Евгений Христов николов
ИмеЕвгений Христов николов
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер42.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/95055/725700/version/1/file/Stanovi6te Ni
СТАНОВИЩЕ


от проф. д.м.н. Евгений Христов НИКОЛОВ

член на жури по чл. 4 от Закона за развитие на академичния състав в Република България

(обн. ДВ38/21.05.2010, изм. ДВ81/15.10.2010, изм. ДВ101/28.12.2010)

съгласно решение на Факултетния съвет на Факултет по математика и информатика,

на Софийски университет „Климент Охридски“, от 02.07.2012, протокол № 6)


във връзка със защитата на гл. ас. Стела Иванова РУСЕВА

докторант на самостоятелна подготовка

по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки

(01.01.12 Информатика – Компютърни мрежи и архитектури)

на тема „Изграждане на система за защита от DDoS атаки

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

с научен ръководител проф. д-р Нина Василевна СИНЯГИНА


Представената дисертация съдържа 154 страници, структурирани, както следва: съдържание, речник на термините, въведение, глава 1Атаки от типа DoS и DDoS“, глава 2Методи и средства за защита на HTTP сървър“, глава 3Изграждане на математически модел, описващ взаимодействието на сървъра с клиентите“, глава 4Ruslan – система за защита от DDoS атаки“, Заключение,Научно-приложни приноси на дисертацията, Приложение 1 – Скрипт за iptable, Приложение 2 – Публикации, свързани с дисертационния труд, Приложение 3 – Използвана литература.

Във въведението, ясно и точно са посочени причините, които определят избраната тема като значима и полезна, след което е формулирана реална и постижима цел на дисертационния труд: „Изследване на методи и начини за защита на компютърна система от DDoS атаки, които позволяват получаване на оптимална сигурност и достъпност на ресурсите“. На тази основа са поставени, балансирано и прецизно, конкретните задачи „(1) Определяне на оптимална конфигурация на системата за защита от DDoS атаки; (2) Създаване на модел на система за защита, описващ взаимодействието на сървъра и клиентите; (3) Разработка на алгоритми и програмна реализация на системата за защита; (4) Имплементация на комплекс от програмни средства, предпазващи от DDoS атаки и експериментална верификация на създадените средства.

В първа глава е направен сполучлив обзор на различните видове атаки „отказ от обслужване“ с описание на начина на функционирането им, както и на метода на тяхното откриване и блокиране. Представено е коректно състоянието на проблема и е предложена много добра класификация на този род атаки. Показани са по един добър начин най-перспективните разработки в областта „защита на компютърните мрежи“, свързана със защитата от DDoS атаки.

Във втора глава е представен, обективно и точно, разширен анализ на начините за изграждане на система за защита. Избрана е x86 архитектура, ОС GNU/Linux (CentOS 6), HTTP сървър Apache 2.2, PHP 5.3, MySQL5.0, мрежов филтър netfiter.

В трета глава е представен един коректен модел на системата, описващ взаимодействието на сървъра с клиентите, отчитащ характеристиките на компютърната мрежа и на защитавания сървър. Представен е също и коректен модел, отчитащ загубата на пакети в мрежата, причинена от TCP SYS атака.

В четвърта глава е направено едно сполучливо описание на програмната реализация на система за защита, получила името Ruslan (събирателно от трите имена на автора: Ruseva Stela Ivanova). Определени са компонентите, алгоритмите, конфигурацията на елементите и настройката на параметрите, позволяващи оптимална защита на уеб сървър от DDoS атаки. Представена е експериментална проверка и анализ на получените резултати.

На основа на запознаване с материалите от дисертацията, като член на Научното жури, мога да потвърдя научно-приложните приноси на дисертанта, формулирани по следния начин: „(1) Извършена е класификация и анализ на известните видове DDoS атаки и методите за борба с тях; (2) Дефинирани са базовите променливи за конфигуриране на защитните механизми за LAMP сървър за противодействие на DDoS атаките, като са определени средствата за противодействие на DDoS атаките и нивата на защита за уеб сървър. Изследвани са методите за изграждане на противодействаща система срещу DDoS атаките; (3) Създаден е модел на системата, описващ взаимодействието на сървъра с клиентите, отчитащ характеристиките на компютърната мрежа и защитавания сървър. С помощта на математическия апарат на теорията на системите за масово обслужване са определени допустимите интервали за броя на полуотворените TCP съединения на сървъра. Описаният математически модел позволява откриването на атаката и е устойчив към рязкото нарастване на интензивността на входящия поток от заявки за сървъра, при което се отчитат характеристиките на мрежата и на защитавания сървър; (4) Разработена е система за защита Ruslan, целяща блокиране на DDoS атаките. Системата променя параметри на ядрото на ОС, основни конфигурационни файлове и съдържа допълни модули; (5) Експериментално е доказана стабилната работа на системата Ruslan при реално проведени DDoS атаки. Потвърдена е способността й за запазване на работоспособността на уеб сървъра.

В заключение, като член на Научното жури, изразявам СЪГЛАСИЕ с твърдението, че представената от гл. ас. Стела Иванова РУСЕВА дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, отговаря НАПЪЛНО на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и приканва останалите членове на научното жури да изразят подобно съгласие.


30.08.2012 г., София


Проф. д.м.н. Евгений Христов Николов

Свързани:

Евгений Христов николов icon+ цска левски
Младша 20. 10/ събота /- 10ч. Нефтохимик Мастер христов николов панайотов в. Пеев
Евгений Христов николов iconСписък публикации Доц. Николай К. Христов
Автори: Христов, Николай К.; Христов, Кирил Н.; Атанасов, Атанас И.; Христова, Пенка И.; Влахов, Сергей Д.; Тодоровска, Елена Г
Евгений Христов николов iconАнтикорупционна група разследване на корупционни случаи
Инфорадио”; Йово Николов – журналист от в. “Капитал” и доц. Весела Табакова – преподавател по журналистика в Софийския университет....
Евгений Христов николов iconОт събранието на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България – гр. Габрово
Ресторант „Форум“ в гр. Габрово с присъствието на 20 броя членове (от общо 30), което дава легитимност на решенията според изискващия...
Евгений Христов николов iconНдсв пак иска министерство за ефрофондовете
Намек, че левицата няма да бъде отстъпчива съзряха политици и във включването на министъра в оставка Румен Петков в работната група...
Евгений Христов николов iconБиография инж. Стефан христов христов, ст н. с. I-ва ст., д т. н
Образование: Висше техническо от Техническия университет (вмеи), гр. София, специалност “Технология на Машиностроенето”, 1962 г
Евгений Христов николов iconПродан Христов "Ракът открито е лекарство"
Със синовна признателност на родителите ми Неда Ненова Христова и Иван Вълев Христов посвещавам
Евгений Христов николов iconВоенна академия
Темата на дисертационния труд разработен от полковник д-р инж. Нено Христов Христов е актуална и има теоретико приложно значение...
Евгений Христов николов iconПрепис извлечение
Програма за управление за срока на мандата 2011-2015 г на Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас
Евгений Христов николов iconПрепис извлечение
Програма за управление за срока на мандата 2011-2015 г на Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом