Техническа спецификация (задание)
ИмеТехническа спецификация (задание)
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер323.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minfin.bg/tdocs/1321956077.doc
  1   2   3   4
Приложение № 16


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЗАДАНИЕ)


за възлагане на обществена поръчка с предмет
“Оценка на риска при управлението на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и оценка на риска на проекти по ОПАК в процес на изпълнение.”
 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка ще се възложи чрез провеждане на открита процедура с предмет Оценка на риска при управлението на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и оценка на риска на проекти по ОПАК в процес на изпълнение.” ОПАК е съ-финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ) и националния бюджет на Република България.

Оценката следва да бъде извършена с цел да допринесе за изпълнението на функциите на Управляващия орган на ОПАК съгласно член 60, буква “б” от Регламент (ЕО) № 1083/2006, чл. 13 (2) от Регламент (ЕО) № 1828/2006 и Водещ документ за управленските проверки, извършвани от страните-членки по операции, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмен период 2007-2013 г. (COCOF 08/0020/03-EN). Тя трябва да предостави надеждна информация по посочените в заданието теми, като по този начин ще се създадат оптимални условия за изпълнение на ОПАК. Оценката на риска при управлението на ОПАК и оценката на риска на проекти по ОПАК в процес на изпълнение ще подпомогнат и мониторинга на изпълнението на проектите, особено проверките на място.

Поръчката ще се финансира със средства от Приоритетна ос IV „Техническа помощ” на ОПАК, насочена към укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОПАК.


2. ВЪВЕДЕНИЕ

  1. Оперативна програма „Административен капацитет”

В рамките на цел „Сближаване” през програмния период 2007–2013 г. Европейският социален фонд (ЕСФ) подкрепя дейности в държавите членки по нов приоритет, който цели укрепване на институционалния капацитет и ефективността на държавната администрация и обществените услуги на национално, регионално и местно ниво, а където е подходящо и на социалните партньори, и на неправителствените организации, с оглед провеждането на реформи, по-добро регулиране и добро управление. Въз основа на този приоритет на ЕСФ и на препоръките, отправени от Европейската комисия, и поради необходимостта от развитие на административния капацитет на всички нива е разработена Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). ОПАК е стратегически документ, който се базира на приоритетите, определени от Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и е един от инструментите за усвояване на средствата от ЕСФ в рамките на периода 2007 – 2013 г.

ОПАК е с хоризонтален обхват. Нейната стратегическа цел е:

Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Оперативната програма има четири приоритетни оси, както следва: Приоритет І
„Добро управление”, Приоритет ІІ „Управление на човешките ресурси”, Приоритет ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на е-управление”, Приоритет ІV
„Техническа помощ”, като общия бюджет на програмата възлиза на 353 592 720,04 лв.

Реалното изпълнение на Програмата започна в края на 2007 г. До този момент са отворени над 50 процедури за набиране на проектни предложения и са сключени над 270 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; с това са договорени над 53% от бюджета на ОПАК, като изплатените до момента средства са над 26% от него.

Понастоящем Управляващ орган на ОПАК е дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” в Министерството на финансите. Системата за управление и контрол на УО е описана в Наръчника на УО за изпълнение на Оперативна програма „Административен капацитет”, който ще бъде предоставен на изпълнителя.

  1. Задължения за оценка на риска

Задълженията за оценка на риска от дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” произлизат както от ролята й на Управляващ орган на ОПАК, така и от отговорностите й в рамките на Министерство на финансите.


2.2.1 Задължения за оценка на риска, произтичащи от изискванията на националното законодателство и отговорности на дирекцията в рамките на МФ

Риск” е възможността да настъпи събитие, което ще повлияе върху постигането на целите на организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му (§ 1, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор).

Дефиницията за управлението на риска се съдържа в чл. 12 (2) на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор: „Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.”

Основна предпоставка за ефективното управление на риска е определянето на ясни цели и тяхното разбиране. Правилното идентифициране на рисковете е невъзможно да бъде извършено, ако в организацията не е въведен адекватен процес на целеполагане. Министерство на финансите ежегодно определя целите, дейностите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати в програмния бюджет.

Адекватните контролни дейности са създадени за минимизирането на определени рискове и са планирани и организирани по начин, който дава разумно ниво на увереност, че целите ще бъдат постигнати ефикасно и икономично. Следователно адекватните контролни процедури са разположени на точното място, в правилното време и по своята същност могат да допринесат за минимизирането на съответния риск в желаните граници – т.е. дизайнът им е такъв, че ако бъдат прилагани на практика от служителите, целите ще бъдат постигнати. Оценката за ефективност представлява отговор на въпроса функционира ли и в каква степен така създадената система за вътрешен контрол.

Идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на министерството, е част от управленската отговорност на министъра съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). При реализиране на този аспект от управленската си отговорност министърът на финансите се подпомага от Комитета по риска в Министерство на финансите. Комитетът е работна група, чиято основна роля е централизираното управление на риска. Комитетът по риска се ръководи от главния секретар на министерството, който е негов председател.

Функциите и правомощията на Комитета по риска са свързани с:

 • Координация на всички въпроси, свързани с управлението на риска в МФ;

 • Определяне на нивото на толериране на риска за МФ с одобрението на министъра на финансите;

 • Съгласуване на Стратегията и модела за управление на риска в МФ;

 • Ясно комуникиране на Стратегията за управление на риска до всички служители с цел въвеждане на Стратегията в организационната културата на МФ;

 • Осигуряване използването на общо възприети модели и рамки за управление на риска и вътрешен контрол с цел поддържане на надеждна система за ФУК;

 • Осигуряване на формалната оценка на риска поне веднъж годишно.

Комитетът по риска:

 • Информира министъра и служителите на министерството относно рисковете за организацията, взетите решения, предприетите мерки и индивидуалните отговорности (комуникация и докладване);

 • Осигурява последователност на практиките за управление и докладване на рисковете в министерството с цел подпомагане на консолидацията на резултатите;

 • Представя Риск-регистъра на министерството на дирекция „Вътрешен одит”, с цел дирекцията да бъде детайлно запозната с идентифицираните рискове, които може да вземе предвид при планирането на дейността си;

 • Изготвя оценка за финансовите загуби или количествена оценка на потенциалните загуби в резултат на рискови събития;

 • Предоставя помощ, когато е необходимо, при изготвяне на или промени на бюджета с цел отговор на идентифицирани рискове или постигане на регулаторно съответствие;

 • При установяване на слабости в процеса по управление на риска, подпомага дирекциите и/или отделите в министерството, с цел да се осигури разработването на адекватни планове за действия, като по този начин се осигурява ефективно управление на риска;

 • Следи управлението на риска да се извършва навсякъде в организацията;

 • Следи за наличие на дублиране на дейности;

 • Оценява необходимостта от обучение на служителите на Министерство на финансите по отношение на управлението на риска;

 • Извършва преглед на рисковия профил на министерството, както и на докладите на ръководството за ограничаване на ключовите рискове;

 • Разглежда докладите на вътрешния и външния одит и всички препоръки дадени в одитни доклади, като оценява тяхното въздействието върху рисковия профил на министерството;

 • Извършва преглед на оповестената информация в Годишния доклад за състоянието на финансовото управление и контрол, който се подписва от министъра на финансите.

 • Следи за изпълнението на взетите решения (мониторинг функция);

 • Получава информация относно състоянието на вътрешния контрол и степента, в която организацията е изложена на риск (взаимодействие с вътрешен одит);

 • Докладва на министъра на финансите всички значими въпроси, свързани с управлението на риска и предлага решения в тази връзка.

Директорите на дирекции са отговорни за управлението на рисковете в рамките на своите структурни звена. Те отговарят за определянето на цели на дирекциите, които ръководят като разработват и прилагат оперативни планове. Директорите носят отговорност за идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на дирекциите.

Отговорностите им по отношение на управлението на риска включват следното:

 • Идентифициране на значимите рискове на ниво дирекция;

 • Оценка на влиянието на тези рискове върху постигането на оперативните цели на дирекциите;

 • Оценка на вероятността рисковете да се сбъднат;

 • Въвеждане на адекватни контролни дейности (контроли) за управление на рисковете и осигуряване на ефективното им прилагане;

 • Преглед на докладите за управление на риска на отделите в рамките на всяка дирекция и гарантиране, че всички значими рискове се управляват по ефективен начин;

 • Обобщаване на информацията за съществените рискове на отделите, на база на които се изготвя цялостен рисков профил на съответната дирекция;

 • Докладване на резултатите от управлението на риска в дирекцията на Комитета по риска;

 • Предоставяне на информация и предложения за необходими действия по управление на риска и въвеждане на контролни дейности в случаите, в които съответните решения относно реакция спрямо риска са извън правомощията им;

 • При покана присъстват на срещите на Комитета по риска.


Задължителна отправна точка за идентифицирането на рисковете са целите на Министерство на финансите, заложени в програмния бюджет, в т.ч. целите и задачите на съответните дирекции в министерството, определени в оперативните планове на всяка дирекция. Всяка поставена цел, която трябва да бъде постигната през годината (включително, когато тя представлява междинен етап от дългосрочен проект) следва да отговаря на заложени SMART индикатори.

Целите за всяка дирекция се определят в оперативен годишен план, изготвен въз основа на целите, формулирани в програмния бюджет на министерството. В оперативния план се дефинират крайните срокове за изпълнението на целите, съответните дейности и отговорните служители, сроковете и отговорности за отчитане на изпълнението. Анализът на напредъка по постигането на целите се извършва на базата на ясно определени индикатори (критерии), съгласно които към крайния срок се определя дали целта е постигната успешно.

След като са дефинирани целите за всяка дирекция, нейното ръководство и служителите, ангажирани със съответните дейности са в позиция да идентифицират съществените рискове, които биха могли да възпрепятстват постигането на целите.


Дирекциите, чиито вътрешни правила и процедури, с оглед осъществяваните функции, са били акредитирани от Европейската комисия, продължават да ги прилагат без изменение и в частта им за управление на риска. Директорите на такива дирекции обаче докладват на Комитета по риска предприетите действия и идентифицираните съществени рискове, съобразявайки се с възприетия в Стратегията за управление на риска на МФ стандартизиран подход.


2.2.2 Задължения за оценка на риска, произлизащи от ролята на дирекцията като УО на ОПАК

По своята същност управлението на риска представлява съвкупност от процеси по идентифициране, оценка и контрол на риска, чрез които се осигурява изпълнението на целите на съответната организация и се постига ефективно управление.

Управлението на риска е част от системата за управление и контрол. Целта на управлението е да открие рисковете, поставящи под съмнение доброто функциониране на организацията, да ги оцени и да намали критичните рискове. Доброто управление и поемане на риск се разглежда като предпоставка за постигането на устойчиво подобряване на дейността на организацията.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Регламент № 1828/2006 и националното законодателство следва да бъдат изградени системи за управление и контрол на оперативните програми, съфинансирани със средства от фондовете на Европейския съюз. Управляващите органи разработват методология за идентифициране и оценка на риска, която е елемент от системите за управление и контрол и е насочена към постигане на целите, заложени в оперативната програма и в частност към подобряване дейността на УО.

Като част от системата за управление и контрол на ОПАК, дейността по идентифициране, оценка и управление на риска е постоянен процес и е отговорност на ръководството на УО. Тази дейност дава рамката за увеличаване на ефективността на управлението на ОПАК, като спомага за идентифициране на проблеми, които са над нивото на толериране на риска в УО. Чрез дейността по идентифициране, оценка и управление на риска се определят областите, в които системата за управление и контрол работи най-ефективно, както и областите, където системата не работи. Тази дейност представлява и средство за вземане на стратегически решения.

Етапи от дейността по идентифициране, оценка и управление на риска

В общия случай дейностите по идентифициране, оценка и управление на риска преминават през следните етапи:

1. Идентифициране на рисковете;

2. Оценка на рисковете;

3. Анализ и интерпретиране на резултатите от оценката на риска и задаване на ниво на толериране на риска;

4. Ограничаване на риска;

5. Контрол на риска и наблюдение на процеса по ограничаване на риска.

При управлението на ОПАК Управляващият орган извършва следните конкретни дейности:

 • Провеждане на годишна среща на Работната група по оценка на риска;

 • Ограничаване на идентифицираните рискове чрез прилагане на системите за вътрешен контрол;

 • Контрол на риска и наблюдение на изпълнението на мерките, определени да намалят този риск.

Ръководителят на Управляващия орган инициира провеждането на годишната среща на Работната група по оценка на риска и определя отговорните лица по отделни рискови области – т.нар. оценители на риска. Съставът на работната група включва:

 • Председател;

 • Заместник-председател;

 • Членове (оценители) – служители на дирекцията.

При необходимост могат да бъдат канени външни оценители и други експерти по решение на председателя на работната група.

За оценители на риска се определят служители от четирите отдела на дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” – „Програмиране, търгуване и договаряне”, „Мониторинг и финансово управление”, „Контрол и нередности” и „Наблюдение, оценка и публичност”, които притежават различна професионална компетентност съобразно различните рискови области, за които отговарят.

Функциите на работната група са определени в Правилата за организацията и дейността на Работната група за оценка на риска в УО по ОПАК. В тези правила детайлно са разписани отговорностите на участниците.

Преди провеждането на годишната среща на Работната група по оценка на риска следва да бъде извършен преглед, а при необходимост – и ревизиране на целите на УО за следващата година. Тази дейност следва да се извърши от ръководството на УО – Ръководителя на УО и началниците на отдели.

Годишната среща на Работната група по оценка на риска се провежда веднъж годишно през четвъртото тримесечие и обхваща три стъпки:

Стъпка 1: Идентифициране на рисковете;

Стъпка 2: Оценка на риска;

Стъпка 3: Анализ и интерпретиране на резултатите от оценката на риска.

  1. Задължения за проверки на място

Съгласно член 60, буква „б” от Регламент (ЕО) № 1083/2006, чл. 13 (2) от Регламент (ЕО) № 1828/2006 и Водещ документ за управленските проверки, извършвани от страните-членки по операции, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмен период 2007-2013 г. проверките на място могат да бъдат извършвани на извадкова база за отделна Оперативна програма. Когато е използвана извадка за определяне на отделни транзакции от исканията за плащане или за определяне на операции за проверки на място, Управляващият орган трябва да съхранява документите, описващи и доказващи извадковия метод, и документите, посочващи транзакциите или операциите, избрани за проверка.

Управляващият орган трябва да определи размера на извадката по такъв начин, че да постигне разумна увереност относно законосъобразността и редовността (правилността) на основните транзакции, имайки предвид нивото на риска, идентифицирано от Управляващия орган за видовете бенефициенти и операции. Той трябва да преглежда избрания извадков метод ежегодно.

Не е допустимо да се изключват операции от кръга на възможните обекти на проверка на място. Независимо от това, на практика за мерки, които имат голям брой малки операции, документалните проверки могат сами по себе си да бъдат достатъчни, за да дадат достатъчно ниво на увереност (вкл. когато бенефициентът изпраща цялата относима документация на Управляващия орган и когато са представени надеждни документални доказателства за действителността на проекта). Тогава документалните проверки могат да бъдат допълнени с проверки на място на базата на извадка от тези операции. Честотата на проверките на място зависи много от характера на проектите по оперативната програма (или на приоритетната ос/мярка) и от вида на документацията, представяна от бенефициентите.

За проверките на място извадката може да се фокусира върху:

 • операциите на голяма стойност

 • операциите, при които преди това са открити проблеми или нередности

 • случаите, когато по време на документалните проверки отделни транзакции са идентифицирани като необичайни и това налага по-нататъшно изследване (тоест определят се като потенциално рискови).

Като алтернатива може да бъде определена и случайна представителна извадка. За големи проекти, изпълнявани в продължение на няколко години, е възможно да са необходими три или повече проверки на място. Те могат да бъдат извършени по време на изпълнение на проекта и при неговото приключване. Най-малко една проверка на място трябва да бъде извършена по отношение на бенефициент, който отговаря за изпълнението на няколко операции.

Когато при проверките на място са установени проблеми в извадката от транзакции или операции, нейният размер следва да бъде увеличен, така че да се установи дали съществуват подобни проблеми в непроверени преди това транзакции или операции.

Управляващият орган трябва да бъде в позиция да демонстрира, чрез адекватно документиране на управленските проверки, че цялостната интензивност на проверките (и от двата вида – документални проверки и проверки на място) е достатъчна да даде разумна увереност по отношение законосъобразността и редовността (правилността) на разходите, съ-финансирани от Оперативната програма. 1. ЦЕЛИ, ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Цели на поръчката

Общата цел на настоящата поръчка е да се повиши ефективността на изпълнението и управлението на ОПАК, чрез разработване на анализи на риска на програмата и проектите, финансирани по нея и изпълнение и наблюдение на плановете за ограничаване и управление на риска.

Наблюдението представлява системно и непрекъснато събиране, анализ и използване на информацията за целите на ежедневното управление и вземане на решения. Анализът на риска е периодичен и се отнася за ефикасност, ефективност, устойчивост и влияние в контекста на поставените цели.

Специфичните цели на наблюдението и оценката на риска включват:

 • Преразглеждане и коригиране на Методология за идентифициране и оценка на риска при управлението на ОПАК и на Методология за формиране на извадка от проекти, съ-финансирани от ОПАК, подлежащи на проверка на място

 • Определяне на Ниво на толериране на риска

 • Анализ на риска на управлението на ОПАК;

 • да се определят и ограничат критичните вътрешни рискове, свързани с функционирането на Управляващия орган (УО) на ОПАК;

 • да се определят и ограничат критичните външни рискове за успешно изпълнение на ОПАК;

 • да се определи ниво на толериране на риска от УО;

 • да се предвидят предпазни мерки за непредвидени рискове;

 • да се осъзнаят в натрупване системните рискове;

 • Анализ на риска на проектите, финансирани по ОПАК

 • да се оцени компетентността на бенефициентите за изпълнение на проекти по ОПАК;

 • да се оцени сложността на проектите;

 • да се анализират грешки, пропуски или наличие на индикатори за нередности;

 • да се анализира срока за изпълнение на проектите;

 • да се анализират бюджетите на проектите;

 • Разработване на плановете за ограничаване и управление на риска;

 • Сформиране на извадка от проекти, която да се използва при изготвяне на Годишен план за проверки на място;

 • Наблюдение на плановете за ограничаване и управление на риска и предоставяне на препоръки към УО на ОПАК.3.2. Обект и обхват на поръчката

Обект на изследване са всички проекти, съ-финансирани по ОПАК, които са в процес на изпълнение, системата за управление и контрол, изградена от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет”, както и всички фактори, които могат да влияят върху процеса на изпълнение на програмата. Във връзка с оценката на риска при управлението на ОПАК, обект на изследване са спецификите на дейността и целите на УО , както и външни причини, влияещи върху дейността му и пряко и/ или косвено – върху изпълнението на програмата.

Наблюдението и оценката следва да засегнат всички аспекти, имащи отношение към реализирането на ОПАК. Те трябва да стъпят най-малко на данните от мониторинга и от извършваните одити до момента и да ги анализират, като не дублират дейността по събиране на данни и информация, вече налични в УО на ОПАК. В допълнение, експертите извършващи наблюдението и оценката, обект на настоящата поръчка, следва да проведат периодични срещи, фокус групи и/или интервюта със заинтересовани страни, различни от бенефициентите по ОПАК, което да послужи за база на оценката на риска на проектите в изпълнение, както и на управлението на ОПАК.

Оценката следва да анализира възможните проблеми, които са възникнали/биха възникнали по време на изпълнението.

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейност 1. Предвижда се оценката на риска да бъде извършена на 5 етапа, които обхваща следните периоди:

 • Първа оценка февруари-март 2012 г.,

 • Втора оценка 1 ноември – 15 декември 2012 г.,

 • Трета оценка 1 юни – юли 2013 г.,

 • Четвърта оценка 1 ноември – 15 декември 2013 г.

Резултатите от направените оценки трябва да бъдат представяни на УО на ОПАК писмено до 1 седмица след изтичането на посочения месец под формата на пакет документи, както следва:

Само за първа оценка: ревизиран вариант на Методология за идентифициране и оценка на риска при управлението на ОПАК и на Методология за формиране на извадка от проекти, съ-финансирани от ОПАК, подлежащи на проверка на място, Ниво на толериране на риска.

За всички оценки (първа до четвърта): Списък с идентифицирани и оценени рискове, План за управление на риска, План за ограничаване на риска, Оценка на риска за всеки проект в изпълнение, Извадка от проекти подлежащи на проверка на място, извадка от проекти, която да се използва при изготвяне на Годишен план за проверки на място (актуализация за оценките през м. юни), отчитащ наличните в УО човешки ресурси за осъществяване на тази дейност.

За целите на оценката могат да се използват следните похвати:

 • наблюдение;

 • брейнсторминг;

 • анализ на данни от бенефициентите;

 • анализ на данни от системата за мониторинг на ОПАК;

 • анализ на информация от проведени събития и срещи със заинтересовани страни, различни от бенефициенти и УО;

 • други подходящи източници на достоверна информация.Дейност 2. Наблюдение на изпълнението на изготвените План за управление на риска, План за ограничаване на риска, Годишен план за проверка на място и предоставяне на препоръки на УО на ОПАК с цел избягване/предотвратяване на потенциални или възникнали рискове.

  1   2   3   4

Свързани:

Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Осъществяване на мерки за информация и публичност на проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали...
Техническа спецификация (задание) iconФункционална и техническа спецификация на
...
Техническа спецификация (задание) iconПриложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Ремонта ще се извърши по указания на възложителя в количества посочени в количествено – стойностната сметка на обекта която представлява...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Франция, изследване на правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на Стратегия за развитие на...
Техническа спецификация (задание) icon1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна
Варна Център и на жп гара Варна. Това създава съществени трудности от логистична гледна точка поради затрудненото придвижване и маневриране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом