Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница8/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от учебната 2005/2006 г.) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава на лице, което не е изучавало някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в средното образование, и допълнително е положило изпит при условията и по реда на държавните зрелостни изпити в училище, определено от РИО.

(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-102, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; сесия; учебна година; текст: "Положи при условията и по реда на държавните зрелостни изпити, изпит по (учебен предмет)"; номер и дата на протокола на училищната зрелостна комисия; оценка от изпита (с думи и цифра); текст "Удостоверението е неразделна част от дипломата за средно образование", данни от дипломата за средно образование, към която се отнася удостоверението: серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за институцията, издала дипломата: вид, наименование и местонахождение; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия в институцията, която издава удостоверението, и име, фамилия и подпис на директора на институцията; печат с държавен герб, текст: "Дава право при кандидатстване за продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";

2. втора страница - празна.

(3) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) Удостоверението се регистрира в определената за регистрация на удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация.

(5) Дубликат на удостоверението за положен изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация.

(6) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование /дубликатът се съхранява от притежателя.

Чл. 46. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Удостоверение за завършен гимназиален етап се издава на лице, което е завършило успешно ХII клас, но не е положило държавни зрелостни изпити, както и на лица със специални образователни потребности, които са завършили XII клас по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-33, състои от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; снимка на притежателя; кръгъл печат на институцията; наименованието на документа: "удостоверение за завършен гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер, дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване; завършен ХII клас; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на подготовката (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма на обучение; срок на обучение - четири години; № и дата на протокола с решението на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Не дава право за продължаване на образованието във висшите училища; На учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, срещу учебен предмет се вписва "по индивидуална програма" и оценка с качествен показател."

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) втора страница - текст: "Справка за изучаваните учебни предмети"; текст: "Задължителна подготовка", редове за вписване наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Задължителноизбираема подготовка", "Профилирана или задължителна професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Свободноизбираема подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап се регистрира в регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап се съхранява от притежателя.

Чл. 47. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по учебни предмети/модули) се издава, когато в удостоверението за завършен гимназиален етап не достига място да бъдат вписани всички изучавани по учебен план учебни предмети/модули за професионална подготовка, както и за вписване на резултатите от обучението по индивидуални програми за ученици със специални образователни потребности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули) е с номенклатурен номер 3-33.1 и е неразделна част от удостоверението за завършен гимназиален етап. Приложението не може да се ползва самостоятелно. Състои от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на документа "приложение към удостоверение за завършен гимназиален етап (за обучение по учебни предмети/модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на удостоверението за завършен гимназиален етап, към която е приложението; трите имена на притежателя, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; "оценки от изучавани учебни предмети/модули", редове за вписване на учебните предмети/модулите, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора; кръгъл печат;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - трите имена на притежателя, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; текст: "Резултати от обучението по индивидуални програми за ученици със специални образователни потребности", редове за вписване на резултатите; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на институцията; текст: "Приложението е неразделна част от удостоверението за завършен гимназиален етап и не може да се ползва самостоятелно".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули) е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули) не се регистрира самостоятелно, но в регистрационната книга за регистриране на удостоверения за завършен гимназиален етап срещу регистрационния номер на съответното удостоверение се вписва текст: "с приложение".

(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За издаване на дубликат на приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули) се използва същият образец, като в горния десен ъгъл се отпечатва с главни букви "дубликат" и се заверява с подписа на директора и кръглия печат на институцията. Когато се издава дубликат на удостоверението за завършен гимназиален етап с приложение (за обучение по модули), в регистрационната книга за регистриране на дубликати срещу регистрационния номер на дубликата на удостоверението за завършен гимназиален етап се вписва текст: "с приложение".

(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули)/дубликатът на приложението се съхранява заедно с удостоверението за завършен гимназиален етап от притежателя.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап се издава на заинтересованото лице, подало молба, в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап се издава от училището, издало оригиналния документ, а в случаите, когато училището е закрито - от училището, приело архива.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-33а, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование и местонахождение на училището, което издава дубликата; снимка на притежателя; кръгъл печат; наименование на документа "удостоверение за завършен гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на дубликата; текст: "дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на оригинала на документа; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване на ХII клас; наименование и местонахождение на училището, издало оригинала; вид на подготовката (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма и срок на обучение - четири години; № и дата на протокола с решението на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Не дава право за продължаване на образованието във висшите училища"; на учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, срещу учебен предмет се вписва "по индивидуална програма" и оценка с качествен показател.

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) втора страница - текст: "Справка за изучаваните учебни предмети", текст: "Задължителноизбираема подготовка", "Профилирана или задължителна професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Свободноизбираема подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап е отпечатан на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап се регистрира в определената за регистриране на дубликати книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация, след което се описва и на реда, на който е регистрирано оригиналното удостоверение за завършен гимназиален етап, в съответната регистрационна книга. Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап се описва и в личния картон на лицето.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап се съхранява от притежателя.

Чл. 49. (1) Свидетелство за основно образование се издава на ученици, завършили основно образование.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) Свидетелството за основно образоване е с номенклатурен номер 3 - 30, състои се от четири страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "свидетелство за основно образование"; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) втора страница - наименование на документа: "свидетелство за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; учебна година на завършване; текст: "През учебната ...... / ...... година завърши основно образование с общ успех: с думи и цифри"; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение"; подпис на директора; кръгъл печат на институцията; машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа;

3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) трета страница - текст: "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас"; "задължителна подготовка": наименование на учебните предмети по учебен план; две празни колони с редове за оценки с думи и цифри; "задължителноизбираема подготовка": три празни колони с редове за вписване на учебните предмети по учебен план, оценките с думи и цифри;

4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) четвърта страница - текст: "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас"; "свободноизбираема подготовка"; три колони с празни редове за изписване на наименованията на учебните предмети по учебен план, оценките с думи и с цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3"; машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от годишните оценки по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка и в задължителноизбираемата подготовка.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за основно образование регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика, ако му е издаден такъв съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование се съхранява от притежателя.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом