Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница6/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация се изготвя от класния ръководител на паралелката.

(2) Докладът е с номенклатурен номер 3-77. Състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; учебна година; клас, паралелка; сесия; брой на учениците в класа; текст: "Да се допуснат до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация следните ученици:"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на предметите, за които ученикът е подал заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, от трета до шеста колона: български език и литература; втори задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/цикъл от предмети); допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); шеста колона "държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на предметите, за които ученикът е подал заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; от трета до шеста колона: български език и литература; втори задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/и или цикъл от предмети); допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); шеста колона "държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; име, фамилия и подпис на класния ръководител; дата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Докладът се изготвя от класния ръководител въз основа на успеха на учениците, вписан в личните им картони и заявленията им.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Докладът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Класният ръководител и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Докладът се съхранява 5 години на място, определено със заповед на директора.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) (1) Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката се попълва от комисията, която определя кои ученици са допуснати до изпити за промяна на оценката.

(2) Протоколът за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката е с номенклатурен номер 3-79А и има следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката"; номер и дата на протокола; учебната година; сесията; дата на провеждане на заседанието; № и дата на заповедта за назначаване на комисията; състав на комисията - трите имена на председателя и на членовете на комисията; текст: "проведе заседание за разглеждане на заявленията за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката"; имена на отсъстващи членове на комисията;

2. страница - текст: "Комисията реши: допуска до изпит за промяна на оценката:"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; учебен предмет, за който ученикът е подал заявление; трите имена и подпис на председателя; имена, фамилии и подписи на членовете на комисията; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат на училището.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.

(4) Протоколите се съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколите се прошнуроват.

(5) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.

(6) Със заповед на директора се определя място на съхранение на класьора с протоколите до приключване на учебната година, а след този срок протоколът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация се попълва от училищната зрелостна комисия или комисията за придобиване на професионална квалификация за целия випуск и определя кои ученици са допуснати до държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-79. Има следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; номер; дата; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за назначаване на училищната зрелостна комисия/комисията за придобиване на професионална квалификация; състав на комисията - трите имена на председателя и на членовете на комисията; текст: проведе заседание за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; имена на отсъстващите членове на комисията;

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - текст "Комисията реши: допуска до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация следните ученици:"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; за кои изпити е подал заявление; държавни зрелостни изпити по": български език и литература; втори задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/и или цикъл от предмети); допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); "държавни изпити за придобиване на професионална квалификация";

3. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) последна страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; за кои изпити е подал заявление; "държавни зрелостни изпити по": български език и литература; втори задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/цикъл от предмети); допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и по (предмет/и или цикъл от предмети); "държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат на училището.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Всички протоколи от изпитната сесия се съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколите се прошнуроват.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, а след този срок той се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

Чл. 35. (1) Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит е предназначен за вписване на информация при провеждане на писмен изпит по учебен предмет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за дежурство при провеждане на писмен изпит е с номенклатурен номер 3-82. Състои се от страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит"; място за вписване на учебния предмет, по който се провежда изпитът; учебна година; сесия; форма на обучение, вид на изпита (държавен зрелостен, поправителен, приравнителен, за промяна на оценката, държавен изпит за придобиване на професионална квалификация); група; клас, дата на провеждане на изпита по...; номер и дата на заповедта на директора/ръководителя; зададени теми на изпита; час на започване на изпита; текст: "Допуснати до изпит", антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на допуснатия до изпита; № на билета, брой на получените листове (първоначално и допълнително); време на излизане и време на връщане (двукратно); време на предаване на писмената работа и подпис на квестора;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, трите имена на допуснатите до изпит и неявили се в залата, описание на особени прояви по време на изпита;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) последна страница - данни за дежурните квестори: начало и край (час, минути) на дежурството, трите имена на дежурните квестори, подписи; време на приключване на изпита (час, минути); брой на предадените писмени работи (с цифри и с думи); трите имена и подпис на дежурния квестор, който предава писмените работи; трите имена и подпис на директора/ръководителя, приел писмените работи; кръгъл печат на институцията; трите имена на председателя на изпитната комисия по предмета; брой (с цифри и словом) на получените за преглед и оценка писмени работи от директора/ръководителя; срок на връщането им; дата; име, фамилия и подпис на председателя на изпитната комисия; указание за попълване.

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът се води от квесторите, предава се на директора/ръководителя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Дежурният квестор и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на институцията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на протокола до края на учебната година/обучението, след което протоколът се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за резултата от писмен, устен или практически изпит е с номенклатурен номер 3-80. Състои се от страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит"; учебен предмет, по който се провежда изпитът; учебна година; сесия; клас; вид на изпита (поправителен, приравнителен, за промяна на оценката и др.); форма на обучение; дата на провеждане на изпита; номер и дата на заповедта на директора/ръководителя на институцията за провеждане на изпита; трите имена на председателя и членовете на комисията за провеждане на изпита; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; номер на изпитния билет/номер на темата; оценка с думи и цифри;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - особени прояви по време на изпита; трите имена на председателя на комисията и на членовете на изпитната комисия и подписи; указания за попълване на протокола.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Протоколът се подписва от председателя и членовете на изпитната комисия и се предава на директора заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Председателят и членовете на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на институцията.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Всички протоколи от изпитната сесия се съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколите се прошнуроват.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на випуска. След този срок класьорът се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап. Протоколът се ползва за вписване на учениците от випуска, успешно завършили ХII клас и подали заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за удостоверяване на завършен гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-84. Състои се от страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап"; номер и дата на протокола; учебна година; сесия; дата на заседанието на училищната зрелостна комисия; № и дата на заповедта за назначаване на комисията; състав на комисията - трите имена на председателя и членовете; трите имена на отсъстващите от заседанието;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница: текст "комисията реши: да се издаде удостоверение за завършен гимназиален етап на следните ученици:"; антетка със следното наименование на колоните: пореден номер; клас; трите имена на ученика; входящ номер и дата на подаденото заявление;

3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) последна страница - текст "училищната зрелостна комисия": трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора на училището; кръгъл печат на училището.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се води от председателя на училищната зрелостна комисия, поставя се в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва с кръглия печат на училището.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година. Класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом