Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница3/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книгата за заповедите за храна е предназначена за регистриране на заповедите на директора за броя на заприходените на столово хранене деца и ученици от детските градини и от специалните училища от интернатен тип.

(2) Книгата съдържа страници със следните реквизити: заповеди за храна по дни с данни, записани с думи и цифри за: брой заприходени за храна (закуска, обяд и вечеря) според заявка с подпис на учителя/възпитателя; брой столуващи с право на храна; брой купони за храна; подпис на домакина и на директора; кръгъл печат.

(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора, ежедневно се заверява с подписа на директора и се подпечатва с кръглия печат на институцията.

(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията до следващата финансова ревизия.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книгата за движението на учениците от социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища-интернати е предназначена за водене на отчет на учениците от постъпването им в социално-педагогическия интернат и във възпитателното училище-интернат до напускането им.

(2) Книгата е с номенклатурен номер 3-64, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "книга за движението на учениците от социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища - интернати"; вид, наименование и местонахождение на институцията; дати на започване и завършване на книгата;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) страница - указание за водене на книгата с текст: "Учениците се вписват по реда на настаняването им; за всяка учебна година се съставя отделна номерация; всяка поправка в книгата се заверява от директора.";

3. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) страници - сведения за ученика: пореден номер, трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, пол, клас; сведения за родителите (настойниците): трите имена, адреси, месторабота и телефони; адрес и телефони на МКБППМН, предложила настаняването; име, адрес и телефони на инспектора от Детската педагогическа стая; информация при настаняване на ученика: номер и дата на съдебното решение; номер и дата на настанителното писмо от МОН; дата на постъпване и номер на удостоверението за преместване; информация при преместване и прекратяване на настаняването: основание; номер и дата на протокола от педагогическия съвет; номер и дата на писмото за преместване/прекратяване; номер и дата на удостоверението за преместване; номер и дата на съобщението за преместване; информация за бягствата на ученика от социално-педагогическия интернат или от възпитателното училище - интернат: дата и час на регистриране на бягството; дата и час на уведомяването на РПУ; номер и дата на писмото до РПУ/НС "Полиция"; дата на връщане; брой дни в бягство; други отсъствия на ученика от социално-педагогическия интернат или от възпитателното училище-интернат: дата, основание.

(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст е предназначена за водене на отчет на деца от задължителната училищна възраст в подготвителните групи в детските градини и в подготвителните и другите класове в училищата до навършване на 16-годишна възраст на детето.

(2) Книгата е с номенклатурен номер 3-18, съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:

1. корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст"; родени през ..........; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. страница - указание за водене на книгата с текст: " Децата се вписват в книгата по години на раждане, по реда на записването им. За всяка година се съставя отделна номерация. След списъка се оставя достатъчно място за записване на придошлите от други училища, родени пред същата година. Ученици, преместени в училището по време на учебната година, се вписват в книгата до три дни след приемането им. Данните за учениците се актуализират всяка учебна година най-късно до десет дни след започване на учебната година.";

3. страници - деца, родени през ....... година; антетка с колони със следните наименования: пореден номер; трите имена на детето; пол; ЕГН; месторождение; адрес по местоживеене; място за попълване на съответната учебна година, възраст на детето в години; място за попълване на класа и паралелката за съответната учебна година и възраст на детето; данни за дошлите от други училища: населеното място и институцията, откъдето идва; номер и дата на документа за постъпване; данни за преместилите се в други училища: номер и дата на документа за преместване и връщане; данни за родителя/настойника на детето: трите имена, ЕГН, адреса по местоживеене.

(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора. Децата се вписват в книгата по години на раждане. За всяка година на раждане се съставя отделна номерация. След последния в списъка на родените през дадената година деца се оставя място, в което да могат да се вписват и постъпили деца от други институции, родени през същата година.

(4) Всяко дете до 16-годишна възраст, постъпило в институцията, се записва в книгата в срок до три дни. Данните за всяко дете се актуализират най-късно до десет дни след започване на учебната година.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията 5 години.

Чл. 24. (1) Материалната книга за взетите учебни часове е предназначена за вписване на темите на преподаденото учебно съдържание за всеки час и всеки ден от учебната година, във всяка паралелка. Книгата служи за контрол на изпълнението на учебните планове и учебни програми и на нормите за задължителна преподавателска работа в институциите.

(2) Материалната книга е с номенклатурни номера, както следва: 3-93 - до 24 паралелки, и 3-95 - до 30 паралелки. Двата вида материални книги са с еднакви реквизити. Книгата съдържа корица - твърда подвързия, и листа. Книгата е със следните реквизити:

1. корица и титулна страница: наименованието на министерството; наименование на документа "материална книга за взетите учебни часове"; през .......... учебна година; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. страница - указание за водене с текст: "Внасянето от учителя на темата на урока за всеки учебен час в книгата и заверяването на книгата от директора е ежедневно. Учителят се подписва под темата на урока за всеки учебен час.";

3. страница - дата и ден от седмицата; пореден учебен ден; поредна учебна седмица; ред за клас и паралелка; ред за учебен предмет; ред за фамилия на учителя; място за записване темата на урока и полагане подписа на учителя от първи до седми час; място за записване на отсъстващите за деня учители и причините за отсъствието, както и данни за заместващите ги учители (лектори); номер и дата на документа, с който е определен заместникът на отсъстващия учител; подпис на директора и кръгъл печат; съдържанието на страницата се повтаря върху всички следващи страници до края на книгата.

(3) Дневното разписание на часовете и фамилиите на учителите, които преподават в тях, се вписват в книгата от длъжностно лице, определено със заповед на директора. Книгата се води от учителите и се заверява с подписа на директора и кръгъл печат. Внасянето на учебното съдържание от учителите в книгата и заверяването й от директора е ежедневно.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията до следващата финансова ревизия.

Чл. 25. (1) Дневникът за I клас е книга, в която се вписва информацията за учебната дейност в една паралелка за една учебна година.

(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-14, съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа "дневник за първи клас"; място за попълване на: класа, учебната година, пълното наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница - с наименованието на министерството; наименованието на документа "дневник........."; място за вписване на класа, паралелката, вида и наименованието и местонахождението на институцията, имената, фамилията и подписите на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. страница - съдържание и указания за воденето на дневника;

4. страница - седмично разписание за първия и втория срок; редове за вписване на данни за проведени срещи с родителите;

5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) страници - общи сведения за учениците: номер по ред; трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение деца, данни за избраните от ученика задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, извънкласни дейности на ученика; данни за един от родителите (настойника) на ученика: трите имена, адрес, телефони за връзка с родителите, фамилно име и телефон на личния лекар на ученика; информация за преместване на ученика: номер и дата на удостоверението за преместване; номер и дата на уведомителното писмо до общината;

6. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис от учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; бележки относно дисциплината на учениците; място за нанасяне данни за изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците - пренесени и за седмицата;

7. страници - резултатите от общообразователната подготовка на всеки ученик - съдържа: име, презиме и фамилия и номер в класа на ученика, резултати от общообразователната подготовка (задължителна подготовка, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка); данни за допълнително проведено индивидуално обучение; сведение за отсъствията (извинени и неизвинени) за първия учебен срок и за годината; годишен резултат; регистрационен номер и дата на удостоверението за завършен първи клас; подпис на класния ръководител;

8. страници - организационни бележки.

(3) Дневникът се води от класния ръководител и всеки учител, който преподава в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години.

Чл. 26. (1) Дневникът за II - IV клас е книга, в която се вписва информацията за учебно-възпитателния процес в една паралелка за една учебна година.

(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-16, съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът е със следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството, наименование на документа "дневник за ........."; оставено свободно място за попълване на класа, паралелката; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа; вид, наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат на институцията; съдържание и указание за водене на дневника; списък на учебните предмети и име, фамилия и подпис на учителите, които ги преподават в класа;

3. страница - седмично разписание за първия и втория срок; редове за вписване на данни за проведени срещи с родителите;

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) страници - общи сведения за учениците: трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; данни за избраните от ученика: задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, извънкласни дейности на ученика; име и фамилия на един от родителите (настойника) на ученика, адрес, телефони за връзка; фамилно име и телефон на личния лекар на детето; информация за преместване на ученика: регистрационен номер и дата на удостоверението за преместване и номер и дата на съобщението за записване;

5. страници - седмично разписание по дни и часове; място за полагане подпис на учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; бележки относно дисциплината на учениците; място за нанасяне данни за изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците - пренесени и за седмицата;

6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) страници - сведение от обучението на всеки ученик: оценки от задължителна подготовка, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка за първи и втори срок, разграфени по месеци; годишни оценки, резултати от допълнителната работа; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината; проведена индивидуална работа с ученика; годишен резултат (завършва); подпис на класния ръководител;

7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) страници - годишен успех на учениците от класа: номер на ученика в класа, трите имена на ученика, годишни оценки по предмети от задължителната подготовка, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка (с думи и цифри), резултати след приключване на учебната година (завършва), отсъствия за годината (извинени, неизвинени); регистрационен номер и дата на удостоверението за завършен начален етап на основно образование;

8. страници - наложени и отменени наказания на учениците, организационни бележки.

(3) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години.

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дневникът за V - ХII (ХIII) клас е книга, в която се вписва информацията за учебно-възпитателния процес в една паралелка за една учебна година. Дневникът е предназначен за V - ХII (ХIII) клас и за професионални паралелки с прием след средно образование в професионални гимназии, училища и колежи.

(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-87, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът е със следните реквизити:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на министерството; наименование на документа "дневник"; класа, паралелката, учебната година, профил, професия, специалност; вид, наименование, местонахождение на институцията;

2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "дневник", класа, паралелката, учебната година; профил, професия, специалност; профилиращи предмети за съответния клас; вид, наименование и местонахождението на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. страници - съдържание; указания за водене на дневника;

4. страница - списък на учебните предмети, име, фамилия и подпис на учителите, които преподават в класа;

5. страници - седмично разписание за първия и втория срок; място за нанасяне данни за проведени срещи с родителите; график за планирани класни работи;

6. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - общи сведения за учениците: трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, за коя година е в този клас, в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; данни за избраните от ученика: профил, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка; извънкласни дейности; име и фамилия на един от родителите (настойника) на ученика, адрес, телефони за връзка; фамилно име и телефон на личния лекар на детето; информация за преместване на ученика: номер и дата на удостоверението за преместване; номер и дата на съобщението за записване;

7. страници - текущи и срочни оценки на учениците за първи и втори учебен срок, разграфени по календарни месеци;

8. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис на учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; бележки по домашната работа; бележки относно дисциплината на учениците; място за запис за зададена домашна работа; място за нанасяне данни за изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците - пренесени и за седмицата;

9. страници - сведение от обучението на всеки ученик: страници с оценки от задължителна, профилирана, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка за първи и втори срок; годишни оценки; сведения за отсъствията на учениците - за първи срок и за годината, извинени и неизвинени; записване на резултат след приключване на учебните занятия;

10. страници - оценки от поправителни изпити: номер по ред; трите имена; учебен предмет; първа, втора и допълнителна сесия; резултати от поправителните изпити;

11. страници - наложени и отменени наказания на учениците, основания, номер на заповедта;

12. страници - проведена индивидуална работа с учениците;

13. страници за организационни бележки.

(3) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом