Правилник за прилагане на закон
ИмеПравилник за прилагане на закон
страница1/11
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.34 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://multi-eng.com/files/19 - Pravilnik za prilagane na zakona za kontrol nad vzrivnite veshte
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

Приет с ПМС № 169 от 25.08.1999 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 3 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006г., попр. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.32 от 17 Април 2007г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за издаване на разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ВВООБ).

Чл. 2. В издаваните от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) разрешения могат да се записват няколко дейности.

Чл. 3. Органите, издаващи разрешения за дейности с ВВООБ, се произнасят по исканията в едномесечен срок от подаване на искането.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Забраняват се:

1. търговията, пренасянето, придобиването, съхраняването, носенето, употребата, вносът, износът и транзитният превоз на взривни вещества за граждански цели без нанесена маркировка за съответствие и непритежаващи декларация за съответствие по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

2. извършването на дейности с нестандартни, негодни, бракувани, некачествени и недопуснати до употреба ВВООБ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Огнестрелните оръжия и боеприпасите по ал. 1, т. 2 могат да се придобиват само за колекциониране.

Чл. 5. (1) Разрешенията се издават:

1. за срок 3 години - за производство, търговия, съхраняване, носене, употреба и ремонт;

2. за срок 3 месеца - за пренасяне, придобиване, продажба, внос, износ и транзитен превоз.

(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешенията по ал. 1, т. 2 важат еднократно в тримесечния срок, с изключение на разрешенията за пренасяне по т. 2 с цел употреба на взривни вещества (ВВ) при извършване на специални взривни работи.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) На лицата, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) по реда на § 7 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) или чрез награда, разрешенията за съхраняване, носене и употреба се издават за срок 5 години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) При издадено разрешение за съхраняване на ООБ разрешението за носене и употреба на ООБ се издава до изтичането на срока на разрешението за съхраняване на ООБ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При издадено разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси по искане на лицата се издава европейски паспорт на огнестрелното оръжие съгласно приложение № 18. Европейски паспорт на огнестрелното оръжие се издава със същия срок, за който е издадено разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разрешенията по този член могат да се подновяват за сроковете по ал. 1 - 4, като документите за подновяване се представят в срок:

1. тридесет дни преди изтичането на срока - за разрешенията по ал. 1, т. 1 и ал. 3;

2. четиринадесет дни преди изтичането на срока - за разрешенията по ал. 1, т. 2 и ал. 4.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.)

Чл. 6. Юридическите лица и търговците, които искат да осъществяват някоя от дейностите с ВВООБ, определят писмено лицето, което ще осъществява дейността и на чието име се издава разрешението.

Глава втора.

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ПРЕНАСЯНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.

Производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Търговците, които искат да произвеждат ВВООБ, трябва да разполагат със строежи за ВВООБ, отговарящи на техническите правила и норми съгласно Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ДВ, бр. 58 от 2000 г.) и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.).

(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) При невъзможност да изградят и оборудват собствени строежи за ВВООБ по смисъла на Наредба № 2 от 2000 г. и когато технологията на производство позволява това, търговците могат да използват такива на други юридически и физически лица, при условие че са получили писмено съгласие за това от собствениците и разрешение на началника на районното управление (РУ), в чийто район се намират строежите.

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Строежите, предназначени за производство и съхраняване на ВВООБ, се разрешават, изграждат и въвеждат в експлоатация при условия и по ред, определени със Закона за устройство на територията.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Разрешения за производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно приложение № 4 се издават на търговци по смисъла на Търговския закон от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" (ГДОП) или от упълномощено от него длъжностно лице след писмено становище на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на областната дирекция на МВР (ОДМВР).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) За разрешенията по ал. 1 търговците чрез началника на РУ по местонахождението на обекта подават искане (приложение № 10), към което прилагат следните документи:

1. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние на вписването в търговския регистър;

2. копие от данъчната регистрация;

3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) свидетелство за съдимост - за едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице;

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на търговското дружество няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че едноличните търговци, управителите и членовете на управителния или надзорния орган на търговското дружество не страдат от психически заболявания;

7. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) акт, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на строежа за производство и съхраняване на ВВООБ по реда на чл. 8;

8. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) паспорт на склада за съхраняване на ВВООБ (приложение № 17);

9. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) генерален план на обекта и/или подробен устройствен план;

10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) утвърден от производителя списък на видовете ВВООБ, които ще се произвеждат, като се посочват стандартизационните документи и технологиите за производството им;

11. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) в случаите, когато взривни вещества ще бъдат пуснати на българския пазар - декларация, че съответствието на взривни вещества с приложимите към тях съществени изисквания е оценено и удостоверено по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (ДВ, бр. 26 от 2002 г.);

12. разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с ВВООБ;

13. документ за определяне на отговорно лице, на чието име да се издаде разрешението, и на негов заместник;

14. документи по т. 4, 5 и 6 за отговорното лице и за заместника му;

15. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) списък на лицата, които ще имат достъп до ВВООБ, съгласуван с началника на РУ по местонахождението на обекта;

16. документ за платена държавна такса;

17. (нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) ситуационен план в мащаб 1:10 000 на територията в радиус 3 км около строежите на ВВООБ, включени съответно в генералния план или в подробния устройствен план по т. 9 с нанесени безопасни разстояния;

18. (нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) одобрен инвестиционен проект за строежите за ВВООБ, включително технологична част.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) По реда на ал. 1 - 3 се издават и разрешения за производство на опитни образци и опитни партиди от новоразработени ВВООБ, без да се изисква предоставяне на документа по ал. 2, т. 11.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., в сила от 15.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) За получаване на разрешение по ал. 4 търговците, които имат издадени разрешения за производство на ВВООБ, представят само документите по ал. 2, т. 10, 12, 16 и 18.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2009 г.) Органът, който издава разрешението по ал. 1, служебно проверява дали срещу лицето има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер и обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и по чл. 13, т. 2, букви "в", "г" и "д" ЗКВВООБ.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Всяка промяна на отговорното лице се съгласува с органа, издал разрешението, и се отразява в издаденото разрешение, без да се събира нова такса.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

Чл. 12. (1) Произведените ВВООБ трябва да отговарят на стандартизационните документи.

(2) Взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите се произвеждат по утвърдени от управителния орган на търговците технологии, спазването на които е задължително.

(3) Допуска се производство на ВВООБ по лицензионни технологии и стандарти, приведени в съответствие с изискванията на ал. 1 и 2.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Производителите на взривни вещества за граждански цели са длъжни да нанасят уникална идентификация съгласно приложение № 21 върху всяко произведено взривно вещество, включително до най-малката производствена опаковка. Когато взривните вещества са обект на по-нататъшна производствена обработка, върху тях не се нанася нова уникална идентификация, освен ако предишната е заличена или не се разчита ясно.

(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат, когато взривните вещества са произведени за износ и имат поставена идентификация в съответствие с изискванията на държавата вносител, което позволява взривните вещества да бъдат проследявани.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Разпоредбата на чл. 12а не се прилага за:

1. взривни вещества, които се транспортират и доставят непакетирани в камиони помпи за директно зареждане в сондаж;

2. взривни вещества, които се изработват на взривната площадка и се зареждат веднага след производството им.

Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Обектите на производителите по чл. 12а трябва да притежават собствен трицифрен код, който се издава от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Когато производственият обект е разположен на територията на трета държава, а производителят е регистриран по Търговския закон, органът по ал. 1 предоставя код на обекта.

(3) Когато производственият обект е разположен на територията на трета държава и производителят не е установен на територията на Европейския съюз, вносителят, регистриран по Търговския закон, изисква от органа по ал. 1 да предостави код на производствения обект.

Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Идентификацията по чл. 12а, ал. 1 се закрепва стабилно върху изделието по начин, който не позволява нарушаването или заличаването й. Данните съгласно приложение № 21, идентифициращи изделието, трябва да се разчитат лесно.

Чл. 12д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на патронираните взривни вещества или на взривни вещества в чували може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всеки патрон или чувал. Върху всяка каса с патрони се поставя съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки патрон или всеки чувал, и съответно устройство за всяка каса с патрони.

Чл. 12е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) Уникалната идентификация на опакованите двукомпонентни взривни вещества може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всяка малка опаковка, съдържаща два компонента.

Чл. 12ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на обикновените детонатори или фитили може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана или щампована върху външната обвивка на детонатора. Върху всяка каса с детонатори или фитили се поставя съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки детонатор или фитил, и съответно устройство за всяка каса с детонатори или фитили.

Чл. 12з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на електрически, неелектрически и електронни детонатори може да бъде самозалепващ се етикет върху проводниците или вълноводите или самозалепващ се етикет върху външната опаковка на детонатора, или да бъде отпечатана или щампована върху нея. Върху всяка каса с детонатори се поставя съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки детонатор, и съответно устройство за всяка каса с детонатори.

Чл. 12и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на междинни детонатори и бустери може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всеки междинен детонатор или бустер. Върху всяка каса с междинни детонатори или бустери се поставя съответният етикет.

(2) Производителите могат да използват пасивни инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки междинен детонатор или бустер, и съответно устройство за всяка каса с междинни детонатори или бустери.

Чл. 12к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 05.04.2012 г.) (1) Уникалната идентификация на детониращи или огнепроводни шнурове може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана върху всеки детониращ или огнепроводен шнур. Уникалната идентификация се маркира на всеки 5 метра върху външната опаковка на детониращия или огнепроводния шнур или върху вътрешния слой от екструдирана пластмаса, разположен непосредствено под външната нишка на детониращия или огнепроводния шнур. Върху всяка каса с детониращи или огнепроводни шнурове се поставя съответният етикет.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Правилник за прилагане на закон iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на закон iconПравилник за развитието на академичния състав в медицински университет
Закон за развитие на академичния състав в Република България” /зрасрб/, „Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния...
Правилник за прилагане на закон iconПравилник за състезателните и трансферни права на българска федерация по шахмат
Чл (1) Настоящият Правилник за състезателните и трансферни права на Българска федерация по шахмат се утвърждава съгласно изискванията...
Правилник за прилагане на закон iconПравилник за прилагане на закон
Организацията на дейността на Съвета по защита на застрашени лица, наричан по-нататък "Съвета по защита"
Правилник за прилагане на закон iconПейчо Георгиев Директор на гпче правилник
Настоящият правилник е разработен въз основа на Закон за изменение на знп, знп, Закон за степента на образование, общообразователния...
Правилник за прилагане на закон iconПравилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс
Чл.  С този правилник се определят условията и редът за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити в унсс, съответстваща...
Правилник за прилагане на закон iconПравилник за прилагане на Закона за митниците
Чл. (1) За прилагане на митническото законодателство и предвид разпоредбите на чл. 18 и 70 във връзка с чл. 202 от Закона за митниците,...
Правилник за прилагане на закон iconОбщински съвет враца
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с чл. 19, ал. 1 от поддд (Правилник за организацията...
Правилник за прилагане на закон iconПравилник за прилагане на закона за държавния протокол
Чл.  С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за държавния протокол
Правилник за прилагане на закон iconПравилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом