Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги
ИмеBg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер97.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007841201.docx
00784-2012-0001

BG-Рила: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РИЛА, пл. Възраждане № 1, За: Владимир Ризов, България 2630, Рила, Тел.: 003597054 2020, E-mail: rizov.vladimir@gmail.com

Място/места за контакт: Владимир Ризов

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на интегриран план за обновяване на населените места в Община Рила за периода 2011-2020 г., финансирано изцяло или частично със средства от европейски фондове по проект 10/322/00624, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., бенефициент община Рила“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 11

Място на изпълнение: гр. Рила, 2630
Код NUTS: BG415

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Изготвяне на интегриран план за обновяване на населените места в Община Рила за периода 2011-2020 г., финансирано изцяло или частично със средства от европейски фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., бенефициент община Рила“.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71241000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Параметрите, на които трябва да отговаря услугата са посочени изчерпателно в документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС

80000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 800 /осемстотин/ лв, което представлява 1 (един) % от прогнозната стойност на обществената поръчка; Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Рила: Си Банк – клон гр. Рила, IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Рила: Си Банк – клон гр. Рила, IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение. Когато участникът избере гаранцията за участие или гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата, респ. срока на изпълнение на договора. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начина на плащане е посочен в проекта на договор - неразделна част от документацията за участие

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;Документ за регистрация на участника по ЗДДС, ако е регистриран (копие). Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние и Булстат единствено в случай че не е посочил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в него. Копие на документ за закупена документация за участие; Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълва се Образец № 5, Образец № 6 и Образец № 7; Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат и за подизпълнителите

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Заверени копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, както следва: счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; Информация за общия оборот на участника за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – попълва се Образец № 8; Информация за оборота от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – попълва се Образец № 9;
Минимални изисквания: Общият оборот за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си да бъде минимум 200 000 лева, сумарно за 2008, 2009 и 2010години; Оборотът от услуги, които са сходни с обекта на поръчката, за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си да бъде минимум – 160 000 лева, сумарно за 2008, 2009 и 2010 години; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за общ и специфичен оборот трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по буква „к” се представят за всеки от тях; Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Списък на основните договори за изготвени интегрирани планове за развитие на населените места за обекти сходни както като тип община така и интегрирани планове, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: строителство, реконструкция на пътна и надземна инфраструктура, изграждане на осветителни системи и съоръжения и др.и/или други еквивалентни стратегически документи, свързани с развитието на градовете и населените места–попълва се Образец № 10; Референции за изпълнение на договорите, посочени в списъка; Списък на правоспособните физически лица /експертите от екипа/, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване на съответствието на проектите - попълва се Образец № 11; Документи, доказващи техническата компетентност; Изпълнителят следва да притежава възможности да извърши специализираната услуга в т.ч. наличие на квалифициран персонал, офис помещение, специализирано и необходимо за работа по изпълнение на услугата техническо оборудване, в т.ч. компютърен софтуер и др. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка следва да притежава експертен специфичен опит в следните основни области: икономика, социални дейности, техническа инфраструктура и екология, свързани с развитието на градовете и населените места, като се изисква да представи в резюме предишен опит в изготвянето на анализи, стратегически и планови документи или оценки в областта на регионалното и местното развитие и/или устройственото планиране. За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния специалист, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит, декларации по Закона за защита на личните данни и декларации за разположение по време на изпълнение на обществената поръчка – попълва се Приложение № 11.1, Приложение № 11.2 и Приложение № 11.3 към Образец № 11; Към списъка на експертите от екипа, участникът прилага и съответните доказателствени документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация (копия на: дипломи за завършено образование; документи, удостоверяващи вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, др.), напр. договори и др.; документи, доказващи стажа (опита) на служителя (експерта), напр. Трудови/служебни книжки и др.; референции (препоръки) и др. или еквивалентни документи); Списък за техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, с което разполага участникът – попълва се Образец № 12.
Минимални изисквания: Да е изпълнил минимум 3 /три/ договора за изготвеняне на интегрирани планове за развитие на населените места за обекти сходни както като тип община така и интегрирани планове, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: строителство, реконструкция на пътна и надземна инфраструктура, изграждане на осветителни системи и съоръжения и др.и/или други еквивалентни стратегически документи, свързани с развитието на градовете и населените места. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. Екипът от експерти, участващи в извършването на необходимите анализи и оценки (целевия и проблемен анализ), трябва да отговарят на изисквания за квалификация и професионален опит, както следва: 1.да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър" в следните основни области: градоустройство, урбанистика, икономика, социални дейности, техническа инфраструктура и екология,или еквивалентни, както и специфичен опит в реализирането на проекти, свързани с развитието на градовете и населените места; 2. да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор; 3. да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС. В съответствие с ППЗРР, чл.83, ал.2, необходимо е да бъдат представени писмени доказателства (автобиографии, копия от дипломи за завършена магистърска степен, удостоверение за преподавателска или научно-изследователска дейност в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие и др.) за установяване на съответствието с представените по-горе изисквания към експертите.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДА


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 27.02.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

15 BGN

Условия и начин на плащане

В посочената цена не е включен ДДС

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

05.03.2012 г. 17:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 06.03.2012 г. Час: 14:00

Място

Административната сграда на община Рила

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на кандидатите по реда на чл. 38, ал. 5 от НВМОП


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Обществената поръчка е финансирана със средства от европейски фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., бенефициент община Рила

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2012 г.

Свързани:

Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-плевен: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Плевен, пл. Възраждане 2, За: Веселка Здравкова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 881349, e-mail:, Факс: 064 881296
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-летница: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Летница, област Ловеч, бул. "България" №19, За: инж. Павлинка Чолакова, Република България 5570, Летница, Тел.: 06941 2163,...
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-бобов дол: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Бобов дол, ул. "27-ми октомври" №2, За: Галина Николаева Антова, България 2670, Бобов дол, Тел.: 0702 62323, e-mail:, Факс:...
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-елхово: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за обществена поръчка услуги
Община Елхово, ул. "Търговска" №13, За: Даниела Трендафилова, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88027, e-mail:, Факс: 0478 88034
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-рила: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи обявление за малка обществена поръчка услуги
Рила: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни...
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-исперих: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за поръчка услуги
Община Исперих, ул. "Дунав" №2, За: Невин Скендер, рбългария 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, e-mail:, Факс: 08431 2184
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-царево: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за поръчка услуги
Община Царево, ул. Хан Аспарух 36, За: Жана Янгьозова, рбългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55048, e-mail:, Факс: 0590 52003
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-айтос: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за поръчка услуги
Община Айтос, ул."Цар Освободител" №3, За: Радоцвета Великова, Република България 8500, Айтос, Тел.: 0558 22662, e-mail:, Факс: 0558...
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-варна: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за поръчка услуги
Община Варна, бул. „Генерал Колев” №92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, e-mail:,...
Bg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги iconBg-село Калояново: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи обявление за малка обществена поръчка услуги
Калояново: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом