемаелите проявяват различни подходи. Едни изоставиха базата която постепенно започва да се руши, не извършват ремонт, не поддъжат прилежащата територия, не осигуряват нейното функциониране. Други – взеха под наем базата с едни цели, а я използват не по предназначение, за което се водят съдебни спорове между собственика и наемателя. Един от пионерските лагери е предоставен на общината за разпореждане и стопанисване. За другите не са заявени публично намеренията. В резулат на настъпилите промени значително намаля броя на леглата. В същото време има значителен брой сграден фонд, който може да се реконстроира и модернизира, с което ще се увеличи броя на легловия фонд. Значителното увеличаване на легловия фонд се очаква след постепенното пускане в експлотация на новостроящите се туристически обекти. Има също така сграден фонд, започнат да се строи в миналото, но недовършен.

В условията на пазарна икономика се създадоха някой нови туристически обекти. Едни от тях са ново строителство – “на зелена поляна”. Други са в съществащи както стари, така и нови къщи – след извършен ремонт и оборудване. Продадените сгради: в някой сучай се превърнаха отговарящи на съвременните изисквания бази, търсени от туристите и увеличаващи туристопокока. Други – замразени. Трети – с неизвество бъдеще. В последните няколко години активно се строи нова туристическа база. Очаква се този процес да продължи. В резултат на извършените промени, туристическата база в общината е преструктурирана от предишната организация на ведомствена база в повечето случай в частна. Общинска собственост са само хижа “Видима” и бившия пионерски лагер в с. Скандалото. Някой от ведомствата съхраняват базата си и я доразвиват. В резултат на настъпилите промени намаля броя на ведомствения туризъм. Ликвидираха се ученическите лагери, а част от този туристопоток посещава туристическите обекти на общината на частни начала.

Броят на заетите в туризма след прехода към пазарна икономика е по - малък от този преди прехода, но се очертава тенденцията той да се увеличава значително. Анализът позава, че темпът на намалението на броя на заетите в туризма е значително по – малък, отколкото в другите отрасли на икономиката на общината. Един от въпросите, който следва да намери решение в недалечното бъдеще е решаване “съдбата” на бившия сграден фонд на туризма, който е “замразен”.

В новите икономически условия, туризма е един от структуро определящите отрасли в общината. Една от характерните особенности на развитието на туризма, че новите туристически обекти и реконстроираните стари, са на качествено ново равнище, отговярящо на съвременните изисквания. Коренна е разликата между сегашните реконстроирани и модернизирани стари бивши почивни станции и тяхното състояние в недалечното минало. Това е много благоприятна политика и среда за увеличаване на туристопотока.

Над 20 са категоризираните обекта (места) за настаняване с над 400 легла. Около 30 са заведенията за хранене и развлечения. Над 50 са обектите с предмет на дейност търговия и услуги и т.н. Една от характерните и отличителни особенности на общината е, че на нейната територия активно се строят вили и къщи за почивка от сравнително заможни лица с постоянно местоживеене в други общини, главно от по-големите населени места или с по-лоша околна среда. Това променя облика на Априлци, контингента на временно присъстващите, разширява рекламата за общината, довежда до нови контакти, създава нова бизнес среда др.

Изключително красивата природа, близостта до Национален парк “Централен Балкан”, наличието на значителна материално-техническа база и редица други фактори благоприятстват развитието на туризма в общината. Те определят и основните видове туризъм, който да се развива в общината – ваканционен, екологичен, здравен, селски, конгресен, ловен и други видове и форми туризъм. Априлци все повече се превръща като изключително подходящо място за отдих, туризъм и бизнес.

Анализът на социално-икономическото развитие на общината показва, в Стратегията, Общинския план и Програмата за реализирането му, на туризма се предава първостепенно значение. Наблюдава се тенденция към значително нарастване на неговата роля за социално-икономическото стабилизиране и развитие на общината. По сравнение с годините преди прехода, поради значителния срив в селското стопанство и намаляване капацитета на индустрията, относителният дял на заетите и приходите от туризма в общата икономическа структура на общината нараства. Неговото настоящо развитие е свързано преди всичко с вътрешния туризъм. За в бъдеще важна роля се отделя на развитието на международния туризъм. Очакванията са в посока развитие както на вътрешният, така и на международния туризъм. Като се отчита изключителната важност на туризма, в общината има разработени отделни Стратегия и Програма за развитие на туризма на територията на общината, като разширение и обогатяване на общата стратегия, плана и програмата за развитието на общината.

Туризмът е силно динамичен отрасъл. През последните няколко години в общината се създават и оползотворяват редица обективни и субективни предпоставки, които в бъдеще могат съществено да повишат ролята на туризма в развитието на общината и все повече да го утвърждават като приоритетен отрасъл. Освен реконстрираната стара база и строителството на нова база с бързи темпове, умело се използват природните дадености (уникална по своята красота природа), набира се опит по разработването и защитаването на проекти в областта на туризма с оглед получаване на външно финансиране. Няколко частни фирми вече получиха такова. Общинска администрация също се включва активно в това направление. По Програма ФАР – Българският екотуризъм през 2004 г. общината спечели с разработения от нея в партньорството с Национален парк “Централен Балкан“ екопроект “Слънчева котловина в сърцето на Балкана”. Същият възлиза на 132 хил. евро и е финансиран от програма ФАР. В момента той е в процес на реализация. Увеличават се инициативите на общината, бизнеса и НПО за привличане на допълнителни инвестиции за разширяване на предлагането и търсенето на туристически продукти и т.н.

Община Априлци е една от водещите общини в Ловешка област по отношение на по-нататъшното туристическо развитие. Съществуването на Национален парк "Централен Балкан" е силно предизвикателство за търсенето на нов поглед към природната среда и развитието на туризма. В плана за управление на парка са включени програми, ориентирани към развитието на екологичен туризъм, а не само забранителни и други разпоредби.

С околната си среда, красивата си природа, величествени пейзажи, буйни реки и водопади, пропасти и вековни гори, планината на територията на общината е притегателен център за всеки. Тя създава прекрасни условия за развитието на всички видове природосъобразен туризъм. В зависимост от интереса си туристите могат да посетят местни исторически места, забележителности и паметници, манастира и църкви, етнографската и музейна сбирки, традиционни общински и фолклорни празници и др.

Партньорството на общината с Местното туристическо сдружение, на което общината е член, също създават условия за търсенето на нови подходи в организацията и управлението на туризма. Сдружението е включено в Регионалната туристическа асоциация "Стара планина". Важна роля за популяризиране на Априлци и провеждане на множество културни и туристически мероприятия има Тур Клуб РеМарк.

Между Областен управител на област Ловеч, кметовете на общините Априлци, Тетевен, Троян и Сдружение с нестопанска цел Тур Клуб РеМарк е подписано Споразумение за обединяване усилията в областта на туризма чрез единен туристически регион БАЛКАНИЯ и общ туристически продукт "Манастирски ЕкоТур в сърцето на България".

За в бъдеще, политиката на община е насочена към изграждане на нова, развитие и поддържане на туристическа инфраструктура. В тази връзка общината работи в различни направления, основните от които са: играждане на голф игрище и съпътстваща инфраструктура; реализиране на проекта по програма ФАР “Слънчева котловина в сърцето на Балкана”; изграждане на пътнически лифт до хижа “Плевен”; доразвитие на проекта “Мандра за производство на екологично чисти млечни изделия по стара технология”; изграждане на екопътеки, места за къмпинг и краткотраен отдих; идеен прект “Изграждане на пътнически лифт от местността “Попова стружна” до хижа “Тъжа; по-нататъшно развитие на туристическия високопланински комплекс хижа Плевен”; по-нататъшно развитие на туристическия високопланински комплекс хижа Тъжа”; развитието на единен туристически регион “Балкания” включващ общините Априлци, Троян и Тетевен; реализирането на общ туристически продукт “Манстирски ЕкоТур в сърцето на България; провеждане на туристически походи; съдействие от Общината на туристическите сдружения и НПО; представяне на общината на туристически борси; създаване на интернет страница; други идейни проекти за изграждане на нова, развитие и поддържане на туристическа инфраструктура; съвместна работа с Дирекция “Национален план “Централен Балкан”” в различни направления: реализиране на проекта Слънчева котловина в сърцето на Балкана”; изграждане на специализирани туристически маршрути; създаване на посетителски демонстрационен център; управление на отпадните води на Бъзов дял”; създаване на експозиция за парка в гр. Априлци; оформяне на информационно табло на парка в централната част на гр. Априлци; поддържане на туристически маршрути и обекти; информационно партньорство и редица други; съвместна работа с Местното туристическо сдружение, ТурКлуб РеМарк, с Държавна дивичовъдна станция по отношение на ловния туризъм, риболова, горското стопанство и т.н. други ведомства и организации, с ръководството на Политехническа гимназия по туризъм и мениджърите на туристическите обекти за осигуряване качеството на предлаганите туристически услуги и много други.

Анализът на състоянието и дейността на туристическите предприятия в общината показва:

 • в общината има добре изградена материално-техническа база за развитието на туризма;

 • голяма част от тази база са реконстроиранани и модернизирани бивши ведомствени почивни станции и стари къщи;

 • изградени са редица нови туристически обекти, отговарящи на съвременните изиквания;

 • очертава се тенденцията на интензивно строителство на нова туристическа база

 • извършено е преструктуриране на туристическата собственост от бивша държавна и кооперативна в повечето случай в частна, малка част продължава да е ведомствена, а 2 обекта са собственост на общината;

 • съществуват значителен брой бивши туристически обекти (ведомствени почивни бази, пионерски лагери, хижа и др.) които са “замразени”. Насоката на тяхното бъдещо развитие е важно за общината. Техните собственици не са публично разкрили бъдещите си намерения.

 • активно се строят вили и къщи за почивка на територията на общината от лица с постоянно местоживеене в други общини, главно от по-големите или с по-лоша околна среда населени места

 • реализират се редица проекти в областта на развитието на туризма

 • само някой от местата за настаняване в общината към настоящия момент със своето обзавеждане и предлагани продукти все още не са пригодни за високите изисквания на пазара;

 • ноу-хауто на собствениците и персонала в някой аспекти на ръководството и организацията на фирмите е недостатъчно;

 • очаква се местното туристическо сдружение все повече да допринася за туристическото развитие;

 • туристическият маркетинг и реклама в общината се нуждаят от по-нататъшно развитие и др.;

 • община Априлци се превръща все повече в изключително привлекателно място за отдих, бизнес и туризъм.

 • наред с изключително красивата природа се все повече стават уютните и архитектурно красиви , с много добре оформени зелени площи туристически обекти, вили и къщи за почивка.

В общината са налице големи очаквания за интензивно развитие на бизнеса, отдиха и туризма, базирано на природни, културни и исторически дадености и отговаряща на съвременните изисквания бази. На сегашния етап достигнатото равнище и информацията за бъдещите намерения формират добра основа за това, туризма да е приоритетен отрасъл за общината. Реализирането на очакванията да развитието на туризма, в една или друга степен ще зависи от решаването на проблемите в други сфери, свързани с изграждането и модернизация на техническата инфраструктура и услугите.

За превръщането на туризма във фактор за подобряване на социално-икономическото развитие на общината е необходимо да се осъществят целенасочени действия по доизграждане на висококачествена туристическа инфраструктура и маркетинг.

В резултат на обективни предпоставки (природни, културни и исторически дадености) и вече създадените условия (изградени хотели, туристически сдружения, спечелени проекти, натрупан опит и др.) общината може да предложи следните основни групи туризъм:

 • за традиционен туризъм по отношение посещение на природни дадености и почивка ;

 • традиционен туризъм, свързан с посещение на исторически и други забележителности, културни мероприятия и др. ;

 • очаквано развитие на туризма на базата на природни забележителности, които не са били обект на засилен туристически интерес на сегашния етап.

Общината разполага с потенциал за развитие на алтернативни видове туризъм (селски, еко, културен, ловен и др.), което ще се яви допълнителен източник на доходи и заетост и важен фактор за икономическото развитие.


Иновации и модернизация

С няколко изключения, връзката между бизнеса и научните изследвания е ограничена. На територията на съседната община Троян се намира Институт за планинско земеделие и животновъдство, който със своите научни изследвания подпомага развитието на селското стопанство. Развитието на селскостопанският бизнес се подпомага и от неправителствени организации като ФАМАД и ФАЕЛ. В помощ на бизнеса действа и създаденото с помощта на ГТЦ – Бюро, София Сдружение за насърчаване на икономическото развитие на област Ловеч. В общината иновациите в производството и модернизацията му са на сравнително ниско равнище. С оглед осигуряване на конкурентноспособна продукция се налага тяхното внедряване. За това е необходимо извършване на разходи за придобиване на дълготрайни мателиални активи (ДМА) и други разходи в това направление. Основната част от тези разходи ще бъдат в частния сектор.

Сред досега извършваните разходи за ДМА, най-голям е делът на разходите придобиване на сграден фонд, земя, машини, оборудване, изграждане на халета или ремонт и реконструкция на съществяващи, транспортни средства и др. По значителна инвестиция на територията на общината през последните години са направени за създаването на малки водни електрически централи (МВЕЦ), производство на скрепителни елементи и др.

В общината има изградена финансова среда за извършване на плащания и получаване на парични средства. На територията на общината функционират офиси на следните банки: Обединена българска банка, Банка ДСК. Проявяват интерес за разкриване на офиси и други банки. Има представители на застрахователните дружества ДЗИ, Алианц, Oрел, Булстрад, Евроинс и др.


Преките чуждестранни инвестиции

Общината през последните няколко години до този момент е получила редица чуждестранни инвестиции от различни източници.

Швейцарското правителство чрез:

- Фондация “Болкан Асист” (бившото “Интер Асист”) – за строителството на новата болница в гр. Априлци, кв. Ново село, за мандрата за производство на млечни изделия в гр. Априлци, кв. Видима; получено е обзавеждане в Дом за стари хора, поликлиниката и др.;

- Фондация “Карл Попер” - с предоставените средства е преустроен покрива на новата болница от плосък в скатен;

- Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. С предоставените средства са реализирани 5 проекта предложени от Общински форум – Априлци, в т.ч. Интернет център – Априлци, детска площадка в кв. Острец, еднократно провеждане на фолклорен фестивал “Искри от миналото”, карнавал и др.

Европейската общност предостави средства и е реализиран проект “Приносът на централното отопление с биомаса за устойчиво регионално развитие ” – БИОДИСТ на стойност 533 хил. евро. С пускането на обекта в експлоатация е осигурено централно отопление на основното училище и професионалната гимназия в центъра на гр. Априлци, поликлиниката, сградата на общинска администрация и др.

Германският технически център (ГТЦ) – София към Немското посолство предостави средства и е реализиран проект “Изграждане на мандра за производство на екологично чисти млечни продукти по стара технология в местността “Бъзов дял” – концепция за изграждане на пилотен проект за подпомагане на овцевъдите.

След защита на проект по Програма ФАР е финансирано и са проведени курсове за квалификация на безработни, организиран от Политехническа гимназия по туризъм – гр. Априлци.

Със средства от USID е изграден телецентър в гр. Априлци, кв. Ново село

Получени са дарения от Австрия, чрез дарителката Красимира Димова, най-мащабното от което е ремонт на старата болница в гр. Априлци и преустройството и в Дом за стари хора с 20 места за настаняване. От дарителката са направени дарения също така за обзавеждане на Дома за стари хора, за училища, детски градини и др.

Даренията от австрийският представител на Мобилтел са основно за училищата, най-вече за компютърна техника и др.

В процес на реализация е проектът “Слънчева котловина в сърцето на Балкана” на стойност 132 хил. евро, разработен от общинска администрация Априлци в партньорство с дирекция ”Национален парк Централен Балкан”, финансиран от програма ФАР.

Данните от последните няколко години показват, че преките чуждестранни инвестиции играят все по-важна роля. Няколко частни фирми също така получиха чуждестранни инвестиции.

Нараства ролята на привлечените досега преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), както и необходимостта от привличането на нови, в значително по-големи размери. Тази необходимост произтича от обстоятелството, че пред общината стоят за реализиране изключително важни за социално-икомическото й развитие проекти като пътища, канализация, допълнително водоснабдяване и др. Тези проекти за мащабите на общинския бюджет са на много големи стойности, което изисква търсенето на външно финансиране.

Общината е привлекателна за чуждестранни инвестиции. С оглед постигането на европейските стандарти в общината и ограничените и финансови възможности, все повече нараства необходимостта от външно финансиране. В тази връзка кандидатстването с добре изготвени проекти за получаване на чуждестранни инвестиции придобива все по-важно значение за социално-икономическото развитие на общината.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на община мадан
Ръст на Икономическото развитие и качествена характеристикаструктура на общинската икономика 16
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщина Лесичово, януари 2006 г
Анализ на съществуващото състояние и социално – икономическото развитие на общината стр. 5
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община Димитровград
Анализ на ситуацията. Социално – икономическо и пространствено развитие на Община Димитровград 13
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconПлан за икономическо развитие на община Царево
Анализ на природните дадености и социално-икономическото развитие на община царево към 2006 год
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община добричка
Анализ на икономическото и социално развитие на община добричка
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом