Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница4/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Чл. 28. (1) Главната книга I - VIII клас служи за вписване на годишните оценки на всички ученици от I до VIII клас с изключение на учениците, постъпили в VIII клас в СОУ и професионални гимназии с прием след VII клас, за които се попълват лични картони.

(2) Главната книга е с номенклатурен номер 3-12 и съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:

1. корица и титулна страница - наименование на министерството, наименование на документа "главна книга за учениците от I до VIII клас"; учебни години, за които се води книгата; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. страница - указание за водене на книгата;

3. страници - антетка с колони със следните наименования: учебна година; клас; пореден номер; трите имена на ученика; ЕГН; място на раждане; адрес; оценки по учебни предмети с думи и цифри; отсъствия - извинени и неизвинени; годишен резултат - завършва, остава; номер на протокола от поправителни изпити; резултати от поправителни изпити по сесии, предмети и оценки с думи и цифри; резултати след изпита - завършва, остава; успех, с който завършва основно образование с думи и цифри; забележка.

(3) Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора, въз основа на данните на учениците, съдържащи се в дневниците на класовете за текущата учебна година.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява със срок постоянен.

Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личният картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж е документ, който съдържа информация за резултатите от обучението на ученика от IХ до ХII (ХIII) клас. Лични картони се попълват и за учениците, постъпили в VIII клас в СОУ и професионалните гимназии с прием след VII клас. Лични картони се попълват и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование.

(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-51, има следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; снимка на ученика; кръгъл печат; наименование на документа "личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане; месторождение; ЛНЧ, гражданство; адреса по местоживеене и домашния телефон; годината на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си; "документи при постъпване": удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно образование, удостоверение за преместване, диплома за средно образование; класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан; вида на подготовката (непрофилирана, профилирана) или професията/специалността; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат върху подписа на директора; данни за документите, които са издадени от институцията на ученика: диплома за средно образование, празни редове за вписване на други видове документи (удостоверение за завършен гимназиален етап, свидетелство за основно образование, свидетелства за професионална квалификация), като всеки записан документ се заверява с подписа на директора и печата на институцията; текст "На всички издадени документи се записва вид на документа, серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на издаване"; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията ..........; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - резултати от обучението на ученика за една учебна година: вида на подготовката (непрофилирана, профилирана, професия, специалност); форма на обучение; класа; паралелката; учебната година; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети; оценките с думи и цифри от задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; антетка с колони за вписване на успеха от свободноизбираемата подготовка (СИП) със следните колони: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината; редове за вписване профилиращите предмети; годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети; оценките с думи и цифри от задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; антетка с колони за вписване на успеха от свободноизбираемата подготовка (СИП) със следните колони: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината; редове за вписване профилиращите предмети; годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - "Успех от приравнителни изпити": антетка с колони със следните наименования: номер поред; наименованието на учебните предмети; оценката с думи и цифри по класове; подпис на директора под резултатите за всеки клас; кръгъл печат; "Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; успех с думи и цифри от изпитите (по класове, за гимназиален етап) и от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката; подпис на директора под резултатите за всеки клас; кръгъл печат; "Успех от поправителните изпити след последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименованието на учебните предмети; успех с думи и цифри по сесии; учебни години и видове подготовка; текст: "В резултат на успешно положени поправителни изпити ....., съгласно протокол № .... се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора на институцията, кръгъл печат на училището; "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с колони за вписване на: номер по ред; наименование на учебните предмети; годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка с думи и цифри; общ хорариум; подпис на директора под резултатите и кръгъл печат на училището;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страници - Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и/или държавните изпити за придобиване на професионална квалификация": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на училището; "Успех от допълнително положени държавни зрелостни изпити (изпитите се изписват, когато оценката е не по-слаба от среден 3)": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на училището; "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; оценки с думи и цифри по учебни години и съответния клас и по видове подготовки (ЗП или профилирана подготовка или ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана и ЗИП); подписи на класния ръководител и директора под всяка колона с оценки; кръгъл печат под всяка колона с оценки;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; оценки с думи и цифри по учебни години и съответния клас и по видове подготовки (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); подписи на класния ръководител и директора под всяка колона с оценки; кръгъл печат на училището под всяка колона с оценки;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - "Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; степен на професионална квалификация; окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП), за съответната степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора под всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) страница - "Издадени документи": наименование на документа "свидетелството за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство, форма на обучение, текст: "През учебната ........ година завърши основно образование с общ успех: ........ (с думи и цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас": "задължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план, две празни колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри; "задължителноизбираема подготовка": три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; "свободноизбираема подготовка": три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на училището;

9. (предишна т. 8, изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - "Издадени документи": снимка на ученика; печат на училището; наименование на документа "диплома за средно образование"; серия и номер; регистрационен номер, дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ........г.; завърши ... (вид, пълно наименование и местонахождение на училището); вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма на обучение; срок на обучение; с общ успех ... (с думи и цифри); текст: "С решение на училищната зрелостна комисия (протокол № .... от ........ г.) придобива средно образование"; "задължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план; колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри, общ хорариум; "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общ хорариум; "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум;

10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - "Издадени документи" - текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с думи и цифри от "задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и литература и втория задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от ученика; текст "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове за вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение"; разделителна линия; снимка на ученика; кръгъл печат; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия и номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........ завърши ........ (наименование и местонахождение на институцията); форма на обучение; срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация (протокол № .... от .... г.) придобива ....... (с думи) степен на професионална квалификация по професия ........, специалност ........"; "Оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация": "теория на професията"; колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри; "практика на професията"; колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри; "оценки от изучаваните учебни предмети от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат на училището; текст: "Не дава право за продължаване на образованието";

11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) последна страница: клас, наложени наказания, заличени наказания, подпис на класен ръководител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личният картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж е книжно тяло, в което се записва информацията за учебния процес за един ученик от IХ до ХII (ХIII) клас и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование.

(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-48, има следните реквизити:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; снимка и подпис на ученика; кръгъл печат; наименованието на документа: "личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане; месторождение; ЛНЧ, гражданство; адрес по местоживеене; домашен телефон; година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си; "документи при постъпване" - данни за: удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно образование, удостоверение за преместване, диплома за средно образование; класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан; вида на подготовката (непрофилирана, профилирана) или професията/специалността; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; данни за документите, които са издадени от институцията на ученика: диплома за средно образование, празни редове за вписване на други видове документи (удостоверение за завършен гимназиален етап, свидетелство за основно образование, свидетелства за професионална квалификация); подписа на директора и кръгъл печат на реда на всеки издаден документ; текст: "На всички издадени документи се записва вид на документа, серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на издаване"; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страници - резултати от обучението на ученика за една учебна година: вида на подготовката (непрофилирана, профилирана, професия, специалност); формата на обучение; класа; паралелката; учебната година; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети/модули; оценките с думи и цифри по изпитни сесии от: задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП), оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; редове за нанасяне на профилиращите предмети, годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № .... се допуска до явяване на, държавни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан, дата на записване; вида на подготовката (непрофилирана, профилирана) или професията и специалността; форма на обучение; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; резултати от обучението на ученика за една учебна година: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети (модули); оценките с думи и цифри от: задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка от редовната, поправителните сесии и годишната оценка; оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) от редовната, поправителните сесии и годишната оценка; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; редове за нанасяне на профилиращите предмети, годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № ....... се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница текст: "Успех от приравнителните изпити": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценката с думи и цифри по класове; текст "Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценка с думи и цифри от изпитите (по класове и за гимназиалния етап) и от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката; под всяка колона: подпис на директора и кръгъл печат на училището; текст: "Успех от поправителните изпити след последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценка с думи и цифри по: сесии, учебни години и видове подготовка; текст: "В резултат на успешно положени изпити, собствено и фамилно име на ученика, съгласно протокол № ....... се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на училището; текст: "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка; общ хорариум; под всяка колона подпис на директора, кръгъл печат на училището;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница текст "Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и/или държавните изпити за придобиване на професионална квалификация": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година; оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат на училището; "Успех от допълнително положени държавни зрелостни изпити (изпитите се изписват, когато оценка е не по-слаба от среден 3)": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година; оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат на училището; текст: "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценки с думи и цифри по учебни години и съответния клас и по видове подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (по класове и за гимназиалния етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана/ЗИП) за дипломата; подписи на класния ръководител и директора под всяка колона с оценки; кръгъл печат на училището под всяка колона с оценки;

6. (предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценки с думи и цифри по учебни години и за съответния клас и по видове подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (по класове и за гимназиалния етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана/ЗИП); подписи на класния ръководител и директора и кръгъл печат на училището под всяка колона с оценките;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; степен на професионална квалификация; окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП) за съответната степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора под всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) страница "Издадени документи": наименование на документа "Свидетелство за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; форма на обучение, текст: "През учебната ..." "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас:"; "задължителна подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план, две празни колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри; "задължителноизбираема подготовка": три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; "свободноизбираема подготовка": три празни колони за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на училището.

9. (нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи": снимка на притежателя на документа; кръгъл печат на училището; наименование на документа "Диплома за средно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г. завърши ........ (вид, наименование и местонахождение на училището); вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма на обучение; срок на обучение; с общ успех ....... (с думи и цифри); текст: "С решение на училищната зрелостната комисия (протокол № .... от ...... г.) придобива средно образование"; "задължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план; колони с празни редове за вписване на оценките с думи и цифри и общия хорариум; "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия хорариум; "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия хорариум;

10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи" - текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с думи и цифри от "задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и литература и втория задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от ученика; текст: "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове за вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение; разделителна линия; снимка на ученика; кръгъл печат на училището; наименование на документа: "Свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ........ г. завърши ........ (наименование и местонахождение на институцията); форма на обучение; срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация (протокол № .... от .... г.) придобива ........ (с думи) степен на професионална квалификация по професия ......., специалност ........"; "оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория на професията, празни редове за вписване оценките с думи и цифри; практика на професията: празни редове за вписване оценките с думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети/модули от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат на училището; текст: "Не дава право за продължаване на образованието.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом