Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
ИмеТест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
страница2/7
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sousatovcha.com/documents/2009-2010/Primerni-testove-po-Filosofiq-9-12-klas.doc
1   2   3   4   5   6   7

В) мисленето без задръжки


Г) което е мотивирано от спонтанни чувства

8. От посочените основни форми, коя НЕ е на мисленето?

А) понятие


Б) съждение

В) умозаключение

Г) съмнение

9. Форма на мислене,чрез която се отделят и обобщават обектите на даден клас по съществени отличителни признаци,наричаме::

А) умозаключение

Б) съждение

В) анализ

Г) понятие

10. Съвкупността от обекти обединени според някаква тяхна обща характеристика наричаме:

А) съждение

Б) клас

В) умозаключение

Г) казус

11. Характеристиките на обектите от даден клас наримаме:

А) обем на понятието

Б) съдържание на понятието

В) смисълът на понятието

Г) отношенията

12. Съвкупността от всички обекти от даден клас наричаме:

А) обем на понятието

Б) съдържание на понятието

В) признаците

Г) стълбица на познанието

13. Понятията по обем биват:

А) единични, общи, с нулев обем

Б) единични, общи, частни

В) единични,общи, конкретни

Г) нито едно от трите

14 Понятията по съдържание биват:

А) конкретни, абстрактни

Б) общи и единични

В) конкретни и единични

Г) частни и утвърдителни

15. Понятието “Пирин” е:

А) конкретно

Б) абстрактно

В) единично

Г) нито едно от трите

16. Понятието “Къща” е:

А) единично

Б) конкретно

В) кръстно

Г) общо

17. Понятието “Дядо Коледа” е:

А) единично

Б) общо

В) с нулев обем

Г) абстрактно

18. Понятието “Гора” е:

А) единично

Б) общо

В) конкретно

Г) абстрактно

19. Понятието “Сила” е:

А) единично

Б) конкретно

В) абстрактно

Г) нито едно от трите

20. За какво ни служи разумът?

А) да мислим емоционално

Б) да разбираме какво се случва около нас

В) да се различаваме от животните

Г) да бъдем безпогрешни


21. Понятията могат да бъдат:

А) сравними и кръстни

Б) конкретни и подчинени

В) сравними и несравними

Г) несъвместими и съвместими

22. По обем сравнимите понятия биват:

А) съвместими и несъвместими

Б) съвместими и кръстни

В) несъвместими и подчинени

Г) нито едно от трите

23. Съвместимите понятия се делят на:

А) тъждествени, кръстни, подчинени

Б) тъждествени, противоречиви, кръстни

В) подчинени, съподчинени, кръстни

Г) нито едно от трите

24. Понятията “град Гоце Делчев” и “град Неврокоп”* са:

А) кръстни

Б) тъждествени

В) подчинени

Г) еднакви

25. Форма на мислене, при която се утвърждава или отрича някаква характеристика за даден обект,наричаме:

А) понятие

Б) умозаключение

В) индукция

Г) съждение

26. За разлика от другите форми на мисленето, съждението има важното свойство:

А) да бъде разпознавано лесно

Б) да бъде истинно или неистинно

В) да е с по-голямо съдържание от понятието

Г) да бъде разбираемо

27. Съждението се изразява чрез:

А) понятието, в което влагаме някакъв смисъл

Б) чрез изречение

В) чрез две или повече изказвания

Г) чрез езика на философията

28. Съжденията биват:

А) прости и сложни

Б) кръстни и подчинени

В) прости и разумни

Г) приятни и неприятни

29. Простите съждения са съставени от:

А) две понятия

Б) един субект и един предикат

В) един субект и едно понятие

Г) обикновени думи, лишени от логически смисъл

30. Сложните съждения са съставени от:

А) най-малко две прости съждения

Б) един субект, един предикат и едно понятие

В) две прости съждения и един субект

Г) нито едно от трите

31. Простите съждения могат да бъдат:

А) общи, частни, единични , утвърдителни и отрицателни

Б) общи, единични, съподчинени, отрицателни, противни

В) общи, частни, единични, утвърдителни, противоположни

Г) нито едно от трите

32. Съждението “Камен е честен” е:

А) противно

Б) утвърдително

В) единично

Г) общо

33. Съждението “Камен не е честен” е:

А) противоположно

Б) утвърдително

В) отрицателно

Г) нито едно от трите

34. Съждението “Всички ученици са добри” е:

А) общо

Б) частно

В) единично

Г) утвърдително

35. Съждението “Някои ученици са добри” е:

А) нито едно от трите

Б) единично

В) утвърдително

Г) частно

36. Съждението “Този ученик е добър” е:

А) утвърдително

Б) частно

В) общо

Г) единично

37. Съждението “Ябълката е червена “ е :

А) синтетично

Б) аналитично

В) общо

Г) нито едно от трите

38. Съждението “Къщата е сграда” е :

А) утвърдително

Б) синтетично

В) частно

Г) аналитично

39.Съждението в което предикатът разширява нашите знания за субекта,наричаме::

А) синтетично

Б) аналитично

В) опростено

Г) сложно

40. Съждението в което предикатът не разширява знанията ни за субекта,наричаме::

А) синтетично

Б) аналитично

В) затруднено

Г) нито едно от трите

41. Аналитичните съждения са винаги:

А) истинни

Б) неистинни

В) точни

Г) приятни за коментар

42. Форма на мислене, при която от едно или повече съждения се извежда ново съждение,наричаме:

А) понятие

Б) операция

В) анализ

Г) умозаключение

43. Всички умозаключения съдържат:

А) предпоставки, извод, правила

Б) предпоставки, заключения, правила

В) правила, изводи, обобщения

Г) понятие и съждение

44. Според степента на общност на предпоставките спрямо извода, умозаключенията се делят на:

А) дедуктивни, индуктивни, традуктивни

Б) дедуктивни, индуктивни, противоречиви

В) дедуктивни, аналитични, синтетични

Г) истинни, неистинни, точни

45. Дедуктивните умозаключения са винаги:

А) за предпочитане

Б) истинни

В) разумни

Г) разбираеми

46. Индуктивните умозаключения НЕ са винаги:

А) истинни

Б) разумни

В) актуални

Г) делнични

47. Какво изследва предикатната логика?

А) вътрешната структура на простите съждения

Б) външната структура на сложните съждения

В) дедуктивните умозаключения

Г) разумните постановки

48. Какво изследва Пропозиционалната логика?

А) пропорциите при логическите закони

Б) тезата и аргументите

В) вътрешната структура на сложните съждения

Г) съчетаването на простите съждения в сложни съждения

49.Логическа операция чрез която от прости съждения с помощта на логическия съюз”и” се образува ново сложно съждение,наричаме:

А) импликация

Б) конюнкция

В) отрицание

Г) еквивалентност

50. Логическа операция,при която простите съждения се свързват в ново сложно съждение посредством логическия съюз”или”,наричаме:

А) дизюнкция

Б конюнкция

В) импликация

Г) отрицание

51. Логическа операция, при която от две прости съждения се образува ново сложно съждение,чрез чрез логическия съюз”ако...то...” наричаме:

А) импликация

Б) конюнкция

В) отрицание

Г) дизюнкция

52. Логическа операция която изразява случаите ,в които две прости съждения са едновременно истинни или са едновременно неистинни, наричаме:

А) отрицание

Б) конюнкция

В) дизюнкция

Г) еквивалент

53.Логическа операция с помощта на която от дадено просто съждение се образува ново противоположно съждение,наричаме:

А) еквивалент

Б) конюнкция

В) отрицание

Г) нито едно от трите

54. Примерът “Аронията е плод и Сократ е човек” е :

А) импликация

Б) конюнкция

В) дизюнкция

Г) нито едно от трите

55. Парадоксът в логиката е:

А) този вид съждение, което води до взаимноизключващи се изводи

Б) този вид съждение, при което истинността не се оборва

В) това умозаключение, което ни разсмива

Г) нито едно от трите

56. Какво представляват логическите закони?

А) общовалидни логически изрази

Б) законите, без които не можем да говорим

В) законите от предикатната логика

Г) законите, които сме задължени да спазваме

57. Основните логически закони са?

А) за тъждеството, за непротиворечието, за изключеното трето, за достатъчното основание и за свеждането към абсурда

Б) за тъждеството и изключеното трето

В) за изключеното трето и непротиворечието

Г) нито едно от трите

58. Закон в който се твърди,че всяка мисъл е вярна на себе си,е:

А) за непротиворечието

Б) за тъждеството

В) за изключеното трето

Г) нито едно от трите

59. Закон в ,който се твърди, че не е възможно нещо да се утвърждава и в същото време и в същото отношение да се отрича, е :

А) за непротиворечието

Б) за тъждеството

В) за достатъчното основание

Г) нито едно от трите

60. Закон в ,който се твърди, че от две противоречиви твърдения едното е винаги истинно, другото неистинно, е :

А) за непротиворечието

Б) за изключеното нрето

В) за тъждаството

Г) нито едно от трите


61. Закон в който се твърди , че всяка мисъл трябва да бъде достатъчно обоснована, за да се приеме за истина, е :

А) за непротиворечието

Б) за достатъчното основание

В) за изключеното трето

Г) нито едно от трите

62. Закон в който се твърди, че ако едно съждение води до своето отрицание,това съждение трябва да се смята за неистинно,е :

А) за тъждеството

Б) за непротиворечието

В) за изключеното трето

Г) за свеждане към абсурд

63. Съждението,което трябва да бъде обосновано с помощта на артументи,наричаме:

А) мнение

Б) анализ

В) теза

Г) синтез

64. Личното убеждение,което не е аргументирано и се приема на вяра,наричаме:

А) теза

Б) доказателство

В) аргумент

Г) мнение

65. Какво са аргументите?

А) аргументите са сила

Б) нашето оръжие

В) фактите, с които оборваме противника

Г) истинни съждения, които са доказани и които обосновават истинността на дадена теза

66. В един спор са важни:

А) аргументите на силата

Б) да умеем да говорим добре

В) важността на опонента

Г) силата на аргументите

67. Процесът на обосноваване на истинноста на дадена теза с аргументи, наричаме:

А) анализ

Б) спор

В) доказателство

Г) говорене

68. Прибързаното създадено мнение,което е неаргументирано и тредно поддаващо се на промяна,дори и когато фактите,го опровергават,наричаме:

А) теза

Б) мнение

В) съждение

Г) предразсъдъци

69. Реалните явление или събития,които се установяват,чрез сетивно наблюдение или посредством научни изследвания,наричаме:

А) теза

Б) аргумент

В) факт

Г) последица

70. Откриването на сходство в съществените характеристики на два сравнявани обекта,наричаме:

А) анализ

Б) доказателство

В) аналогия

Г) синтез


71. Позитивен смисъл имаме:

А) когато бъдем убедени във верността на дадена теза

Б) когато мислим положително, след като сме се запознали с нещата около нас

В) когато се притесняваме да казваме истината, защото се страхуваме от наказание

Г) тогава, когато успеем да открием някои нови истини

72. Когато оказваме непряко и прикрито влияние върху съзнанието на други хора имаме::

А) теза

Б) внушение

В) натиск

Г) медитация

73. На кого принадлежи мисълта: “Всеки човек има някакъв определен хоризонт, -когато хоризонтът се свива и става безкрайно малък, той се превръща в точка.” Тогава човекът казал: „Това е моята гледна точка.”

А) Хилберт

Б) Хобс

В) Джон Лок

Г) Сократ

74. Паметта ни прави:

А) дисциплинирани

Б) да сме винаги точни

В) възпитани и интелигентни

Г) образовани

75. Когато има задача, възникнала по повод състояние от обективно съществени условия, които трябва да бъдат обяснени, за да се вземе някакво решение, имаме:

А) теза

Б) гранична ситуация

В) проблем

Г) деликатно положение

76. Когато има задача да се вземе решение във връзка с обстоятелства, които са нови или за което до сега не е мислено, наричаме:

А) теза

Б) проблем

В) казус

Г) въпрос

77. Когато имаме съпоставяне, с цел да се изтъкнат прилики или отлики, наричаме:

А) анализ

Б) синтез

В) сравнение

Г) задача

78. Разясняване съдържанието и смисъла на текст или на друго нещо наричаме:

А) интервю

Б) обяснение

В) интерпретация

Г) представление

79. Разумна цел, разумно оправдание наричаме:

А) ситуация

Б) дописка

В) анкета

Г) смисъл

80. Начинът, по който човекът разбира нещата наричаме :

А) интеграция

Б) вричане

В) тълкуване

Г) разбиране

81. Когато се налага разлагане на нещо на неговите съставни части наричаме:

А) аналогия

Б) сравнение

В) смисъл

Г) анализ

82. Доводът, доказателството при един спор наричаме:

А) теза

Б) аргумент

В) анализ

Г) истина

83. Онова, което съответствува на фактите наричаме :

А) твърдение

Б) мнение

В) истина

Г) внушение

84. Онова, което искам, желая, наричаме:

А) смисъл

Б) наслука

В) сбъдване

Г) рационалност

85. Кои способности у човека наричаме интелект?

А) емоционалните

Б) волевите

В) трудовите

Г) мислителните, разумът

86. Какво означава ентимема?

А) премълчаване на истината

Б) невземане на страна по спора

В) този силогизъм, в който липсва една от предпоставките или заключението

Г) възможност за разкриване на истината

87. Какво ни помага рационалното мислене?

А) да мислим практично

Б) да внасяме ред и смисъл в нашето ежедневие

В) да си решаваме безпроблемно конфликтите

Г) да мислим по-лесно и по-бързо

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТест 30 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент Психология 9 клас
А да ориентира ученикът в отношението към себе си, света и другите и на тази база сам да определи себе си като автономна личност...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТестови изпитни въпроси за медици
Тестовете по-долу са 70% от тестовите въпроси за изпита по фармакология за 2009 г. Първият етап на изпита е свързан с тестово изпитване...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси за категориите
В този документ отговорете на трите основни въпроса и на специалните въпроси за категорията, в която участвате. Общият обем на вашите...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПапаконстантинос: Не обсъждаме въпроса за напускане на Еврозоната
Министърът на икономиката посочи, че не се обсъжда въпроса за излизане на Гърция от Еврозоната и определи като "шега" статията на...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconQuestion тест за проверка назнанията от раздел топлинни явления 8 клас моля прочети!
Настоящият тест включва въпроси от раздела топлинни явления в осми клас. Въпросите са разнообразни и от различен тип
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconЕп призова наскоро за преоценка на съществуващите мерки за интегриране на ромите
В парламента в Страсбург ще се проведе дебат с Комисията и Съвета по въпроса дали френските и други национални власти са нарушили...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси и отговори по процедура
Бих искала да ви задам няколко въпроса по отношение на допустимите разходи по процедурата за развитие на клъстери
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом