Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год
ИмеРешение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер131.63 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/R GrD 725_10.rtf
Р Е Ш Е Н И Е № 26


гр. Раднево, 21 февруари 2011 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АРадневският районен съд - гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБА ПЕТРОВА


при секретаря Р.Д., с участието на прокурора……, като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА гражд. дело № 725 по описа за 2010 год., за да се произнесе взема предвид следното:


Предявеният иск е с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД.


Подадена е искова молба от М.Б.Н., с ЕГН ********** против Л.К.П., с ЕГН ********** и П.Д.П., с ЕГН **********, иск с правно основание чл. 87 от ЗЗД. В исковата молба се твърди, че с Нотариален акт № 1179, т. II, нотариално дело № 2825 по описа за 1997 г. на Радневския районен съд, тя и покойният й съпруг – К.И.Н. прехвърлили собствения им недвижим имот, представляващ източната половина от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Р., на ул. ”З.” № хх, построена върху държавна земя в парцел XV-134 в кв.13 по плана на гр. Р., при граници на парцела: улица, парцел 1-135, П-136, Ш-137 и XIV-135, като първия етаж се състои от дневна, склад и бокс с обща площ от 54 кв.м. и втори етаж, състоящ се от две спални и баня, с обща площ от 54 кв.м., която източна половина на жилищната сграда е обособена в самостоятелно жилище с отделен вход и гараж, построен с отстъпено право на строеж върху държавна земя в парцел XV-134 в кв.13 по плана на гр.Р., при граници на парцела: улица, парцел 1-135, П-136, Ш-137 и XIV-135, с площ от 32 кв.м., на ответника Л.К.П., през време на брака й с ответника П.Д.П. срещу ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА, изразяващи се в осигуряване на прехвърлителите спокоен и нормален живот, какъвто са водили до момента и докато са живи, както и това, че те си запазват правото на пожизнено ползване и безвъзмездно обитаване на прехвърления имот. Докато бил жив съпругът й, сами поемали издръжката си. След смъртта му, въпреки че ищцата имала нужда от помощ и издръжка, тя не получила такава от ответниците. Ставала свидетел на скандали между двамата ответници. През цялото време от прехвърлянето на имота до подаване на настоящата искова молба ответниците по иска не били осигурили издръжка, нито са полагали грижа за ищцата и починалия й съпруг, поради което моли съда да постанови Решение, с което да развали изцяло сключения с първия ответник договор с Нотариален акт № 1179, т. II, нотариално дело № 2825 по описа за 1997 г. на Р… районен съд, по силата на който е прехвърлен на първият ответник - Л.К.П., по време на брака й с втория ответник срещу задължението за издръжка, описания по – горе недвижим имот. Ищцата моли да й бъдат присъдени направените разноски по делото. В съдебно заседание, чрез процесуалният си представител – адв. Д.Д., поддържа исковата си претенция, ангажира доказателства.


Ответникът Л.К.П. в отговор, подаден в срока по чл. 131 от ГПК и в с.з. взема становище по иска, като счита същия за допустим и основателен и признава иска изцяло.

Ответникът П.Д.П. в отговор, подаден в срока по чл. 131 от ГПК, счита искът в частта относно 1/2 ид. част за недопустим, т.к. прехвърлителят, съпруг на ищцата е починал през 1998г. и договорът за издръжка и гледане, според ответника се счита прекратен с неговата смърт, като за останалата му част счита искът за допустим, но неоснователен, прави доказателствени искания за допускане до разпит свидетели. В съдебно заседание - лично и чрез процесуалният си представител – адв. К.А., подържа становището си в отговора.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства.


От съвкупната им преценка съдът намира за установено от фактическа страна следното:

С нотариален акт № 1179, т. II, нотариално дело № 2825 по описа за 1997 г. на Р…… районен съд, ищцата и съпругът й – К.И.Н., прехвърлили собственият им недвижим имот, представляващ източната половина от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Р., на ул. ”З.” № хх, построена върху държавна земя в парцел XV-134 в кв. 13 по плана на гр. Р., при граници на парцела: улица, парцел 1-135, П-136, Ш-137 и XIV-135, като първия етаж се състои от дневна, склад и бокс с обща площ от 54 кв.м. и втори етаж, състоящ се от две спални и баня, с обща площ от 54 кв.м., която източна половина на жилищната сграда е обособена в самостоятелно жилище с отделен вход и гараж, построен с отстъпено право на строеж върху държавна земя в парцел XV-134 в кв. 13 по плана на гр. Р., при граници на парцела: улица, парцел 1-135, П-136, Ш-137 и XIV-135, с площ от 32 кв.м. на ответника Л.К.П., през време на брака й с ответника П.Д.П., срещу ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА, изразяващи се в осигуряване на прехвърлителите спокоен и нормален живот, какъвто са водили преди прехвърлянето на имота, като същите си запазили безвъзмездното ползване на имота до края на живота си.

Видно от приложеното заверено копие от Удостоверение за сключен граждански брак № 013549 от 21.101995г. на Община Р. ответницата Л.К.П. и ответникът П.Д.П. са били съпрузи към датата на сключване на договора за гледане и издръжка.

Видно от Удостоверение за наследници № АО-668 от 30.09.1998г. изд. на Община Р., единият от прехвърлителите – К.И.Н., с ЕГН ********** е починал на 26.08.1998г.

Видно от ЕР на ТЕЛК № 0985 / 182 / 06.06.1988 г., на К.И.Н. е била определена първа група инвалидност с потребност от чужда помощ, с диагноза - ”Заболяване на зрителния нерв и зрителните пътища”. До смъртта си Н. е получавал лична пенсия за инвалидност, поради общо заболяване. Заболяването му от своя страна е определяло почти пълната степен на слепота и поради това същият е имал потребност от преки и непосредствени грижи. Ищцата М.Б.Н., видно от представените по делото писмени доказателства страда от следните заболявания: Левокамерна недостатъчност - ХССН - II - III ф. кл., хипертонична болест на сърцето, стенокардия, захарен диабет.

По искане на ищцата са допуснати до разпит свидетелите Л.А.К., С.Х.К. и С.С.Г.. Същите обясняват, че действително ищцата и починалият й съпруг са прехвърлили процесния имот на дъщеря си - ответник по делото, срещу задължението за издръжка и гледане по време на брака й с П.Д.П.. Ответниците не полагали никакви грижи за тях, въпреки, че заболяването на Нанов определяло почти пълната степен на слепота и поради това същият е имал потребност от преки и непосредствени грижи. В този смисъл са показанията на свидетеля С.С.Г..

Ищцата М.Б.Н. страдала от левокамерна недостатъчност - ХССН - II - III ф. кл., хипертонична болест на сърцето, стенокардия, захарен диабет. Средства за лекарства, за ток, телефон и други били поемани от ищцата и съпруга й докато бил жив, а към настоящия момент - само от нея. Видно от представеното като доказателство по делото Медицинско направление № 5685 / 29.09.2010 г., ищцата закупувала 10 броя медикаменти по списък всеки месец. Разходите за тези медикаменти отнемали значителна част от пенсията й. Заболяванията й датирали от времето на сключване на процесния договор, а течението на годините, те се обостряли. В този смисъл са и показанията на свидетелката С.С.Г., която заявява, че ищцата е болна от диабет и че е получавала бъбречни кризи. Пенсията й била около 500 - 600 лева, които почти изцяло давала за лекарства и изнемогвала.

От разпита на свидетелите К. и К., а и от признанието на ответника Л.К.П. се установява, че ответниците не са полагали никакви грижи за прехвърлителите, че не са били налице нормални и морални отношения между прехвърлителите и двамата ответници през целия период на действие на сключения договор. Помежду си имали проблеми, ответникът П.Д.П. се е държал грубо и агресивно към прехвърлителите и не проявявал никакво уважение към тях. Упражнявал им физически и психически тормоз. От показанията на свидетелите се установи, че ответникът П. е счупил ръката на ищцата, а поради упражнен от него физически тормоз върху Н. е получил предупреждение и забрана за достъп до имота от РП-Р.. От показанията на свидетелите се установи, че ответника П.Д.П. е напуснал семейното жилище, предмет на настоящото производство през 2009г. и отишъл да живее другаде. До напускането на семейното жилище, той и ищцата не били в добри отношения.

Съдът кредитира изцяло като непротиворечиви и обективни показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, които имат най - непосредствени впечатления от поведението на ответниците. Видно от същите се установява, че ищцата и съпругът й докато бил жив се грижели сами за себе си, като пазарували, сами си закупували необходимите лекарства, плащали си сметките и т.н.

Съдът игнорира представените договори за изтеглени кредити от ответника П.Д.П., като приема, че липсват доказателства, за да се приеме, че с парите получени по тях са правени подобрения в процесния имот, макар че в показанията на свидетеля Д.П.П. се съдържат доказателства, че са използвани именно за тази цел.


При така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:


Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е двустранен, възмезден и алеаторен договор, който се сключва с оглед личността на страните по него. Със самото му сключване настъпва транслативния ефект на сделката и правото на собственост на имота преминава от прехвърлителя върху приобретателя, като задължението на прехвърлителя е изпълнено към този момент. Прехвърлителят няма друго задължение по този договор. Приобретателят, от своя страна, трябва да изпълнява алеаторното задължение за полагане на грижи и даване на издръжка за в бъдеще и ако не прави това ежедневно със собствени средства и труд съобразно нуждите на прехвърлителя, може да изпадне в забава, което е основание прехвърлителя да иска разваляне на договора по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД. В този смисъл Решение № 166/20.03.1997г. по гр.д. № 204/96г., ІІ г.о., ВКС.

Социалното предназначение на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка е да се осигурят адекватни грижи за прехвърлителя срещу придобиване правото на собственост от страна на приобретателя, като в производството по иск за разваляне на договора, в тежест на задълженото лице е да установи при условията на пълно и главно доказване надлежното, добросъвестно и непрекъснато изпълнение на поетите задължения. Грижите за прехвърлителя на недвижим имот срещу поето задължение от преобретателите да го гледат и издържат, следва да са съобразени с неговите нужди, но се изисква постоянно, ежедневно и непрекъснато полагане на тези грижи от страна на последните. Без значение е обстоятелството дали на практика прехвърлителят има нужда от тези грижи - т.е. е в добро физическо здраве, сам се обслужва и разполага с достатъчно собствени средства. При положение, че не е посочено друго в договора изрично, той следва да се тълкува в традиционния смисъл, а именно: установяване на общ живот, обща семейна обстановка и среда между страните, осигуряване на нормални социално - битови условия, както и добри и топли обноски.

В настоящия случай, договорът за гледане и издръжка е сключен между двамата прехвърлители – М.Б. Н. и К.И.Н., от една страна, и ответника Л.К.П., като приобретател, по време на брака й с П.Д.П., т.е. придобитият имот е имуществена общност. Ответницата е дъщеря на ищцата. По време на действието на договора, на 26.08.1998г. прехвърлителят К.И.Н. е починал. Настоящото дело е заведено от прехвърлителката М.Б. Н.. Същата иска развалянето на целия договор.

Длъжниците по сключения алеаторен договор е следвало да осигурят на прехвърлителите такава издръжка, която да е достатъчна те да покриват всичките си насъщни нужди. Поради липсата в договора на конкретизация на задължението за издръжка и гледане следва да се приеме, че се касае за задължение за цялостна издръжка на прехвърлителите и гледане до края на живота им. Към датата на сключване на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане - 05.12.1997г. от прехвърлителите, е била налице действителна нужда от издръжка и гледане. Това обстоятелство е мотивирало прехвърлителите да сключат договора за гледане и издръжка, като са имали обоснованото очакване, че ще получат от приобретателите именно така необходимите им издръжка и гледане, както и че ще им бъде осигурен спокоен и нормален живот, какъвто са водили до този момент и докато са живи.

В процесния случай съдът приема, че съвкупният анализ на събраните в хода на производството доказателства е в състояние да мотивира изводи за липсата на изпълнение в пълен обем и съобразно нуждите на прехвърлителите на поетите с договора задължения от ответниците. Приема, че от сключването на договора през 1997г. до момента на предявяване на иска, нито един от ответниците по делото не е изпълнявал договорните си задължения да отдава, на който и да е от прехвърлителите каквито и да било грижи и/или издръжка. Не се спори по делото, че след смъртта на съпруга на ищцата, нито един от ответниците не й е помагал с каквото и да било. Ищцата се е грижила сама за себе си. Независимо от факта, че ответниците са живеели на два различни етажа в една и съща жилищна сграда с прехвърлителите, т.е. били в непосредствена близост, от събраните по делото доказателства става ясно, че не са споделяли едно домакинство и не само, че ответниците не са им помагали, но и са имали претенции към прехвърлителите, да ги подпомагат финансово и в грижите към децата им.

При това положение, съдът приема, че е налице неизпълнение на договора за издръжка и гледане от страна на ответниците спрямо прехвърлителката М.Б. Н., като това неизпълнение НЕ Е несъществено. А задължението, поето за издръжка и грижи по отношение на две или повече лица срещу придобити вещни права и право на собственост, Е НЕДЕЛИМО. Правоимащият прехвърлител при неизпълнение на задължението по отношение дори само на някои от лицата, на които се дължи издръжка и гледане, може да иска разваляне на договора изцяло, ако има интерес от това. В този смисъл е Тълкувателно решение № 30/81г., ОСГК, т. 2. В същия смисъл е и Решение № 35/99г. на ВКС по гр.д. № 966/98г., ІІ г.о., съгласно което задължението по договор за издръжка и гледане е неделимо, както по своя характер, така и поради намерението на страните. Когато е поето задължение за издръжка и гледане към повече от едно лице без да има уговорено разграничение, волята на страните е да се изпълнява общо, едновременно и неделимо. Неизпълнението по отношение на единия кредитор, когато е значително, е основание за разваляне на целия договор, какъвто е и настоящият случай. При неделимите задължения, по смисъла на чл. 129 ЗЗД, дължимата престация следва да се даде на всички кредитори. Допуснатото неизпълнение в случая към прехвърлителката М.Б. Нанева, съдът приема, че е значително и е основание, обуславящо развалянето на договора в неговата цялост. По своята същност, изпълнението на задължението за издръжка и гледане не търпи забава. То трябва да се извършва цялостно. Не е допустимо да се дели на периоди, а е необходимо да бъде постоянно и непрекъснато. Такова изпълнение не е давано от ответниците през целия период на действие на договора и до предявяване на иска.

Предвид на гореизложеното, съдът намира, че предявеният иск е основателен и доказан, поради което и следва да бъде уважен изцяло. Следва да бъде развален сключеният с нотариален акт № 1179, т. II, нотариално дело № 2825 по описа за 1997 г. на Радневския районен съд, договор за прехвърляне на недвижим имот на низходящи срещу задължение за гледане и издръжка, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на приобретателите.

Съдът счита за неоснователен довода на процесуалния представител на ответника П., че предявеният иск е неоснователен, т.к. с ответницата по делото са изпълнявали стриктно поетото задължение по договора. Кредиторът по договор за гледане и издръжка има ежедневни нужди да му бъде осигурявана храна, домът му да бъде почистван, самият прехвърлител да бъде обслужван при болест и немощ. При алеаторния договор задължението за гледане и издръжка трябва да бъде изпълнявано точно по вид, обем и качество. То трябва да се изпълнява ежедневно, постоянно и непрекъснато. Хипотетично даже и да се приеме, че ответницата П. ежедневно е полагала грижи за ищцата, то съгласно чл. 129, ал. 1 ЗЗД, предметът на неделимото задължение трябва да се предаде на всички кредитори общо, което означава по същество, че всеки съдлъжник е обвързан да даде на кредитора едновременно с другия длъжник дължимото. По делото безспорно се установи, че ответника П. е напуснал семейното жилище, предмет на настоящото производство и отишъл да живее другаде. Ето защо, не може да се приеме, че е изправен длъжник за сметка на изпълнението на предоставено от другия съдлъжник.

От страна на ищцата е налице напълно обосновано твърдение, подкрепено с писмени и гласни доказателства, за пълно неизпълнение на процесния договор.

В тежест на ответниците е да доказват, с всички допустими и относими доказателства, че това не е така. По делото не беше установено от ответниците надлежно, добросъвестно и непрекъснато изпълнение на поетите задължения към прехвърлителите.


По изложените съображения, съдът намира, че са налице елементите от фактическия състав на чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, поради което предявеният на това основание иск се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен.


Мотивиран от гореизложеното, съдът


Р Е Ш И :


РАЗВАЛЯ на основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ сключения на 05.12.1997г. договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка с Нотариален акт № 1179, т. II, нотариално дело № 2825 по описа за 1997г. на Р……..районен съд, с който М.Б. Н., с ЕГН ********** и К.И.Н., с ЕГН ********** /починал на 26.08.1998г./, прехвърлят на Л.К.П., с ЕГН **********, собствения си недвижим имот, съпружеска имуществена общност, представляващ: източната половина от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Р…., на ул. ”З.” № …., построена върху държавна земя в парцел XV-134 в кв. 13 по плана на гр. Р…., при граници на парцела: улица, парцел І-135, П-136, Ш-137 и XIV-135, като първия етаж се състои от дневна, склад и бокс с обща площ от 54 кв.м. и втори етаж, състоящ се от две спални и баня, с обща площ от 54 кв.м., която източна половина на жилищната сграда е обособена в самостоятелно жилище с отделен вход и гараж, построен с отстъпено право на строеж върху държавна земя в парцел XV-134 в кв. 13 по плана на гр.Р…., при граници на парцела: улица, парцел І-135, П-136, Ш-137 и XIV-135, с площ от 32 кв.м. на ответника Л.К.П., през време на брака й с ответника П.Д.П., срещу задължението за гледане и издръжка, изразяващи се в осигуряване на прехвърлителите спокоен и нормален живот, какъвто са водили до момента и докато са живи, както и това, че те си запазват правото на пожизнено ползване и безвъзмездно обитаване на прехвърления имот.


ОСЪЖДА Л.К.П., с ЕГН ********** *** и П.Д.П., с ЕГН ********** *** да заплатят солидарно на М.Б.Н., с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 600 лева, представляващи направените по делото разноски за адвокатски хонорар.


ОСЪЖДА Л.К.П., с ЕГН ********** *** и П.Д.П., с ЕГН ********** *** да заплатят солидарно по сметка на Районен съд гр. Раднево, сумата от 1703,60 лева, представляващи държавна такса.


Решението подлежи на въззивно обжалване пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Свързани:

Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconРешение №36 гр. Раднево, 02 март 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и единадесета...
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconРешение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и единадесета...
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconРешение №18 гр. Раднево 25. 02. 2010 год
Радневския районен съд в публичното заседание на първи февруари през две хиляди и десета година, в състав
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconРешение №42 гр. Раднево, 13 март 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на тринадесети февруари през две хиляди и дванадесета...
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство №35/14. 07. 2011 год., съставен от...
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconРешение №52 гр. Раднево, 28 март 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и девети февруари през две хиляди и дванадесета...
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconРешение №47 гр. Раднево, 19 март 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и дванадесета...
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№413/22. 02. 2011 год от О. Г. Ч. Ч. А. К. срещу решение №9/10. 02. 2011 год по Г. дело №217/2010 год по описа на Ч. районен съд в
Изводите на съда са незаконосъобразни и неправилни и моли съда да постанови решение, с което да се отмени решение №9/10. 02. 2011...
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconРешение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
Радневският районен съд в публичното заседание на четиринадесети януари през двехиляди и единадесета година, в състав
Решение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год iconРешение №216 гр. Раднево 08. 11. 2011 год
Радневския районен съд в публичното заседание на десети октомври две хиляди и единадесета година, в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом