Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно
ИмеМом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно
страница2/5
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер469.93 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/MOM_pishtovi.doc
1   2   3   4   5

Насоки за усъвършенстване на учебния процес – самостоятелна работа, проблемно обучение, програмирано, алгоритмизация и др.


В учебновъзпитателният процес трябва да се формира у учениците неконвенционално, продуктивно, творческо мислене. За тази цел са подходящи: проблемното обучение, програмираното обучение, самостоятелната работа, алгоритмизацията.

1.Проблемно обучение. Чрез него се възпитава продуктивно и творческо мислене у децата. Самостоятелното откриване на нови, но вече известни неща от децата в процеса на обучението е продуктивното мислене за тях. Проблемното обучение се характеризира с наличието на проблемна ситуация, която трябва да бъде решена. При решаването й трябва да се стигне до ново ниво на познаване. Задачата придобива проблемен характер, когато е решена от учениците, но учителят иска тя да бъде решена по друг начин, при което ученикът трябва да търси нов подход и в този процес той усвоява нови начини за действие. Проблемните задачи могат да се решават като се спазват известни правила или чрез използването на варианти. Необходимо е в процеса на обучение да се отделя по-голямо внимание на словесния израз, който децата трябва да дават начините за решаване на задачата. Този вид обучение допринася за развитието на продуктивното мислене само ако в процеса на решението на проблемната задача децата осъзнават и подхода, начина на решаването й.

2.Самостоятелна работа. Тази работа в процеса на обучение трябва да бъде осъществявана от ръководството на учителя, но това не означава, че той трябва да помага на учениците винаги при срещане на най-малката трудност. Самостоятелната работа може да се класифицира по различни основи. В зависимост от основната дидактическа цел самостоятелните работи могат да бъдат разделени на две основни групи: с обучаващ и с проверовъчен характер. В зависимост от формата, в която се изпълняват в клас те биват: общокласови, групови и индивидуални.

Тази самостоятелна работа много добре се отразява върху развитието на мисленето на учениците, които привикват да работят внимателно, да мислят по-задълбочено, да извършват анализ и т.н.

3.Програмирано обучение. Това е особена управляема и контролируема форма на самостоятелна работа на учениците над специално разработен учебен материал с използване на нови средства на обучение – програмирани учебници или обучаващи машини. Това обучение бива: машинно и безмашинно. Учебното съдържание по математика е много подходящо за програмиране. Трудността идва от това, че малките деца не могат в необходимата степен да работят самостоятелно. По тази причина повечето експериментални изследвания за програмирано обучение в началното училище са насочени към 3 и 4клас и целят използването на идеи от програмираното обучение за усъвършенстване на непрограмираното обучение.

4.Алгоритми в обучението. Алгоритъм това е точно предписание, определящо прехода от изходните данни към търсения резултат. В учебно-възпитателния процес се цели не само децата да усвоят алгоритъма, а това да го усвоят съзнателно, да разберат защо се постъпва по описания начин, а не по друг.

Това означава, че при обучението по математика в началните класове не става дума за алгоритмизация на обучението, а за изучаване на определени алгоритми от децата, които да се възприемат съзнателно.

Въпрос №09

Принципи на обучението по математика


Думата принцип има латински произход и означава положение, изходно начало. Принципите отразяват дидактичните закономерности при усвояването от учениците на знания, умения и навици, съдействат за развитие и на математическите способности. Те зависят от целите и задачите на обучението и възпитанието.

В обучението по математика в 1-4клас намират приложение следните принципи:

1.Принцип за научност – този принцип изисква в процеса на обучението учениците да овладяват научно верни математически знания, които да отговарят на постиженията на съвременната наука. Този принцип означава съобразяване с възрастовите познавателни особености на учениците. Неговата необходимост се състои в създаването на оптимални условия за разбиране и усвояване от децата на закономерностите на учебното съдържание. Научността в обучението по математика се изразява във формирането у децата на ясни представи за математическите понятия на четирите аритметични операции, за зависимостите между компонентите и резултатите от тях, възможността да използват математическата терминология при решаване на задачи и др.

2.Принцип за съзнателност. Този принцип предполага, че в процеса на обучението по математика се осмисля изучавания учебен материал разбира се същността и зависимостите между действията и резултатите от тях, при което учениците са в състояния да приложат на практика усвоените от тях знания и умения. При такова съзнателно усвояване на знанията се изгражда творческо отношение на децата към изучаването и приложението на знанията, уменията и навиците, развива се логическото мислене и светогледа им. Съзнателността означава, че ученика във всеки момент може да обясни как е решил израза, уравнението или текстовата задача и защо? Важна страна на съзнателността е знанията да служат за основа при формирането на убеждения, учениците да придобиват умения за прилагането им в практиката.

3.Принцип за активност. Той е неразривно свързан със съзнателността. Съзнателното осъзнаване на математическите знания е предпоставка за активно участие на учениците в процеса на обучение. Методиката на обучение по математика трябва да изгражда обучението активно като за основа служи активната мисловна дейност на децата за усвояване на знанията. Учебно-възпитателната работа трябва да е така организирана, че учебното съдържание да е предмет на активна мисловна дейност на всяко дете. Един от начините за включване на учениците в активна дейност е използването на вариативни упражнения. Учителят в процеса на обучение трябва да насочва учениците към активна мисловна дейност.

4.Принцип за нагледност. Нагледността не е цел, а е средство за непосредствено опознаване на изучаваните предмети за обогатяване на съзнанието на учениците с ясни и точни възприятия и представи. Нагледността е важна тъй като мисленето на учениците е нагледно-образно, а математическият материал е абстрактен. Нагледните средства, които се използват в обучението по математика са основа за извършване на обобщения и формиране на понятия у учениците.

5.Принцип за системност и последователност. Този принцип изисква знанията уменията и навиците да се формират у учениците в определена система, така че материалът който ще се усвоява да е логически свързан с предходният и да подготвя възприемането на следващия. Този принцип отразява логиката на учебния предмет математика тъй като учебният предмет е система от взаимно свързани понятия и зависимости.

Системността се изразява в установяването на връзка между отделните теми и раздели т.е. вътрешнопредметни връзки и междупредметни връзки. За осъществяването на системност в обучението голямо значение има систематизирането и обобщението на знанията в края на всеки урок, тема и учебна година.

Под последователност се разбира подреждане на учебното съдържание, през седмицата, месеца и учебната година. Последователността означава да се върви: от простото към сложното; от лесното към трудното; от известното към неизвестното; от представите към понятията; от знания към умения и от тях към навика.

6.Принцип за достъпност. Този принцип изисква съответствие между обема на изучаваното учебно съдържание и методите на обучение от една страна с отчитане на възрастовите възприемателни възможности на учениците и степента на подготовката им. Този принцип е съобразен със следните правила: от просто към сложно; от лесно към трудно; от близко към далечно; от известно към неизвестно.

7.Принцип за трайно овладяване на знанията. Този принцип изисква получените знания и изградените умения и навици да се запазят от учениците за по-продължително време да се запазят от учениците в паметта им и да се използват при необходимост за решаване на определени задачи. Това се постига чрез съзнателното усвояване и разбиране на математическото учебно съдържание. За реализиране на този принцип е необходимо новите знания да се затвърдяват редовно за да станат трайни. От значение за този принцип са: приложението на различни нагледни средства; редовната проверка и оценка на знанията, уменията и навиците на учениците; правилното организиране и провеждане на уроците за затвърдяване на знанията, уменията и навиците.

8.Принцип за индивидуален подход. Този подход означава, че учителят трябва да изучава и да се съобразява с индивидуалните особености на всеки ученик, за да се развиват максимално положителните и да се преодоляват отрицателните индивидуални особености. Познаването на общите психически и възрастови особености на учениците от първи, 2, 3 и 4клас позволява ясно да се видят проявите на индивидуалните им особености на обучението. В процеса на обучение трябва да се има предвид особеностите на отделния ученик, свойствата на паметта му, характера на волята и т.н. Тези особености са различни дори за учениците от една и съща възраст. Това налага необходимостта от индивидуален подход от страна на учителя.

Принципите на обучение трябва да се прилагат комплексно и в оптимална мярка.

Въпрос №11

Планиране на учебно-възпитателния процес


Изходни материали при планирането на учено-възпитателната работа за учителя са: учебната програма и обяснителните бележки към нея, указанието на МОНТ за организиране на учебно-възпитателната работа за съответната година, учебника и учебните тетрадки по математика, методическата литература по предмета и предварителната подготовна на учениците.

Планирането на учебно-възпитателния процес по математике в 1-4клас се реализира чрез следните планове: годишен план, тематичен план и урочен план.

Годишен план. Неговата цел е в съответствие с действащата учебна програма да разпредели правилно изучаването на материала по време, да се определят календарни срокове за уроците по всяка тема. За учителя е задължителен обем на учебния материал, включен в програмата за съответния клас. Броят на уроците за дадена тема се определя от учителя, който се ръководи от конкретните условия. Годишния план трябва да е ясен, точен и целенасочен, да помага на учителя да води учебната работа в перспектива и в дълбочина.

Тематичен план. По-добра организираност и по-целенасочено се обмисля материала когато учителите планират и разработват уроците си по теми. Тематичният включва цяла система уроци по даден дял. Със тематичното планиране се дава възможност за творчество в работата на учителя. При планиране е необходимо да се определят: структурата и съдържанието на предстоящия урок и системата и последователността от действия на учителя и учениците при разглежданеот на отделните методически единици.

Урочен план. Той бива два вида: план-схема и план-конспект. План-схемата съдържа съкратено най-същественото от учебното съдържание, предвидено за дадения урок. План-конспекта включва следните компоненти: І.Тема на урока. ІІ.Тип на урока. ІІІ.Цели на урока: а)образователни, б)възпитателни, в)развиващи. ІV.Методи. V.Нагледни средства. След което се записва последователно всичко от приемането на класа от учителя до приключването на урока, т.е. хода на урока.

Въпрос №12

Урокът – основна форма на обучение. Типове уроци, структура. Изисквания към съвременния урок, методически анализ


Урокът е основна организационна форма за реализиране на учебно-възпитателния процес. В обучението по математика намират приложение и други форми на обучение като кръжоци, екскурзии и др.

Урокът е цялостна логически завършена структурна единица на тема, реализирана в рамките на определено време, в която целите, съдържанието, методите и средствата на обучение се намират в сложно взаимодействие.

Съществуват следните типове уроци в обучението по математика: урок за даване на нови знания; урок за затвърдяване на знанията; формиране на умения и навици; урок за формиране на изчислителни умения и навици; урок за обобщение и систематизиране на знанията; урок за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците на учениците; урок за попправка на самостоятелните работи.

Урок за нови знания. Този тип урок има за цел да се запознаят учениците със нови знания, умения и навици. Структурата на урока за нови знания е: 1.Техническа подготовка за урока – приготвяне на ученици, тетрадки, чертожни инструменти и т.н. 2.актуализиране знанията на учениците необходими за урока – устно смятане на задачи необходими за възприеване на новото учебно съдържание. 3.непринуден преход към новата методическа единица. Поставяне на темата и мотивирането й. 4.разкриване на новите знания. 5.полусамостоятелна работа на учениците. 6.самостоятелна работа. 7.затвърдяване на знанията. 8.преценка за резултатите постигнати в урока от учениците.

Урок за затвърдяване на знанията, формиране на умения и навици. Целта на този тип урок е учениците да усвоят знанията трайно и да могат свободно да си служат с тях в практическата дейност. ОСновното съдържание в него са разнообразни устни и писмени упражнения. Структура на този урок: 1.техническа подготовка. 2.актуализация на знанията. 3.мотивация на учебната дейност. 4.поставяне на самостоятелна работа на учениците. 5.задаване на нова самостоятелна работа, която е във връзка с предходсната. 6.систематизиране и обобщение на знанията на учениците. 7.преценка за работа на учениците по време на урока.

Урок за формиране на изчислителни умения и навици. Този тип урок има за цел да се формират у учениците умения и навици за бързо и правилно решаване на задачите, пресмятанията на числените изрази и други. Структура: 1.техническа подготовка на учениците и учителя. 2.актуализация на знанията, необходими за усъвършенстване в урока. 3.съобщаване темата в урока. Създаване на проблемна ситуация. 4.самостоятелна работа. 5.задаване на нова самостоятелна работа, която може да бъде групове или индивидуална. 6.задаване на диференцирана или индивидуална домашна работа на отделни ученици в зависимост от работата във урока.

Урок за обобщаване и систематизиране на знанията, уменията и навиците на учениците. Този тип уроци са за начален годишен преговор във втори, трети и четвърти клас, в края на учебната година в 1-4клас и текущ преговор. В процеса на преговор децата не само обобщават и систематизират знанията, но ги допълват, разширяват, уточняват и конкретизират. Структура: 1.техническа подготовка за провеждане на урока. 2.Съобщаване и мотивиране на образователните цели на урока. 3.Извършване на повторения. 4.Систематизиране на знанията и достигане до изводи. 5.Поставяне темата за следващия преговорен урок. 6.Преценка за работата на учениците по време на урока.

Урок за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците на учениците. Този тип урок се провежда самостоятелно по-рядко. Най-често се комбинира с другите типове уроци. Структура: 1.Техническа подготовка. 2.Поставяне на самостоятелната работа на учениците. 3.Самостоятелна писмена работа на учениците. 4.Събиране на писмените работи. Времетраенето и обема на тези работи е различен за учениците от 1, 2, 3 и 4клас.

Урок за поправка на контролните работи. Този тип урок се провежда след като е направена самостоятелната работа. Структура: 1.Преценка за изпълнението на контролните работи като цяло. 2.Преценка за изпълнението на контролните работи от отделни ученици. 3.Връщане тетрадките на учениците. 4.Учениците разглеждат поправките. 5.Колективна поправка на допуснатите типични грешки. 6.Провеждане на индивидуална самостоятелна от учениците, съобразно допуснатите от тях грешки поправка.

Изискванията към съвременния урок по математика са насочени към търсне на пътища за подобряване на типовете, структурата и на методиката му. Едно от изискванията е да не се поднасят много факти на учениците, защото е необходимо да се осигури време за анализиране, обобщение, правене на изводи и търсене на зависимости. Според някои изискванията към урока се обособяват в четири групи: възпитателни, дидактични, психологически и хигиенни. Според Махмутов: изисквания към условията за организация на учебния процес като цяло и като условие за организация на урока. Установява се, че за организирането и провеждането на ефективен урок се оформят две групи условия: социално-педагогически и психолого-дидактични.

Първата група включва: 1.наличие на квалифициран творчески работещ учител. 2.наличие на сплотен ученически колектив. 3.наличие на добър учебник, дидактични материали и учебни средства. 4.наличие на благоприятен психологически климат.

Към втората група се отнасят: 1.наличие на определено равнище на обученоста на учениците. 2.наличие у учениците на достатъчно изградени мотиви за учене. 3.спазване на дидактичните принципи за организация на учено-възпитателния процес по математика. 4.приложение на рационални форми и методи на обучение.

Съществуват следните правила: 1.определяне целите на урока – образователни, възпитателни и развиващи. 2.Уточняване типа на урока. 3.Уточняване вида на урока. 4.Избор на методи и похвати. 5.Определяне структурата на урока. 6.Всички дидактични задачи се решават в самия урок.

Въпрос №13
1   2   3   4   5

Свързани:

Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно iconРазвитие на сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика и Международната организация по миграция (мом)
Министерството на труда и социалната политика започва партньорството си с мом при реализиране на проекта “Информационна кампания...
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Доставка и внедряване на специализиран софтуер erp и мом системи за управление на промишлени предприятия и необходимия за функционирането...
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно iconНаръчник с най-добрите практики за борба с трафика на хора обобщение
Обобщението е въз основа версията на Наръчника, приета от проектна група, състояща се от представители на Центъра за правни ресурси,...
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно icon@заголовок = Индия: миграция спасение для бедняков
В основном, индийцы находят себе там работу в сфере обслуживания. В странах Персидского залива, по данным мом, проживает более трех...
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно iconЛекция 7 21. 11. 2006
Френските икономисти от 2та половина на 18в са известни в икономическата наука под наименованието физиократи. Наименованието си носят...
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно iconКакво означава хив?
Хив е вирусът, който причинява спин. Наименованието му идва от английски език Human Immunodeficiency Virus
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно iconГеография на света
През ХІХ и ХХ в географската наука изследва закономерностите, които се формират на земната повърхност в резултат от все по-усложняващото...
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно icon„Анализ и оценка на деловата етика и култура в средата в която работя
Терминът етика има гръцки произход означава нрав, обичай, характер. Етиката е хуманитарна наука, в основата и е заложен философския...
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно iconНовини за нас регистър контакти
Когато действителността се промени – променят се и законите. Не много – повечето от законите на Хамурапи още са в сила. От двадесет...
Мом е педагогическа наука с приложен характер. Наименованието й идва от Песталоци и Дистервег. Предмет на мом са законите и закономерностите на учебно iconМедиа мониторинг | Фармация и здравеопазване 27. 03. 2008
Наименованието им идва от френски (drogue) и холандски (droog) сух, и означава животинска или растителна суровина, използвана за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом