Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница5/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личният картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия и професионален колеж е книжно тяло, в което се записват резултатите от обучението на ученик от VIII клас при прием след VII клас, IХ - ХII (ХIII) клас и след средно образование в професионалните училища, гимназии и колежи при обучение по модули.

(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-52, има следните реквизити:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; снимка и подпис на ученика; кръгъл печат; наименованието на документа: "личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в професионална гимназия и професионален колеж за обучение по модули"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане; месторождение; ЛНЧ, гражданство; адрес по местоживеене; домашен телефон; година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си; "документи при постъпване": удостоверение за завършен клас; свидетелство за основно образование; удостоверение за преместване; диплома за средно образование; класа, паралелката, учебна година, в която ученикът е записан; професията/специалността; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; данни за документите, които са издадени от институцията на ученика: диплома за средно образование, празни редове за вписване на други видове документи (удостоверение за завършен гимназиален етап, свидетелство за основно образование, свидетелства за професионална квалификация); подписа на директора и кръгъл печат на реда на всеки издаден документ; текст: "На всички издадени документи се записва вид на документа, серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на издаване"; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страници - резултати от обучението на ученика за една учебна година: професия, специалност; форма на обучение; класа; паралелката; учебната година; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети (модули); оценките с думи и цифри от задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка и задължителноизбираема подготовка; "успех от свободноизбираемата подготовка" - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; антетка за извинените и неизвинените отсъствия с колони със следните наименования: за първи срок и за годината; годишният резултат ........ (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № ... се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан, дата на записване; професията и специалността; форма на обучение; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; резултати от обучението на ученика за една учебна година: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети (модули); оценките с думи и цифри от: задължителна подготовка (ЗП) за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка и задължителноизбираема подготовка; "успех от свободноизбираемата подготовка" - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; антетка за извинените и неизвинените отсъствия с колони със следните наименования: за първи срок и за годината; годишният резултат ........ (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № ... се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница текст: "Успех от приравнителните изпити": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценката с думи и цифри по класове; под всяка колона подпис на директора и кръгъл печат на училището; текст "Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; успех с думи и цифри от изпитите (по класове и за гимназиалния етап) и от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката; текст: "Успех от поправителните изпити след последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; успех с думи и цифри по сесии, учебни години и видове подготовка; текст: "В резултат на успешно положени поправителни изпити, собствено и фамилно име на ученика, съгласно протокол № .... се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат на училището; текст: "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка с думи и цифри; общ хорариум; подпис на директора и кръгъл печат на училището под всяка колона с резултатите;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страници - текст: "Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на квалификация по професия"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модулите; сесия, учебна година; оценка с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на училището; текст: "Успех от допълнително положени държавни зрелостни изпити (изпитите се изписват, когато оценката е не по-слаба от среден 3)"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модулите; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат на училището; "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модулите; оценки с думи и цифри по учебни години/клас и видове подготовки (ЗП или ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или ЗИП); под всяка колона подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

6. (предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценки с думи и цифри по учебни години и за съответния клас и по видове подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); подписи на класния ръководител и директора и кръгъл печат на училището под всяка колона с оценките;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; степен на професионална квалификация; окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП) за съответната степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора под всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) страница "Издадени документи": наименование на документа "Свидетелство за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; текст: "През учебната ........ г. завърши основно образование с общ успех: ........ (с думи и цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас:"; "задължителна подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план, две празни колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри; "задължителноизбираема подготовка": три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; "свободноизбираема подготовка": три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на училището;

9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи"; снимка на притежателя; кръгъл печат на училището; наименование на документа "Диплома за средно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г. завърши ........ (вид, пълно наименование и местонахождение на училището); вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма на обучение; срок на обучение; с общ успех ....... (с думи и цифри); текст: "С решение на училищната зрелостна комисия (протокол № .... от ...... г.) придобива средно образование"; текст: "задължителна подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план; колони с празни редове за вписване на оценките с думи и цифри и общия хорариум; текст: "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум; "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум; текст: "свободноизбираема подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на: учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум;

10. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи"; текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с думи и цифри от "задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и литература и втория задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от ученика; текст "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове за вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение"; разделителна линия; наименование на документа "Приложение към дипломата за средно образование (за професионално обучение по модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; "задължителна професионална подготовка": четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на училището;

11. (предишна т. 10, изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи"; снимка на притежателя на документа; кръгъл печат на училището; наименование на документа: "Свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г.; завърши ........ (наименование и местонахождение на институцията); форма на обучение; срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация (протокол № .... от .... г.) придобива ........ (с думи) степен на професионална квалификация по професия ......., специалност .......; текст: "оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория на професията: колони с празни редове за вписване на оценките с думи и цифри; "практика на професията": колони с празни редове за вписване на оценките с думи и цифри; темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия и оценката с думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети/модули от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат на училището;

12. (нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи"; наименование на документа "Приложение към свидетелството за професионална квалификация (за обучение по модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на свидетелството за професионална квалификация: данни за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; текст: "задължителна професионална подготовка": четири празни колони с редове за вписване на наименованията на модулите, оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на училището.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личен картон за проведен курс за професионална квалификация или изпит за придобиване на професионална квалификация е книжно тяло, в което се записват резултатите от курса на обучение и положените изпити.

(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-50Б, има следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на министерството; наименование и местонахождение на институцията; кръгъл печат на институцията; снимка на лицето; подпис; наименование на документа "личен картон"; данни за лицето: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство, дата на раждане, месторождение, адрес по местоживеене; домашен телефон; година на утвърждаване на учебния план, по който обучаваният е започнал обучението си; "документи при постъпване": удостоверение за завършен клас; свидетелство за основно образование; диплома за средно образование, удостоверение за професионално обучение; наименование и адрес на институцията, която е издала документа; наименованието и вида на курса за придобиване степен на професионална квалификация или професионално обучение и за явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация; дата на записване; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат; данни за документите, които са издадени от институцията: удостоверение за професионално обучение, номер и година на издаване; име, фамилия на директора/ръководителя; подпис и печат; свидетелство за професионална квалификация, серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат на институцията; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията ........; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - наименование на институцията, провела курса; наименованието на курса; продължителност на курса в дни и месеци; общ брой часове ....... , от които часове за теоретично и за практическо обучение; антетка с колони за вписване на изучаваните учебни предмети/модули и хорариума (брой часове); общ брой отсъствия на лицето; антетки за резултатите от държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация и от изпитите за придобиване на професионална квалификация с колони със следните наименования: учебни предмети и оценки с думи и цифри (I, II и III явяване); под всяка колона подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Издадени документи" - снимка на лицето; печат; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за лицето: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........; завърши ........; наименование и местонахождение на институцията; форма на обучение; срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация, протокол № .... от ........ дата придобива (с думи) ........ степен на професионална квалификация по професия ........, специалност ........"; текст: "оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория и практика, празни редове за вписване оценките с думи и цифри; темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети (модули) от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове;

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - текст: "Издадени документи", текст "избираема професионална подготовка" - четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подписи на председателя на комисията за придобиване на професионална квалификация и директора/ръководителя, печат; наименование на документа: "удостоверение за професионално обучение"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за лицето: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство и месторождение; през ........ година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма......... за (част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация), професия, специалност, проведен в ........ (наименование на обучаващата институция); форма на обучение, срок на обучение, текст: "оценки от изпитите" съгласно протокол на комисията № .... от дата ........; оценки с думи и цифри от изпитите по теория и практика; текст: "справка за изучаваните учебни предмети (модули)" - две празни колони за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подписи на председателя на изпитната комисия и директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието."

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от ръководителя на курса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом