Софийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
ИмеСофийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер37.73 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/77452/613104/version/1/file/16-TP&IIT.doc

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА


КОНСПЕКТ

за конкурсен изпит за докторанти

по специалност “Информатика”

01.01.12 (Технологично предприемачество

и иновации в ИТ) 1. Компютърни архитектури. Структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции. Структура и йерархия на паметта. Формати на данните.

 2. Структури от данни и алгоритми. Анализ на алгоритми. Абстрактни типове от данни. Стек, опашка, списък, дърво. Сортиране.

 3. Езици за програмиране (ЕП). Класификация на ЕП. Синтаксис и семантика на ЕП. Транслатори, компилатори и интерпретатори. Обща и сравнителна характеристика. Структурни, функционални, логически, обектно ориентирани ЕП.

 4. Oперационни системи. Управление на ресурсите. Процеси. Основни типове операционни системи. Файлови системи и тяхната логическа организация и физическо представяне.

 5. Софтуерна архитектура. Проектиране и документиране на софтуерни архитектури. Софтуерно инженерство и неговото място като дял от знанието. Софтуерен процес и модели на софтуерни процеси. Софтуерна архитектура. Проектиране на софтуерни архитектури

 6. Компютърни мрежи и протоколи – OSI модел. Канално ниво. Маршрутизация. IP, TCP, HTTP, приложно ниво.

 7. Управление на бизнес процеси. Процесно-ориентирана организация. Функции. Примери. Нива на представяне. Стратегически анализ на бизнес процеси. Критични фактори за успех. Възвръщаемост на инвестициите.

 8. Стандарти за управление на бизнес процеси. BPMN. Езици за моделиране на данните и процесите. ebXML, UML, UDDI, WSDL, BPML. Инструменти и системи за моделиране на бизнес процеси.

 9. Планиране и управление на проекти. Рамка на управлението на проекти. Контекст на проекта. Процеси при управление на проекти. Области на знания. Програмни продукти за управление на проекти.

 10. Управление на сложен проект. Ресурси. Обхват на проекта, структурата на работа по проекта, време за изпълнение на задачите и създаване на план – график. Планиране на ресурси, разходи и бюджет на проекта.

 11. Технологично предприемачество и иновации. Бизнес продукти и услуги. Изучаване на динамиката на пазарите и бизнес възможностите и изискванията. Предизвикателства.

 12. Мениджмънт на фирмата. Управленски модели. Откриване на възможностите. Разработване на рамка на възможностите, бизнес предложение. Бизнес модели. Отворени и пробивни бизнес модели.

 13. Стратегическо управление. Модели. Визия, мисия, стратегии за постигане на целите на фирмата. Балансирани карти за показателите. Карта на стратегиите. Техники и инструменти.

 14. Човешки капитал. Информационен капитал. Организационен капитал. Стратегии за управлението им.

 15. Бизнес план. Елементи. Съставяне на Бизнес-план. От бизнес план към реалността. Управление на развитието. Капитал. Рисков капитал. Производство на стоки и услуги.

 16. Маркетинг и маркетингови изследвания. Позициониране на фирмата. Стойност и кооперирано добавяне на стойност от заинтересованите групи.

 17. Основни понятия и увод в иновациите. Видове иновации в ИТ. Иновационни общности в ИТ. Отворени и пробивни иновации. Разработване на иновационни продукти и услуги в ИТ. Стратегии за въвеждане на иновативните продукти на пазараЛитература:


 1. Боянов К., Хр. Турлаков, Дим. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, Вед. Желязков – Принципи на работа на компютърните мрежи. ИНТЕРНЕТ. изд. Апиинфоцентър Котларски, 2003.

 2. Илиева С., В. Лилов, И. Манова, Изграждане на софтуерни приложения, издателство СУ “Кл. Охридски” , 2006

 3. Николов Л., Опереционни системи, Сиела, София, 1998.

 4. Русков П., Групуер, Издателство Стопанство, София, 1998.

 5. Управление на проекти с Microsoft Project 2002 , Софтпрес, София, 2003.

 6. A world of resources for entrepreneurs, http://www.entreworld.com/

 7. Baker J., Fingar P., Smith H., Value Chain Integration: The Next Frontier
  Internet World, July 2002

 8. Brass Len, Paul Clemens, Rick Kazman. Software Architecture in Practice, 2nd Edition, Addison. Wesley, 2003.

 9. C. Christensen, S. Anthony & E. Roth, Seeing what’s next, Boston: Harvard Business School, 2004

 10. Essential Business Process Modeling ,By Michael Havey, 2006, O'Reilly Media, Inc.

 11. Henry Chesbrough, Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business Publishing, 2005.

 12. Henry Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business Publishing, 2004.

 13. Johnson, G ,Scholes, K and Whittington R.(2005), Exploring Corporate Strategy, 7th ed, FT Prentice-Hall, http://cw.prenhall.com.

 14. Kaplan, Robert and Norton, Edward. The Balanced Scorecard. Harvard Business Publishing, 1998

 15. Kaplan, Robert and Norton, Edward. The Strategy-Focused Organization. Harvard Business Publishing, 2001

 16. Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers. Boston, MA: Harvard Business School Press2004.

 17. Pressman R., Software Engineering, Mc Grow Hill, 2008.

 18. Project Management, Body of Knowledge, PMI, 2000.

 19. Project Management: A Managerial Approach (Hardcover) Jack R. Meredith, Samuel J., Jr. Mantelbyр 2007.

 20. Robert S. Kaplan and David P. Norton book "Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes", Harvard Business Publishing, 2004.

 21. Smith H., Fingar P., A New Path To Business Process Management, Optimize - Issue 12, October 2002.

 22. Smith H., Fingar P., Business Process Management: The Third Wave, ISBN 0-929652-33-9 2002, Meghan-Kiffer ress.http://www.mkpress.com/bpm3desc.html

 23. Tanenbaum, A., Modern Operating Systems, 2nd ed. Prentice Hall, 2002.

 24. Tannenbaum A., Computer Networks- 3th ed., 4th ed., Prentice Hall.

 25. Teece, David, Managing Intellectual Capital, Oxford Press, 2002

 26. Timmons, Jeffry A. New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. Irwin McGraw-Hill, 2004

 27. Vargo, S.L. & Lusch, R.F., Evolving a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing. 68(1): 1-17. 2004.

 28. Strom, Robert (2011) "Seeing Opportunities in Entrepreneurship Research: Recent Data Improvements and Continuing Limitations," Entrepreneurship Research Journal: Vol. 1: Iss. 2, Article 3.

 29. IBM, Combining Business Process Management and Enterprise Architecture for Better Business Outcomes, SG24-7947-00, Redbooks, 2011.

 30. Aaron J. Shenhar and Dov Dvir, Reinventing Project Management, 2007.Катедра "Софтуерни технологии"

20.06.2011

София

Свързани:

Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconМетодика на чуждоезиковото обучение Курсове
Завършила специалност “математика” и „математика и информатика” в Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1999 г
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconСу „СВ. Кл. Охридски – факултет по математика и информатика конспект по висша алгебра информатика, I курс, II поток, 2006/2007 г
Идеали в пръстен. Факторпръстени. Хомоморфизми на пръстени. Теорема за епиморфизмите на пръстени
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconСу „СВ. Кл. Охридски – факултет по математика и информатика конспект по висша алгебра информатика, I курс, II поток, 2007/2008 г
Идеали в пръстен. Факторпръстени. Хомоморфизми на пръстени. Теорема за епиморфизмите на пръстени
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи
Автономни компютърни архитектури: обща архитектура, процесори, памети и запаметяващи устройства, паралелни и серийни комуникационни...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconСофийски университет физически факултет
Включена в учебния план на специалност: Физика и информатика, Комуникации и физична електроника
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Телекомуникации
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconЗа конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Софтуерно инженерство
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност \"Информатика\" iconЗа конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Информационни и комуникационни технологии
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом