Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница2/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Чл. 12. (1) Свидетелството за дарение се издава в два еднообразни екземпляра - един за дарителя и един за класьора към книгата за регистриране на дарения. Институциите самостоятелно определят графичното оформление и организират отпечатването на свидетелствата за дарение.

(2) Свидетелството за дарение съдържа следните реквизити: наименование на държавата поКонституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождението на институцията; наименование на документа "свидетелство за дарение"; номер и дата, съответстващи на регистрационния номер и датата на дарението от книгата за регистриране на даренията; данни за дарителите - физически лица: трите имена и постоянен адрес; за дарителите - юридически лица: пълното наименование, адрес на седалището; описание на вида на дарението; количеството на дарението; стойността на дарението; волята на дарителя; подпис на дарителя; име, фамилия и подписи на председателя на комисията по даренията и на директора на институцията; кръгъл печат.

(3) Класьорът със свидетелствата за дарения е неразделна част от книгата за регистриране на даренията, води се от председателя на комисията по даренията, определена със заповед на директора за всяка финансова година.

(4) Класьорът със свидетелствата за дарения се съхранява заедно с книгата за регистриране на дарения. Срок на съхранение - постоянен.

Чл. 13. (1) Летописната книга на институцията е предназначена за регистриране и отразяване на важни моменти, събития и факти от историята и развитието на институцията през учебните години.

(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:

1. титулна страница - наименованието на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "летописна книга"; дати на започване и завършване на книгата;

2. страници - редове за отразяване и вписване на важни моменти, събития и факти от историята и развитието на институцията през учебните години.

(3) Институцията самостоятелно определя графичното оформление и броя на страниците на книгата.

(4) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

Чл. 14. (1) Книгата за санитарното състояние е предназначена за регистриране на контролната дейност на органите на Хигиенно-епидемиологичния институт.

(2) Книгата се издава по образец, утвърден от министъра на здравеопазването. Води се от длъжностното лице, изпълняващо контролната дейност.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива 5 години след приключването й.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Дневникът за група/подготвителна група е предназначен за група, включително подготвителна в детската градина и в училище, както и за ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дневникът е с номенклатурен номер 3-5, състои се от корица - твърда подвързия и страници. Има следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) корица - наименование на министерството; наименование на документа "дневник на ............ група/подготвителна група", оставено свободно място за попълване вида на групата; място за вписване на учебната година; вид, наименование, местонахождение и адрес на институцията; дати на започване и завършване на дневника;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "дневник на .......... група/подготвителна група", оставено свободно място за попълване вида на групата; място за вписване на учебната година; вид, наименование, местонахождение и адрес на институцията; дати на започване и завършване на дневника; трите имена и подписите на учителите в групата; подпис на директора; кръгъл печат.

3. страница със съдържание и указание за водене на дневника;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) страници с общи сведения за децата: трите имена на детето, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, страница и номер от записа в книгата за подлежащи на задължително обучение (нанася се само за децата от подготвителна група), данни за допълнителни дейности извън държавните образователни изисквания, данни за родителите: трите имена, адрес, телефон за връзка с родителите, фамилно име и телефон на личния лекар на детето; информация за преместване на детето: номер и дата на удостоверението за преместване и номер и дата на уведомителното писмо до общината;

5. страница със седмично разписание, срещи с родителите;

6. страници със сведения за присъствието на децата по месеци (от септември до август вкл.);

7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) страници с резултатите от предучилищната подготовка по образователни направления за всяко дете: име, презиме и фамилия на детето, ЕГН, месторождение, резултати по образователни направления, номер и дата на удостоверението за завършена подготвителна група, имена, фамилии и подписи на учителите в подготвителната група;

8. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) страници - месечно планиране на възпитателно-образователните дейности по образователни направления, утвърдено от директора; седмично разписание по образователни направления;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници с редове за вписване бележки на учителите, класния ръководител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Дневникът се води от учителите, преподаващи в групата или подготвителната група, и се заверява от директора. След приключване на учебната година учителите в групата или подготвителната група предават дневника на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години след приключването му.

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес е предназначен за групи в интернат, полуинтернат, общежитие или за дейностите от целодневната организация на учебния процес в училище, за ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, както и за извънучилищните педагогически учреждения. В дневника се записва информацията за учебно-възпитателния процес в една група за една учебна година.

(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-63, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът е със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на министерството, наименование на документа "дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес", вида на групата, за учебната година, вид, пълно наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница корица - наименование на министерството, наименование на документа "дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес", вида на групата, за учебната година, вид, пълно наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на възпитателите и на директора; кръгъл печат;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница с указание за водене на дневника със следния текст: "В страниците със седмичното разписание на възпитателните дейности се записват проведените дейности: за самоподготовка; занимания по интереси и организиран отдих и спорт.";

4. страница със съдържание на дневника;

5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - общи сведения за детето/ученика: пореден номер, трите имена на детето/ученика; месторождение; постоянен адрес; ЕГН; основание за приемане; дата на постъпване в групата; сведения за родителите/настойниците: трите имена на родителите/настойниците, адрес и телефони на родителите/настойниците; трите имена, адрес и телефон на лицето, при което детето/ученикът пребивава в почивните дни и по време на ваканциите; клас, паралелка и училище; име и фамилия, служебен и домашен телефон на класния ръководител; дата на постъпването в групата; дата на напускането на групата;

6. страници - сведения за общия брой на отсъствията на децата/учениците от групата по месеци: пореден номер, трите имена на детето/ученика; отделни графи за месеците от септември до август, в които се вписва броят на основателните и неоснователните отсъствия за месеца;

7. страници - годишна програма за възпитателната работа, утвърдена от директора;

8. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - седмично разписание на възпитателните дейности по дни от седмицата (от понеделник до неделя); отсъстващи деца/ученици, причини; подпис на възпитателя;

9. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

(3) Дневникът се води от възпитателя на групата.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години след приключването му.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група е предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска градина или в училище и преместващи се в подготвителна група в друга детска градина или в друго училище.

(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-97, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията, която го издава; наименование на документа "удостоверение за преместване на дете от подготвителна група"; изходящ номер и дата на издаване; трите имена на детето; ЕГН; месторождение; учебна година на обучението в подготвителната група; текст "Издава се в уверение на това, че детето е посещавало подготвителната група от ...... до ...... (дата) и е записано в книгата на подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на страница ........, № ......"; имена, фамилии и подписи на учителите и директора на институцията; кръгъл печат на институцията;

2. втора страница - празна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група се регистрира в изходящия дневник на институцията, описва се в дневника на групата на страницата с резултатите по образователни направления за детето и в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група се съхранява в приемащата институция.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училища е предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска градина или в училища.

(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-19, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) първа страница - наименованието на държавата поКонституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за завършена подготвителна група"; регистрационен номер и дата на издаване; трите имена на детето; ЕГН; месторождение; текст "Завърши подготвителна група през ...... учебна година"; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) втора страница - редове, в които се описват динамиката в развитието на детето, както готовността или недостатъчната му подготовка за постъпване в първи клас и препоръки за насочване на детето към подходящи форми за допълнителна работа; текст: "След завършване на подготвителна група в детска градина или в училище детето е с достатъчна готовност/с недостатъчна готовност за постъпване в първи клас."; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или в училище се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения, подпечатва се с кръглия печат на институцията върху подписа на директора.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Дубликат на удостоверението се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение за завършена подготвителна група, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подписът на директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за завършена подготвителна група или дубликатът се съхранява от родителя (настойника) на детето.

Чл. 19. (1) Удостоверение за завършен първи клас се издава на ученици, завършили първи клас.

(2) Удостоверението за завършен първи клас е с номенклатурен номер 3-23, състои се от две страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименованието на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "удостоверение за завършен първи клас"; регистрационен номер и дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; учебна година на завършване на първи клас; обща годишна оценка с думи; текст: "Въз основа на успешно завършен първи клас ученикът(чката) преминава във втори клас"; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; текст: "Оценката се записва с думи - "отличен", "мн. добър", "добър", "задоволителен", и съответства на шестобалната система, при която най-високата оценка е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.";

2. втора страница - празна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Удостоверението за завършен първи клас се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дубликат на удостоверението за завършен първи клас се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен първи клас се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(5) Удостоверението за завършен първи клас/дубликатът на удостоверението за завършен първи клас се съхранява от родителя (настойника) на ученика.

Чл. 20. (1) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава на ученици, успешно завършили четвърти клас.

(2) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование е с номенклатурен номер 3-25, съдържа две страници със следните реквизити:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "удостоверение за завършен начален етап на основно образование"; регистрационен номер и дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; форма на обучение; учебна година на завършване на началния етап на основното образование - IV клас; текст: "Годишни оценки по изучаваните учебни предмети в IV клас", текст: "Задължителна подготовка"; колона с наименованията на учебните предмети и две празни колони с редове за нанасяне на оценките с думи и цифри; текст "Задължителноизбираема подготовка", под текста три празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; текст "Свободноизбираема подготовка", под текста три празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; текст: "Дава право за продължаване на обучението"; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.";

2. втора страница - празна.

(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За училищата по изкуствата на първа страница от удостоверението се добавя и текст "Специална подготовка"; три празни колони с редове за нанасяне на учебните предмети и оценките с думи и цифри.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование/дубликатът на удостоверението се съхранява от притежателя.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом