Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница7/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит се попълва от училищната зрелостна комисия и отразява окончателните оценки на учениците от съответното училище от държавния зрелостен изпит по даден учебен предмет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за оценките от държавен зрелостен изпит е с номенклатурен номер 3-81 и се състои от страници със следните реквизити:

1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит; наименование на учебния предмет, по който е проведен държавният зрелостен изпит; номер и дата на протокола; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията: трите имена на председателя и членовете; текст: "проведе заседание за вписване на оценките от държавния зрелостен изпит по ..."; имена на отсъстващите;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "Комисията вписа следните оценки от държавния зрелостен изпит по ...; 1. Успешно положили държавния зрелостен изпит"; антетка със следните колони: номер по ред; клас, паралелка; трите имена на ученика; оценка с думи и с цифри;

3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница: текст: "2. Неуспешно положили държавния зрелостен изпит по..." (попълва се за държавния зрелостен изпит по БЕЛ и втория задължителен държавен зрелостен изпит); антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас, паралелка; трите имена на ученика;

4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - трите имена и подписи на председателя и членовете на училищната зрелостна комисия; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат на училището.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование се попълва от училищната зрелостна комисия и отразява окончателните оценки на учениците от съответното училище от държавните зрелостни изпити.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование е с номенклатурен номер 3-81Б и съдържа страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование"; учебна година; сесия; текст: "Днес, ......... г., училищната зрелостна комисия, назначена със заповед № ........ от ......... г. на директора, в състав:"; "трите имена на председателя и членовете"; текст: "проведе заседание за вписване на оценките от държавните зрелостни изпити"; "имена на отсъстващите";

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "Комисията вписа следните оценки от държавните зрелостни изпити; т.1. Успешно положили държавни зрелостни изпити"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; държавни зрелостни изпити с колони: оценка с думи и с цифри по български език и литература; наименование на втория задължителен изпит (предмет/цикъл от предмети); оценка с думи и с цифри; наименование на допълнително положения/ите държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); оценка с думи и с цифри;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница: текст: "Неуспешно положили държавните зрелостни изпити по български език и литература и/или втори задължителен държавен зрелостен изпит"; антетка с колони с наименования: номер по ред; клас; трите имена, учебни предмети;

4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - трите имена и подписи на председателя и на членовете на училищната зрелостна комисия; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат на училището.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се води от председателя на училищната зрелостна комисия и се предава на директора на училището.

(4) Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година. Класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация се попълва от комисията за придобиване на професионална квалификация и отразява окончателните оценки на учениците от съответното училище от проведените изпити за придобиване на професионална квалификация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът е с номенклатурен номер 3-81В, състои се от страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация"; наименование на професията и специалността; номер; дата; текст: "Днес, ...... г., комисията за придобиване на професионална квалификация, назначена със заповед № ...... от ..... г. на директора/ръководителя в състав:" трите имена на председателя и членовете; текст: "проведе заседание за вписване на оценките от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация"; име и фамилия на отсъстващите;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "комисията вписа следните оценки от изпитите: 1. Успешно положили държавните изпити за придобиване на професионална квалификация; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас/квалификационен курс; трите имена на ученика/курсиста; оценки - по теория и по практика на професията (с думи и с цифри);

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "2. Неуспешно положили държавен/ни изпит/и за придобиване на професионална квалификация" - антетка с колони със следните наименования: пореден номер; клас/квалификационен курс; трите имена на ученика/курсиста; вид на изпита (по теория или по практика);

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "Комисия за придобиване на професионална квалификация:", трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат на институцията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора/ръководителя на институцията.

(4) Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва и се подписва от председателя на комисията и от директора/ръководителя на институцията. Заверява се с кръглия печат на институцията.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година/обучението. Класьорът се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

Чл. 42. (1) Удостоверение за преместване се издава на ученика, когато ученикът се премества в друго училище.

(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-96, състои се от две страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; учебна година; клас, паралелка; профил, професия, специалност; форма на обучение; за коя година е в класа и до коя дата; наименование на документа "удостоверение за преместване"; изх. № дата; трите имена на ученика; ЕГН; ЛНЧ и гражданство; дата на раждане и месторождение; текст: "е показал(а) следния успех:"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; учебни предмети, срочни и годишни оценки (с думи и цифри); отсъствия - извинени и неизвинени за първи, втори срок и за годината; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат;

2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) втора страница: справка за текущи оценки по учебни предмети по срокове, наложени и незаличени наказания; текст: "Издава се в уверение на това, че до ...... (дата) е бил(а) ученик в ...... (форма на обучение) в ...... (клас) и се премества в ......... (пълно наименование и местонахождение на училището) поради ...... (посочва се причината). В повереното ми училище ученикът е записан в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на ...... страница, номер ...... "; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Удостоверението се регистрира в изходящия дневник на институцията и се описва в графа "забележки" на главната книга или в личния картон на ученика и в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст, ако ученикът не е навършил 16-годишна възраст.

(4) Удостоверението се съхранява от училището, в което се премества ученикът, а копие от него се съхранява в папката към изходящия дневник на училището, от което е издадено.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за преместване се използва по образец в електронен вид. При издаването му на хартиен носител директорът подписва и поставя кръглия печат на институцията.

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) Удостоверение за завършен клас се издава на ученици за приемане в училища, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит за постъпване от VI, VII или от VIII клас в спортни училища, от VII или от VIII клас в професионални училища и професионални гимназии и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, на учениците, завършили VIII клас в специалните училища за деца с умствена изостаналост, на ученици със специални образователни потребности, които са завършили обучението си в IV и в VIII клас по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание. Удостоверението може да се издаде и на ученици от І до ХІ клас включително по тяхна молба.

(2) Удостоверението за завършен клас е с номенклатурен номер 3-103, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) първа страница - наименованието на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождението на институцията; наименование на документа "удостоверение за завършен ...... клас"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена; ЕГН; месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; учебна година на завършване на класа; класа, паралелката; профил, специалност, професия; текст: "Изучавани учебни предмети", задължителна подготовка: редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3." На учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални образователни програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, срещу учебен предмет се вписва - по "индивидуална образователна програма" и оценка с качествен показател;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) втора страница - текст "Изучавани учебни предмети", задължителноизбираема подготовка: редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; свободноизбираема подготовка: редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; текст: "Резултати от обучението по индивидуални образователни програми" на ученици със специални образователни потребности, редове за вписване на резултатите; име, фамилия и подпис на директора; текст: "Дава право за продължаване на обучението"; кръгъл печат.

(3) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Удостоверението за завършен клас се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дубликат на удостоверението за завършен клас се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен клас се издава върху оригинална бланка на удостоверението, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръглият печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(6) Удостоверението за завършен клас/дубликатът на удостоверението за завършен клас се съхранява от притежателя.

Чл. 44. (1) Удостоверение за професионално обучение се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.

(2) Удостоверението за професионално обучение е с номенклатурен номер 3-37, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; вид, наименование и местонахождение на училището, центъра за професионално обучение; наименование на документа "удостоверение за професионално обучение"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване на квалификационния курс за професионално обучение по програма...... за ...; вид на професионалното обучение (част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация); професия, специалност; проведен в ....... (наименование на обучаващата институция); форма на обучение; срок на обучение; оценки от изпитите, съгласно протокол на комисията № .... от .... дата, по теория (с думи и цифри) и по практика (с думи и цифри); име, фамилия и подпис на председателя на изпитната комисия и на директора/ръководителя; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието.";

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - текст: "Справка за изучаваните предмети (модули)"; редове за вписване на наименованието на изучаваните предмети (модули) и хорариума учебни часове; подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат.

(3) Удостоверението за професионално обучение е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) Удостоверението за професионално обучение се регистрира в определената за регистриране на удостоверения за професионално обучение регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверението за професионално обучение се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за професионално обучение се издава върху оригинална бланка на удостоверението, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора/ръководителя и кръглият печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(6) Удостоверението за професионално обучение/дубликатът на удостоверението за професионално обучение се съхранява от притежателя.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом