Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер)
ИмеОсновна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер)
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер75.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fmi.uni-sofia.bg/econtent/algebra_nenov/17.doc
Основна теорема на алгебрата. Следствия.


Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер):

Всеки неконстантен полином f(x)  C[x] има комплексен корен.


Ще са ни нееобходими следните две леми.


Лема 1:

Нека f(x)  R[x] и ст. f(x) е нечетно число. Тогава f(x) има реален корен.


Д-во:

Нека f(х) = а0 + а1х + . . . + аn-1xn-1 + xn, an  0

ст. f(x) = n, n – нечетно число

h(x) =

f(x) има реален корен тогава и само тогава, когато h(x) има реален корен. Следователно достатъчно е да докажем, че h(x) има реален корен. Тъй-като ст.(h(x)) е нечетна имаме


lim(h(x)) = -  и lim(h(x)) = + .

x - x +


следователно съществува х1R такова, че h(x1) < 0 и съществува х2R такова, че h(x2) < 0. тъй като h(x) е непрекъсната, съществува х0  [x1,x2] такова, че h(x0) = 0, т.е. х0 е корен на h(x)


Лема 2:

Нека C[x], а  0. Тогава има комплексен корен.


Д-во:

Корените на са

C C x1,2C


Преди доказателството на теоремата на Даламбер ще докажем следното по-слабо твърдение:


Tеорема 1:

Нека f(x) е неконстантен полином с реални коефициенти. Тогава f(x) има комплексен корен.


Д-во:

Нека f(х) = а0 + а1х + . . . + аn-1xn-1 + xn, an ¹ 0 и ст. f(x) = n

Нека n = 2s.k, k – нечетно число.

Доказателството ще извършим по индукция относно s.

База s = 0.

В тази ситуация n е нечетно число и от Лема1 следва, че f(x) има даже реален корен.

Нека s  1. Разглеждаме разширение Е на полето на комплексните числа С над, което f(x) се разлага на линейни множители.

,

където 1, . . , n  Е и са корени на f(x) в Е.

Разглеждаме

H(x ; x1 , . . . ,xn)= ( множителя),


където с е произволно реално число. След като развием дясната част и направим съответните опростявания ще получим полином на променливата х, коефициентите на който са от пръстена на полиномите R[x1, . . , xn]. Разглеждаме транспозицията xi  xj при тази транспозиция имаме

xi + xj + cxixj  xj + xi + cxjxi


xi + xk + cxixk  xj + xk + cxjxk , k  j


Множителите, в които не участват xi и xj не се променят. Следователно произволна при транспозиция на променливите множителите на Н(х; x1, . . . , xn) се разместват, но тяхното произведение не се променя. Следователно при всяко разместване на променливите коефициентите на Н(х; x1, . . . , xn) не се променят. Това означава, че коефициентите пред степените на x са симетрични полиноми от пръстена R[x1, . . , xn]. Съгласно основното следствите на теоремата за симетрични полиноми коефициентите на h(x) = Н(х; 1, . . , n) ще бъдат реални числа, т.е.

(*) h(x) =  R[x]


Имаме


ст.h(x) = = = = 2s-1k(2sk – 1) = 2s-1k , където k е нечетно число.


И така h(x)  R[x] и ст.h(x) = 2s-1k, където k е нечетно число. Съгласно индуктивната хипотеза h(x) има комплексен корен   С. Заместваме в (*) и получаваме

Тъй-като в Е няма делители на нулата, имаме  = i + j + cij за някои индекси i и j. И така за всяко реално число сR сеществуват индекси i и j такива, че i + j + cijС. Понеже двойките индекси (i, j), където 1  i  n и 1  j  n са краен брой, а реалните числа са безброй много съществуват реални числа с1  с2, за които при едни и същи индекси i и j имаме:


ai + aj + c1aiaj = z1  C

ai + aj + c2aiaj = z2  C


като извадим тези равенства получаваме

C ,


и


C


Поради това C.

Разглеждаме


C[х]


От Лема 2 имаме, че t(x) има комплексен корен . Заместваме в (**) и получаваме
Тъй като в F няма делители на нулата имаме, че  = i или  = j. Следователно i или j е комплексно число. Теорема 1 е доказана


Д-во на Теоремата на Даламбер:

Нека f(x) =  C[x],

Ако коефициентите са реални Теоремата на Даламбер следва от Теорема 1.

Ще предполагаме, че не всичките коефициенти са реални. Разглеждаме полинома


f1(x) = .

Където е комплексно спрегнатото число на . Разглеждаме също

h(x) = f(x).f1(x) = ,


Тъй-като имаме . Следователно за всяко к = 0, . . , 2n, т.е. h(x)  R[x]. От Теорема1 имаме, че h(x) има комплексен корен   C. Следователно


.


Тъй като в полето няма делители на нулата, или , или .

Ако , тогава f(x) има комплексен корен и теоремата е доказана.

Нека , т.е. . Тогава , т.е.
,


т.е. или комплексното число е корен на f(x)


Следствие 1:

Над полето на комплексните числа C неразложими са само полиномите от първа степен.Д-во:

Трябва да се докаже, че за всеки полином от степен по-голяма или равна на две е разложим в C.

Нека f(x)  C[x] и ст.f(x)  2. Съгласно Теоремата на Даламбер f(x) има корен   C. Следователно и C[x]. От ст.f(x)  2 следва, че ст.g(x)  1. Следователно f(x) e разложим над полето на комплексните числа.


Следствие 2:

Всеки неконстантен полином от C[x] се разлага на линейни множители над C.


Д-во:

Съгласно Следствие1 в каноничното разлагане на всеки неконстантен полином ще участват само полиноми от първа степен, което представлява желаното разлагане.


Определение:

Казваме, че полето F е алгебрично затворено, ако всеки неконстантен полином от F[x] се разлага на линейни множители над F.


От Следствие 2 става ясно, че полето на комплексните числа е алгебрично затворено.


Следствие 3:

Над полето на реалните числа неразложими са полиномите от първа степен и тези полиноми над R от втора степен, които нямат реални корени. Други неразложими полиноми в R[x] няма.


Д-во:

1) Нека f(x) има реални коефициенти и ст.f(x) = 2.

Aко f(x) е разложим над R, тогава корените на f(x) са реални. Ако f(x) има реален корен , тогава f(x) се разлага във вида:


и  R[x],


където ст.g(x) = 1. Следователно f(x) е разложим над R. Поради това един полином с реални коефициенти от втора степен е разложим над R тогава и само тогава, когато има реални корени. Следователно един полином от втора степен е неразложим над полето на реалните числа тогава и само тогава, когато няма реални корени.

  1. Нека ст.f(x)  3 и f(x)  R [x]. Трябва да докажем, че f(x) е разложим над R.

Ако f(x) има реален корен , тогава f(x) се разлага във вида:


и  R[x],


където ст.g(x)  2. Следователно f(x) е разложим над R.


Нека f(x) няма реални корени. Тогава от теоремата на Даламбер следва, че f(x) има комплексен корен, който не е реален, т.е. . Следователно в каноничното разлагане на f(x) ще участва , т.е.
Тъй като  R [x] следва, че g(x)  R [x]. От ст.f(x)  3, следва ст.g(x)  1. Следователно f(x) е разложим над R


Следствие 4:

Всеки неконстантен полином f(x) R [x] може да се разложи по следния начин:


,


където i Rи R[x] и нямат реални корени.


Д-во:

От Следствие3 в каноничното разлагане на f(x) ще участват линейни множители и квадратни тричлени, които нямат реални корени.


Следствие 5:

Ако един неконстантен полином с реални коефициенти няма реални корени, тогава той се разлага на произведение на квадратни тричлени, които нямат реални корени. В тази ситуация полиномът има четна степен.
Свързани:

Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) iconУч с-ца
...
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) iconИзвадкови разпределения -централна гранична теорема
Централна гранична теорема. Таблици за разпределения и работа с тях. Оценяване средната на основна съвкупност. Доверителен интервал....
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) icon4. 5 Активност: Дефиниции и теорема за монотонност на функциите
Накрая, завършваме активността с едно приложение на тази теорема при изследването на функция за монотонност и екстремуми
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката
Теорема за съществуване и единственост за решението на задачата на Коши за скаларно оду. Формулировка на съответните резултати за...
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Теорема за съществуване и единственост за решението на задачата на Коши за скаларно оду. Формулировка на съответните резултати за...
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) iconКонспект по
Момент на сила спрямо точка и ос. Понятие за двоица сили. Основна теорема на статиката
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) iconКонспект за кандидатдокторантски конкурсен изпит по професионално направление 5 Математика (Математическа логика)
Теория на множествата  аксиоматична система на Цермело-Фрепкел. Частични и линейни наредби. Сравняване на множествата по мощност....
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) icon7 3 Теорема за проекцията на главната сила върху произволна ос и главния момент за произволна точка на равновесна равнинна група сили Теорема 2
Много често телата са натоварени с група сили, разположени в една равнина (фиг. 14. а)
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) iconТематичен план на лекциите по учебни часове Тема
Най-голям общ делител. Най-малко общо кратно. Алгоритъм на Евклид. Прости числа. Основна теорема на аритметиката
Основна теорема на алгебрата(Теорема на Даламбер) iconТематичен план на лекциите по учебни часове Тема
Най-голям общ делител. Най-малко общо кратно. Алгоритъм на Евклид. Прости числа. Основна теорема на аритметиката
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом