Оперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
ИмеОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер41.02 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Evaluation/Evaluation_report_Ecorys_summar


Решения за

по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
Европейски съюз

Европейски фонд за

регионално развитие

Кохезионен фонд

Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”

ope@moew.government.bg


Резюме на окончателен доклад за Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

На 25.08.2010 г. приключи изпълнението на проект „Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, финансиран по договор №1565/25.02.2010 г. между Министерство на околната среда и водите и дружество „Екорис 2009”.

Основна цел на проекта е подобряване качеството, ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта, предоставяна по оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2007-2013 г.” посредством изпълнение на следните специфични цели:

 • извършване на оценка на ефективността на завършилите процедури за набиране и подбор на проектни предложения по ОПОС с цел подобряване изпълнението на оперативната програма;

 • предоставяне на препоръки за повишаване на ефективността на изпълнение на ОПОС, адаптиране/модифициране на процедурите за набиране на проектни предложения и пакета от документи за тях, процедурите за оценка и процедурите за подготовка на договори с бенефициентите, както и препоръки към системата за мониторинг на базата на направения анализ;

 • предоставяне на информация, подпомагаща процеса на вземане на решения за управление на ОПОС.

Оценката беше осъществена от работни екипи на изпълнителя, специализирани по трите приоритетни оси на програмата. Експерти от дирекция КПОС подпомагаха работата на екипите посредством организиране на срещи и предоставяне на необходима информация за планирането и управлението на оперативната програма. Бенефициентите на ОПОС също взеха участие в проекта чрез попълване на въпросници, сондиращи мнението им относно приключилите процедури по ОПОС и предизвикателствата, които срещат при подготовката на проектни предложения.

В края на месец август 2010 г. дружество „Екорис 2009” предостави окончателен доклад за оценката, представящ в подробности целите и фокуса на оценката, методите за нейното извършване, преглед на промени и развития в средата, в която се изпълнява ОПОС, както и анализ на приключилите процедури по трите приоритетни оси на оперативната програма.

Като особено положителен и значим е оценен новият подход за подбор на проектни предложения по приоритетна ос 1 на ОПОС, който предвижда директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приоритетно финансиране на агломерации над 10 000 е.ж. Докладът оценява положително и проведените до момента информационни кампании по процедурите за конкурентен подбор, организирането на консултации с бенефициенти в рамките на приемни дни и предоставянето на информация посредством интернет страницата на оперативната програма.

Концепцията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 също е променена. Във връзка с това УО разработи Механизъм за подпомагане изграждането на системата от регионални съоръжения за управление на отпадъците. Подходът за усвояване на средствата се основава на процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочени към конкретен бенефициент, отговорен за изпълнението на дейностите по изграждане на инфраструктурата за управление на отпадъците. Механизмът бе приет от Комитета за наблюдение на заседанието му на 24 март 2009 г., като той беше изменен на заседанието от 27 ноември 2010 г. Съгласно изменения механизъм е извършено разпределение на финансовия ресурс между 23-те региона съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, в които остава да бъдат изградени регионални системи за управление на отпадъците. Обхватът на всеки проект е определен така, че да се покрият минималните изисквания на Директива 1999/31/ЕО и да се подкрепи създаването на ефективни системи, които впоследствие ще бъдат самоиздържащи се по отношение на необходимите последващи инвестиции (напр. изграждане на допълнителен капацитет на депата).

Съществена част от окончателния доклад са изводите и препоръките за оптимизиране на управлението на ОПОС, които включват:

 • промени в правната регламентация на секторно ниво, чрез което да се улесни сътрудничеството между общините и ВиК операторите;

 • координацията с други министерства и агенции по специфични процедури, имащи отношение към подготовката на проекти по ОПОС;

 • по-оптимално разпределение на някои от задачите, изпълнявани от Управляващия орган (УО) и Междинното звено (МЗ);

 • засилване капацитета на УО и МЗ;

 • осъществяване на дейности по планиране на проектите и синергия с други оперативни програми от страна на Комитета за избор и координация на проекти (КИКП);

 • продължаване и задълбочаване на систематизирания подход при планиране на дейностите и разписването им в индикативната годишна програма;

 • отпадане на изискването за предоставяне на някои административни документи от страна на бенефициентите на ОПОС;

 • по-активна роля на УО на ОПОС при осигуряване на ефективното функциониране на инструментите за отпускане на кредити, с които бенефициентите осигуряват собствения финансов принос по проекти финансирани от ОПОС;

 • промени във Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти-дирекции в централната администрация на МОСВ;

 • изменения на процедурата за оценка на капацитета на бенефициентите и оценката на риска;

 • опростяване на договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;

 • подобряване ефективността на процедурите за мониторинг и докладване;

 • въвеждане на допълнителни дейности по информация и публичност.


Свързани:

Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Доставка на компютърно, периферно, сървърно и комуникационно оборудване съгласно техническото задание, за целите на управлението...
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.” (опос) е насочена към реализирането на приоритети, свързани с прилагането на европейското...
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Цели на приоритетна ос 4 „Техническа помощ” от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Министерство на околната среда и водите Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconОперативна програма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република...
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Анализ на настоящата ситуация в сектори „околна среда“ и „климатични промени“ за период 2007 – 2012 Г
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз

Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюз iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
На постъпили запитвания от водещи общини по проекти за изграждане на рсуо ос 2 на опос
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом