Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница9/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Чл. 50. (1) Дубликат на свидетелство за основно образование се издава по молба на лицето - притежател на оригинала, в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

(2) Дубликат на свидетелство за основно образование се издава от институцията, издала оригиналния документ, а в случаите, когато институцията е закрита - от институцията, приела архива на закритата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) Дубликатът на свидетелството за основно образование е с номенклатурен номер 3 - 30а, състои се от четири страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "свидетелство за основно образование"; вид, наименование и местонахождение на институцията, издала дубликата; вид, наименование и местонахождение на институцията, издала оригинала;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - наименование на документа "свидетелство за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на дубликата; текст: "Дубликат на свидетелство за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на оригиналния документ; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; текст: "През учебната ...... / ...... година завърши основно образование с общ успех: с думи и цифри"; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение"; подпис на директора; кръгъл печат;

3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) трета и четвърта страница - текст: "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас"; три празни колони с редове за отразяване на съдържанието на оригиналния документ; име, фамилия и подпис на директора; печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.";

4. (зал. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.)

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на свидетелството за основно образование е отпечатан на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът се регистрира в определената за регистриране на дубликати регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика, ако му е издаден такъв съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на свидетелството за основно образование се съхранява от притежателя.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелство за положени изпити по чужд език се издава на лице, положило изпити в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чуждия език - трето равнище, и е придобило средно образование в училище, в което няма профилирано обучение по съответния чужд език, за който се издава документът.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език е с номенклатурен номер 3-70, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа: "свидетелство за положени изпити по чужд език"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на свидетелството: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; серия, номер и регистрационен номер на притежаваната от лицето диплома за средно образование; вид, наименование и местонахождение на институцията, която е издала дипломата; текст: "е положил(а) всички изпити по ...... език в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание - трето равнище, с общ успех ......", място за оценката с думи и цифри; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3." и текст: "Най-ниското равнище е първо, а най-високото - трето";

2. втора страница - празна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за положени изпити по чужд език регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита квалификация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дубликат на свидетелството за положени изпити по чужд език се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се издава върху оригинална бланка на свидетелството, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат. Дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език/дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се съхранява от притежателя.

Чл. 52. (1) Свидетелство за професионална квалификация се издава на лице, придобило професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(2) Свидетелството за професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-54, състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на документа - "свидетелство за професионална квалификация";

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; наименование и местонахождение на институцията;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване; наименование на институцията; форма и срок на обучение; № и дата на протокола на комисията за придобиване на професионална квалификация, текст: "Придобива ...... степен на професионална квалификация по професия ......, специалност ......" (квалификационната степен се вписва с думи); име, фамилия и подпис на председателя на комисия за придобиване на професионална квалификация и на директора/ръководителя; печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието" и текст "Най-ниската степен на професионална квалификация е първа";

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - текст: "оценки от държавни изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория и практика, оценки с думи и цифри; празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; текст: "оценки от изучавани учебни предмети (модули) от професионална подготовка"; под текста четири колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модули) от задължителната и избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове; подпис на директора/ръководителя на институцията; печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";

5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модули) от задължителната и избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на институцията; печат.

(3) Свидетелството за професионална квалификация е отпечатано на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Свидетелството за професионална квалификация се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за професионална квалификация регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(5) Свидетелството за професионална квалификация се съхранява от притежателя.

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54 се издава на лица, успешно положили държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, при спазване изискванията на чл. 40 от Закона за професионално образование и обучение, ако имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено практическо обучение с продължителност, определена от обучаваща институция, и завършено образование или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация. В свидетелството за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54 в рубриката "оценки от изучавани учебни предмети (модули) от професионалната подготовка" се записва текст: "Удостоверените професионални компетенции съответстват на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули/учебни предмети) се издава, когато в свидетелството за професионална квалификация не достигат редове за вписване на всички изучавани модули/учебни предмети от учебния план за придобиване на съответната професионална квалификация.

(2) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) е с номенклатурен номер 3-54.1. То е неразделна част от свидетелството за професионална квалификация и не може да се ползва самостоятелно.

(3) Приложението се състои от четири страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на документа "приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули/учебни предмети)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на свидетелството за професионална квалификация, към което е приложението; данни за притежателя: трите имена на лицето, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; текст: "оценки от изучавани модули/учебни предмети"; четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - трите имена на лицето, четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора/ръководителя, печат;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница: ЕГН, ЛНЧ, гражданство на лицето, четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора/ръководителя, печат;

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя, печат, текст: "Приложението е неразделна част от свидетелството и не може да се ползва самостоятелно".

(4) Приложението към свидетелството за професионална квалификация е отпечатано на хартия с неутрален воден знак.

(5) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) не се регистрира самостоятелно. В регистрационната книга за регистриране на свидетелствата за професионална квалификация срещу регистрационния номер на съответното свидетелство се вписва текст "с приложение".

(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За издаване на дубликат на приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) се използва същият образец, като в горния десен ъгъл на бланката се отпечатва с главни букви текст: "дубликат" и се заверява с подписа на директора/ръководителя и кръгъл печат на институцията. Когато се издава дубликат на свидетелството за професионална квалификация с приложение (за обучение по модули), в регистрационната книга за регистриране на дубликати срещу регистрационния номер на дубликата на съответното свидетелство се вписва текст "с приложение".

(7) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули)/дубликатът на приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) се съхранява заедно със свидетелството за професионална квалификация от притежателя.

Чл. 54. (1) Дубликат на свидетелство за професионална квалификация се издава по подадена молба на лицето - притежател на оригинала, в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

(2) Дубликат на свидетелство за професионална квалификация се издава от институцията, издала оригиналния документ, а в случаите, когато институцията е закрита - от институцията, приела архива на закритата.

(3) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-54А. Състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на документа - "свидетелство за професионална квалификация";

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; наименование и местонахождение на институцията, която издава дубликата; наименование и местонахождение на институцията, издала оригинала;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) втора страница - снимка на притежателя на документа; печат; подпис; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на дубликата; текст: "Дубликат на свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на оригинала на документа; данни за притежателя на документа: трите имена; ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; годината на завършване, наименование на институцията; форма и срок на обучение; номер и дата на протокола на комисията за придобиване на професионална квалификация, в който е вписано решението за придобиване степен (с думи) на професионална квалификация; по професия, специалност; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието" и текст "Най-ниската степен на професионална квалификация е първа";

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - текст: "Оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - по теория и практика, оценки с думи и цифри, празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; текст: "Оценки от изучаваните учебни предмети (модули) от професионалната подготовка"; под текста четири празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модули) от задължителната и избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора/ръководителя; печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";

5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с празни редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модулите) от задължителната и избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; печат.

(4) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация е отпечатан на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(5) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация се регистрира в определената за регистриране на дубликати регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(6) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация се съхранява от притежателя.

(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Дубликат на свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54А се издава и в случаите на издаден оригинал по чл. 52а.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом