Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница14/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
§ 13. (1) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава на лице, което не е изучавало някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в средното образование и допълнително е положило изпит по реда и условията на зрелостен изпит в училище, определено от РИО. Удостоверението е с номенклатурен номер 3-102, състои се от една страница със следните реквизити:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение или ЛНЧ, гражданство; сесия; учебна година; текст: "Положи по реда и условията на зрелостен изпит, изпит по (учебен предмет)"; номер и дата на протокола на държавната зрелостна комисия; оценка от изпита с думи и цифра; текст: "Удостоверението е неразделна част от дипломата за средно образование"; данни от дипломата за средно образование, към която се отнася удостоверението: серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за училището, издало дипломата: вид, наименование и местонахождение на училището; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия в училището, което издава удостоверението, и име, фамилия и подпис на директора на училището; печат с държавен герб; текст: "Дава право при кандидатстване за продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".

(2) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(3) Удостоверението се регистрира в определената за регистриране на удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, регистрационна книга на издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация.

(4) Дубликат на удостоверението за професионално обучение се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за професионално обучение се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръглия печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация.

(5) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование/дубликатът на удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се съхранява от притежателя.


§ 14. (1) Дневникът за III - IV клас се ползва в III и IV клас през учебната 2003/2004 и в IV клас през учебната 2004/2005. В дневника се вписва информацията за учебния процес в една паралелка за една учебна година. Дневникът е с номенклатурен номер 3-15, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът има следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа; пълното наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа; пълното наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат на институцията;

3. страница - съдържание; указания за водене на дневника;

4. страница - седмично разписание за първия и втория срок; място за нанасяне данни за проведени срещи с родителите;

5. страници - общи сведения за учениците: номер на ученика в класа; трите имена на ученика; ЕГН; месторождение; домашен адрес и телефон; за коя година е в този клас; в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; номер на ученика в класа; данни за избраната от ученика свободноизбираема подготовка; извънкласни форми за ученика; данни за родителите - трите имена на родителите (настойника); адрес, телефони за връзка; информация за преместване на ученика: регистрационен номер на удостоверението за преместване и номер и дата на уведомителното писмо до общината;

6. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис на учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; бележки по дисциплината на учениците; място за нанасяне данни за изпратени съобщения до родителите за отсъствия на ученика; сведение за отсъствията на учениците - за седмицата и пренесени;

7. страници - сведение от обучението на всеки ученик от класа: трите имена на ученика; номера в класа; клас; оценки от общозадължителна и свободноизбираема подготовка за първи и втори срок по учебни предмети; годишни оценки; оценки от поправителни изпити - първа, втора и допълнителна сесия; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината; проведена допълнителна работа с ученика; бележки за цялостното развитие, годишен резултат (завършва, остава); подпис на класния ръководител;

8. страници - годишен успех на учениците от класа: номер на ученика в класа, трите имена на ученика, годишни оценки по учебните предмети (с думи и цифри), резултати след приключване на учебната година (завършва, остава), отсъствия за първи срок и годината (извинени, неизвинени); регистрационен номер и дата на удостоверението за завършен клас; наложени и отменени наказания на учениците, бележки на учителите.

(2) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на директора.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията пет години след приключването му.


§ 15. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дневникът по чл. 26 е предназначен за II клас през учебната 2003/2004 г., II и III клас през учебната 2004/2005 и II, III и IV клас през учебната 2005/2006 и следващите учебни години.


§ 16. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.; бр. 67 и 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.).


§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2006 Г.)


§ 55. (1) Разпоредбата на чл. 18 влиза в сила от учебната 2004/2005 г.

(2) За учебната 2003/2004 г. на децата, посещавали и завършили подготвителна група в детската градина/училището или подготвителен клас в училище се издава Удостоверение с номер 3-19 за завършена подготвителна група/подготвителен клас, което се състои от две страници и съдържа следните реквизити:

1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за завършилите подготвителна група/подготвителен клас"; регистрационен номер и дата на издаване; трите имена на детето; ЕГН; месторождение; текст: "През учебната ............ година завърши подготвителна група/подготвителен клас"; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат;

2. втора страница - празна.

(3) Удостоверението по ал. 2 се регистрира в изходящия дневник на институцията, подписва се от директора и се подпечатва с печата на институцията.

(4) Дубликат на удостоверението по ал. 2 се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подписът на директора и печат.

(5) Удостоверението по ал. 2 или дубликатът се съхранява от родителя/настойника на детето.


§ 56. (1) Ученици, получили диплома за средно образование 3-35 - образец 2003 г., могат да получат удостоверение за общ успех при кандидатстване във висше училище. Удостоверението не е задължителен документ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението се състои от една страница със следните реквизити: наименование на документа "удостоверение за общ успех при кандидатстване във висше училище"; изходящ номер; пълно наименование и местонахождение на училището, издало удостоверението; трите имена на ученика; ЕГН; ЛНЧ, гражданство; учебна година на завършване на ХII клас; данни за притежаваната от лицето диплома за средно образование, серия, номер, рег. номер, дата на издаване; общ успех с думи и цифри; текст: "Настоящото удостоверение да послужи за кандидатстване във висше училище."; дата; име и фамилия на директора; подпис и печат.

(3) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от зрелостните изпити (държавните зрелостни изпити), средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка и/или профилирана или задължителна професионална подготовка.

(4) Удостоверението е освободено от графично оформление.

(5) Удостоверението се описва в изходящия дневник на институцията.

(6) Удостоверението се съхранява от притежателя.


§ 57. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебните 2003/2004 и 2004/2005 г., се издава диплома за средно образование, номенклатурен номер (3-35а), състояща се от корица - твърда подвързия, и четири страници.

(2) Дипломата съдържа следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството, наименование на документа - "диплома", отпечатан държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно образование"; наименование и местонахождение на училището;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка и подпис на притежателя, кръгъл печат; наименованието на документа "диплома за средно образование", серия; номер; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; година на завършване на обучението; наименование и местонахождение на училището; редове за вписване вида подготовка (непрофилирана подготовка, профил, специалност, професия); форма на обучение; срок на обучение; "с общ успех ..... (с думи и цифри)"; номер и дата на протокола на зрелостната комисия; текст: "придобива средно образование"; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение";

4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри от зрелостните изпити; наименования на учебните предмети от учебния план; оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове за: задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка: профилирана или задължителна професионална подготовка;

5. четвърта страница - наименованието на учебните предмети, оценки с думи и цифри и общия хорариум учебни часове от: непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка; свободноизбираема подготовка; наименования на учебните предмети и оценки с думи и цифри от държавните зрелостни изпити; указателен текст: "Текстът в рубриката "Държавни зрелостни изпити" се попълва в случай, че ученикът ги е положил успешно по реда на § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета"; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.".

(3) За училищата по изкуствата на трета страница от дипломата вместо профилирана или задължителна професионална подготовка се изписва задължителноизбираема професионална подготовка; четири празни колони за вписване на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове.

(4) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(5) Дипломата се регистрира в книгата за издадени документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(6) Когато професионалната подготовка е по модули, към дипломата за средно образование с номенклатурен номер 3-35а се издава "приложение към диплома за средно образование (за обучение по модули)" с номенклатурен номер 3-35.1. Приложението се издава, когато в дипломата за средно образование не достигат редове за вписване на всички изучавани модули/учебни предмети по учебен план. Приложението е неразделна част от дипломата и не може да се използва самостоятелно.

(7) Дипломата и приложението се съхраняват от притежателя.

(8) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от зрелостните изпити (държавните зрелостни изпити), средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.


§ 58. Ученици, обучавали се в средни общообразователни училища и допуснати до зрелостни изпити минали учебни години, но положили ги през юнска, септемврийска сесия на 2004 г. и януарска, юнска, септемврийска сесия на 2005 г. и януарска на 2006 г., получават дипломи за средно образование с номенклатурен номер 3-36 - образец 2002 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.


§ 59. Ученици, обучавали се минали учебни години в професионални училища (техникуми) и допуснати до зрелостни изпити, но положили ги през юнска, септемврийска сесия на 2004 г. и януарска, юнска, септемврийска сесия на 2005 г. и януарска на 2006 г., получават дипломи с номенклатурен номер 3-41, "диплома за средно специално образование", образец от 2002 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници, а за ученици, обучавани в професионални училища (СПТУ) - дипломи с номенклатурен номер 3-42, "диплома за средно образование", образец от 2001 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломи с номенклатурни номера 3-41 и 3-42 са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.


§ 60. (1) На лица, обучавали се след средно образование минали учебни години в професионални училища (техникуми) и придобилите професионална квалификация "Мениджър в спорта" през учебната 2003/2004 г., се издава диплома за средно специално образование с номенклатурен номер 3-112, която се състои от корица - твърда подвързия, и четири страници.

(2) Дипломата има следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "диплома"; отпечатан държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно специално образование"; вид, наименование и местонахождение на училището;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка и подпис на притежателя; кръгъл печат; наименование на документа "диплома за средно специално образование"; серия; номер на дипломата; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на дипломата: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство, месторождение; данни за притежаваната от лицето диплома за средно образование: серия, номер, регистрационен номер, дата на издаване, наименование на училището, издало дипломата за средно образование; наименование на училището, което лицето завършва; форма на обучение; срок на обучение; профил, специалност, професия; общ успех с думи и цифри; номер и дата на протокола на държавната квалификационна комисия; присъдената квалификация; име, фамилия и подписи на членовете на държавната квалификационна комисия и на директора; текст: "Не дава право за продължаване на образованието", печат с държавен герб;

4. трета страница - "оценки от изпитите за професионална квалификация", "професионална подготовка", "защита на дипломна работа на тема: ......", "теория на специалността по обобщен конспект", "практика", две празни колони с редове за нанасяне оценките с думи и цифри, оценки с думи и цифри; "оценки от изучаваните учебни предмети, които участват при формиране на общия успех": четири празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; ред за вписване на общия успех с думи и цифри; "оценки от други изучавани учебни предмети": четири празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове;

5. четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".

(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(5) Дипломата се съхранява от притежателя.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом